Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. rujna 2023.
KUL-2023-1-2

ISSN 1334-0557

KNJIŽNICE U 2022.

Obradom administrativne baze Nacionalne i sveučilišne knjižnice dobiveni su podaci o knjižnicama koje su djelovale na području Republike Hrvatske u 2022.

Obuhvaćeno je 1 798 knjižnica, u koje su uključene jedna nacionalna, 102 visokoškolske, sveučilišne i znanstvene, 99 specijalnih, 349 narodnih, 882 osnovnoškolske i 365 srednjoškolskih knjižnica.

Od ukupnog broja knjižnica u 2022., njih 10% samostalne su knjižnice, 9% ih djeluje u sastavu druge knjižnice (podružnice), a 81% je u sastavu druge institucije, poduzeća ili obrazovnih ustanova.

Sve je veći broj knjižnica s pristupom internetu

Modernizacija knjižnica novim medijima i tehnologijama omogućuje neposredan pristup svim vrstama znanja i informacija, pa integriranu čitaonicu ima 95% svih knjižnica, multimedijski odjel ima njih 68%, a 96% ih je opremljeno bežičnim internetom.

U knjižnicama je ukupno 4 039 zaposlenih osoba, a od toga je 85% žena. U ukupnom broju zaposlenih osoba u knjižnicama stručno knjižnično osoblje ima udio od 90%.

Najbrojniji članovi narodnih knjižnica i posjetitelji knjižničnih događanja jesu djeca i mladi do 18 godina

Članstvo u knjižnicama ima 1 156 616 osoba, a od toga je 74% aktivnih korisnika u 2022. Žene čine 65% ukupnih korisnika narodnih knjižnica.

Članovi osnovnoškolskih i srednjoškolskih knjižnica čine 41% članstva svih knjižnica, a slijede narodne knjižnice s 39% u ukupnom članstvu. U narodnim knjižnicama djeca i mladi do 18 godina čine 42% članstva.

Promatrajući dobnu strukturu posjetitelja, u ukupnim posjetima knjižničnim događanjima i radionicama 65% polaznika mlađe je od 18 godina.

Virtualni posjeti knjižnicama − trend koji sve više raste među korisnicima

Zbog razvoja digitalnog društva uočava se tendencija virtualnih posjeta knjižnicama, a takav je oblik posjeta knjižnicama u 2022. iznosio 65%. Stabiliziranjem situacije s pandemijom bolesti COVID-19 u 2022. broj fizičkih posjeta knjižnicama povećao se na 35%, što je u usporedbi s 2021. godinom 11% više fizičkih posjeta knjižnicama. Od ukupnog broja posjeta knjižnicama, najviše je fizičkih posjeta osnovnoškolskim knjižnicama, 91%, zatim srednjoškolskim, 75%, te narodnim, 33%.

Povratak u prostore knjižnica vidljiv je i u knjižničnim događanjima i radionicama. U 2022. održana su 46 993 knjižnična događanja, a od toga 38 340 za djecu i mlade. Održano je i 22 214 edukacijskih radionica.

 

G-1. KNJIŽNICE PREMA VRSTI U 2022.

G-2. KORIŠTENJE KNJIŽNE GRAĐE U 2022.

1. KNJIŽNICE PREMA VRSTI, STATUSU I DODATNIM ODJELIMA U 2022.

   Vrsta knjižnice Status Dodatni odjeli i usluge
ukupno samostalne u sastavu druge knjižnice u sastavu druge ustanove/ poduzeća čitaonice/ korisnička mjesta multimedijski odjel za slijepe i slabovidne internet/ WLAN za djecu i mlade igraonica bibliobus
Ukupno  1 798   188   155  1 455  1 714  1 230   47  1 723  1 452   424   9
Nacionalna   1   1 - -   1   1   1   1 - - -
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene   102   4 -   98   102   94   12   102 - - -
Specijalne   99   1 -   98   92   58   4   93 - - -
Narodne   349   181   155   13   304   289   17   300   205   111   9
Osnovnoškolske   882   1 -   881   861   502   9   867   882   271 -
Srednjoškolske   365 - -   365   354   286   4   360   365   42 -

2. OBRAĐENA KNJIŽNA I NEKNJIŽNA GRAĐA U 2022. (STANJE 31. PROSINCA 2022.)

  Vrsta knjižnice Obrađena knjižna građa prema broju predmeta Obrađena neknjižna građa prema broju predmeta
knjige (svesci) novine (godište) časopisi (svesci) rukopisi i ocjenski radovi igračke i didaktičke igre ostala knjižna građa digitalizirana knjižna građa izvorno digitalna građa audiovizualna građa elektronička građa na prijenosnome mediju
Ukupno 28 747 332  238 177 2 640 398  613 544  23 002  580 637  120 964  422 720  799 981  211 069
Nacionalna 1 667 284  126 552  367 142  266 651 -  130 454  13 371  131 366  232 893  64 098
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene 5 804 869  54 101 1 215 209  333 785 -  179 687  56 939  207 475  51 378  92 555
Specijalne 2 079 535  21 830  861 807  13 108 -  93 368  32 915  75 951  16 769  8 554
Narodne 11 943 431  33 649  151 717 -  17 902  126 027  17 739  7 928  399 564  33 017
Osnovnoškolske 4 929 381  1 543  24 642 -  4 144  4 833 - -  75 322  7 621
Srednjoškolske 2 322 832   502  19 881 -   956  46 268 - -  24 055  5 224

3. KORIŠTENJE KNJIŽNE GRAĐE U 2022.

Vrsta knjižnice Ukupno Korištenje izvan knjižnice Korištenje u knjižnici Korištenje prema tipu građe izvan knjižnice
ukupno posudbi knjige i brošure e-knjige audiovizualna i elektronička građa te ocjenski radovi serijske publikacije ostalo
Ukupno 12 045 601 9 791 643 2 253 958 9 791 643 9 576 308  55 868  114 796  12 672  31 999
Nacionalna  114 231  7 435  106 796  7 435  7 435 - - - -
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene  450 789  267 971  182 818  267 971  267 971 - - - -
Specijalne  156 943  83 462  73 481  83 462  83 462 - - - -
Narodne 8 052 762 6 800 397 1 252 365 6 800 397 6 616 597  55 868  103 865  12 672  11 395
Osnovnoškolske 2 798 468 2 245 162  553 306 2 245 162 2 218 781 -  10 157 -  16 224
Srednjoškolske  472 408  387 216  85 192  387 216  382 062 -   774 -  4 380

4. MEĐUKNJIŽNIČNE POSUDBE U 2022.

  Vrsta knjižnice1) Međuknjižnična posudba
ukupno primljeni zahtjevi upućeni zahtjevi Zahtjevi za elektroničku dostavu dokumenata
ukupno riješeni ukupno riješeni ukupno riješeni ukupno riješeni
Ukupno  26 082  24 658  7 495  7 001  6 232  5 782  12 355  11 875
Nacionalna  8 186  7 720  3 403  3 193  1 033   962  3 750  3 565
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene  7 442  7 126  1 144  1 171  2 221  2 017  4 077  3 938
Specijalne  6 083  5 441   845   534  1 230  1 055  4 008  3 852
Narodne  4 371  4 371  2 103  2 103  1 748  1 748   520   520

1) U knjižnicama osnovnih i srednjih škola ne postoji međuknjižnična posudba, nego samo prinova te otpis knjižne i neknjižne građe. Zato one ovdje nisu obuhvaćene.

5. KORISNICI KNJIŽNICA PREMA AKTIVNOSTI U 2022.

 Vrsta knjižnice Struktura korisnika knjižnica
ukupno učenici/studenti zaposlenici vanjski korisnici od toga aktivni korisnici
Ukupno  708 304  554 482  117 458  36 364  476 104
Nacionalna  8 795  8 795 - -  8 795
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene  151 813  129 146  13 082  9 585  64 053
Specijalne  69 158 -  44 901  24 257  14 100
Osnovnoškolske  337 209  294 212  41 441  1 556  291 238
Srednjoškolske  141 329  122 329  18 034   966  97 918

6. KORISNICI NARODNIH KNJIŽNICA PREMA SPOLU, DOBI I AKTIVNOSTI U 2022.

Vrsta knjižnice Ukupno Muški Ženski Članovi prema dobnim skupinama Aktivni korisnici Novi korisnici
14 i manje godina 15 – 17 godina 18 − 64 godine 65 i više godina
Narodne knjižnice  448 315  158 965  289 350  153 002  34 023  217 484  43 806  380 207  67 343

7. POSJETI KNJIŽNICAMA I KNJIŽNIČNIM DOGAĐANJIMA U 2022.

  Vrsta knjižnice Posjeti knjižnicama i knjižničnim događanjima
posjeti knjižnicama knjižnična događanja radionice
ukupno fizički virtualni broj knjižničnih događanja posjeti knjižničnim događanjima broj posjeti
ukupno od toga djeca i mladi ukupno od toga djeca i mladi
Ukupno 32 558 091 11 370 594 21 187 497  46 993  38 340 1 102 145  712 419  22 214  407 197
Nacionalna 1 176 815  132 404 1 044 411   24 -  2 630 -   112  2 847
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene 7 621 959 1 429 604 6 192 355   294 -  11 066 -   646  9 694
Specijalne 2 860 556  89 272 2 771 284   97 -  65 539 -   227  4 011
Narodne 15 838 883 5 273 881 10 565 002  29 281  21 043  617 308  306 817  3 653  86 493
Osnovnoškolske 4 073 079 3 700 531  372 548  14 835  14 835  330 475  330 475  14 614  249 250
Srednjoškolske  986 799  744 902  241 897  2 462  2 462  75 127  75 127  2 962  54 902

8. ZAPOSLENI U KNJIŽNICAMA U 2022. (STANJE 31. PROSINCA 2022.)

   Vrsta knjižnice Zaposlenici Stručno osoblje Ostalo osoblje
ukupno muški ženski ukupno knjižničari savjetnici viši knjižničari diplomirani knjižničari knjižničari pomoćni knjižničari studenti i ostalo knjižnično osoblje
Ukupno  4 039   611  3 428  3 635   81   166  2 308   209   586   285   404
Nacionalna   302   102   200   266   22   22   72   11   56   83   36
Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene   527   114   413   473   23   49   188   26   79   108   54
Specijalne   182   28   154   156   11   10   94   11   14   16   26
Narodne  1 737   252  1 485  1 449   23   82   723   126   435   60   288
Osnovnoškolske   896   76   820   896   2 -   870   23   1 - -
Srednjoškolske   395   39   356   395 -   3   361   12   1   18 -

G-3. ZAPOSLENI U KNJIŽNICAMA PREMA STRUČNOM ZVANJU U 2022. (STANJE 31. PROSINCA 2022.)

9. PRINOVA KNJIŽNIČNE GRAĐE U 2022.

      Nacionalna knjižnica Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice Specijalne knjižnice Narodne knjižnice Osnovnoškolske knjižnice Srednjoškolske knjižnice
Knjige (broj svezaka) ukupno  16 214  67 970  15 490  533 708  124 223  36 691
  kupnja   216  20 861  4 136  286 988  94 900  28 072
  obavezni primjerak  13 536  21 224 -  3 177 - -
  dar  2 153  25 136  8 577  119 190  29 117  8 562
  zamjena   309   749  2 777  8 340   206   57
  otkup MK - - -  86 578 - -
  ostalo - - -  29 435 - -
Časopisi (broj svezaka) ukupno  8 121  18 771  5 489  3 477  4 354  1 451
  kupnja   33  2 253   824  1 407  3 542  1 008
  obavezni primjerak  7 975  7 846 -   69 - -
  dar   80  5 862  1 362  1 030   805   443
  zamjena   33  2 810  3 303   10   7 -
  otkup MK - - -   25 - -
  ostalo - - -   936 - -
Novine (broj naslova) ukupno   179   397   410   543   130   46
  kupnja -   40   394   133   121   38
  obavezni primjerak   179   299 -   194 - -
  dar -   15   3   205   9   8
  zamjena -   43   13 - - -
  ostalo - - -   11 - -
Rukopisi i ocjenski radovi ukupno   976  9 258   235 - - -
  kupnja -   514   180 - - -
  obavezni primjerak   976   2 - - - -
  dar -  8 720   54 - - -
  zamjena -   22   1 - - -
Ostala knjižna građa ukupno  1 067  4 032   764  2 926   101   355
  kupnja   13  1 080   446  1 019   82   180
  obavezni primjerak   281  1 271 -   544 - -
  dar   770  1 681   217   948   19   175
  zamjena   3 -   101   11 - -
  otkup MK - - -   4 - -
  ostalo - - -   400 - -
Audiovizualna građa ukupno  1 245   982   560  6 647  1 285   230
  kupnja   4   78   537  4 271  1 008   89
  obavezni primjerak  1 018   541 -   34 - -
  dar   218   363   21  1 188   277   141
  zamjena   5 -   2 - - -
  otkup MK - - -   54 - -
  ostalo - - -  1 100 - -
Elektronička građa na prijenosnome mediju ukupno   61  2 737   8   518   30   38
  kupnja     155   3   298   22   34
  obavezni primjerak   53   672 -   23 - -
  dar   7  1 910   4   110   8   4
  zamjena   1 -   1 - - -
  otkup MK - - -   5 - -
  ostalo - - -   82 - -
Igračke i didaktičke igre ukupno - - -  1 161   101   68
  kupnja - - -   965   82   53
  dar - - -   98   19   15
  zamjena - - - - - -
  ostalo - - -   98 - -
Digitalizirana građa ukupno  1 940  16 766  1 022  3 127 - -
  unutar knjižnice  1 940  13 178   481  1 391 - -
  izvan knjižnice -  3 588   541  1 736 - -
Originalna digitalna građa ukupno  39 048  178 079  73 301  3 128 - -
  e-knjige   398  101 694  59 052  3 128 - -
  e-časopisi  2 150  38 876  12 946 - - -
  e-ocjenski radovi  27 933  32 227   332 - - -
  drugi e-dokumenti  8 567  5 282   971 - - -

10. PRIHODI I RASHODI KNJIŽNICA U 2022.

                                                                                                                                    kune

     Nacionalna knjižnica Visokoškolske, sveučilišne i znanstvene knjižnice1) Specijalne knjižnice2) Narodne knjižnice Osnovnoškolske knjižnice Srednjoškolske knjižnice
Rashodi ukupno 9 519 443,01 87 640 505,91 30 535 847,51 348 261 301,08 119 696 361,81 54 093 710,63
  nabava knjižne građe  459 558,57 10 937 928,37 4 405 561,93 35 657 770,97 7 773 537,68 3 211 288,40
  izobrazba knjižnog osoblja  225 362,88  318 889,03  92 178,69  804 768,19  313 731,49  103 894,86
  troškovi bruto dohotka zaposlenika 45 299 956,55 65 533 508,21 23 551 714,10 227 628 542,88 110 385 033,19 49 718 805,44
  ostali troškovi 49 210 065,01 10 850 180,30 2 486 392,79 84 170 219,04 1 224 059,45 1 059 721,93
Prihodi ukupno 97 196 114,53 18 117 143,45 - 376 062 571,78 129 020 569,58 62 871 894,67
  prihodi iz proračuna/matične institucije3) 87 406 769,29 12 351 797,68 - 289 970 020,57 120 651 516,59 59 018 284,72
  vlastiti prihodi 7 216 823,44 1 701 219,25 - 20 178 817,98  899 263,51  447 679,57
  ostali izvori prihoda 2 384 714,03 4 064 126,52 - 29 342 604,93  936 233,22  195 318,16
  prihodi za nabavu građe  187 807,77 - - 36 571 128,30 6 533 556,26 3 210 612,22

 

1) Prihod je u visokoškolskim, sveučilišnim i znanstvenim knjižnicama izražen tako da su samostalne knjižnice financirane iz vlastitih prihoda i ostalih izvora prihoda. U knjižnicama u sastavu visokih učilišta ili sveučilišta prihod je prikazan kao prihod matične institucije.
2) Specijalne knjižnice ne raspolažu podacima o prihodima, nego samo podacima o rashodima. Prihod specijalnih knjižnica dio je ukupnih prihoda matične institucije i knjižnica je dio nje te se ne iskazuje zasebno.
3) Prihodi obuhvaćeni ovim Priopćenjem odnose se na izravne prihode knjižnica iz svih razina proračuna Republike Hrvatske (centralnih, državnih i lokalnih tijela), prihode za nabavu građe, vlastite prihode te ostale izvore prihoda.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o knjižnicama rezultat su obrade statističkih podataka iz administrativne baze Nacionalne i sveučilišne knjižnice (NSK). Prema članku 6. stavku 3. Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN, br. 17/19. i 98/19.), knjižnice su obvezne prikupljati statističke podatke o svom poslovanju i unositi ih u sustav jedinstvenoga elektroničkog prikupljanja statističkih podataka o poslovanju knjižnica u NSK u skladu sa standardima iz članka 12. stavka 2. navedenog Zakona.

Prikupljanje podataka iz administrativnih izvora u skladu je preporukama Kodeksa prakse europske statistike za korištenje administrativnih i drugih podataka kad god je to moguće radi smanjenja opterećenja izvještajnih jedinica te smanjenja troškova prikupljanja, obrade i objavljivanja statističkih podataka.

Obuhvat i usporedivost

Statističkim istraživanjem obuhvaćene su sve knjižnice koje su postojale 31. prosinca 2022. u Republici Hrvatskoj. Podaci su usporedivi s podacima iz prijašnjih godina.

Definicije i objašnjenja

Knjižnica je pravna osoba koja obavlja knjižničnu djelatnost u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Vrste knjižnica prema namjeni i sadržaju knjižničnog fonda: jesu nacionalna, visokoškolske, sveučilišne, znanstvene, specijalne, narodne i školske.

Specijalna knjižnica (stručna knjižnica) jest knjižnica koja pokriva jednu diciplinu ili određeno područje znanja. Naziv specijalna knjižnica u nekim se slučajevima koristi za knjižnicu koja ponajprije služi specijalnoj kategoriji korisnika (npr. bolesnicima) ili je usmjerena na određeni oblik dokumenta (npr. fonoteka, fototeka, filmoteka). Može biti javna ako je osnivač Republika Hrvatska ili pravna osoba u pretežitom vlasništvu Republike Hrvatske te privatna ako je osnivač druga pravna ili fizička osoba.

Administrativna jedinica jest knjižnica ili skupina knjižnica koje djeluju pod jednom knjižničnom upravom. Administrativna jedinica može se sastojati od središnje knjižnice i ogranaka, odnosno podružnica.

Samostalna knjižnica jest samostalna javna ustanova, odnosno registrirana pravna osoba koja obavlja knjižničnu djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Knjižnica u sastavu jest ustrojstvena jedinica ustanove ili druge pravne osobe koja obavlja knjižničnu djelatnost u skladu s odredbama Zakona o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti.

Knjižnični ogranak/podružnica/područna knjižnica jest ustrojbeni dio administrativne jedinice knjižnice smješten na izdvojenoj lokaciji koji pruža usluge korisnicima.

Pokretna knjižnica (bibliobus) jest pokretni odjel knjižnice s posebno opremljenim i namještenim vozilom za neposredno dostavljanje građe i pružanje usluga korisnicima.

Korisnički prostor (neto korisnički prostor) jest iskoristivi prostor za korisničke usluge. Uključuje prostor za čitanje, učenje (individualno ili grupno), posudbu, upute i informacije te druge usluge, prostore u kojima korisnici samostalno koriste knjižnicu (posudba i vraćanje građe, automatsko razduživanje i zaduživanje) i područja za rekreaciju i komunikaciju/odmor i druženje, višenamjenske dvorane, prostore za osobe koje su se iznenada razboljele i ulazno predvorje/aula te područja s građom u otvorenom pristupu koja su sastavni dijelovi korisničkih službi.

Korisničko mjesto jest sjedeće mjesto za korisnika (isključuje se sjedeće mjesto za odmor).

Knjižnična građa jest svaki jezični, slikovni i zvučni dokument na lako prenosivu materijalu ili u elektronički čitljivu obliku informacijskoga, umjetničkoga, znanstvenoga ili stručnog sadržaja proizveden u nekoliko primjeraka i namijenjen javnosti te rukopisi. Knjižničnom građom smatraju se i igre, igračke i slično ako su dio knjižničnog fonda.

Knjižna građa jest fizička knjižnična građa koju ima knjižnica, a nije u digitalnom obliku. Uključuje knjige, serijske publikacije, rukopise, ocjenske radove, brošure, didaktičke igre te ostalu knjižnu građu (karte, fotografije, reprodukcije umjetničkih djela i slično).

Fond je ukupnost građe knjižnice u svim formatima.   

Knjiga je neperiodička tiskana publikacija od najmanje 49 stranica, bez omota.

Brošura je neperiodička tiskana publikacija od najmanje pet, ali ne više od 48 stranica, bez omota.

Časopis je periodička publikacija u više svezaka čije objavljivanje nije vremenski ograničeno, tj. koja se osniva s namjerom da se objavljuje u neograničenom broju svezaka. Objavljuje se u više ili manje u redovitim vremenskim razmacima.

Svezak je fizička jedinica bilo kojega tiskanog djela ili rukopisa sadržanoga u jednom uvezu.

Novine su serijska jedinica građe koja se objavljuje u čestim razmacima, obično dnevno, tjedno ili polutjedno i izvještava o tekućim zbivanjima i temama od javnog interesa.     

Rukopis je originalna građa pisana rukom ili na pisaćem stroju.

Ocjenski radovi jesu radovi koji su uvjet za završetak studija i stjecanje određenog naziva ili stupnja tercijarnog obrazovanja. U Republici Hrvatskoj uključuju doktorski rad ili disertaciju (na kraju poslijediplomskoga sveučilišnog studija), diplomski rad (na kraju diplomskoga i integriranoga diplomskoga i preddiplomskoga sveučilišnog studija) i završni rad (na kraju svih ostalih studija, no često označuje završni rad preddiplomskog studija).

Digitalizirana građa jesu preslike izvornika izrađene postupkom digitalizacije odnosno pretvorbom u digitalni oblik. Digitalizirani mogu biti različiti oblici, poput teksta, audiograđe, videograđe itd.

Digitalna građa u izvorno digitalnom obliku jest građa koja je izvorno nastala u digitalnom obliku, npr. e-knjige,
e-časopisi, e-novine i drugi digitalni dokumenti obrađeni i pohranjeni u repozitoriju ustanove.

Audiovizualna građa jest vrsta neknjižne građe koja se može upotrebljavati samo s pomoću neke sprave, poput projektora, čitača/čitala, naprave za povećavanje itd. U audiovizualnu građu ubrajaju se filmovi (filmske kasete, kutije, kolutovi i petlje), mikrooblici (mikrofilmovi, mikrolistići), videosnimke (videovrpce, videokasete, videokutije i videodiskovi), vizualne projekcije (dijafilmovi, dijapozitivi, prozirnice, stereografi i mikroskopski preparati) i zvučne snimke (gramofonske ploče, kompaktni diskovi, magnetofonske vrpce, zvučne kasete i zvučne kutije).

Elektronička zbirka jesu izvori u elektroničkom obliku kao dio knjižnične zbirke, izvorno digitalni ili digitalizirani.

Elektronička knjiga jest jedna ili više računalnih datoteka omeđenog sadržaja koje su dostupne javnosti na mreži (mrežna knjiga) ili u materijalnom obliku (na CD ROM-u i DVD-u).

Ostala knjižna građa jest sva druga građa osim knjiga, periodike, rukopisa, mikrooblika i audiovizualne građe. Uključeni su materijali kao što su karte, grafikoni, umjetničke reprodukcije, fotografije, tehnički crteži, igračke, multimediji i slično.

Prinova je dokument ili jedinica građe koja se dodaje zbirci u izvještajnom razdoblju.

Korisnik knjižnice (član knjižnice) jest svaka osoba učlanjena u knjižnicu kao korisnik građe i usluga u izvještajnoj godini.

Aktivni korisnik jest član knjižnice (upisani korisnik) koji je posjetio ili koristio knjižnicu ili usluge u izvještajnoj godini. Korištenje može obuhvaćati i korištenje elektroničkih usluga u knjižnici ili izvan nje.                         

Posjet je čin ulaska u prostore knjižnice ili pristupa mrežnim stranicama knjižnice kako bi se koristila jedna od usluga koje knjižnica pruža.

Fizički posjet jest čin ulaska korisnika u prostore knjižnice kako bi se koristila jedna od usluga koje knjižnica pruža.

Virtualni posjet jest individualni vanjski virtualni posjet mrežnim stranicama i katalogu knjižnice.

Izobrazba korisnika jesu programi izobrazbe s razrađenim planom predavanja radi usvajanja znanja i vještina za korištenje knjižnice te drugih informacijskih i tehničkih usluga. Može uključiti obilazak knjižnice uz stručno vodstvo, poduku o informacijskoj tehnologiji i mrežnim uslugama s obrazovnim sadržajima.

Radionica je aktivnost koju organizira stručni zaposlenik knjižnice za korisnike. Izobrazba korisnika definira se kao program ustanovljen s posebnim planom predavanja radi podučavanja korisnika za korištenje knjižnice te drugih informacijskih i tehničkih usluga. Obuhvaća i obilazak knjižnice uz stručno vodstvo, poduku o informacijskoj tehnologiji i mrežnim uslugama s obrazovnim sadržajima. Izobrazbe u sklopu projekta ubrajaju se samo ako je projekt namijenjen korisnicima knjižnice.

Knjižnična događanja jesu aktivnosti organizirane za korisnike s književnom, kulturnom ili društvenom namjenom, npr. posjeti autora, čitateljske skupine, književni susreti i izložbe.

Međuknjižnična posudba jest posudba dokumenta u materijalnom obliku (knjige) ili dostava dokumenta kao preslike iz jedne knjižnice drugoj koja nije pod istom upravom. Obuhvaća i elektronički posredovanu dostavu dokumenata.

Knjižničarski savjetnik jest osoba koja ima najmanje pet godina rada u knjižničarskoj struci nakon stjecanja zvanja višega knjižničara te stručna znanja kojima je stručno stečeno još najmanje 500 bodova u skladu s ''Mjerilima za ocjenjivanje stručne osposobljenosti''.

Viši knjižničar jest osoba koja ima položen stručni ispit za diplomiranoga knjižničara, najmanje pet godina rada u struci nakon položenoga stručnog ispita za diplomiranoga knjižničara te stručna znanja kojima je stečeno najmanje 400 bodova u skladu s ''Mjerilima za ocjenjivanje stručne osposobljenosti''.

Diplomirani knjižničar jest osoba koja ima završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja, odnosno studij knjižničarskog usmjerenja kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ili završen drugi studij kojim je stečena visoka stručna sprema u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu tog Zakona, uz obvezu stjecanja 60 ECTS bodova iz programa knjižničarskog usmjerenja u roku od tri godine od dana zapošljavanja te položen stručni ispit za diplomiranoga knjižničara.

Knjižničar je osoba koja ima završen preddiplomski sveučilišni studij iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti s najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva, završen drugi studij kojim je stečena viša stručna sprema u skladu s propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju uz obvezu stjecanja najmanje 30 ECTS bodova iz temeljnih predmeta knjižničarstva u roku od tri godine od zapošljavanja te položen stručni ispit za knjižničara.

Pomoćni knjižničar jest osoba koja ima završenu četverogodišnju srednju školu i položen stručni ispit za pomoćnoga knjižničara.

Ostalo knjižno osoblje jesu zaposlenici knjižnica koji nemaju stručno knjižnično zvanje.

Studenti su polaznici fakulteta koji honorarno rade u knjižnicama ili u sklopu pojedinih kolegija odrađuju praktičnu nastavu u knjižnicama.

Prihod knjižnice jesu financijska sredstva osigurana za redovitu djelatnost knjižnice.

Vlastiti prihod jest prihod koji ostvaruje knjižnica. Odnosi se na prihode dobivene od obavljanja usluga i/ili isporuke dobara na tržištu, poput prodaje vlastitih izdanja ili najma prostora, prihode od osnovne djelatnosti knjižnice, kao što su prihod od članarina i zakasnina, prihod od imovine (kamate)te prihod od pomoći i donacija.

Rashod knjižnice jest izdatak koji je nastao vođenjem knjižnice. Obuhvaća nabavu knjižne građe, bruto prihode zaposlenika, izobrazbu knjižničnog osoblja i ostale rashode knjižnice.

Kratice

 

CD ROM ispisni kompaktni disk ili optički disk − memorija sa stalnim sadržajem
DVD digitalni videodisk
ECTS Europski sustav prijenosa bodova
COVID-19 bolest prouzročena koronavirusom
MK Ministarstvo kulture
NN Narodne novine
WLAN bežična lokalna internetska veza
tis. tisuća
   
Znakovi  

-

nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić-Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Marija Gojević i Gordana Bralić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti