Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 15. rujna 2023.
POD-2023-2-1

ISSN 1334-0557

DOMAĆA PODUZEĆA POD INOZEMNOM KONTROLOM (IFATS) U 2021.

 

Više od četvrtine dodane vrijednosti ostvarila su poduzeća pod inozemnom kontrolom

U područjima NKD-a 2007. koja se odnose na poslovno gospodarstvo u 2021., od 217 553 aktivna poduzeća 11 038 poduzeća bilo je pod inozemnom kontrolom (iFATS), što je 5,1% od ukupnog broja aktivnih poduzeća u spomenutim područjima. U tim poduzećima bilo je zaposleno i samozaposleno 254 725 osoba, što je 21,0% od ukupnog broja zaposlenih i samozaposlenih osoba u spomenutim područjima.

Poduzeća pod inozemnom kontrolom (iFATS) u 2021. ostvarila su promet od 313,1 milijardu kuna, što je 36,4% od ukupnog prometa poslovnoga gospodarstva, i dodanu vrijednost od 80,4 milijarde kuna ili 31,8% dodane vrijednosti ukupnoga poslovnoga gospodarstva.

Detaljniji podaci o uspješnosti domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom (iFATS) prema djelatnostima, te sjedištu krajnje kontrolirajuće institucionalne jedinice (KKIJ), dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima.

1. DOMAĆA PODUZEĆA POD INOZEMNOM KONTROLOM (iFATS) U 2021.

      Broj poduzeća Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba Promet Dodana vrijednost Troškovi primanja zaposlenika
mil. kuna
Poslovno gospodarstvo − ukupno 217 553 1 214 455 859 142 252 982 129 052
Poduzeća pod domaćom kontrolom 206 515 959 730 546 033 172 594 89 974
Poduzeća pod inozemnom kontrolom (iFATS) 11 038 254 725 313 109 80 388 39 078
Države članice EU-27 7 390 188 850 232 175 59 751 27 683
Države izvan EU-27 3 648 65 875 80 934 20 638 11 395

G-1. PODUZEĆA POD DOMAĆOM I INOZEMNOM KONTROLOM

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Statistika domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom (iFATS) opisuje aktivnosti inozemnih povezanih poduzeća rezidentnih u zemlji u kojoj se prikupljaju statistički podaci. Prema Eurostatovoj metodologiji, inozemna jedinica kontrole određuje se prema krajnjoj kontrolirajućoj institucionalnoj jedinici inozemnoga povezanog poduzeća (KKIJ) koju ne kontrolira druga institucionalna jedinica koja se nalazi iznad nje u lancu kontrole povezanog poduzeća. Zbog nedostatka relevantnih izvora za razdoblje 2008. – 2015., za detekciju KKIJ u ovom istraživanju određen je zamjenski kriterij prema sjedištu prvoga inozemnoga većinskog vlasnika. Počevši s 2016. referentnom godinom, KKIJ se preuzima iz Europskog registra grupa poduzeća (EGR-a), a za sve subjekte koji nisu evidentirani u EGR-u, KKIJ je i dalje određen zamjenskim kriterijem prema sjedištu prvoga inozemnoga većinskog vlasnika te se preuzima iz Statističkoga poslovnog registra (SPR).

Svrha istraživanja iFATS-a jest prikupljanje informacija o ulozi i utjecaju domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom u poslovnom gospodarstvu Republike Hrvatske. Istraživanje iFATS provodi se potpuno u skladu s europskim standardima poslovnih statistika (Uredba (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika).

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o iFATS-u preuzeti su iz konačne godišnje obrade strukturnih poslovnih statistika (SPS-a) za domaća poduzeća pod inozemnom kontrolom. Podaci za kompilaciju SPS-a i izračune pokazatelja SPS-a prikupljaju se u cijelosti iz postojećih administrativnih i statističkih izvora.

Glavni izvor podataka za područja od B do J, od L do N i od P do S jest Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (obrazac GFI-POD), dobiven od Financijske agencije, dok su podaci iz područja K dobiveni od Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Dodatni izvori podataka jesu ostali financijski izvještaji, evidencije Porezne uprave (poreza na dobit i dohodak) te vlastito istraživanje Državnog zavoda za statistiku – Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu (obrazac INV-P), u skladu s relevantnom metodologijom.

Jedinice promatranja

Glavna jedinica promatranja za iFATS jest poduzeće – poslovni subjekt koji čini organizacijsku jedinicu za proizvodnju dobara i/ili usluga, ima određeni stupanj autonomije te posluje na području Republike Hrvatske, a pod inozemnom je kontrolom, u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 696/93 o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice. Ovisno o poslovnim i organizacijskim okolnostima, može odgovarati samo jednoj pravnoj jedinici ili skupini od nekoliko pravnih jedinica. U poduzeća su, osim pravnih jedinica, također uključena slobodna zanimanja i obrti.

Svakom poduzeću kao cjelini dodjeljuje se jedna šifra Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost utvrđuje i ažurira SPR Državnog zavoda za statistiku. Kriterij za određivanje glavne djelatnosti jest najveći udio u ukupnoj dodanoj vrijednosti poduzeća, odnosno, ako se to ne može sigurno utvrditi, primjenjuju se zamjenski kriteriji prihoda i/ili broja zaposlenih. Za poduzeća razvrstana u djelatnosti područja K – Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja jedinice promatranja i dalje su pravne i fizičke osobe koje se promatraju kao zamjena za poduzeće.

Obuhvat jedinica prema KKIJ-u preuzima se iz Europskog registra grupa poduzeća (EGR-a), a za sve subjekte koji nisu evidentirani u EGR-u, KKIJ je određen zamjenskim kriterijem prema sjedištu prvoga inozemnoga većinskog vlasnika te se preuzima iz Statističkoga poslovnog registra (SPR).

Obuhvat

Podaci su prikazani prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.), u kombinaciji s geografskom raščlambom. Obuhvaćena su aktivna poduzeća – tržišni proizvođači koja su, prema glavnoj djelatnosti, svrstana u područja od B do N, od P do R i odjeljke S95 i S96 NKD-a 2007.

Povjerljivost

S agregiranim podacima kod kojih postoji razlog za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti) u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća postupa se kao s takvima i ne objavljuju se.

Dodatna metodološka objašnjenja raspoloživa su u dokumentu.

Kratice  
   
EEZ Europska ekonomska zajednica
EGR Europski registar grupa poduzeća
EU Europska unija
EU-27 Europska unija (27 zemalja članica)
Eurostat Statistički ured Europske unije
iFATS statistika domaćih poduzeća pod inozemnom kontrolom
KKIJ krajnja kontrolirajuća institucionalna jedinica
mil. milijun
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
SPR Statistički poslovni registar
SPS strukturne poslovne statistike

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Paula Nimac i Lucija Babić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti