Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. srpnja 2023.
POD-2023-1-2

ISSN 1334-0557

STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PODUZEĆA U 2021.

 

Prikazani podaci odnose se na poslovno gospodarstvo Republike Hrvatske. Riječ je o djelatnostima svih tržišnih proizvođača, osim onih svrstanih u područje Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Podaci se objavljuju na razini statističke jedinice ''poduzeće'' u skladu s definicijom i pravilima navedenima u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice. Usklađeni su s odgovarajućim standardima Europske unije i međunarodno su usporedivi.

Objavljeni podaci ne mogu se uspoređivati s podacima o strukturi i poslovanju koji su prikupljeni i/ili obrađeni na temelju metodologija koje imaju drukčiji pristup i/ili ne primjenjuju iste koncepte i definicije.

Detaljniji podaci po djelatnostima te razredima zaposlenosti dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima. Konačni podaci neznatno se razlikuju od privremenih zbog cjelovitijih izvora podataka i detaljnijega analitičkog procesa.

Područja prerađivačke industrije i trgovine imaju najveću važnost u poslovnom gospodarstvu Republike Hrvatske

U 2021. u poslovnom gospodarstvu Republike Hrvatske bilo je aktivno ukupno 217 553 poduzeća s 1 214 455 zaposlenih osoba. Ta poduzeća ostvarila su ukupan promet od 859,1 milijardu kuna te dodanu vrijednost u iznosu od 253,0 milijardi kuna.

Rezultati i uspješnost

Poduzeća u području C (Prerađivačka industrija) ostvarila su najveću dodanu vrijednost, od 52,4 milijardi kuna, odnosno 20,7%, a slijede ih poduzeća u području G (Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala), s 45,9 milijardi kuna, odnosno 18,2%. Najveći udio u ostvarenom prometu imala su poduzeća u području G, s 308,6 milijardi kuna, odnosno 35,9%, a slijede ih poduzeća iz područja C, sa 181,1 milijardu kuna, odnosno 21,1%.

Inputi rada

Najveći broj zaposlenih osoba bio je u području C (Prerađivačka industrija), njih 270 764, odnosno 22,3%, i u području G (Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala), njih 242 631, odnosno 20,0%.

Poslovna populacija

Najveći broj poduzeća djelovao je u području M (Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti), u kojemu je aktivno poslovalo 35 780 poduzeća, odnosno 16,4%, i u području G (Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala), u kojemu je poslovalo 35 754 poduzeća, odnosno 16,4%.

1. OSNOVNI STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PREMA NKD-u 2007. U 2021.

      Broj aktivnih poduzeća  Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba  Promet Dodana vrijednost 
tis. kuna
Poslovno gospodarstvo 217 553 1 214 455 859 142 310 252 982 054
B Rudarstvo i vađenje 186 1 745 1 186 011 416 992
C Prerađivačka industrija 23 152 270 764 181 086 586 52 356 290
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 590 14 690 48 066 092 8 192 098
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 817 31 005 13 051 329 5 708 036
F Građevinarstvo 26 678 134 352 65 861 979 18 961 949
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 35 754 242 631 308 576 643 45 940 233
H Prijevoz i skladištenje 13 228 74 275 36 677 990 13 932 014
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 21 101 107 023 29 537 530 13 626 359
J Informacije i komunikacije 13 108 57 833 37 764 633 19 329 684
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 597 38 315 60 480 155 38 751 867
L Poslovanje nekretninama 5 754 11 625 8 866 032 4 119 841
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 35 780 89 425 32 470 102 15 179 395
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 11 950 59 507 15 612 076 6 532 113
P Obrazovanje 3 114 11 186 1 871 420 1 064 707
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 6 817 27 973 7 612 378 4 101 978
R Umjetnost, zabava i rekreacija 3 431 15 155 6 561 066 3 102 074
S95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 2 182 4 341 1 441 325 464 395
S96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 12 314 22 610 2 418 962 1 202 026

1) Zbog zaokruživanja rezultata moguće je odstupanje u zbroju.

G-1. STRUKTURA OSTVARENE DODANE VRIJEDOSTI PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U 2021.

B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo
S96 Ostale osobne uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Strukturne poslovne statistike (SPS) opisuju strukturu, izvođenje i učinak gospodarskih djelatnosti tržišnih proizvođača, vrednovan u tržišnim cijenama, promatranjem jedinica koje te djelatnosti obavljaju. Daju informacije o prihodima i rashodima, veličini, zaposlenosti, produktivnosti, nacionalnoj i regionalnoj specijalizaciji, investicijama itd.

Svrha istraživanja strukturnih poslovnih statistika jest praćenje poslovanja i proizvodnja međunarodno usporedivih podataka potpuno u skladu s europskim standardima strukturnih poslovnih statistika (Uredba (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika). Dobiveni pokazatelji omogućuju analizu poslovanja i strukturnih promjena poslovne populacije. Osnova su za izradu tržišnih analiza i donošenje poslovnih odluka te za izračun bruto domaćeg proizvoda i ocjenu osnovnih makroekonomskih kategorija.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci za kompilaciju SPS-a i izračune pokazatelja prikupljaju se u cijelosti iz postojećih administrativnih i statističkih izvora. Glavni izvor podataka za područja od B do J, od L do N i od P do S jest Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (obrazac GFI-POD), preuzet od Financijske agencije, dok su podaci iz područje K dobiveni od Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Dodatni izvori podataka jesu ostali financijski izvještaji, evidencije Porezne uprave (poreza na dobit i dohodak) te vlastito istraživanje Državnog zavoda za statistiku – Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu (obrazac INV-P) u skladu s relevantnom metodologijom.

Jedinice promatranja

Glavna jedinica promatranja za SPS jest poduzeće – poslovni subjekt koji čini organizacijsku jedinicu za proizvodnju dobara i/ili usluga i ima određeni stupanj autonomije, u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 696/93 o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice. Ovisno o poslovnim i organizacijskim okolnostima, može odgovarati samo jednoj pravnoj jedinici ili skupini od nekoliko pravnih jedinica. U poduzeća su, osim pravnih jedinica, također uključena slobodna zanimanja i obrti.

Svakom poduzeću kao cjelini dodjeljuje se jedna šifra Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost utvrđuje i ažurira Statistički poslovni registar (SPR) Državnog zavoda za statistiku. Kriterij za određivanje glavne djelatnosti jest najveći udio u ukupnoj dodanoj vrijednosti poduzeća, odnosno, ako se to ne može sigurno utvrditi, primjenjuju se zamjenski kriteriji prihoda i/ili broja zaposlenih. Za poduzeća razvrstana u djelatnosti područja K – Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja jedinice promatranja i dalje su pravne i fizičke osobe koje se promatraju kao zamjena za poduzeće.

Obuhvat

Podaci su prikazani prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.). Obuhvaćena su aktivna poduzeća – tržišni proizvođači, koja su, prema glavnoj djelatnosti, svrstana u područja od B do N, od P do R i u odjeljke S95 i S96 NKD-a 2007.

Povjerljivost

S agregiranim podacima kod kojih postoji razlog za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti) u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EU) br. 2019/2152 Europskog parlamenta i vijeća postupa se kao s takvima i ne objavljuju se.

 

Dodatna metodološka objašnjenja raspoloživa su u dokumentu  Poslovanje poduzeća od 2021. - metodološka objašnjenja

 

Kratice

 
EEZ Europska ekonomska zajednica
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća

Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Za sadržaj dokumenta odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te se ni pod kojim uvjetima ne smije smatrati da izražava stav Europske unije.

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Paula Nimac, Stjepan Boroš i Ana Bašadur

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti