Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 10. studenog 2023.
POD-2023-1-1

ISSN 1334-0557

OSNOVNI STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PODUZEĆA U 2022.
privremeni podaci

Prikazani podaci odnose se na poslovno gospodarstvo Republike Hrvatske. Riječ je o djelatnostima svih tržišnih proizvođača, osim onih svrstanih u područje Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo. Podaci se objavljuju na razini statističke jedinice ''poduzeće'' u skladu s definicijom i pravilima navedenima u Uredbi Vijeća (EEZ) br. 696/93 od 15. ožujka 1993. o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice. Usklađeni su s odgovarajućim standardima Europske unije i međunarodno su usporedivi.

Objavljeni podaci ne mogu se uspoređivati s podacima o strukturi i poslovanju koji su prikupljeni i/ili obrađeni na temelju metodologija koje imaju drukčiji pristup i/ili ne primjenjuju iste koncepte i definicije.

Detaljniji podaci po djelatnostima te razredima zaposlenosti dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku, u dijelu "PC-Axis baze", gdje je omogućeno pregledavanje i ispis podataka u različitim oblicima.

Najveći promet ostvarila poduzeća iz područja G

Prema privremenim rezultatima, 2022. je u poslovnom gospodarstvu bilo aktivno ukupno 225 975 poduzeća s 1 253 197 zaposlenih osoba prema definicijama strukturnih poslovnih statistika (vidi Metodološka objašnjenja), koja su ostvarila ukupan promet u iznosu od 1 076,5 milijardi kuna.

Najveći broj poduzeća djelovao je u području M (Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti), u kojem je aktivno poslovalo 37 428 poduzeća, odnosno 16,6%, i u području G (Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala), u kojemu su poslovala 35 464 poduzeća, odnosno 15,7%.

Najveći broj zaposlenih osoba bio je angažiran u području C (Prerađivačka industrija), 274 498, odnosno 21,9%, i u području G (Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala), 246 431, odnosno 19,7%.

Poduzeća u području G (Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala) imala su najveći udio u ostvarenom prometu, 33,8%, odnosno 363,4 milijarde kuna. Slijede poduzeća u području C (Prerađivačka industrija) s ostvarenim prometom od 229,9 milijardi kuna, odnosno 21,4%.

1. OSNOVNI STRUKTURNO-POSLOVNI POKAZATELJI PREMA NKD-u 2007. U 2022.

  Broj aktivnih poduzeća Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba Promet, tis. kuna1)
Poslovno gospodarstvo 225 975 1 253 197 1 076 540 420
B Rudarstvo i vađenje 190 1 882 1 512 485
C Prerađivačka industrija 23 952 274 498 229 863 714
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 661 14 802 95 758 920
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 830 31 003 14 009 176
F Građevinarstvo 28 573 139 720 78 172 184
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala 35 464 246 431 363 385 787
H Prijevoz i skladištenje 13 447 76 605 48 311 473
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 21 353 115 605 44 245 350
J Informacije i komunikacije 14 087 62 713 42 796 558
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 668 38 108 64 103 626
L Poslovanje nekretninama 6 201 12 584 10 298 573
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 37 428 92 987 38 009 274
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 12 956 63 445 22 016 841
P Obrazovanje 3 537 11 499 2 110 907
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 6 817 27 957 8 058 364
R Umjetnost, zabava i rekreacija 3 723 15 970 9 379 615
S95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo 2 180 4 255 1 614 304
S96 Ostale osobne uslužne djelatnosti 12 908 23 133 2 893 270

1) Zbog zaokruživanja rezultata moguće je odstupanje u zbroju.

G-1. STRUKTURA OSTVARENOG PROMETA PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U 2022.

G-2. UDIO BROJA ZAPOSLENIKA I SAMOZAPOSLENIH OSOBA PREMA PODRUČJIMA DJELATNOSTI NKD-a 2007. U 2022.

 

B Rudarstvo i vađenje

C Prerađivačka industrija

D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija

E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša

F Građevinarstvo

G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikala

H Prijevoz i skladištenje

I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane

J Informacije i komunikacije

K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja

L Poslovanje nekretninama

M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti

N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti

P Obrazovanje

Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi

R Umjetnost, zabava i rekreacija

S95 Popravak računala i predmeta za osobnu uporabu i kućanstvo

S96 Ostale osobne uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Strukturne poslovne statistike (SPS) opisuju strukturu, izvođenje i učinak gospodarskih djelatnosti tržišnih proizvođača, vrednovan u tržišnim cijenama, promatranjem jedinica koje te djelatnosti obavljaju. Daju informacije o prihodima i rashodima, veličini, zaposlenosti, produktivnosti, nacionalnoj i regionalnoj specijalizaciji, investicijama itd.

Svrha istraživanja strukturnih poslovnih statistika jest praćenje poslovanja i proizvodnja međunarodno usporedivih podataka potpuno u skladu s europskim standardima strukturnih poslovnih statistika (Uredba (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. studenoga 2019. o europskim poslovnim statistikama i stavljanju izvan snage deset pravnih akata u području poslovnih statistika). Dobiveni pokazatelji omogućuju analizu poslovanja i strukturnih promjena poslovne populacije. Osnova su za izradu tržišnih analiza i donošenje poslovnih odluka te za izračun bruto domaćeg proizvoda i ocjenu osnovnih makroekonomskih kategorija.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci za kompilaciju SPS-a i izračune pokazatelja prikupljaju se u cijelosti iz postojećih administrativnih i statističkih izvora. Glavni izvor podataka za područja od B do J, od L do N i od P do S jest Godišnji financijski izvještaj poduzetnika (obrazac GFI-POD), preuzet od Financijske agencije, dok su podaci iz područja K dobiveni od Hrvatske narodne banke i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga. Dodatni izvori podataka jesu ostali financijski izvještaji, evidencije Porezne uprave (poreza na dobit i dohodak) te vlastito istraživanje Državnog zavoda za statistiku – Godišnji izvještaj o investicijama u dugotrajnu imovinu (obrazac INV-P) u skladu s relevantnom metodologijom.

Jedinice promatranja

Glavna jedinica promatranja za SPS jest poduzeće – poslovni subjekt koji čini organizacijsku jedinicu za proizvodnju dobara i/ili usluga i ima određeni stupanj autonomije, u skladu s Uredbom Vijeća (EEZ) br. 696/93 o statističkim jedinicama za promatranje i analizu proizvodnog sustava unutar Zajednice. Ovisno o poslovnim i organizacijskim okolnostima, može odgovarati samo jednoj pravnoj jedinici ili skupini od nekoliko pravnih jedinica. U poduzeća su, osim pravnih jedinica, također uključena slobodna zanimanja i obrti.

Svakom poduzeću kao cjelini dodjeljuje se jedna šifra Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. prema glavnoj djelatnosti koju obavlja. Glavnu djelatnost utvrđuje i ažurira Statistički poslovni registar (SPR) Državnog zavoda za statistiku. Kriterij za određivanje glavne djelatnosti jest najveći udio u ukupnoj dodanoj vrijednosti poduzeća, odnosno, ako se to ne može sigurno utvrditi, primjenjuju se zamjenski kriteriji prihoda i/ili broja zaposlenih. Za poduzeća razvrstana u djelatnosti područja K – Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja jedinice promatranja i dalje su pravne i fizičke osobe koje se promatraju kao zamjena za poduzeće.

Obuhvat

Podaci su prikazani prema područjima i odjeljcima Nacionalne klasifikacije djelatnosti 2007. (NKD-a 2007.). Obuhvaćena su aktivna poduzeća – tržišni proizvođači, koja su, prema glavnoj djelatnosti, svrstana u područja od B do N, od P do R i u odjeljke S95 i S96 NKD-a 2007.

Objavljivanje

Privremeni podaci objavljuju se najkasnije 11 mjeseci nakon isteka referentne (izvještajne) godine i odnose se na tri varijable (Broj aktivnih poduzeća, Broj zaposlenika i samozaposlenih osoba i Promet). Konačni podaci za cjelokupan set varijabli objavljuju se najkasnije 19 mjeseci nakon isteka referentne (izvještajne) godine. Nakon nacionalnog objavljivanja, podatke objavljuje i Eurostat.

Povjerljivost

S agregiranim podacima kod kojih postoji razlog za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbom (EU) 2019/2152 Europskog parlamenta i Vijeća, postupa se kao s takvima i ne objavljuju se.

 

Definicije varijabli i dodatna metodološka objašnjenja raspoloživa su u dokumentu

Poslovanje poduzeća od 2021. – metodološka objašnjenja

 

Kratice  
   
EEZ Europska ekonomska zajednica
Eurostat Statistički ured Europske unije
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

Ovaj dokument proizveden je uz financijsku pomoć Europske unije. Za sadržaj dokumenta odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te se ni pod kojim uvjetima ne smije smatrati da izražava stav Europske unije.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Paula Nimac i Stjepan Boroš

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti