Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 29. rujna 2023.
OEN-2023-1-5

ISSN 1334-0557

RAČUNI EMISIJA U ZRAK U 2021. – privremeni podaci

 

Prikazane su emisije stakleničkih plinova i onečišćujućih tvari za Republiku Hrvatsku od 2017. do 2021.

Ukupno ispuštene emisije stakleničkih plinova u zrak u 2021. su manje nego u 2020. Emisije onečišćujućih tvari nisu se mijenjale, osim emisija CO, koje su u 2021. manje u usporedbi s 2020. 

U 2021. najveće količine ispuštenih stakleničkih plinova bile su emisije CO2 (bez emisija iz biomase kao goriva), 17 410,63 tisuća t (Gg), CO2 iz biomase 7 049,25 tisuća t (Gg), HFC 1 699 284,04 t (Mg) i CH4 138 827,00 t (Mg) u CO2-ekvivalentu. Od svih onečišćujućih tvari u 2021., CO je imao najveću emisiju, 206 384,00 t (Mg).

Konačni podaci bit će dostupni 12. siječnja 2024. u Bazi podataka.

1. EMISIJE U ZRAK1)

     2017. 2018. 2019. 2020. 2021.
CO2 (bez emisija iz biomase kao goriva), 1 000 t (Gg) 18 744,00 17 724,15 17 857,45 16 870,53 17 410,63
CO2 iz biomase, 1 000 t (Gg) 5 906,57 6 057,52 6 228,14 6 383,96 7 049,25
N2O, t (Mg) 5 495,18 5 323,49 5 336,30 5 473,12 5 432,92
CH4, t (Mg) 152 601,35 146 557,63 144 624,92 142 926,04 138 827,00
HFC, t (Mg) CO2 – ekvivalent 1 229 018,77 1 356 034,81 1 470 230,63 1 574 631,67 1 699 284,04
PFC, t (Mg) CO2 – ekvivalent 0 0 0 0 0
SF6 NF3, t (Mg) CO2 – ekvivalent 7 232,71 6 463,16 8 093,26 9 352,65 9 628,56
NOX, t (Mg) NO2 – ekvivalent 54 878,70 49 665,94 48 526,95 45 809,08 43 661,00
SOX, t (Mg)  12 487,81 9 974,55 7 575,24 6 126,44 4 748,00
NH3, t (Mg)  32 183,33 32 678,54 30 584,20 31 554,65 31 368,00
NMHOS, t (Mg)  68 824,06 69 170,83 73 827,46 70 295,14 69 967,00
CO, t (Mg)  254 489,81 232 282,16 218 646,95 217 181,29 206 384,00
PM10, t (Mg)  38 095,44 42 442,63 34 722,77 51 408,74 49 913,00
PM2,5, t (Mg)  29 435,59 28 527,65 27 020,29 28 495,76 27 030,00

1) Kod proračuna emisija svake se godine koriste novi ažurirani nacionalni i međunarodni emisijski faktori prema preporučenoj metodologiji. Stoga podaci nisu usporedivi s podacima iz Priopćenja OEN-2022-1-5.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvori podataka za račune emisija u zrak jesu kompilacija podataka Državnog zavoda za statistiku i Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Računi emisija u zrak jedan su od nekoliko fizičkih modula Eurostatova programa europskih ekonomskih računa okoliša. Obuhvaćeni su Uredbom (EU) br. 691/2011 Europskog parlamenta i Vijeća od 6. srpnja 2011. o europskim ekonomskim računima okoliša.

Računi emisija u zrak bilježe tokove plinovitih i čestičnih materijala ispuštenih u atmosferu koji nastaju kao posljedica gospodarskog djelovanja (proizvodne djelatnosti poslovnih subjekata i privatnih kućanstava) na način opisan u Europskom sustavu nacionalnih računa (ESA).

Definicije

Emisije u zrak jesu fizički tokovi ostataka plinovitih tvari ili čestičnih materijala iz gospodarstva (procesa proizvodnje ili potrošnje) koje onečišćuju atmosferu. Emisije u zrak obuhvaćaju emisije stakleničkih plinova CO2, N2O, CH4, HFC, PFC i SF6 NF3 te emisije onečišćivača zraka NOX, SOX, NH3, NMHOS, CO, PM2,5 i PM10.

 

Kratice  
   
CH4 metan
CO ugljikov monoksid
CO2 ugljikov dioksid
EU Europska unija
NMHOS nemetanski hlapivi organski spojevi
Gg gigagram (1 gigagram = 1 kilotona)
HFC hidrofluorougljikovodik
Mg megagram (1 megagram = 1 tona)
NH3 amonijak
N2O didušikov oksid
NOX dušikovi oksidi
PFC perfluorougljikovodik
PM2,5 lebdeće čestice (manje od ili jednake 2,5 mikrona)
PM10 lebdeće čestice (manje od ili jednake 10 mikrona)
SF6 NF3 sumporni heksafluorid i dušikov trifluorid
SOX sumporovi oksidi
t tona

 

Znakovi  
   
0 podatak je manji od 0,5 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.

Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti