Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 13. srpnja 2023.
OEN-2023-1-2

ISSN 1334-0557

SKUPLJANJE, PROČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA VODE U 2022.

 

U 2022. u odnosu na 2021. ukupna količina zahvaćenih i preuzetih voda povećana je za 1,0%.

U 2022. bilo je 515 931 tis. m3 ukupno zahvaćenih i preuzetih količina vode. Iz podzemnih je izvora bilo zahvaćeno 415 299 tis. m3, iz površinskih voda
49 511 tis. m3, a preuzetih voda iz drugih vodoopskrbnih sustava 51 121 tis. m3.

Količina ukupno zahvaćene vode u 2022. veća je za 1,8% u odnosu na 2021., a preuzetih voda je manje za 5,3%. U javnoj vodoopskrbi gubici vode u 2022. iznosili su 208  741 tis. m3.

Količina ukupno isporučene vode iz javne vodoopskrbe u 2022. iznosila je 307 190 tis. m3, što je za 1,0 % više u odnosu na 2021. Ukupno prodane količine vode u 2022. u odnosu na 2021. više je za 2,3%. Najveći potrošač bila su kućanstva, koja su u 2022. utrošila 175 383 tis. m3 ili 71,9%.

Broj naselja obuhvaćenih mrežom javne vodoopskrbe u 2022. iznosio je 5 450, što je u odnosu na 2021. povećanje za 0,5%.

Ukupna duljina mreže javne vodoopskrbe iznosila je 48 306 km, što je povećanje od 2,1% u odnosu na 2021.

Detaljniji podaci bit će dostupni 21. srpnja 2023. u bazi podataka.

1. OPSKRBA VODOM U JAVNOJ VODOOPSKRBI PREMA VRSTI IZVORA U 2021. I 2022.

tis. m3

    2021. 2022. Indeksi
2022.
2021.
Ukupna opskrba vodom  510 702 515 931 101,0
Zahvaćene količine vode 456 741 464 810 101,8
Podzemna voda  406 295 415 299 102,2
Površinska voda 50 446 49 511 98,1
Voda preuzeta iz drugih vodoopskrbnih sustava 53 961 51 121 94,7
Ukupni gubici vode 201 572 208 741 103,6

2. ISPORUČENE VODE IZ JAVNE VODOOPSKRBE U 2021. I 2022.

tis. m3

      2021. 2022. Indeksi
2022.
2021.
Isporučene vode – ukupno 304 264 307 190 101,0
Prodana voda – ukupno: 238 565 243 975 102,3
Kućanstvima  171 041 175 383 102,5
Gospodarstvu 67 524 68 592 101,6
Isporučena nenaplaćena voda 13 025 7 480 57,4
Isporučena drugim vodoopskrbnim sustavima 52 674 55 735 105,8

3. MREŽA JAVNE VODOOPSKRBE U 2021. I 2022.

 

      2021. 2022. Indeksi
2022.
2021.
Naselja obuhvaćena mrežom javne vodoopskrbe 5 424 5 450 100,5
Ukupna duljina mreže javne vodoopskrbe, km 47 327 48 306 102,1

G-1. OPSKRBA VODOM U JAVNOJ VODOOPSKRBI PREMA VRSTI IZVORA U 2021. I 2022.

G-2. ISPORUČENE VODE IZ JAVNE VODOOPSKRBE U 2021. I 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o javnoj vodoopskrbi prikupljaju se godišnjim statističkim istraživanjem Godišnji izvještaj o javnoj vodoopskrbi (VOD-2V) na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.).

Izvještajne jedinice jesu javni isporučitelji vodnih usluga javne vodoopskrbe. Prema Zakonu o vodama (NN, br. 47/23.), javni isporučitelj vodnih usluga javne vodoopskrbe jest trgovačko društvo u kojem sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu imaju jedinice lokalne samouprave ili trgovačka društva u kojima sve udjele, odnosno dionice u temeljnom kapitalu izravno imaju jedinice lokalne samouprave, odnosno ustanova kojoj je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Izvještaj popunjavaju pravne osobe i dijelovi pravnih osoba koji su prema NKD-u 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) registrirani u području E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša, razred 36.00 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom.

Obuhvat i usporedivost

Izvor za izradu adresara jest Statistički poslovni registar.

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom, isporučenoj vodi i mreži javne vodoopskrbe.

Definicije

Javna vodoopskrba jest djelatnost zahvaćanja podzemnih i površinskih voda radi ljudske potrošnje i njihova kondicioniranja, te isporuka do krajnjeg korisnika vodne usluge ili do drugog isporučitelja vodnih usluga, ako se ti poslovi obavljaju putem građevina za javnu vodoopskrbu te upravljanje tim građevinama ili na drugi propisani način (cisternama, vodonoscima i sl.).

Opskrba vodom u javnoj vodoopskrbi jest ukupno zahvaćena količina vode podzemnih (podzemni izvori i izvori), površinskih voda (vodotoka, akumulacija voda i jezera) i preuzetih količina vode iz drugih vodoopskrbnih sustava.

Zahvaćene količine vode jesu ukupne količine zahvaćene vode iz svih izvora. Izvori vode mogu biti površinske i podzemne vode. Pod javnim izvorištima podrazumijevaju se sva kaptirana izvorišta odakle se zahvaća voda za potrebe javne vodoopskrbe kao što su podzemni vodonosnik, izvor, vodotok, akumulacija i jezero.

Isporučene količine vode uključuju vode prodane potrošačima (kućanstvima, gospodarstvu), drugim vodoopskrbnim sustavima, vodu za potrebe vlastitog vodoopskrbnog sustava i količine nenaplaćene vode.

Ukupni gubici vode jesu stvarno ustanovljeni gubici u mreži javne vodoopskrbe nastali zbog kvara ili neispravnosti instalacija na mreži.

Duljina mreže javne vodoopskrbe sastoji se od duljine glavnog dovoda i duljine razvodne mreže.

Duljina glavnog dovoda jest duljina cijevi za dovod vode i osiguranje potrebnog pritiska.

Duljina razvodne mreže jest duljina vodoopskrbne mreže od rezervoara do potrošača (bez duljine priključka i mreže u zgradi).

 

Kratice  
   
km kilometar
m3 kubični metar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Aleksandar Žugić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti