Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 20. listopada 2023.
RAD-2023-1-1/8

ISSN 1334-0557

PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZAPOSLENIH ZA KOLOVOZ 2023.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2023. iznosila je 1 163 eura, što je nominalno više za 1,9%, a realno za 1,4% u odnosu na srpanj 2023.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2023. iznosila je 1 614 eura, što je u odnosu na srpanj 2023. nominalno više za 2,2%, a realno za 1,7%.

Najviša prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za kolovoz 2023. isplaćena je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 2 059 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 747 eura.

Najviša prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama za kolovoz 2023. bila je u djelatnosti Zračni prijevoz, u iznosu od 3 017 eura, a najniža u djelatnosti Proizvodnja odjeće, u iznosu od 980 eura.

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 14,1%, a realno za 5,8%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za kolovoz 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine nominalno je viša za 16,2%, a realno za 7,8%.

Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2023. prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1 131 euro, što je u odnosu na isto razdoblje 2022. nominalno više za 12,4%, a realno za 2,8%.

Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2023. prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosila je 1 560 eura, što je u odnosu na isto razdoblje 2022. nominalno više za 14,1%, a realno za 4,4%.

U kolovozu 2023. bila su prosječno 183 plaćena sata, što je u odnosu na srpanj 2023. više za 9,6%. Najveći broj plaćenih sati bio je u području djelatnosti Vodni prijevoz (193), a najmanji u Djelatnostima socijalne skrbi bez smještaja (163).

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu za kolovoz 2023. iznosila je 6,25 eura, što je u odnosu na srpanj 2023. niže za 6,0%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 14,1%.

Prosječna mjesečna bruto plaća po satu za kolovoz 2023. iznosila je 8,67 eura, što je u odnosu na srpanj 2023. niže za 5,8%, a u odnosu na isti mjesec prethodne godine više za 16,2%.

Medijalna neto plaća za kolovoz 2023. iznosila je 1 004 eura, dok je medijalna bruto plaća iznosila 1 364 eura.

Detaljne podatke možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. PROSJEČNA MJESEČNA NETO I BRUTO PLAĆA ZA KOLOVOZ 2023.

      VIII. 2023. I. – VIII. 2023. Indeksi
VIII. 2023.
VII. 2023.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
I. – VIII. 2023.
I. – VIII. 2022.
Neto plaća              
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome, euro  1 163  1 131 101,9 114,1 112,4
Realna neto plaća po zaposlenome        101,4 105,8 102,8
Bruto plaća             
Prosječna mjesečna bruto plaća po zaposlenome, euro  1 614  1 560 102,2 116,2 114,1
Realna bruto plaća po zaposlenome        101,7 107,8 104,4
Neto plaća po satu             
Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po satu, euro 6,25 6,40 94,0 114,1 111,7
Realna neto plaća po satu        93,5 105,8 102,2
Bruto plaća po satu             
Prosječna mjesečna bruto plaća po satu, euro 8,67 8,83 94,2 116,2 113,5
Realna bruto plaća po satu        93,7 107,8 103,8

2. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA KVARTILIMA ZA KOLOVOZ 2023.

         VIII. 2023.
neto plaće, euro bruto plaće, euro
Prvi (donji) kvartil  763 998
Drugi kvartil (medijan) 1 004 1 364
Treći (gornji) kvartil  1 337 1 857
Četvrti kvartil  z z

3. DISTRIBUCIJA NETO I BRUTO PLAĆA PREMA DECILIMA ZA KOLOVOZ 2023.

     VIII. 2023.
neto plaće, euro bruto plaće, euro
Prvi decil  651 831
Drugi decil  719 930
Treći decil 807 1 068
Četvrti decil  903 1 206
Peti decil (medijan) 1 004 1 364
Šesti decil  1 125 1 541
Sedmi decil  1 259 1 739
Osmi decil  1 436 2 007
Deveti decil  1 772 2 531
Deseti decil  z z

4. ISPLAĆENI NEOPOREZIVI PRIMICI PREMA NKD-u 2007.1) U KOLOVOZU 2023.

       VIII. 2023.
prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja, euro prosječni neoporezivi primitak po broju primatelja zaposlenih koji su primili plaću, euro
  Ukupno 105 1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 85 2
B Rudarstvo i vađenje 66 2
C Prerađivačka industrija 89 1
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 70 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 65 2
F Građevinarstvo 113 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 92 1
H Prijevoz i skladištenje 170 3
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 92 2
J Informacije i komunikacije 88 0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 58 1
L Poslovanje nekretninama 94 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 94 1
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 103 2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 92 1
P Obrazovanje 117 0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 179 3
R Umjetnost, zabava i rekreacija 70 2
S Ostale uslužne djelatnosti  133 1

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.

G-1. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE ZA KOLOVOZ 2023. PREMA NKD-u 2007.

G-2. GODIŠNJE STOPE PROMJENE PROSJEČNIH MJESEČNIH NETO I BRUTO PLAĆA ZA KOLOVOZ 2023. PREMA NKD-u 2007.

G-3. PROSJEČNE MJESEČNE NETO I BRUTO PLAĆE PO PLAĆENOM SATU ZA KOLOVOZ 2023. PREMA NKD-u 2007.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama te broju sati za koje su zaposlene osobe primile plaću dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Obuhvat i usporedivost

Obuhvaćeni su zaposleni u pravnim osobama svih oblika vlasništva, tijelima državne vlasti i tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na području Republike Hrvatske.

Nisu obuhvaćeni zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama i zaposleni osiguranici poljoprivrednici te unutar podataka o prosječnim mjesečnim plaćama nedostaju podaci o njihovim isplatama.

Podaci o mjesečnim neto i bruto plaćama zaposlenih u pravnim osobama obuhvaćaju neto i bruto plaće zaposlenih koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Zaposleni koji su primili plaću u nepunome radnom vremenu preračunani su na ekvivalent punoga radnog vremena.

Podaci o mjesečnoj neto i bruto plaći iskazuju se prema načelu obavljenih isplata u tekućemu za prethodni mjesec, što odgovara dinamici isplata u najvećem broju pravnih osoba te se i prosjek plaće odnosi na mjesec za koji je isplata primljena, što ne vrijedi za isplaćene neoporezive primitke.

Neoporezivi primici koje je zaposlenik primio iskazani su u tablici 4.

Obuhvaćeni su sljedeći neoporezivi primici, prema šiframa obrasca JOPPD:

šifra 21 − dar djetetu do 15 godina starosti i potpore za novorođenče, do propisanog iznosa
šifra 22 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.)
šifra 24 – pomorski dodatak, do propisanog iznosa
šifra 25 – naknade za odvojeni život od obitelji, do propisanog iznosa
šifra 26 – otpremnine, do propisanog iznosa
šifra 60 – nagrade radnicima za navršene godine staža, do propisanog iznosa
šifra 61 – prigodne nagrade, do propisanog iznosa (božićnica, naknada za godišnji odmor i sl.) za prethodna porezna razdoblja (naknadne isplate)
šifra 62 – trošak prehrane i smještaja sezonskih radnika iz članka 7. stavka 35. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 63 – novčane nagrade za radne rezultate i drugi oblici dodatnog nagrađivanja radnika (dodatna plaća, dodatak uz mjesečnu plaću i sl.)
šifra 64 – troškovi smještaja i prehrane osoba koje obavljaju povremene sezonske poslove u poljoprivredi iz članka 6. stavka 10. Pravilnika o porezu na dohodak
šifra 65 – novčane paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane radnika, do propisanog iznosa
šifra 66 – troškovi prehrane radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije, do propisanog iznosa
šifra 67 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju bezgotovinskim putem
šifra 68 – troškovi smještaja radnika nastali za vrijeme radnog odnosa kod poslodavca na temelju vjerodostojne dokumentacije koji se podmiruju na račun radnika
šifra 69 – naknade za podmirivanje troškova ugostiteljskih, turističkih i drugih usluga namijenjenih odmoru radnika prema propisima ministarstva nadležnog za turizam
šifra 70 – naknade za troškove redovite skrbi djece radnika u ustanovama predškolskog odgoja te drugim pravnim ili fizičkim osobama (vrtići i sl.)
šifra 71 – premije dopunskoga i dodatnoga zdravstvenog osiguranja – u primjeni od 2020.

Od siječnja 2016. podaci nisu usporedivi s prethodno objavljenim mjesečnim podacima.


Definicije

Prosječna mjesečna isplaćena neto plaća obuhvaća plaće zaposlenih za obavljene poslove prema osnovi radnog odnosa i naknade za godišnji odmor, plaćeni dopust, blagdane i neradne dane određene zakonom, bolovanja do 42 dana, odsutnost za vrijeme stručnog obrazovanja, zastoje na poslu bez krivnje zaposlenog i primitke prema osnovi naknada, potpora i nagrada u iznosima na koje se plaćaju doprinosi, porezi i prirezi.

Prosječna mjesečna bruto plaća obuhvaća sve vrste neto isplata prema osnovi radnog odnosa i sljedeća zakonom propisana obvezatna izdvajanja: doprinose za mirovinsko osiguranje, porez na dohodak i prirez porezu na dohodak.

Broj plaćenih sati jest broj sati za koje su zaposlene osobe primile plaću. Plaćeni sati uključuju izvršene sate rada (sati izvršeni u redovitome radnom vremenu i prekovremeni sati) i neizvršene sate rada (godišnji odmor, praznici, bolovanje kraće od 42 dana i drugi plaćeni, a neizvršeni sati). Plaćeni sati ne uključuju neizvršene sate rada plaćene izvan pravne osobe (sati bolovanja u trajanju duljem od 42 dana, sati rodiljnog dopusta, sati skraćenoga radnog vremena roditelja i sl.).

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po zaposlenome izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata brojem zaposlenih preračunanih na ekvivalent punoga radnoga vremena.

Prosječna mjesečna neto i bruto plaća po plaćenom satu izračunava se dijeljenjem ukupnih isplata ukupnim brojem plaćenih sati.

Nominalni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se iz podataka o prosječnim mjesečnim iznosima neto i bruto plaća za odgovarajuće mjesece i godine.

Realni indeksi neto i bruto plaća izračunavaju se dijeljenjem nominalnih indeksa neto i bruto plaća indeksom potrošačkih cijena za odgovarajuće mjesece i godine.

Medijalna mjesečna neto i bruto plaća izračunava se određivanjem sredine nakon rangiranja plaća zaposlenih, od najniže do najviše, te pokazuje da 50% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od tog iznosa (medijana), a 50% zaposlenih prima jednaku ili veću od tog iznosa (medijana).

Kvartilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na četiri jednaka dijela nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 25%, 50%, 75% i 100% plaća zaposlenih. Mogu se podijeliti na prvi (donji) kvartil, drugi kvartil (medijan), treći (gornji) kvartil i četvrti kvartil.

Prvi (donji) kvartil pokazuje da 25% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvoga kvartila, a 75% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od prvoga kvartila.

Treći (gornji) kvartil pokazuje da 75% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od trećega kvartila, a 25% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od trećega kvartila.

Decilne mjesečne neto i bruto plaće izračunavaju se podjelom plaća zaposlenih na deset jednakih dijelova nakon rangiranja od najniže do najviše, a zatim odabirom iznosa plaće ispod kojeg se nalazi 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90% i 100% plaća zaposlenih.

U prvom decilu nalaze se zaposleni koji imaju najniže mjesečne plaće i pokazuje da 10% zaposlenih prima plaću u iznosu jednakom ili manjem od prvog decila, a 90% zaposlenih prima plaću jednaku ili veću od tog iznosa. U drugom decilu nalaze se zaposleni koji primaju plaću veću od onih koji se nalaze u prvom decilu i manju od onih koji se nalaze u trećem decilu itd.

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
z podatak zbog povjerljivosti nije objavljen

Znakovi

 

0

podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga, Marinka Radman Ćosić i Borislav Maoduš

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti