Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. studenog 2023.
RAD-2023-2-2/3

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA
U TREĆEM TROMJESEČJU 2023.

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u rujnu 2023. u odnosu na kolovoz iste godine niži je za 3,4%, a broj žena za 3,9%.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u osam područja djelatnosti u rasponu od 0,1% (Ostale uslužne djelatnosti) do 30,8% (Rudarstvo i vađenje). Pad broja zaposlenih prisutan je u deset područja djelatnosti u rasponu od 1,1% (Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo) do 14,7% (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane). Broj zaposlenih u području djelatnosti Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ostao je na razini iz kolovoza 2023.

Uspoređujući broj zaposlenih po županijama, porast je ostvaren u 12 županija i kreće se od 0,2% u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji do 0,8% u Krapinsko-zagorskoj, Sisačko-moslavačkoj, Koprivničko-križevačkoj i Brodsko-posavskoj županiji. Pad broja zaposlenih prisutan je u osam županija i kreće se od 0,9% u Virovitičko-podravskoj županiji do 11,2% u Ličko-senjskoj županiji. U Požeško-slavonskoj županiji broj zaposlenih ostao je na razini iz kolovoza 2023.

1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2023.

     2023. Indeksi
VII. VIII. IX. IX. 2023.
VIII. 2023.
VIII. 2023.
VII. 2023.
Ukupno  222 502  222 324  214 772 96,6 99,9
Žene  95 910  95 741  92 001 96,1 99,8
Muškarci  126 592  126 583  122 771 97,0 100,0

G-1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U RUJNU 2023., PO ŽUPANIJAMA

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

     Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija
ukupno zaposleni u obrtu zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija
VII. VIII. IX. VII. VIII. IX. VII. VIII. IX.
Republika Hrvatska ukupno  222 502  222 324  214 772  204 747  204 617  196 947  17 755  17 707  17 825
  žene  95 910  95 741  92 001  89 356  89 177  85 436  6 554  6 564  6 565
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ukupno  10 966  11 001  10 881  10 966  11 001  10 881 - - -
  žene  3 985  3 983  3 894  3 985  3 983  3 894 - - -
B  Rudarstvo i vađenje ukupno   197   195   255   197   195   255 - - -
  žene   49   50   98   49   50   98 - - -
C Prerađivačka industrija ukupno  26 017  25 996  25 625  26 017  25 996  25 625 - - -
  žene  9 933  9 953  9 755  9 933  9 953  9 755 - - -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ukupno   207   211   211   207   211   211 - - -
  žene   38   37   36   38   37   36 - - -
F Građevinarstvo ukupno  24 585  24 664  24 904  24 585  24 664  24 904 - - -
  žene  1 851  1 878  1 886  1 851  1 878  1 886 - - -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla ukupno  23 149  23 142  22 192  22 993  22 987  22 038   156   155   154
  žene  10 788  10 765  10 219  10 638  10 616  10 072   150   149   147
H Prijevoz i skladištenje ukupno  16 769  16 838  16 476  16 769  16 838  16 476 - - -
  žene  2 075  2 086  2 005  2 075  2 086  2 005 - - -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ukupno  38 985  38 403  32 763  38 985  38 403  32 763 - - -
  žene  19 852  19 493  16 796  19 852  19 493  16 796 - - -
J Informacije i komunikacije ukupno  4 129  4 152  4 182  4 129  4 152  4 182 - - -
  žene   938   948   947   938   948   947 - - -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ukupno  1 010  1 009   987  1 010  1 009   987 - - -
  žene   585   580   562   585   580   562 - - -
L Poslovanje nekretninama ukupno   867   860   841   867   860   841 - - -
  žene   441   437   431   441   437   431 - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ukupno  23 054  23 144  23 309  18 709  18 798  18 954  4 345  4 346  4 355
  žene  12 083  12 135  12 217  10 129  10 177  10 254  1 954  1 958  1 963
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ukupno  8 233  8 303  7 748  8 233  8 303  7 748 - - -
  žene  4 366  4 403  4 159  4 366  4 403  4 159 - - -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje ukupno  6 412  6 333  6 426   106   112   104  6 306  6 221  6 322
  žene   563   573   568   70   75   68   493   498   500
P Obrazovanje ukupno  1 767  1 782  1 831  1 767  1 782  1 831 - - -
  žene  1 019  1 027  1 066  1 019  1 027  1 066 - - -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ukupno  11 880  11 845  11 884  7 507  7 478  7 518  4 373  4 367  4 366
  žene  9 796  9 766  9 797  6 807  6 778  6 816  2 989  2 988  2 981
R Umjetnost, zabava i rekreacija ukupno  3 804  3 854  3 711  1 727  1 739  1 595  2 077  2 115  2 116
  žene  1 442  1 454  1 390   740   750   695   702   704   695
S Ostale uslužne djelatnosti ukupno  18 391  18 504  18 519  17 894  18 002  18 008   497   502   511
  žene  14 550  14 623  14 668  14 284  14 356  14 389   266   267   279
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ukupno  1 687  1 699  1 650  1 687  1 699  1 650 - - -
  žene  1 395  1 392  1 351  1 395  1 392  1 351 - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti ukupno   393   389   377   392   388   376   1   1   1
  žene   161   158   156   161   158   156 - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

     Republika Hrvatska
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  222 502  95 910  222 324  95 741  214 772  92 001
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  10 966  3 985  11 001  3 983  10 881  3 894
B Rudarstvo i vađenje   197   49   195   50   255   98
C Prerađivačka industrija  26 017  9 933  25 996  9 953  25 625  9 755
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   207   38   211   37   211   36
F Građevinarstvo  24 585  1 851  24 664  1 878  24 904  1 886
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  23 149  10 788  23 142  10 765  22 192  10 219
H Prijevoz i skladištenje  16 769  2 075  16 838  2 086  16 476  2 005
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  38 985  19 852  38 403  19 493  32 763  16 796
J Informacije i komunikacije  4 129   938  4 152   948  4 182   947
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  1 010   585  1 009   580   987   562
L Poslovanje nekretninama   867   441   860   437   841   431
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  23 054  12 083  23 144  12 135  23 309  12 217
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  8 233  4 366  8 303  4 403  7 748  4 159
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  6 412   563  6 333   573  6 426   568
P Obrazovanje  1 767  1 019  1 782  1 027  1 831  1 066
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  11 880  9 796  11 845  9 766  11 884  9 797
R Umjetnost, zabava i rekreacija  3 804  1 442  3 854  1 454  3 711  1 390
S Ostale uslužne djelatnosti  18 391  14 550  18 504  14 623  18 519  14 668
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  1 687  1 395  1 699  1 392  1 650  1 351
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   393   161   389   158   377   156

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Zagrebačka županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  12 270  5 113  12 353  5 133  12 389  5 158
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   455   185   459   192   460   185
B Rudarstvo i vađenje   5   1   4   1   3   1
C Prerađivačka industrija  2 644   803  2 663   816  2 663   824
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   17   3   20   3   19   3
F Građevinarstvo  1 656   117  1 675   121  1 691   122
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 298   508  1 308   512  1 306   509
H Prijevoz i skladištenje   959   100   965   98   965   103
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 084   622  1 081   609  1 076   600
J Informacije i komunikacije   282   48   284   50   287   52
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   78   50   77   48   79   51
L Poslovanje nekretninama   31   16   31   16   32   16
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   936   553   941   556   944   558
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   338   153   345   155   339   156
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   49   16   56   18   58   20
P Obrazovanje   89   64   92   67   98   72
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   908   772   906   769   901   768
R Umjetnost, zabava i rekreacija   174   59   175   59   177   60
S Ostale uslužne djelatnosti  1 178   970  1 182   970  1 205   988
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   86   72   86   72   83   69
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Krapinsko-zagorska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 874  2 545  6 880  2 550  6 932  2 556
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   141   55   141   57   136   54
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 502   497  1 501   500  1 511   504
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   6   2   6   2   6   2
F Građevinarstvo  1 526   112  1 533   111  1 555   112
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   728   304   720   300   717   294
H Prijevoz i skladištenje   811   85   815   84   818   85
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   623   429   627   430   634   436
J Informacije i komunikacije   76   15   74   14   77   14
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   35   16   35   16   35   16
L Poslovanje nekretninama   3   1   4   1   3   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   324   193   324   193   335   197
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   122   60   123   63   127   65
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   27   14   26   15   26   12
P Obrazovanje   36   21   36   21   37   22
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   322   273   317   270   317   271
R Umjetnost, zabava i rekreacija   45   14   46   14   46   14
S Ostale uslužne djelatnosti   528   439   534   445   536   445
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   19   15   18   14   16   12
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Sisačko-moslavačka županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 061  2 659  6 077  2 646  6 128  2 662
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   445   156   435   154   438   155
B Rudarstvo i vađenje   2 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   828   369   833   367   844   376
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   21   4   22   4   22   4
F Građevinarstvo  1 126   87  1 136   90  1 161   95
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   684   292   680   287   668   278
H Prijevoz i skladištenje   465   61   475   63   482   59
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   686   439   695   439   698   448
J Informacije i komunikacije   131   26   133   27   135   28
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   26   18   25   17   24   16
L Poslovanje nekretninama   8   4   8   4   8   4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   439   279   437   277   438   273
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   189   117   182   109   183   109
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   25   9   26   9   26   8
P Obrazovanje   32   12   35   13   36   15
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   374   323   375   323   375   322
R Umjetnost, zabava i rekreacija   39   8   37   7   36   8
S Ostale uslužne djelatnosti   525   442   528   444   539   452
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   15   12   13   11   13   11
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1   1   1   1   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Karlovačka županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 448  2 570  5 450  2 553  5 477  2 573
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   215   67   218   68   225   73
B Rudarstvo i vađenje - - - -   1 -
C Prerađivačka industrija   779   298   776   296   779   294
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   7 -   7 -   8 -
F Građevinarstvo   823   75   830   74   826   73
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   674   279   679   279   679   277
H Prijevoz i skladištenje   332   63   327   63   328   62
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   921   634   917   619   930   633
J Informacije i komunikacije   58   13   59   13   58   12
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   17   12   15   10   14   9
L Poslovanje nekretninama   2 -   2 -   2 -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   396   216   396   219   398   223
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   130   75   131   74   132   76
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   20   12   21   12   25   15
P Obrazovanje   18   9   19   10   21   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   517   461   517   459   513   455
R Umjetnost, zabava i rekreacija   30   12   29   11   30   12
S Ostale uslužne djelatnosti   441   320   438   320   439   321
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   11   9   12   10   12   10
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   57   15   57   16   57   16

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Varaždinska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  8 266  3 360  8 321  3 384  8 358  3 396
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   435   225   433   220   430   218
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 417   403  1 411   406  1 421   415
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2   1   2   1   3   1
F Građevinarstvo  1 120   62  1 136   65  1 146   63
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 019   568  1 026   567  1 013   551
H Prijevoz i skladištenje  1 247   108  1 260   111  1 254   112
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   594   394   593   396   599   402
J Informacije i komunikacije   142   29   147   31   147   31
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   30   20   30   20   30   20
L Poslovanje nekretninama   16   6   17   7   17   7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   717   397   718   397   737   405
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   148   85   150   85   152   89
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   30   19   28   18   33   20
P Obrazovanje   27   16   28   17   30   18
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   520   433   523   436   521   434
R Umjetnost, zabava i rekreacija   72   34   74   35   76   34
S Ostale uslužne djelatnosti   709   541   722   552   730   560
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   16   15   18   16   14   12
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   5   4   5   4   5   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Koprivničko-križevačka županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 988  1 750  4 005  1 758  4 038  1 775
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   422   186   427   191   425   184
B Rudarstvo i vađenje   7   2   7   2   6   2
C Prerađivačka industrija   614   184   605   177   609   180
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   1   3   1   3   1
F Građevinarstvo   566   25   571   27   580   26
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   433   184   446   192   447   189
H Prijevoz i skladištenje   220   24   218   24   226   24
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   408   265   404   265   413   276
J Informacije i komunikacije   62   14   63   15   62   15
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   17   9   17   9   16   8
L Poslovanje nekretninama   5   3   4   2   5   3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   354   202   358   200   354   198
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   90   43   90   43   89   45
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   10   5   8   6   11   9
P Obrazovanje   32   18   32   18   30   19
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   337   289   334   286   338   290
R Umjetnost, zabava i rekreacija   51   19   60   21   57   21
S Ostale uslužne djelatnosti   354   275   356   277   364   282
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   2   2   2   2   3   3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Bjelovarsko-bilogorska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  4 051  1 819  4 038  1 812  4 045  1 809
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   634   252   638   257   644   256
B Rudarstvo i vađenje   36   15   34   14   34   14
C Prerađivačka industrija   808   280   807   280   809   284
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2   1   2   1   2   1
F Građevinarstvo   329   20   330   21   331   20
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   411   196   406   193   396   192
H Prijevoz i skladištenje   328   40   322   36   326   36
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   336   229   337   229   344   232
J Informacije i komunikacije   56   11   56   11   56   11
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   11   7   11   7   11   7
L Poslovanje nekretninama   3   1   4   2   3   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   262   151   259   151   261   151
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   62   33   63   32   63   29
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   31   18   19   8   20   10
P Obrazovanje   25   13   24   13   24   13
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   362   302   367   304   365   302
R Umjetnost, zabava i rekreacija   42   11   42   11   42   11
S Ostale uslužne djelatnosti   296   225   299   227   297   224
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   10   9   11   10   10   9
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   7   5   7   5   7   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Primorsko-goranska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  20 773  8 688  20 579  8 617  19 267  8 018
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   659   161   661   161   619   140
B Rudarstvo i vađenje   37   5   36   5   34   4
C Prerađivačka industrija  1 613   549  1 586   536  1 517   506
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  2 088   154  2 087   158  2 101   153
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 039   900  2 019   892  1 891   826
H Prijevoz i skladištenje  1 194   170  1 197   164  1 115   144
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  4 547  2 175  4 443  2 141  3 453  1 694
J Informacije i komunikacije   385   104   384   103   388   105
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   94   69   93   68   91   66
L Poslovanje nekretninama   223   124   224   124   224   128
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 187  1 135  2 191  1 142  2 239  1 146
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   839   390   839   392   784   389
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 272   37  1 236   36  1 262   34
P Obrazovanje   144   95   138   90   150   96
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   894   706   889   703   897   711
R Umjetnost, zabava i rekreacija   352   131   358   129   312   106
S Ostale uslužne djelatnosti  1 762  1 407  1 759  1 398  1 752  1 399
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   412   362   410   363   408   358
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   30   14   27   12   28   13

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Ličko-senjska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 123  1 354  3 076  1 320  2 732  1 142
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   195   63   196   61   197   58
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   189   55   188   55   181   55
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F Građevinarstvo   311   28   323   30   324   26
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   354   177   346   170   305   147
H Prijevoz i skladištenje   420   73   413   75   389   65
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 073   594  1 027   564   787   450
J Informacije i komunikacije   16   3   15   3   15   3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   16   15   16   15   16   15
L Poslovanje nekretninama   2   2   2   2   2   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   118   54   122   57   120   53
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   85   46   83   44   70   38
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   33   6   34   5   35   5
P Obrazovanje   16   9   16   9   16   9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   64   52   64   51   64   53
R Umjetnost, zabava i rekreacija   18   7   17   7   12   5
S Ostale uslužne djelatnosti   170   132   170   132   157   121
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   38   34   39   36   37   33
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   4   4   4   4   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Virovitičko-podravska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 666  1 690  3 683  1 697  3 651  1 682
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   645   306   674   313   661   312
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   592   216   591   218   574   204
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   6   2   4   1   4   1
F Građevinarstvo   492   42   479   41   475   39
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   559   297   552   295   553   299
H Prijevoz i skladištenje   152   18   156   19   155   19
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   405   262   393   252   400   260
J Informacije i komunikacije   35   9   35   9   33   9
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   8   4   9   5   9   5
L Poslovanje nekretninama   9   5   8   5   8   4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   217   134   222   133   217   129
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   54   36   52   35   52   34
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   18   9   18   10   18   10
P Obrazovanje   9   6   10   8   11   7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   195   162   198   164   197   163
R Umjetnost, zabava i rekreacija   12   4   13   4   14   4
S Ostale uslužne djelatnosti   252   173   263   180   264   178
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   5   4   5   4   5   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1   1   1   1   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Požeško-slavonska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 035  1 223  3 032  1 212  3 031  1 208
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   343   118   338   119   335   117
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   445   160   452   158   453   160
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   5 -   5 -   5 -
F Građevinarstvo   445   27   440   25   453   27
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   390   157   394   158   385   152
H Prijevoz i skladištenje   247   23   246   23   241   22
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   352   188   341   178   334   175
J Informacije i komunikacije   61   8   63   7   70   6
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   11   8   12   9   12   9
L Poslovanje nekretninama   11   7   12   8   13   7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   181   99   181   98   181   97
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   51   32   52   33   52   33
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   59   55   61   57   58   56
P Obrazovanje   19   7   21   8   21   8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   137   107   136   105   135   105
R Umjetnost, zabava i rekreacija   54   40   53   39   52   41
S Ostale uslužne djelatnosti   221   184   221   183   227   189
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   3   3   4   4   4   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Brodsko-posavska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 264  2 711  6 297  2 725  6 350  2 725
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   473   176   467   170   476   173
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 146   483  1 161   494  1 152   489
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   19   3   22   3   22   4
F Građevinarstvo   796   59   806   60   850   62
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   744   356   746   358   741   355
H Prijevoz i skladištenje   667   78   672   80   677   79
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   688   404   688   395   689   392
J Informacije i komunikacije   73   18   71   17   72   17
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   20   8   19   8   19   8
L Poslovanje nekretninama   6   1   6   1   6   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   423   223   420   222   425   224
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   160   103   155   102   159   106
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   19   9   22   11   20   10
P Obrazovanje   41   16   44   18   43   18
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   392   320   397   326   387   317
R Umjetnost, zabava i rekreacija   40   10   38   9   38   10
S Ostale uslužne djelatnosti   539   430   544   436   555   445
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   13   13   14   14   14   14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   4   1   4   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Zadarska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  13 541  5 546  13 435  5 507  12 150  4 932
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   564   146   559   143   533   126
B Rudarstvo i vađenje   33   4   33   4   32   4
C Prerađivačka industrija  1 007   349  1 018   358   974   335
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   17   1   19   2   18   1
F Građevinarstvo  1 422   129  1 425   132  1 424   131
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 397   695  1 382   686  1 262   634
H Prijevoz i skladištenje   867   137   878   136   841   129
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  3 639  1 705  3 530  1 655  2 603  1 226
J Informacije i komunikacije   140   41   144   43   146   43
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   35   22   35   22   35   22
L Poslovanje nekretninama   45   20   44   20   41   16
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 098   556  1 091   550  1 103   559
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   629   336   640   341   546   295
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   753   57   725   57   731   54
P Obrazovanje   105   53   105   55   102   55
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   501   407   500   408   511   417
R Umjetnost, zabava i rekreacija   133   48   137   50   119   48
S Ostale uslužne djelatnosti   866   681   879   688   858   687
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   239   144   244   144   232   139
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   51   15   47   13   39   11

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Osječko-baranjska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  11 164  5 052  11 170  5 051  11 208  5 077
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  1 266   447  1 263   442  1 268   445
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 714   797  1 700   794  1 698   787
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   33   2   32   2   31   2
F Građevinarstvo  1 372   91  1 372   91  1 378   91
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 150   519  1 141   513  1 151   527
H Prijevoz i skladištenje   604   66   606   69   616   70
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 140   640  1 135   637  1 122   631
J Informacije i komunikacije   302   53   307   55   305   55
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   38   23   38   23   40   24
L Poslovanje nekretninama   23   13   22   12   21   12
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   959   494   968   499   977   503
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   206   123   211   127   212   129
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   70   52   70   53   67   48
P Obrazovanje   121   60   127   61   134   66
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   786   661   780   654   791   663
R Umjetnost, zabava i rekreacija   136   44   142   45   130   40
S Ostale uslužne djelatnosti  1 196   936  1 208   944  1 224   956
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   34   27   34   26   32   25
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   14   4   14   4   11   3

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Šibensko-kninska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  7 840  3 292  7 794  3 272  7 173  2 958
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   291   83   295   82   275   72
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   593   244   589   241   553   226
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   17   2   17   2   18   2
F Građevinarstvo   796   68   787   68   799   66
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   863   393   871   396   792   363
H Prijevoz i skladištenje   395   47   396   44   375   43
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 577  1 231  2 521  1 207  2 070   975
J Informacije i komunikacije   57   14   60   15   60   15
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   35   12   34   10   32   8
L Poslovanje nekretninama   37   16   40   18   32   19
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   575   287   577   288   602   299
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   357   171   362   174   322   152
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   211   19   210   20   222   21
P Obrazovanje   13   8   14   9   13   8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   238   200   235   198   239   202
R Umjetnost, zabava i rekreacija   103   40   103   39   93   32
S Ostale uslužne djelatnosti   667   447   668   451   663   446
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   10   9   10   9   9   8
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   4   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Vukovarsko-srijemska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 681  2 986  6 701  2 998  6 746  3 008
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   871   316   862   312   886   322
B Rudarstvo i vađenje   38   16   39   17   40   17
C Prerađivačka industrija  1 068   515  1 078   524  1 091   526
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8   1   8 -   8 -
F Građevinarstvo   820   67   814   67   833   71
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   812   363   817   364   822   370
H Prijevoz i skladištenje   407   52   410   53   420   54
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   824   456   833   457   826   460
J Informacije i komunikacije   109   22   110   22   110   22
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   17   8   17   8   17   8
L Poslovanje nekretninama   11   5   10   4   11   4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   509   267   517   272   511   267
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   170   128   168   126   150   111
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   24   6   21   4   21   3
P Obrazovanje   35   15   31   12   30   13
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   350   300   351   301   349   298
R Umjetnost, zabava i rekreacija   57   19   57   19   56   18
S Ostale uslužne djelatnosti   519   404   527   411   532   417
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   29   25   28   24   30   26
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Splitsko-dalmatinska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  32 806  13 735  32 772  13 730  30 459  12 484
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   816   225   829   231   792   217
B Rudarstvo i vađenje   9 -   9 -   10 -
C Prerađivačka industrija  2 735  1 166  2 717  1 165  2 556  1 073
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   15   7   15   7   16   7
F Građevinarstvo  2 926   256  2 922   267  2 945   272
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  3 065  1 605  3 082  1 607  2 851  1 430
H Prijevoz i skladištenje  2 968   433  2 964   436  2 819   415
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  8 474  4 066  8 376  3 998  6 812  3 182
J Informacije i komunikacije   338   76   330   78   323   77
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   79   42   78   43   78   40
L Poslovanje nekretninama   125   64   123   63   112   57
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 565  1 331  2 597  1 349  2 623  1 371
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 519   751  1 510   749  1 334   685
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  2 484   73  2 492   80  2 566   85
P Obrazovanje   116   58   121   61   127   65
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  1 375  1 117  1 370  1 112  1 350  1 091
R Umjetnost, zabava i rekreacija   407   153   426   166   391   146
S Ostale uslužne djelatnosti  2 331  1 897  2 346  1 902  2 302  1 867
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   451   410   457   411   445   400
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   8   5   8   5   7   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Istarska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  21 839  9 145  21 842  9 120  20 076  8 249
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  1 067   332  1 065   325  1 055   313
B Rudarstvo i vađenje   13   4   14   5   13   4
C Prerađivačka industrija  1 694   582  1 705   589  1 647   554
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  2 796   193  2 808   192  2 825   189
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 646  1 293  2 636  1 291  2 402  1 153
H Prijevoz i skladištenje  1 258   216  1 263   221  1 188   202
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  5 777  2 800  5 689  2 733  4 469  2 172
J Informacije i komunikacije   200   51   198   50   198   48
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   125   77   128   79   118   74
L Poslovanje nekretninama   145   80   142   79   140   78
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 260  1 075  2 279  1 082  2 297  1 097
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 217   624  1 247   641  1 106   555
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   192   25   187   28   179   26
P Obrazovanje   85   63   86   62   90   66
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   715   560   718   564   724   568
R Umjetnost, zabava i rekreacija   247   80   254   82   233   73
S Ostale uslužne djelatnosti  1 325  1 038  1 341  1 046  1 315  1 029
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   36   31   35   30   35   28
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   39   21   45   21   40   20

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Dubrovačko-neretvanska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  9 901  3 846  9 899  3 847  9 462  3 667
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   348   112   364   117   350   109
B Rudarstvo i vađenje   5   1   6   1   69   51
C Prerađivačka industrija   598   259   604   261   581   251
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   7   2   6   1   6   1
F Građevinarstvo   697   84   712   85   715   90
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   713   362   713   360   688   340
H Prijevoz i skladištenje  1 108   140  1 111   142  1 082   134
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 353  1 121  2 321  1 103  2 022   966
J Informacije i komunikacije   82   19   85   21   85   21
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   155   86   155   84   146   77
L Poslovanje nekretninama   10   5   9   5   10   5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 480   665  1 457   658  1 424   646
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   589   314   607   325   572   306
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   794   27   784   30   762   25
P Obrazovanje   32   21   31   20   27   18
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   210   154   212   155   212   156
R Umjetnost, zabava i rekreacija   132   50   129   52   124   50
S Ostale uslužne djelatnosti   524   379   528   384   524   379
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   51   40   53   39   50   37
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   13   5   12   4   13   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Međimurska županija
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 540  1 603  3 536  1 604  3 558  1 607
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   488   282   486   279   494   281
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   690   229   682   226   682   226
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   2   4   2   4   2
F Građevinarstvo   386   27   384   25   392   26
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   222   89   221   89   219   89
H Prijevoz i skladištenje   308   33   308   34   314   36
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   250   152   246   153   240   148
J Informacije i komunikacije   91   17   94   17   94   17
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   29   12   29   12   30   12
L Poslovanje nekretninama   9   2   9   2   9   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   309   165   311   166   314   170
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   122   82   127   85   131   86
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   18   13   19   13   17   12
P Obrazovanje   23   13   23   13   22   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   296   262   297   264   296   262
R Umjetnost, zabava i rekreacija   25   8   24   7   26   7
S Ostale uslužne djelatnosti   260   210   262   212   264   214
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   8   5   8   5   8   5
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1 -   1 -   1 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Grad Zagreb
VII. VIII. IX.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  31 371  15 223  31 384  15 205  31 542  15 315
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   193   92   191   89   182   84
B Rudarstvo i vađenje   8   1   8   1   8   1
C Prerađivačka industrija  3 341  1 495  3 329  1 492  3 330  1 486
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   13   4   13   5   12   4
F Građevinarstvo  2 092   128  2 094   128  2 100   132
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 948  1 251  2 957  1 256  2 904  1 244
H Prijevoz i skladištenje  1 812   108  1 836   111  1 845   112
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 234  1 046  2 206  1 033  2 242  1 038
J Informacije i komunikacije  1 433   347  1 440   347  1 461   346
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   134   67   136   67   135   67
L Poslovanje nekretninama   143   66   139   62   142   63
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 745  3 607  6 778  3 626  6 809  3 651
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 156   664  1 166   668  1 173   671
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   273   82   270   83   269   85
P Obrazovanje   749   442   749   442   769   454
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  2 387  1 935  2 359  1 914  2 402  1 949
R Umjetnost, zabava i rekreacija  1 635   651  1 640   648  1 647   650
S Ostale uslužne djelatnosti  3 728  3 020  3 729  3 021  3 772  3 069
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   199   154   198   148   190   144
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   148   63   146   64   150   65

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija preuzimaju se iz evidencija aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svaki mjesec u godini sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.

Tim podacima obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji jest osoba koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

Teritorijalni ustroj

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi
 
-

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti