Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 13. veljače 2024.
RAD-2023-2-2/4

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA
U ČETVRTOM TROMJESEČJU 2023.

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u prosincu 2023. u odnosu na studeni iste godine niži je za 0,9%, a od toga broj žena također za 0,9%.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u tri područja djelatnosti, u rasponu od 0,1% (Ostale uslužne djelatnosti) do 1,9% (Obrazovanje). Broj zaposlenih pao je u 15 područja djelatnosti, u rasponu od 0,2% (Građevinarstvo i Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti) do 24,5% (Rudarstvo i vađenje), a broj zaposlenih u djelatnosti Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ostao je na razini studenoga 2023.

Zaposlenost je pala u svim županijama, i to u rasponu od 0,1% u Brodsko-posavskoj županiji do 3,4% u Dubrovačko-neretvanskoj županiji.

1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2023.

     2023. Indeksi
X. XI. XII. XII. 2023.
XI. 2023.
XI. 2023.
X. 2023.
Ukupno  204 863  201 775  199 992 99,1 98,5
Žene  87 278  85 580  84 835 99,1 98,1
Muškarci  117 585  116 195  115 157 99,1 98,8

G-1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U PROSINCU 2023., PO ŽUPANIJAMA

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

     Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija
ukupno zaposleni u obrtu zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija
X. XI. XII. X. XI. XII. X. XI. XII.
Republika Hrvatska ukupno  204 863  201 775  199 992  186 986  183 736  182 266  17 877  18 039  17 726
  žene  87 278  85 580  84 835  80 731  79 078  78 395  6 547  6 502  6 440
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ukupno  10 787  10 675  10 485  10 787  10 675  10 485 - - -
  žene  3 876  3 843  3 756  3 876  3 843  3 756 - - -
B  Rudarstvo i vađenje ukupno   256   249   188   256   249   188 - - -
  žene   97   92   45   97   92   45 - - -
C Prerađivačka industrija ukupno  25 308  25 166  25 027  25 308  25 166  25 027 - - -
  žene  9 533  9 441  9 392  9 533  9 441  9 392 - - -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ukupno   209   209   209   209   209   209 - - -
  žene   38   36   40   38   36   40 - - -
F Građevinarstvo ukupno  25 295  25 661  25 600  25 295  25 661  25 600 - - -
  žene  1 884  1 882  1 879  1 884  1 882  1 879 - - -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla ukupno  20 670  20 118  19 974  20 516  19 966  19 825   154   152   149
  žene  9 381  9 028  8 970  9 234  8 883  8 828   147   145   142
H Prijevoz i skladištenje ukupno  15 692  15 236  15 132  15 692  15 236  15 132 - - -
  žene  1 813  1 719  1 710  1 813  1 719  1 710 - - -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ukupno  25 957  24 054  23 510  25 957  24 054  23 510 - - -
  žene  13 688  12 784  12 491  13 688  12 784  12 491 - - -
J Informacije i komunikacije ukupno  4 205  4 219  4 208  4 205  4 219  4 208 - - -
  žene   952   967   973   952   967   973 - - -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ukupno   960   943   927   960   943   927 - - -
  žene   549   540   531   549   540   531 - - -
L Poslovanje nekretninama ukupno   831   830   832   831   830   832 - - -
  žene   419   419   416   419   419   416 - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ukupno  23 317  23 352  23 316  18 957  18 992  18 970  4 360  4 360  4 346
  žene  12 202  12 290  12 260  10 238  10 323  10 303  1 964  1 967  1 957
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ukupno  6 966  6 538  6 423  6 966  6 538  6 423 - - -
  žene  3 826  3 584  3 517  3 826  3 584  3 517 - - -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje ukupno  6 455  6 629  6 354   98   102   101  6 357  6 527  6 253
  žene   552   529   498   62   61   60   490   468   438
P Obrazovanje ukupno  1 914  1 980  2 017  1 914  1 980  2 017 - - -
  žene  1 114  1 160  1 174  1 114  1 160  1 174 - - -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ukupno  11 997  12 038  11 963  7 640  7 696  7 649  4 357  4 342  4 314
  žene  9 878  9 893  9 836  6 909  6 938  6 899  2 969  2 955  2 937
R Umjetnost, zabava i rekreacija ukupno  3 618  3 588  3 577  1 481  1 442  1 427  2 137  2 146  2 150
  žene  1 362  1 341  1 347   666   653   661   696   688   686
S Ostale uslužne djelatnosti ukupno  18 494  18 450  18 469  17 983  17 939  17 956   511   511   513
  žene  14 689  14 656  14 671  14 408  14 377  14 391   281   279   280
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ukupno  1 578  1 528  1 473  1 578  1 528  1 473 - - -
  žene  1 276  1 249  1 204  1 276  1 249  1 204 - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti ukupno   354   312   308   353   311   307   1   1   1
  žene   149   127   125   149   127   125 - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

     Republika Hrvatska
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  204 863  87 278  201 775  85 580  199 992  84 835
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  10 787  3 876  10 675  3 843  10 485  3 756
B Rudarstvo i vađenje   256   97   249   92   188   45
C Prerađivačka industrija  25 308  9 533  25 166  9 441  25 027  9 392
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   209   38   209   36   209   40
F Građevinarstvo  25 295  1 884  25 661  1 882  25 600  1 879
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  20 670  9 381  20 118  9 028  19 974  8 970
H Prijevoz i skladištenje  15 692  1 813  15 236  1 719  15 132  1 710
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  25 957  13 688  24 054  12 784  23 510  12 491
J Informacije i komunikacije  4 205   952  4 219   967  4 208   973
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   960   549   943   540   927   531
L Poslovanje nekretninama   831   419   830   419   832   416
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  23 317  12 202  23 352  12 290  23 316  12 260
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  6 966  3 826  6 538  3 584  6 423  3 517
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  6 455   552  6 629   529  6 354   498
P Obrazovanje  1 914  1 114  1 980  1 160  2 017  1 174
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  11 997  9 878  12 038  9 893  11 963  9 836
R Umjetnost, zabava i rekreacija  3 618  1 362  3 588  1 341  3 577  1 347
S Ostale uslužne djelatnosti  18 494  14 689  18 450  14 656  18 469  14 671
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  1 578  1 276  1 528  1 249  1 473  1 204
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   354   149   312   127   308   125

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Zagrebačka županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  12 522  5 245  12 574  5 257  12 545  5 234
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   463   197   455   193   457   191
B Rudarstvo i vađenje   3   1   3   1   3   1
C Prerađivačka industrija  2 674   825  2 684   824  2 683   820
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   18   3   20   3   21   3
F Građevinarstvo  1 714   120  1 730   122  1 742   126
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 314   512  1 308   508  1 301   503
H Prijevoz i skladištenje   970   104   971   104   973   101
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 096   620  1 097   615  1 099   616
J Informacije i komunikacije   294   56   296   57   295   57
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   81   53   78   51   72   47
L Poslovanje nekretninama   32   16   34   17   34   17
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   957   566   963   574   956   570
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   336   153   346   161   342   162
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   59   19   63   17   55   15
P Obrazovanje   103   75   106   77   108   78
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   914   780   920   782   907   776
R Umjetnost, zabava i rekreacija   184   64   187   64   187   66
S Ostale uslužne djelatnosti  1 222  1 009  1 230  1 017  1 229  1 017
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   85   71   80   69   78   67
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Krapinsko-zagorska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 931  2 555  6 918  2 557  6 887  2 548
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   136   57   134   57   133   55
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 469   478  1 462   480  1 450   478
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   6   2   6   2   6   2
F Građevinarstvo  1 570   110  1 563   112  1 543   105
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   714   293   713   292   711   294
H Prijevoz i skladištenje   812   85   818   82   822   82
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   633   436   635   436   630   431
J Informacije i komunikacije   77   14   79   15   77   14
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   37   18   34   16   34   16
L Poslovanje nekretninama   3   1   3   1   3   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   346   204   342   203   349   206
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   125   64   125   64   126   66
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   26   12   27   12   29   12
P Obrazovanje   40   24   40   25   41   25
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   321   275   321   274   314   269
R Umjetnost, zabava i rekreacija   49   14   48   14   48   14
S Ostale uslužne djelatnosti   552   457   552   460   555   465
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   15   11   16   12   16   13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Sisačko-moslavačka županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 221  2 701  6 303  2 710  6 256  2 688
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   438   160   448   162   458   162
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   850   373   855   369   842   373
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   24   6   22   3   21   3
F Građevinarstvo  1 210   101  1 249   97  1 235   97
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   673   285   684   287   686   289
H Prijevoz i skladištenje   483   60   483   61   486   60
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   694   448   692   448   672   432
J Informacije i komunikacije   135   27   135   29   133   29
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   24   16   26   18   26   18
L Poslovanje nekretninama   8   4   8   4   8   4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   456   284   462   287   464   287
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   197   116   198   112   187   106
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   29   10   29   9   28   9
P Obrazovanje   39   17   40   17   42   17
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   367   315   374   323   367   318
R Umjetnost, zabava i rekreacija   35   10   34   8   35   9
S Ostale uslužne djelatnosti   546   458   551   466   553   465
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   11   10   11   9   11   9
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1   1   1   1   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Karlovačka županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 480  2 565  5 499  2 564  5 428  2 534
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   225   72   239   75   233   71
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   782   294   773   291   759   290
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8 -   8 -   8 -
F Građevinarstvo   841   75   854   73   846   75
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   682   280   678   282   676   280
H Prijevoz i skladištenje   330   59   334   59   327   58
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   902   621   877   599   867   589
J Informacije i komunikacije   61   14   62   15   64   15
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   14   9   15   10   14   9
L Poslovanje nekretninama   3 -   4 -   3 -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   397   217   399   220   385   212
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   130   73   130   75   130   74
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   21   13   23   13   19   11
P Obrazovanje   21   12   23   14   24   15
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   515   457   521   460   519   458
R Umjetnost, zabava i rekreacija   32   13   34   14   34   14
S Ostale uslužne djelatnosti   447   330   456   337   454   338
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   11   9   11   9   10   8
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   57   17   57   18   55   17

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Varaždinska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  8 408  3 432  8 452  3 444  8 417  3 438
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   433   224   428   220   428   219
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 409   410  1 413   417  1 400   410
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  1 158   64  1 165   61  1 148   62
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 030   562  1 040   562  1 021   555
H Prijevoz i skladištenje  1 246   114  1 257   111  1 268   112
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   605   399   601   398   611   405
J Informacije i komunikacije   147   31   146   32   148   33
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   30   20   29   20   28   19
L Poslovanje nekretninama   18   8   18   8   17   8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   747   410   757   422   747   418
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   157   91   163   95   164   97
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   30   17   34   19   32   19
P Obrazovanje   34   21   37   22   38   23
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   523   434   529   441   530   440
R Umjetnost, zabava i rekreacija   78   36   80   37   80   36
S Ostale uslužne djelatnosti   739   572   731   563   734   566
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   16   15   16   12   15   12
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   5   4   5   4   5   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Koprivničko-križevačka županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  4 053  1 775  4 065  1 780  4 030  1 761
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   437   189   438   190   432   187
B Rudarstvo i vađenje   6   2   5   1   5   1
C Prerađivačka industrija   607   180   601   178   578   171
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   3   1   4   1   4   1
F Građevinarstvo   585   27   589   28   584   28
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   439   181   439   181   442   185
H Prijevoz i skladištenje   223   23   224   22   221   22
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   404   269   411   276   410   273
J Informacije i komunikacije   61   14   62   14   62   15
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   16   8   16   8   17   8
L Poslovanje nekretninama   5   3   5   3   5   3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   358   203   360   201   364   202
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   89   45   93   46   94   46
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   12   8   11   7   12   6
P Obrazovanje   31   19   31   19   32   19
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   337   289   335   287   330   281
R Umjetnost, zabava i rekreacija   62   22   62   22   61   20
S Ostale uslužne djelatnosti   373   289   376   293   373   290
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   5   3   3   3   4   3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Bjelovarsko-bilogorska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  4 043  1 807  4 060  1 826  4 026  1 811
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   653   259   655   263   643   261
B Rudarstvo i vađenje   34   14   32   14   32   14
C Prerađivačka industrija   819   289   822   293   810   290
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2   1   2   1   2   1
F Građevinarstvo   327   19   330   20   335   20
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   397   193   394   194   383   186
H Prijevoz i skladištenje   328   37   334   38   332   37
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   339   226   344   229   337   221
J Informacije i komunikacije   57   11   57   11   57   11
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   11   7   11   7   12   7
L Poslovanje nekretninama   4   2   4   2   4   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   262   153   265   156   267   159
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   61   31   61   32   64   35
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   15   10   18   12   16   12
P Obrazovanje   23   12   24   12   24   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   361   298   359   298   362   300
R Umjetnost, zabava i rekreacija   38   12   37   12   37   12
S Ostale uslužne djelatnosti   295   219   294   218   293   217
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   10   9   10   9   9   9
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   7   5   7   5   7   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Primorsko-goranska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  17 781  7 228  17 437  7 012  17 362  6 975
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   578   123   574   122   564   120
B Rudarstvo i vađenje   33   3   33   3   32   4
C Prerađivačka industrija  1 467   482  1 459   482  1 461   480
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  2 179   150  2 198   146  2 212   147
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 636   683  1 563   643  1 559   647
H Prijevoz i skladištenje  1 022   115   981   100   977   103
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 405  1 202  2 127  1 070  2 057  1 040
J Informacije i komunikacije   379   101   382   103   385   107
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   93   69   93   68   91   66
L Poslovanje nekretninama   229   130   228   129   227   128
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 253  1 141  2 259  1 152  2 255  1 148
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   701   346   665   325   663   326
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 320   37  1 400   32  1 410   31
P Obrazovanje   157   101   159   103   165   105
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   893   707   914   723   901   711
R Umjetnost, zabava i rekreacija   281   94   270   90   268   91
S Ostale uslužne djelatnosti  1 736  1 393  1 716  1 369  1 727  1 377
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   390   339   385   339   380   333
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   27   12   29   13   26   11

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Ličko-senjska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  2 520  1 030  2 452   986  2 387   957
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   198   60   194   55   190   54
B Rudarstvo i vađenje   2 -   2 -   2 -
C Prerađivačka industrija   176   52   171   48   169   48
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F Građevinarstvo   330   29   334   31   339   31
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   275   132   260   124   257   124
H Prijevoz i skladištenje   376   53   375   55   359   55
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   636   378   596   351   559   337
J Informacije i komunikacije   15   3   15   3   16   3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   16   15   15   14   15   14
L Poslovanje nekretninama   1   1   1   1   1   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   119   54   120   55   120   53
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   68   37   66   35   60   30
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   32   5   29   5   33   4
P Obrazovanje   16   9   18   11   19   11
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   65   52   66   52   64   50
R Umjetnost, zabava i rekreacija   12   5   12   5   12   5
S Ostale uslužne djelatnosti   150   116   147   114   145   113
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   29   25   27   23   23   20
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   4   4   4   4   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Virovitičko-podravska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 655  1 687  3 681  1 703  3 606  1 670
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   647   302   643   303   605   270
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   567   203   574   205   555   199
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   1   4   1   4   1
F Građevinarstvo   486   39   490   39   463   38
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   561   304   564   300   569   302
H Prijevoz i skladištenje   150   18   151   18   151   20
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   403   266   403   266   411   271
J Informacije i komunikacije   34   9   35   11   35   10
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   9   5   9   5   9   5
L Poslovanje nekretninama   8   4   8   4   8   4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   220   130   224   136   226   137
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   54   36   56   36   56   37
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   15   9   19   11   16   9
P Obrazovanje   12   7   12   8   12   8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   196   164   200   167   198   166
R Umjetnost, zabava i rekreacija   14   4   14   4   14   4
S Ostale uslužne djelatnosti   269   181   269   184   268   184
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   5   4   5   4   6   5
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1   1   1   1 - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Požeško-slavonska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 094  1 237  3 090  1 233  3 074  1 238
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   340   123   340   123   337   122
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   461   166   466   167   474   172
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   5 -   5 -   5 -
F Građevinarstvo   469   27   474   26   457   27
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   402   164   396   158   391   157
H Prijevoz i skladištenje   243   23   228   23   226   24
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   342   181   346   183   353   187
J Informacije i komunikacije   71   8   70   7   68   7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   13   10   11   8   12   9
L Poslovanje nekretninama   14   8   14   9   14   8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   185   97   187   98   188   100
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   51   31   51   31   52   32
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   57   53   56   52   48   44
P Obrazovanje   23   9   24   10   25   10
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   135   103   138   105   137   104
R Umjetnost, zabava i rekreacija   53   41   52   40   50   39
S Ostale uslužne djelatnosti   227   190   230   191   233   193
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   3   3   2   2   4   3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Brodsko-posavska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 424  2 744  6 464  2 745  6 456  2 745
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   496   180   475   168   470   164
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 160   493  1 162   499  1 170   505
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   23   4   22   4   22   5
F Građevinarstvo   878   66   911   69   914   69
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   740   353   738   347   733   346
H Prijevoz i skladištenje   681   83   686   82   689   83
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   694   392   718   405   708   399
J Informacije i komunikacije   72   18   72   16   74   18
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   19   8   19   8   19   8
L Poslovanje nekretninama   6   1   6   1   6   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   425   225   427   226   424   223
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   152   102   149   101   146   100
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   23   12   22   10   18   9
P Obrazovanje   46   18   47   18   46   17
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   385   314   384   314   391   319
R Umjetnost, zabava i rekreacija   38   8   39   7   39   9
S Ostale uslužne djelatnosti   564   450   565   453   567   455
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   17   16   17   16   15   14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   4   1   4   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Zadarska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  11 041  4 398  10 718  4 240  10 563  4 163
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   524   119   496   115   485   114
B Rudarstvo i vađenje   33   4   32   4   33   4
C Prerađivačka industrija   956   320   957   317   954   316
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   16   1   17   1   15   1
F Građevinarstvo  1 445   119  1 486   122  1 483   120
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 100   540  1 029   498  1 017   495
H Prijevoz i skladištenje   792   117   773   112   759   106
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 806   885  1 622   804  1 547   760
J Informacije i komunikacije   149   42   150   42   147   41
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   34   22   36   22   35   22
L Poslovanje nekretninama   36   14   33   14   34   13
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 100   558  1 098   552  1 114   563
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   477   266   458   258   447   243
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   748   56   729   50   714   51
P Obrazovanje   110   57   116   62   112   60
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   516   423   518   426   508   418
R Umjetnost, zabava i rekreacija   116   49   114   49   114   50
S Ostale uslužne djelatnosti   835   667   836   666   832   663
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   223   133   201   123   196   120
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   25   6   17   3   17   3

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Osječko-baranjska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  11 322  5 133  11 322  5 119  11 272  5 099
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  1 277   450  1 271   453  1 244   450
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 694   781  1 680   769  1 662   760
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   31   2   29   2   29   2
F Građevinarstvo  1 392   91  1 406   90  1 399   92
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 160   532  1 160   527  1 162   529
H Prijevoz i skladištenje   621   72   622   71   629   73
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 150   645  1 139   635  1 149   631
J Informacije i komunikacije   309   56   312   61   308   59
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   40   24   40   24   38   24
L Poslovanje nekretninama   21   11   22   12   23   13
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   984   513   989   514   991   511
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   214   128   209   122   210   122
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   64   45   71   48   64   47
P Obrazovanje   140   71   142   71   144   71
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   812   676   825   684   818   681
R Umjetnost, zabava i rekreacija   135   42   129   40   130   41
S Ostale uslužne djelatnosti  1 232   965  1 232   968  1 229   965
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   34   26   31   25   30   25
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   12   3   13   3   13   3

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Šibensko-kninska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 208  2 478  5 943  2 342  5 863  2 307
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   266   65   253   63   248   60
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   538   213   526   204   532   206
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   17   3   16   2   16   2
F Građevinarstvo   824   68   834   65   844   66
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   664   300   633   286   627   282
H Prijevoz i skladištenje   351   34   333   33   329   34
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 381   648  1 206   578  1 150   546
J Informacije i komunikacije   57   14   58   13   59   14
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   32   8   30   8   26   8
L Poslovanje nekretninama   31   18   32   17   33   17
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   611   297   605   296   607   299
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   249   113   217   93   215   88
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   195   18   224   14   197   13
P Obrazovanje   13   8   13   8   14   9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   242   203   244   205   243   202
R Umjetnost, zabava i rekreacija   84   32   74   29   80   33
S Ostale uslužne djelatnosti   641   428   632   420   630   420
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   8   7   9   7   9   7
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Vukovarsko-srijemska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 761  3 006  6 754  3 000  6 689  2 967
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   893   325   895   332   892   323
B Rudarstvo i vađenje   38   15   38   15   39   15
C Prerađivačka industrija  1 088   520  1 078   517  1 065   520
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8 -   8 -   8 -
F Građevinarstvo   830   71   839   73   826   73
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   815   365   817   367   813   362
H Prijevoz i skladištenje   422   55   421   55   413   52
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   829   460   816   442   803   431
J Informacije i komunikacije   112   22   116   24   116   24
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   17   8   17   8   16   8
L Poslovanje nekretninama   6   1   5   1   5   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   516   271   522   277   517   274
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   153   113   153   110   152   111
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   22   3   23   5   23   3
P Obrazovanje   31   14   31   14   31   16
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   352   298   348   296   350   296
R Umjetnost, zabava i rekreacija   58   18   56   17   54   16
S Ostale uslužne djelatnosti   537   419   538   420   533   415
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   31   27   30   26   30   26
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Splitsko-dalmatinska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  26 769  10 815  25 701  10 210  25 281  10 084
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   716   191   703   187   684   187
B Rudarstvo i vađenje   10 -   12 -   11 -
C Prerađivačka industrija  2 423   984  2 363   948  2 372   945
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   16   7   15   7   14   7
F Građevinarstvo  3 013   268  3 104   264  3 132   262
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 433  1 169  2 261  1 051  2 233  1 039
H Prijevoz i skladištenje  2 415   332  2 228   290  2 176   287
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  4 587  2 170  3 992  1 890  3 870  1 832
J Informacije i komunikacije   321   78   327   81   332   85
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   74   39   73   41   72   38
L Poslovanje nekretninama   102   50   100   49   99   49
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 594  1 367  2 602  1 377  2 608  1 375
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 033   582   870   498   842   484
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  2 520   75  2 584   67  2 392   61
P Obrazovanje   136   68   141   73   148   75
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  1 374  1 111  1 353  1 091  1 351  1 090
R Umjetnost, zabava i rekreacija   336   125   342   122   346   125
S Ostale uslužne djelatnosti  2 246  1 830  2 219  1 814  2 217  1 807
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   414   365   408   358   378   334
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   6   4   4   2   4   2

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Istarska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  17 755  7 133  17 101  6 798  16 983  6 763
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  1 027   293  1 007   283   978   275
B Rudarstvo i vađenje   13   4   11   3   11   3
C Prerađivačka industrija  1 559   503  1 543   488  1 539   478
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  2 812   185  2 853   190  2 850   186
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 045   943  1 908   859  1 887   858
H Prijevoz i skladištenje  1 064   164   995   144   985   141
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  3 053  1 530  2 712  1 383  2 680  1 374
J Informacije i komunikacije   200   46   188   40   187   40
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   109   67   106   63   106   64
L Poslovanje nekretninama   139   76   140   76   139   74
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 276  1 083  2 266  1 084  2 261  1 085
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   910   459   841   423   825   411
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   174   29   168   28   168   29
P Obrazovanje   90   65   91   66   94   67
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   732   577   729   570   729   572
R Umjetnost, zabava i rekreacija   213   68   212   67   203   65
S Ostale uslužne djelatnosti  1 274  1 003  1 264   992  1 279  1 005
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   25   19   27   21   26   20
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   38   19   38   18   34   16

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Dubrovačko-neretvanska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  8 520  3 224  7 755  2 867  7 490  2 722
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   349   109   332   98   321   96
B Rudarstvo i vađenje   71   53   67   50   7   2
C Prerađivačka industrija   569   234   538   209   525   197
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   6   1   6   1   7   2
F Građevinarstvo   727   94   733   88   724   83
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   594   306   539   266   534   259
H Prijevoz i skladištenje   995   120   862   112   842   110
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 486   719  1 192   574  1 098   530
J Informacije i komunikacije   81   18   82   18   81   16
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   125   64   116   59   118   60
L Poslovanje nekretninama   9   5   10   5   10   5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 304   574  1 235   551  1 210   539
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   496   274   349   191   332   180
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   787   24   792   24   784   23
P Obrazovanje   27   17   31   18   32   19
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   214   158   215   159   214   159
R Umjetnost, zabava i rekreacija   118   48   106   43   103   41
S Ostale uslužne djelatnosti   507   370   500   368   501   369
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   42   31   37   28   35   27
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   13   5   13   5   12   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Međimurska županija
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 590  1 636  3 594  1 647  3 575  1 639
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   504   290   505   289   501   287
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   683   228   681   229   669   225
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   2   4   2   4   2
F Građevinarstvo   393   28   388   29   389   31
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   226   92   227   95   232   96
H Prijevoz i skladištenje   313   33   308   32   309   32
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   239   149   247   155   250   160
J Informacije i komunikacije   95   17   98   18   98   18
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   30   12   30   12   30   12
L Poslovanje nekretninama   9   2   9   2   9   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   319   175   321   179   318   177
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   130   86   135   90   129   86
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   18   12   18   10   18   9
P Obrazovanje   27   15   28   16   28   15
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   296   263   289   255   286   254
R Umjetnost, zabava i rekreacija   24   7   23   7   23   7
S Ostale uslužne djelatnosti   270   220   273   222   273   222
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   8   5   8   5   7   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1 -   1 -   1 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Grad Zagreb
X. XI. XII.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  31 765  15 449  31 892  15 540  31 802  15 492
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   187   88   190   92   182   88
B Rudarstvo i vađenje   7   1   8   1   7   1
C Prerađivačka industrija  3 357  1 505  3 358  1 507  3 358  1 509
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   12   4   15   6   17   8
F Građevinarstvo  2 112   133  2 131   137  2 135   141
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 770  1 192  2 767  1 201  2 740  1 182
H Prijevoz i skladištenje  1 855   112  1 852   115  1 859   118
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 273  1 044  2 281  1 047  2 249  1 026
J Informacije i komunikacije  1 478   353  1 477   357  1 466   357
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   136   67   139   70   137   69
L Poslovanje nekretninama   147   64   146   64   150   65
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 888  3 680  6 949  3 730  6 945  3 722
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 183   680  1 203   686  1 187   681
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   288   85   289   84   278   81
P Obrazovanje   795   475   826   496   838   502
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  2 447  1 981  2 456  1 981  2 444  1 972
R Umjetnost, zabava i rekreacija  1 658   650  1 663   650  1 659   650
S Ostale uslužne djelatnosti  3 832  3 123  3 839  3 121  3 844  3 125
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   196   148   194   149   191   145
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   144   64   109   46   116   50

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija preuzimaju se iz evidencija aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svaki mjesec u godini sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.

Tim podacima obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji jest osoba koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

Teritorijalni ustroj

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi
 
-

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti