Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 13. srpnja 2023.
OEN-2023-1-3

ISSN 1334-0557

JAVNA ODVODNJA U 2022.

 

U 2022. ukupna količina otpadnih voda iznosila je 354 519 tis. m3, što je neznatno smanjenje od 0,6% u odnosu na 2021.

Od ukupne količine otpadnih voda, 189 504 tis. m3 činile su vode iz kućanstava i gospodarskih djelatnosti (smanjenje za 0,7%), dok je ostalih voda (oborinskih i dr.) bilo 165 015 tis. m3.

Iz kućanstava je otpadnih voda ispušteno 1,3% manje, a iz gospodarskih djelatnosti 0,8% više u odnosu na prethodnu godinu.

Pročišćenih otpadnih voda u 2022. bilo je 297 915 tis. m3, što je za 0,4% više od ukupne količine pročišćenih otpadnih voda u 2021.

Nepročišćenih otpadnih voda bilo je 56 604 tis. m3, što je za 5,3% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Mreža javne odvodnje u 2022. iznosila je 14 179 km, što je za 3,8% više u odnosu na 2021.

Ukupan broj uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u 2022. iznosi 186. Povećao se broj uređaja za drugostupanjsko i trećestupanjsko pročišćavanje, dok se broj uređaja za prvostupanjsko pročišćavanje smanjio, i to za 10,8%.

Detaljniji podaci biti će dostupni 21. srpnja 2023. u bazi podataka.

1. PODRIJETLO, PROČIŠĆAVANJE I ISPUŠTANJE OTPADNIH VODA U 2021. I 2022.

tis. m3

     2021. 2022. Indeksi
2022.
2021.
Otpadne vode – ukupno 356 547 354 519 99,4
Iz kućanstava 129 386 127 682 98,7
Iz gospodarskih djelatnosti 61 358 61 822 100,8
Ostale vode 165 803 165 015 99,5
Ispuštene pročišćene otpadne vode – ukupno 296 783 297 915 100,4
Prvostupanjskim uređajima 60 118 63 064 104,9
Drugostupanjskim uređajima 207 538 200 854 96,8
Trećestupanjskim uređajima 29 127 33 997 116,7
Ispuštene nepročišćene otpadne vode  59 764 56 604 94,7

2. MREŽA JAVNE ODVODNJE I UREĐAJI ZA PROČIŠĆAVANJE OTPADNIH VODA U 2021. I 2022.

tis. m3

     2021. 2022. Indeksi
2022.
2021.
Ukupna duljina mreže javne odvodnje, km 13 664 14 179 103,8
Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda 183 186 101,6
Broj uređaja za prvostupanjsko pročišćavanje 74 66 89,2
Broj uređaja za drugostupanjsko pročišćavanje 84 90 107,1
Broj uređaja za trećestupanjsko pročišćavanje 25 30 120,0

G-1. OTPADNE VODE U 2021. I 2022.

G-2. OTPADNE VODE 2021. I 2022. PREMA PODRIJETLU

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o javnoj odvodnji prikupljaju se godišnjim statističkim istraživanjem Godišnji izvještaj o javnoj odvodnji (obrazac VOD-2K) na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvještajne su jedinice javni isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje. Prema Zakonu o vodama (NN, br. 47/23.), javni isporučitelj vodnih usluga javne odvodnje jest trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Izvještaj popunjavaju pravne osobe i dijelovi pravnih osoba koji su prema NKD-u 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) registrirani u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, razred 37.00 Uklanjanje otpadnih voda.

Obuhvat i usporedivost

Izvor za izradu adresara jest Statistički poslovni registar.

Istraživanjem se dobivaju osnovni podaci o otpadnim vodama, njihovu pročišćavanju i ispuštanju te o mreži javne odvodnje i uređajima za pročišćavanje otpadnih voda.

Definicije

Javna odvodnja jest djelatnost skupljanja otpadnih voda, njihova dovođenja do uređaja za pročišćavanje, pročišćavanja i izravnoga ili neizravnoga ispuštanja u površinske, podzemne vode i/ili more, obrade mulja koji nastaje u procesu njihova pročišćavanja, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina javne odvodnje te upravljanje tim građevinama; javna odvodnja uključuje i pražnjenje i odvoz otpadnih voda iz sabirnih jama.

Otpadne vode jesu sve potencijalno onečišćene industrijske, sanitarne, oborinske i druge vode.

Pročišćene otpadne vode jesu dio otpadnih voda koji se pročišćava prvostupanjski, drugostupanjski i trećestupanjski.

Prvi stupanj pročišćavanja jest primjena fizikalnih i/ili kemijskih postupaka čišćenja otpadnih voda kojima se iz otpadnih voda uklanja najmanje 50% suspendirane tvari, a vrijednost BPK5 smanjuje barem za 20% u odnosu na vrijednosti BPK5 u ulaznim vodama (influenta).

Drugi stupanj pročišćavanja jest primjena bioloških i/ili drugih postupaka čišćenja kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija suspendirane tvari i BPK5 influenta za 70 – 90%, a koncentracija KPK za najmanje 75%.

Treći stupanj pročišćavanja jest primjena fizikalno-kemijskih, bioloških i drugih postupaka kojima se u otpadnim vodama smanjuje koncentracija hranjivih tvari influenta za najmanje 80%, odnosno uklanjaju i drugi posebni pokazatelji otpadnih tvari u granicama vrijednosti koje nije moguće postići primjenom drugog stupnja pročišćavanja.

Ispuštene otpadne vode sastoje se od ispuštenih pročišćenih i nepročišćenih voda. Vode se mogu ispuštati u podzemne vode, vodotoke, akumulacije, jezera i more.

Mreža javne odvodnje jest mreža zatvorenih uličnih kanala i kolektora koja služi za zajedničko odvođenje otpadnih i atmosferskih voda (opći sustav) ili kao posebna mreža za odvođenje otpadnih voda, a posebno za odvođenje atmosferskih voda (separacijski sustav).

Ukupna duljina mreže javne odvodnje jest duljina zatvorenih uličnih kanala odnosno cijevi za odvođenje otpadnih i atmosferskih voda iz naselja, bez priključaka i mreže po kućama.

Uređaji za pročišćavanje otpadnih voda jesu uređaji kojima se tretiraju otpadne vode. Dijele se na uređaje za prvostupanjsko, drugostupanjsko i trećestupanjsko pročišćavanje.

 

Kratice  
   
BPK5 biološka potrošnja kisika
km kilometar
KPK kemijska potrošnja kisika
m3 kubični metar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Aleksandar Žugić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti