Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 20. veljače 2024.
RAD-2023-1-1/12

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA PROSINAC 2023.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2023. iznosila je 1 191 euro, što je nominalno niže za 1,4%, a realno za 0,9% u odnosu na studeni 2023.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2023. iznosila je 1 620 eura, što je u odnosu na studeni 2023. nominalno niže za 3,5%, a realno za 3,0%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2023. isplaćena je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 1 795 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 739 eura.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za prosinac 2023. bila je u djelatnosti Proizvodnja koksa i rafiniranih naftnih proizvoda, u iznosu od 2 662 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 920 eura.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 13,9%, a realno za 9,0%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za prosinac 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 13,5%, a realno za 8,6%.

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1 148 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2022. nominalno više za 13,0%, a realno za 4,6%.

Za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1 584 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2022. nominalno više za 14,8%, a realno za 6,3%.

U prosincu 2023. bilo je prosječno 166 plaćenih sati, što je u odnosu na studeni 2023. niže za 4,6%. Najveći broj plaćenih sati bio je djelatnosti Vodni prijevoz (179), a najmanji u Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja (144).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za prosinac 2023. iznosila je 6,96 eura, što je u odnosu na studeni 2023. više za 2,7%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 18,8%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za prosinac 2023. iznosila je 9,47 eura, što je u odnosu na studeni 2023. više za 0,5%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 18,5%.

Medijalna neto plaća za prosinac 2023. iznosila je 1 005 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1 334 eura.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA PROSINAC 2023.

      XII. 2023. I. – XII. 2023. Indeksi
XII. 2023.
XI. 2023.
XII. 2023.
XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
Neto plaća             
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euro  1 191  1 148 98,6 113,9 113,0
Realna neto plaća po zaposlenome        99,1 109,0 104,6
Bruto plaća             
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euro  1 620  1 584 96,5 113,5 114,8
Realna bruto plaća po zaposlenome        97,0 108,6 106,3
Neto plaća po satu             
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, euro 6,96 6,53 102,7 118,8 113,2
Realna neto plaća po satu        103,2 113,7 104,8
Bruto plaća po satu             
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, euro 9,47 9,00 100,5 118,5 114,6
Realna bruto plaća po satu       101,0 113,4 106,1

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA PROSINAC 2023.

      XII. 2023.
neto plaće, euro bruto plaće, euro
Prvi (donji) kvartil  769 958
Drugi kvartil (medijan)  1 005  1 334
Treći (gornji) kvartil   1 375  1 885
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA PROSINAC 2023.

       XII. 2023.
neto plaće, euro bruto plaće, euro
Prvi decil  666 800
Drugi decil  730 895
Treći decil    814   1 024
Četvrti decil     903   1 172
Peti decil (medijan)   1 005   1 334
Šesti decil    1 126   1 518
Sedmi decil    1 285   1 754
Osmi decil    1 481   2 037
Deveti decil    1 828   2 574
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U PROSINCU 2023.

       XII. 2023.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, euro prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, euro
  Ukupno 162 3
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 77 2
B Rudarstvo i vađenje 221 11
C Prerađivačka industrija 146 3
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 87 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 118 3
F Građevinarstvo 193 3
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 100 2
H Prijevoz i skladištenje 136 2
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 173 1
J Informacije i komunikacije 209 1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 95 1
L Poslovanje nekretninama 264 2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 172 2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 112 2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 134 1
P Obrazovanje 130 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 251 13
R Umjetnost, zabava i rekreacija 92 2
S Ostale uslužne djelatnosti 211 3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA PROSINAC 2023. PREMA NKD-u 2007.

G-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA ZA PROSINAC 2023. PREMA NKD-u 2007.

G-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA PROSINAC 2023. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

5. PROSJEČNE MJESEČNE ISPLAĆENE NETO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2023.1) PREMA NKD-u 2007.

       Prosječne isplaćene neto plaće po zaposlenome, euro Indeksi kretanja prosječnih isplaćenih neto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni realni
X. XI. XII. I. − XII. XII. 2023.
XI. 2023.
XII. 2023.
XII. 2022.
I. − XII. 2023.
I. − XII. 2022.
XII. 2023.
XI. 2023.
XII. 2023.
XII. 2022.
I. − XII. 2023.
I. − XII. 2022.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 444  1 458  1 507  1 361 103,4 118,8 114,8 103,9 113,7 106,3
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 444  1 458  1 507  1 361 103,4 118,8 114,8 103,9 113,7 106,3
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice  1 412  1 424  1 456  1 347 102,2 116,5 112,9 102,7 111,5 104,5
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini  1 494  1 509  1 577  1 395 104,5 121,1 116,1 105,0 115,9 107,5
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja   1 220  1 221  1 226  1 147 100,4 115,0 114,5 100,9 110,0 106,0
P Obrazovanje  1 282  1 287  1 299  1 217 100,9 114,8 112,0 101,4 109,9 103,7
85 Obrazovanje  1 282  1 287  1 299  1 217 100,9 114,8 112,0 101,4 109,9 103,7
85.1 Predškolsko obrazovanje   958   965   986   941 102,2 113,6 110,6 102,7 108,7 102,4
85.2 Osnovno obrazovanje  1 290  1 291  1 308  1 208 101,3 116,5 112,9 101,8 111,5 104,5
85.3 Srednje  obrazovanje  1 313  1 314  1 332  1 232 101,4 116,2 112,9 101,9 111,2 104,5
85.4 Visoko obrazovanje  1 762  1 768  1 767  1 669 99,9 113,0 111,3 100,4 108,1 103,1
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje   942   966   940   912 97,3 112,3 114,4 97,8 107,5 105,9
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju  1 265  1 254  1 251  1 223 99,8 110,7 115,6 100,3 105,9 107,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalneskrbi  1 480  1 498  1 540  1 410 102,8 120,7 114,5 103,3 115,5 106,0
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  1 587  1 604  1 655  1 511 103,2 120,3 114,0 103,7 115,1 105,6
86.1 Djelatnosti bolnica   1 660  1 679  1 750  1 583 104,2 121,3 113,9 104,7 116,1 105,5
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse   1 444  1 458  1 457  1 367 99,9 117,4 114,6 100,4 112,3 106,1
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite  1 467  1 483  1 532  1 395 103,3 120,9 115,2 103,8 115,7 106,7
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  1 041  1 063  1 082   996 101,8 119,0 114,9 102,3 113,9 106,4
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu   988   998  1 039   937 104,1 122,5 115,5 104,6 117,2 106,9
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima  1 133  1 153  1 175  1 076 101,9 118,3 114,0 102,4 113,2 105,6
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom   969   996  1 011   933 101,5 118,8 115,0 102,0 113,7 106,5
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem    1 219  1 228  1 257  1 163 102,4 118,6 113,7 102,9 113,5 105,3
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja   955   958   969   908 101,1 128,5 102,3 101,6 123,0 94,7
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom  1 239  1 239  1 155  1 080 93,2 155,0 145,6 93,7 148,3 134,8
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja   919   921   940   888 102,1 124,5 98,8 102,6 119,1 91,5

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

6. PROSJEČNE MJESEČNE BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH U 2023.1) PREMA NKD-u 2007.

       Prosječne bruto plaće po zaposlenome, euro Indeksi kretanja prosječnih bruto plaća prema isplatama za mjesec
za mjesec nominalni indeksi realni indeksi
X. XI. XII. I. − XII. XII. 2023.
XI. 2023.
XII. 2023.
XII. 2022.
I. − XII. 2023.
I. − XII. 2022.
XII. 2023.
XI. 2023.
XII. 2023.
XII. 2022.
I. − XII. 2023.
I. − XII. 2022.
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 984  2 010  2 066  1 862 102,8 119,9 116,6 103,3 114,7 108,0
84 Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 984  2 010  2 066  1 862 102,8 119,9 116,6 103,3 114,7 108,0
84.1 Državna uprava te ekonomska i socijalna politika zajednice  1 963  1 983  2 012  1 864 101,5 117,0 114,3 102,0 112,0 105,8
84.2 Pružanje usluga zajednici kao cjelini  2 033  2 065  2 150  1 893 104,1 122,5 118,3 104,6 117,2 109,5
84.3 Djelatnosti obveznoga socijalnog osiguranja   1 696  1 698  1 682  1 582 99,1 115,7 116,8 99,6 110,7 108,1
P Obrazovanje  1 761  1 768  1 760  1 663 99,5 115,1 113,5 100,0 110,1 105,1
85 Obrazovanje  1 761  1 768  1 760  1 663 99,5 115,1 113,5 100,0 110,1 105,1
85.1 Predškolsko obrazovanje  1 291  1 300  1 305  1 263 100,4 113,3 112,1 100,9 108,4 103,8
85.2 Osnovno obrazovanje  1 721  1 723  1 730  1 606 100,4 117,8 115,0 100,9 112,7 106,5
85.3 Srednje  obrazovanje  1 859  1 860  1 856  1 728 99,8 116,4 114,5 100,3 111,4 106,0
85.4 Visoko obrazovanje  2 524  2 536  2 503  2 383 98,7 112,9 112,4 99,2 108,0 104,1
85.5 Ostalo obrazovanje i poučavanje  1 288  1 325  1 246  1 236 94,0 111,1 116,2 94,5 106,3 107,6
85.6 Pomoćne uslužne djelatnosti u obrazovanju  1 731  1 723  1 705  1 677 99,0 111,1 116,9 99,5 106,3 108,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  2 074  2 104  2 139  1 966 101,7 121,9 116,7 102,2 116,7 108,1
86 Djelatnosti zdravstvene zaštite  2 240  2 268  2 320  2 122 102,3 121,5 116,0 102,8 116,3 107,4
86.1 Djelatnosti bolnica   2 352  2 382  2 464  2 232 103,4 122,5 115,7 103,9 117,2 107,1
86.2 Djelatnosti medicinske i stomatološke prakse   2 027  2 052  2 025  1 907 98,7 118,7 116,6 99,2 113,6 108,0
86.9 Ostale djelatnosti zdravstvene zaštite  2 043  2 071  2 120  1 932 102,4 122,1 117,5 102,9 116,8 108,8
87 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem  1 383  1 425  1 422  1 316 99,8 120,6 117,7 100,3 115,4 109,0
87.1 Djelatnosti ustanova za njegu  1 309  1 340  1 363  1 232 101,7 124,8 118,7 102,2 119,4 109,9
87.2 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za osobe s  teškoćama u razvoju, duševno bolesne osobe i osobe ovisne o alkoholu, drogama ili drugim opojnim sredstvima  1 497  1 533  1 545  1 417 100,8 120,4 116,8 101,3 115,2 108,1
87.3 Djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe i osobe s invaliditetom  1 281  1 328  1 320  1 225 99,4 120,5 118,0 99,9 115,3 109,3
87.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi sa smještajem    1 663  1 682  1 693  1 578 100,7 119,4 115,9 101,2 114,3 107,3
88 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  1 280  1 289  1 254  1 205 97,3 128,0 103,3 97,8 122,5 95,6
88.1 Djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja za starije osobe i osobe s invaliditetom  1 743  1 747  1 568  1 490 89,8 160,2 153,1 90,3 153,3 141,8
88.9 Ostale djelatnosti socijalne skrbi bez smještaja  1 221  1 228  1 205  1 172 98,1 123,0 99,3 98,6 117,7 91,9

1) Zbog zahtjeva korisnika objavljujemo dopunu redovitog Priopćenja koje se objavljuje svaka tri mjeseca. Podaci su iskazani na razini skupine (tri znamenke) za područja O, P i Q NKD-a 2007.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara, Marinka Radman Ćosić i Zdenka Mandarić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti