Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 13. listopada 2023.
OEN-2023-1-1

ISSN 1334-0557

KORIŠTENJE VODA I ZAŠTITA VODA OD ONEČIŠĆENJA U 2022.

 

Opskrba vodom u 2022. iznosila je ukupno 33 512 444 tis. m3, pri čemu su područja B Rudarstvo i vađenje i C Prerađivačka industrija zastupljeni s 0,2%, a područje D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija s 99,8%.

U 2022. korišteno je 33 512 444 tis. m3 vode. Od te količine za proizvodnju je korišteno 98,5%, a za hlađenje 1,5%.

Ukupna količina upotrijebljene (otpadne) vode u 2022. iznosila je 19 145 tis. m3. Iz područja B Rudarstvo i vađenje ukupno je ispušteno 2,5% upotrijebljene vode, iz područja C Prerađivačka industrija 94,7%, a iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 2,8%.

U 2022. bilo je 12 958 tis. m3 ispuštenih pročišćenih otpadnih voda.

Prema područjima djelatnosti NKD-a 2007., iz područja B Rudarstvo i vađenje ispušteno je 2,7% pročišćenih otpadnih voda, iz područja C Prerađivačka industrija 93,5%, a iz područja D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 3,8%.

Napomena

Detaljniji podaci bit će dostupni 20. listopada 2023. u Bazi podataka.

Istraživanje je usklađeno sa zahtjevima zajedničkog upitnika OECD-a i Eurostata – JQ OECD/Eurostat – Inland water questionnaire.

1. OPSKRBA VODOM PREMA VRSTI VODOZAHVATA I NKD-u 2007. U 2022.

tis. m3

     Ukupno Javna vodoopskrba   Vlastiti vodozahvat
podzemne vode površinske vode i more
  Ukupno 33 512 444 11 848 63 869 33 436 727
B Rudarstvo i vađenje 2 547 158 578 1 811
C Prerađivačka industrija  55 879 11 621 8 456 35 802
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 33 454 018 69 54 835 33 399 114

2. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2022.

tis. m3

      Ukupno Za tehnološki proces Za sanitarne potrebe i ostale namjene
za proizvodnju za hlađenje
  Ukupno 33 512 444 33 021 434 484 023 6 987
B Rudarstvo i vađenje 2 547 823 1 565 159
C Prerađivačka industrija  55 879 19 383 29 775 6 721
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 33 454 018 33 001 228 452 683 107

3. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE (OTPADNE) VODE PREMA NKD-u 2007. U 2022.1)

tis. m3

        Ukupno Nepročišćene vode Pročišćene vode
  Ukupno 19 145 6 187 12 958
B Rudarstvo i vađenje 473 118 355
C Prerađivačka industrija  18 127 6 013 12 114
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 545 56 489

1) Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje i vode koje pokreću hidroelektrane, jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

G-1. KORIŠTENJE VODE PREMA NAMJENI I NKD-u 2007. U 2022.

G-2. ISPUŠTANJE UPOTRIJEBLJENE OTPADNE VODE PREMA NKD-u 2007. U 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja prikupljaju se izvještajnom metodom na mrežnom obrascu Godišnji izvještaj o korištenju voda i zaštiti voda od onečišćenja u 2022. (VOD-1).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata iz Statističkoga poslovnog registra te drugih administrativnih izvora. Obuhvaćene su sve statističke jedinice na osnovi dostupnih podataka koje su imale više od 1 000 m3 korištene vode, a razvrstane su prema NKD-u 2007. u područja djelatnosti B Rudarstvo i vađenje, C Prerađivačka industrija i D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija.

Istraživanjem se dobivaju podaci o opskrbi vodom, korištenju voda i ispuštanju otpadnih voda.

Definicije

Opskrba vodom podrazumijeva količinu vode kojom su se poslovni subjekti opskrbili iz vlastitog vodozahvata ili javne vodoopskrbe. Količine vode određuju se na osnovi vodomjera. Ako nema vodomjera, količine se procjenjuju prema normativima za određenu djelatnost ili se uzimaju iz projektne dokumentacije.

Korištene vode podrazumijevaju količine vode koje su izvještajne jedinice u tijeku izvještajne godine koristile za obavljanje proizvodne djelatnosti. Namjena tih voda jest da se koriste za tehnološki proces proizvodnje (vezane vode), hlađenje (isparene vode), za sanitarne potrebe i za ostale namjene.

Ispuštene upotrijebljene otpadne vode jesu vode koje se nakon korištenja ispuštaju kao pročišćene ili nepročišćene vode.

Iz ispuštenih otpadnih voda isključene su vode za hlađenje i vode koje pokreću hidroelektrane jer se one ne smatraju otpadnim vodama.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m3 kubični metar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
OECD Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Gordana Lepčević, Željka Kovaček Čuklić i Bernarda Šimunić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti