Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 14. kolovoza 2023.
RAD-2023-2-2/2

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA
U DRUGOM TROMJESEČJU 2023.

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u lipnju 2023. u odnosu na svibanj iste godine viši je za 4,9%, a broj žena za 5,6%.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u 17 područja djelatnosti u rasponu od 0,2% (Građevinarstvo) do 18,2% (Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane). Pad broja zaposlenih prisutan je u dva područja djelatnosti u rasponu od 1,2% (Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje) do 20,6% (Rudarstvo i vađenje).

Broj zaposlenih porastao je u svim županijama, i to u rasponu od 0,1% u Varaždinskoj, Bjelovarsko-bilogorskoj i Vukovarsko-srijemskoj županiji do 12,3% u Šibensko-kninskoj županiji.

1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2023.

     2023. Indeksi
IV. V. VI. VI. 2023.
V. 2023.
V. 2023.
IV. 2023.
Ukupno  198 664  207 797  218 012 104,9 104,6
Žene  84 330  88 609  93 578 105,6 105,1
Muškarci  114 334  119 188  124 434 104,4 104,2

G-1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U LIPNJU 2023., PO ŽUPANIJAMA

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

     Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija
ukupno zaposleni u obrtu zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija
IV. V. VI. IV. V. VI. IV. V. VI.
Republika Hrvatska ukupno  198 664  207 797  218 012  180 577  189 654  199 974  18 087  18 143  18 038
  žene  84 330  88 609  93 578  77 784  82 052  87 025  6 546  6 557  6 553
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ukupno  10 390  10 591  10 825  10 390  10 591  10 825 - - -
  žene  3 703  3 812  3 915  3 703  3 812  3 915 - - -
B  Rudarstvo i vađenje ukupno   249   248   197   249   248   197 - - -
  žene   91   90   47   91   90   47 - - -
C Prerađivačka industrija ukupno  25 033  25 394  25 756  25 033  25 394  25 756 - - -
  žene  9 382  9 614  9 820  9 382  9 614  9 820 - - -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ukupno   189   194   199   189   194   199 - - -
  žene   34   36   36   34   36   36 - - -
F Građevinarstvo ukupno  24 219  24 425  24 483  24 219  24 425  24 483 - - -
  žene  1 744  1 790  1 832  1 744  1 790  1 832 - - -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla ukupno  20 542  21 522  22 755  20 380  21 362  22 596   162   160   159
  žene  9 276  9 861  10 562  9 121  9 707  10 409   155   154   153
H Prijevoz i skladištenje ukupno  14 732  15 561  16 439  14 732  15 561  16 439 - - -
  žene  1 679  1 824  1 976  1 679  1 824  1 976 - - -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ukupno  26 109  30 885  36 494  26 109  30 885  36 494 - - -
  žene  13 661  15 817  18 532  13 661  15 817  18 532 - - -
J Informacije i komunikacije ukupno  3 944  3 999  4 063  3 944  3 999  4 063 - - -
  žene   877   899   921   877   899   921 - - -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ukupno   957   980   988   957   980   988 - - -
  žene   545   558   567   545   558   567 - - -
L Poslovanje nekretninama ukupno   815   828   854   815   828   854 - - -
  žene   419   430   444   419   430   444 - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ukupno  22 216  22 509  22 844  17 885  18 172  18 510  4 331  4 337  4 334
  žene  11 678  11 858  12 017  9 739  9 910  10 073  1 939  1 948  1 944
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ukupno  6 264  7 067  7 890  6 264  7 067  7 890 - - -
  žene  3 431  3 856  4 225  3 431  3 856  4 225 - - -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje ukupno  6 647  6 717  6 639   94   99   105  6 553  6 618  6 534
  žene   528   549   558   60   64   69   468   485   489
P Obrazovanje ukupno  1 692  1 717  1 734  1 692  1 717  1 734 - - -
  žene   974   998  1 011   974   998  1 011 - - -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ukupno  11 917  11 861  11 923  7 512  7 471  7 530  4 405  4 390  4 393
  žene  9 805  9 766  9 823  6 793  6 767  6 822  3 012  2 999  3 001
R Umjetnost, zabava i rekreacija ukupno  3 455  3 578  3 742  1 309  1 428  1 616  2 146  2 150  2 126
  žene  1 289  1 335  1 395   579   623   690   710   712   705
S Ostale uslužne djelatnosti ukupno  17 438  17 776  18 164  16 949  17 289  17 673   489   487   491
  žene  13 814  14 062  14 382  13 552  13 803  14 121   262   259   261
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ukupno  1 534  1 597  1 650  1 534  1 597  1 650 - - -
  žene  1 264  1 310  1 359  1 264  1 310  1 359 - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti ukupno   322   348   373   321   347   372   1   1   1
  žene   136   144   156   136   144   156 - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

    Republika Hrvatska
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  198 664  84 330  207 797  88 609  218 012  93 578
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  10 390  3 703  10 591  3 812  10 825  3 915
B Rudarstvo i vađenje   249   91   248   90   197   47
C Prerađivačka industrija  25 033  9 382  25 394  9 614  25 756  9 820
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   189   34   194   36   199   36
F Građevinarstvo  24 219  1 744  24 425  1 790  24 483  1 832
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  20 542  9 276  21 522  9 861  22 755  10 562
H Prijevoz i skladištenje  14 732  1 679  15 561  1 824  16 439  1 976
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  26 109  13 661  30 885  15 817  36 494  18 532
J Informacije i komunikacije  3 944   877  3 999   899  4 063   921
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   957   545   980   558   988   567
L Poslovanje nekretninama   815   419   828   430   854   444
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  22 216  11 678  22 509  11 858  22 844  12 017
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  6 264  3 431  7 067  3 856  7 890  4 225
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  6 647   528  6 717   549  6 639   558
P Obrazovanje  1 692   974  1 717   998  1 734  1 011
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  11 917  9 805  11 861  9 766  11 923  9 823
R Umjetnost, zabava i rekreacija  3 455  1 289  3 578  1 335  3 742  1 395
S Ostale uslužne djelatnosti  17 438  13 814  17 776  14 062  18 164  14 382
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  1 534  1 264  1 597  1 310  1 650  1 359
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   322   136   348   144   373   156

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Zagrebačka županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  12 151  5 115  12 222  5 140  12 267  5 131
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   454   187   460   192   455   187
B Rudarstvo i vađenje   5   1   5   1   6   1
C Prerađivačka industrija  2 668   820  2 659   805  2 643   802
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   19   3   18   3   18   3
F Građevinarstvo  1 609   119  1 630   118  1 639   117
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 296   501  1 302   513  1 297   515
H Prijevoz i skladištenje   923   96   936   97   967   99
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 082   631  1 076   627  1 083   624
J Informacije i komunikacije   267   46   276   50   275   48
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   83   55   84   55   77   49
L Poslovanje nekretninama   32   17   31   16   31   16
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   904   539   910   544   924   547
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   330   148   343   153   346   155
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   52   17   50   16   53   15
P Obrazovanje   88   64   89   66   85   62
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   918   780   920   782   932   793
R Umjetnost, zabava i rekreacija   173   59   176   61   177   58
S Ostale uslužne djelatnosti  1 155   955  1 167   967  1 169   966
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   89   76   86   73   87   73
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   4   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Krapinsko-zagorska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 814  2 523  6 841  2 527  6 856  2 535
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   139   56   134   54   139   55
B Rudarstvo i vađenje   1 - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 514   504  1 509   501  1 503   497
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   6   2   6   2   6   2
F Građevinarstvo  1 486   102  1 509   107  1 510   109
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   722   301   720   300   729   305
H Prijevoz i skladištenje   806   81   809   81   809   82
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   637   439   634   432   635   433
J Informacije i komunikacije   69   12   69   13   74   13
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   32   13   32   13   33   14
L Poslovanje nekretninama   3   1   3   1   3   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   319   193   320   194   323   193
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   118   59   119   60   119   60
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   24   11   29   13   26   13
P Obrazovanje   35   19   36   20   38   22
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   321   272   321   272   319   271
R Umjetnost, zabava i rekreacija   42   13   44   13   44   13
S Ostale uslužne djelatnosti   523   431   530   437   529   438
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   17   14   17   14   17   14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Sisačko-moslavačka županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 887  2 607  5 955  2 623  6 000  2 641
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   453   168   450   160   446   159
B Rudarstvo i vađenje   2 -   2 -   2 -
C Prerađivačka industrija   823   370   819   369   811   358
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   21   3   21   3   21   3
F Građevinarstvo  1 062   85  1 098   87  1 110   88
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   661   283   665   286   676   290
H Prijevoz i skladištenje   437   60   441   61   458   59
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   659   422   679   431   686   438
J Informacije i komunikacije   121   20   124   22   127   24
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   26   18   26   18   26   18
L Poslovanje nekretninama   8   4   8   4   8   4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   432   272   432   274   432   276
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   193   115   186   113   190   117
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   30   13   31   9   26   9
P Obrazovanje   30   13   32   14   31   13
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   375   321   371   319   374   323
R Umjetnost, zabava i rekreacija   37   9   38   9   38   8
S Ostale uslužne djelatnosti   502   418   515   429   523   441
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   14   12   16   14   14   12
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1   1   1   1   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Karlovačka županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 310  2 499  5 354  2 529  5 412  2 547
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   203   62   206   61   215   64
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   777   300   778   305   778   300
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   7 -   7 -   7 -
F Građevinarstvo   787   71   793   72   811   73
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   668   278   667   273   665   271
H Prijevoz i skladištenje   327   61   329   63   326   63
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   877   597   903   618   917   625
J Informacije i komunikacije   60   16   58   15   60   15
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   15   10   15   10   16   11
L Poslovanje nekretninama   1 -   2 -   2 -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   390   208   396   217   401   220
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   126   73   125   71   131   73
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   17   12   18   11   18   11
P Obrazovanje   17   9   17   9   17   8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   515   456   511   455   516   459
R Umjetnost, zabava i rekreacija   27   10   27   10   28   11
S Ostale uslužne djelatnosti   433   313   437   316   439   319
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   12   9   12   9   12   9
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   51   14   53   14   53   15

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Varaždinska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  8 132  3 297  8 191  3 329  8 203  3 341
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   423   218   435   229   437   227
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 387   391  1 391   396  1 400   397
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2   1   2   1   2   1
F Građevinarstvo  1 111   58  1 122   62  1 111   65
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 019   564  1 018   560  1 018   566
H Prijevoz i skladištenje  1 221   109  1 228   108  1 229   106
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   586   387   583   384   585   386
J Informacije i komunikacije   138   28   139   27   141   28
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   31   20   30   20   31   20
L Poslovanje nekretninama   17   7   17   7   16   6
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   701   388   713   398   713   396
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   142   82   148   85   147   84
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   34   20   34   19   29   18
P Obrazovanje   25   15   26   15   27   16
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   515   431   517   434   517   433
R Umjetnost, zabava i rekreacija   69   32   72   34   71   34
S Ostale uslužne djelatnosti   690   528   692   529   705   537
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   16   14   19   17   19   17
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   5   4   5   4   5   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Koprivničko-križevačka županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 929  1 714  3 923  1 721  3 965  1 741
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   401   173   401   172   406   177
B Rudarstvo i vađenje   7   2   7   2   7   2
C Prerađivačka industrija   614   181   610   183   611   181
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   1   4   1   4   1
F Građevinarstvo   559   26   551   28   563   26
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   436   188   432   183   431   187
H Prijevoz i skladištenje   219   23   218   23   220   23
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   399   258   408   265   414   269
J Informacije i komunikacije   56   13   57   13   59   12
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   17   8   18   9   17   9
L Poslovanje nekretninama   6   3   5   3   5   3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   342   195   345   195   352   197
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   87   46   85   43   88   43
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   15   7   13   7   12   7
P Obrazovanje   32   18   35   20   33   19
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   338   289   334   287   337   289
R Umjetnost, zabava i rekreacija   58   20   57   20   54   20
S Ostale uslužne djelatnosti   337   261   341   265   350   274
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   2   2   2   2   2   2
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Bjelovarsko-bilogorska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 990  1 787  4 020  1 812  4 026  1 814
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   634   252   643   261   645   261
B Rudarstvo i vađenje   35   14   35   14   35   14
C Prerađivačka industrija   796   270   801   273   799   273
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2   1   2   1   2   1
F Građevinarstvo   318   17   322   18   325   19
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   412   194   412   196   410   194
H Prijevoz i skladištenje   313   39   315   38   319   37
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   334   223   338   230   335   230
J Informacije i komunikacije   54   11   55   11   55   11
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   10   7   11   8   11   8
L Poslovanje nekretninama   3   1   2   1   3   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   253   145   249   141   253   145
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   64   32   64   33   62   33
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   30   25   31   24   30   21
P Obrazovanje   24   10   23   11   25   13
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   374   311   368   308   365   304
R Umjetnost, zabava i rekreacija   36   10   39   10   39   10
S Ostale uslužne djelatnosti   282   211   293   220   296   225
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   9   9   10   9   10   9
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   7   5   7   5   7   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Primorsko-goranska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  17 695  7 161  19 011  7 747  20 393  8 426
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   566   117   597   130   639   149
B Rudarstvo i vađenje   33   4   33   3   36   4
C Prerađivačka industrija  1 493   479  1 533   498  1 582   529
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  2 104   140  2 118   148  2 105   154
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 693   708  1 818   782  2 001   873
H Prijevoz i skladištenje   934   106  1 012   121  1 148   155
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 669  1 296  3 488  1 666  4 269  2 040
J Informacije i komunikacije   380   100   379   99   384   103
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   90   66   93   68   92   67
L Poslovanje nekretninama   219   124   221   128   221   127
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 121  1 124  2 142  1 130  2 161  1 133
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   648   310   721   345   819   381
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 362   30  1 418   29  1 390   31
P Obrazovanje   134   89   135   89   138   92
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   889   700   888   701   890   703
R Umjetnost, zabava i rekreacija   297   102   310   110   343   124
S Ostale uslužne djelatnosti  1 637  1 306  1 673  1 335  1 731  1 384
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   393   345   399   350   411   362
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   31   15   31   15   31   15

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Ličko-senjska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  2 418   992  2 688  1 122  2 989  1 275
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   190   55   194   55   191   56
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   165   47   171   52   187   56
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F Građevinarstvo   316   28   318   27   320   29
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   256   120   291   142   329   163
H Prijevoz i skladištenje   359   56   393   60   416   70
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   643   380   800   458   983   545
J Informacije i komunikacije   15   3   15   3   15   3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   17   16   16   15   17   16
L Poslovanje nekretninama   2   2   2   2   2   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   121   57   120   58   116   53
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   52   27   68   39   79   43
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   31   5   28   5   31   5
P Obrazovanje   13   6   14   7   16   9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   64   52   63   51   65   54
R Umjetnost, zabava i rekreacija   10   4   13   4   16   7
S Ostale uslužne djelatnosti   136   109   147   113   165   128
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   23   21   30   27   36   32
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   4   4   4   4   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Virovitičko-podravska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 583  1 642  3 640  1 657  3 666  1 688
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   619   299   644   304   641   305
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   584   211   590   214   595   213
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   1   4   1   4   1
F Građevinarstvo   470   38   481   38   493   42
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   558   301   559   299   564   305
H Prijevoz i skladištenje   158   20   160   19   159   19
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   393   256   390   255   401   261
J Informacije i komunikacije   38   9   38   9   36   9
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   8   4   8   4   8   4
L Poslovanje nekretninama   8   5   8   5   8   5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   218   126   218   129   216   132
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   48   30   57   33   53   35
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   14   7   16   8   17   9
P Obrazovanje   12   8   11   8   10   8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   195   159   195   159   194   161
R Umjetnost, zabava i rekreacija   11   3   12   4   12   4
S Ostale uslužne djelatnosti   239   160   243   163   249   170
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   5   4   5   4   5   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1   1   1   1   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Požeško-slavonska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 009  1 206  3 023  1 212  3 028  1 223
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   342   113   341   114   344   116
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   449   161   454   166   449   167
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   3 -   3 -   4 -
F Građevinarstvo   449   29   449   27   445   28
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   390   158   390   157   391   157
H Prijevoz i skladištenje   239   23   239   22   241   23
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   341   180   339   178   345   184
J Informacije i komunikacije   56   8   57   8   57   8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   14   9   15   10   14   9
L Poslovanje nekretninama   15   9   14   8   12   8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   179   99   186   101   186   104
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   46   29   46   29   47   28
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   64   59   64   59   60   54
P Obrazovanje   19   6   19   6   19   7
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   139   107   139   107   137   106
R Umjetnost, zabava i rekreacija   50   39   50   39   56   41
S Ostale uslužne djelatnosti   211   174   214   177   218   180
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   3   3   4   4   3   3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Brodsko-posavska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 179  2 662  6 177  2 679  6 216  2 696
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   474   167   474   169   472   173
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 130   475  1 140   486  1 149   491
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   12   2   12   2   14   2
F Građevinarstvo   774   54   772   60   781   59
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   731   347   733   355   737   353
H Prijevoz i skladištenje   639   72   648   74   660   77
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   700   405   686   395   688   401
J Informacije i komunikacije   69   17   68   16   70   18
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   21   9   22   10   21   9
L Poslovanje nekretninama   6   1   6   1   6   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   415   217   410   215   417   220
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   157   99   161   102   159   102
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   23   11   25   12   21   8
P Obrazovanje   46   18   44   18   41   18
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   392   318   386   313   388   315
R Umjetnost, zabava i rekreacija   33   7   35   9   38   10
S Ostale uslužne djelatnosti   541   431   538   429   536   425
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   11   11   12   12   13   13
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   4   1   4   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Zadarska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  10 594  4 116  11 527  4 549  12 895  5 213
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   488   110   518   127   535   134
B Rudarstvo i vađenje   34   4   35   4   34   4
C Prerađivačka industrija   895   300   920   316   973   335
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   15   1   15   1   17   1
F Građevinarstvo  1 385   117  1 397   116  1 412   126
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 084   520  1 189   587  1 346   669
H Prijevoz i skladištenje   703   104   769   114   835   127
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 821   843  2 340  1 069  3 203  1 496
J Informacije i komunikacije   131   34   136   39   137   37
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   33   22   32   22   32   21
L Poslovanje nekretninama   35   12   40   16   45   19
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 068   545  1 078   546  1 087   550
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   388   211   466   258   572   306
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   794   48   801   52   804   54
P Obrazovanje   112   57   114   58   109   55
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   505   412   500   408   499   407
R Umjetnost, zabava i rekreacija   102   39   110   39   125   43
S Ostale uslužne djelatnosti   762   601   802   632   856   676
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   221   129   231   134   228   139
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   18   7   34   11   46   14

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Osječko-baranjska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  10 953  4 955  11 084  5 015  11 178  5 044
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  1 253   435  1 265   445  1 276   448
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 700   792  1 713   797  1 713   798
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   29   1   31   1   32   1
F Građevinarstvo  1 345   91  1 367   95  1 387   94
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 134   508  1 141   514  1 146   515
H Prijevoz i skladištenje   593   61   603   62   605   64
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 105   617  1 120   632  1 154   641
J Informacije i komunikacije   278   49   290   52   291   51
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   37   22   38   23   38   23
L Poslovanje nekretninama   22   13   23   14   24   14
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   939   496   959   502   962   500
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   192   111   198   117   202   123
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   82   61   73   56   71   52
P Obrazovanje   115   58   119   59   117   58
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   807   672   798   667   804   673
R Umjetnost, zabava i rekreacija   136   42   142   44   140   43
S Ostale uslužne djelatnosti  1 142   896  1 164   910  1 172   920
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   31   26   26   21   29   22
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   13   4   14   4   15   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Šibensko-kninska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 993  2 368  6 669  2 677  7 492  3 112
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   242   56   267   68   282   79
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   517   200   526   204   568   233
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   17   2   17   2   17   2
F Građevinarstvo   817   60   811   60   805   66
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   655   294   752   344   837   380
H Prijevoz i skladištenje   326   34   347   39   374   45
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 398   667  1 824   855  2 347  1 110
J Informacije i komunikacije   53   13   57   14   55   13
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   31   9   30   8   33   10
L Poslovanje nekretninama   29   14   34   16   37   17
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   574   276   574   282   572   283
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   203   95   251   119   338   162
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   204   14   229   18   214   22
P Obrazovanje   11   7   11   7   13   9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   233   195   233   195   236   198
R Umjetnost, zabava i rekreacija   77   28   83   29   104   39
S Ostale uslužne djelatnosti   595   397   610   408   647   436
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   7   6   9   8   8   7
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   4   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Vukovarsko-srijemska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 571  2 887  6 627  2 931  6 634  2 961
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   859   307   867   315   873   321
B Rudarstvo i vađenje   38   17   38   16   38   16
C Prerađivačka industrija  1 066   501  1 078   512  1 074   517
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8   1   8   1   8   1
F Građevinarstvo   804   65   815   66   817   66
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   813   356   809   361   813   359
H Prijevoz i skladištenje   396   53   420   55   406   53
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   819   430   805   436   807   441
J Informacije i komunikacije   97   20   100   21   105   22
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   17   8   16   7   17   8
L Poslovanje nekretninama   11   4   10   4   11   5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   505   265   506   264   505   266
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   161   119   170   130   169   127
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   22   6   22   5   19   6
P Obrazovanje   30   12   33   13   33   15
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   354   302   348   296   347   296
R Umjetnost, zabava i rekreacija   53   18   54   18   54   19
S Ostale uslužne djelatnosti   491   381   500   389   507   398
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   25   21   25   21   28   24
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   2   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Splitsko-dalmatinska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  25 495  10 173  27 936  11 356  31 272  12 946
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   711   189   729   196   799   223
B Rudarstvo i vađenje   11 -   11 -   9 -
C Prerađivačka industrija  2 362   961  2 481  1 029  2 620  1 117
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   13   6   14   7   14   7
F Građevinarstvo  2 892   243  2 897   246  2 893   249
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 292  1 103  2 572  1 285  2 954  1 532
H Prijevoz i skladištenje  2 183   285  2 496   352  2 849   401
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  4 369  2 039  5 712  2 658  7 610  3 584
J Informacije i komunikacije   312   70   321   71   327   71
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   71   37   72   39   72   40
L Poslovanje nekretninama   97   48   99   49   113   59
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 443  1 275  2 476  1 300  2 541  1 329
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   871   486  1 100   593  1 366   692
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  2 555   59  2 523   70  2 497   74
P Obrazovanje   118   63   121   67   118   63
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  1 355  1 100  1 350  1 095  1 369  1 109
R Umjetnost, zabava i rekreacija   314   105   336   117   388   137
S Ostale uslužne djelatnosti  2 119  1 734  2 192  1 792  2 275  1 851
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   402   367   429   387   450   403
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   5   3   5   3   8   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Istarska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  17 714  7 183  19 594  8 038  21 154  8 789
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   959   278   989   296  1 025   308
B Rudarstvo i vađenje   13   4   13   4   13   4
C Prerađivačka industrija  1 563   503  1 618   542  1 663   571
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   1 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  2 760   172  2 783   181  2 772   185
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 096   979  2 367  1 111  2 577  1 241
H Prijevoz i skladištenje  1 009   157  1 109   176  1 214   198
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  3 415  1 732  4 506  2 197  5 380  2 594
J Informacije i komunikacije   192   45   197   49   204   54
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   118   73   123   75   123   77
L Poslovanje nekretninama   136   77   141   81   145   82
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 148  1 031  2 213  1 059  2 243  1 069
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   845   439  1 015   536  1 181   613
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   185   22   183   24   191   23
P Obrazovanje   74   54   77   57   80   58
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   715   561   719   564   721   566
R Umjetnost, zabava i rekreacija   190   59   209   63   235   72
S Ostale uslužne djelatnosti  1 235   960  1 266   983  1 314  1 026
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   26   21   29   24   35   30
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   34   16   35   16   36   18

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Dubrovačko-neretvanska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  7 883  2 913  8 783  3 320  9 523  3 668
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   318   100   323   101   336   107
B Rudarstvo i vađenje   58   44   57   45   5   1
C Prerađivačka industrija   520   209   551   230   587   256
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   7   2   7   2   7   2
F Građevinarstvo   713   79   700   78   695   81
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   582   294   630   322   691   352
H Prijevoz i skladištenje   868   108   979   124  1 074   135
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 346   652  1 789   843  2 180  1 044
J Informacije i komunikacije   76   17   71   15   80   19
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   122   61   138   67   144   73
L Poslovanje nekretninama   10   5   10   5   10   5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 211   525  1 322   596  1 432   650
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   375   202   489   259   548   295
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   812   19   825   21   816   25
P Obrazovanje   22   17   21   15   25   17
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   217   159   215   158   217   159
R Umjetnost, zabava i rekreacija   99   37   104   38   113   41
S Ostale uslužne djelatnosti   481   353   500   364   503   363
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   33   25   40   32   48   38
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   13   5   12   5   12   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Međimurska županija
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 547  1 603  3 535  1 601  3 547  1 604
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   483   273   478   275   480   273
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   698   234   710   240   708   236
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   2   4   2   4   2
F Građevinarstvo   395   30   387   30   384   27
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   218   90   219   91   221   92
H Prijevoz i skladištenje   321   34   322   34   314   33
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   258   162   248   153   247   152
J Informacije i komunikacije   88   16   88   16   89   17
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   29   12   29   12   29   12
L Poslovanje nekretninama   11   2   10   2   10   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   296   155   294   157   303   161
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   123   87   123   86   123   85
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   13   9   17   11   19   13
P Obrazovanje   20   12   21   12   21   12
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   301   267   297   264   301   266
R Umjetnost, zabava i rekreacija   27   11   26   9   26   9
S Ostale uslužne djelatnosti   253   203   253   203   259   208
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   7   4   7   4   7   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1 -   1 -   1 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Grad Zagreb
IV. V. VI.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  30 817  14 927  30 997  15 024  31 296  15 183
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   179   88   176   88   189   93
B Rudarstvo i vađenje   8   1   8   1   8   1
C Prerađivačka industrija  3 312  1 473  3 342  1 496  3 343  1 493
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   13   5   15   6   14   6
F Građevinarstvo  2 063   120  2 105   126  2 105   129
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 826  1 189  2 836  1 200  2 922  1 243
H Prijevoz i skladištenje  1 758   97  1 788   101  1 816   107
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 258  1 045  2 217  1 035  2 225  1 034
J Informacije i komunikacije  1 394   330  1 404   336  1 422   345
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   135   66   132   65   137   69
L Poslovanje nekretninama   144   70   142   67   142   67
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 637  3 547  6 646  3 556  6 705  3 593
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 095   631  1 132   652  1 151   668
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   284   73   287   80   295   88
P Obrazovanje   715   419   719   427   738   437
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  2 395  1 941  2 388  1 931  2 395  1 938
R Umjetnost, zabava i rekreacija  1 614   642  1 641   655  1 641   652
S Ostale uslužne djelatnosti  3 674  2 992  3 699  3 001  3 721  3 017
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   188   145   189   144   188   142
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   125   53   131   57   139   61

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija preuzimaju se iz evidencija aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svaki mjesec u godini sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.

Tim podacima obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji jest osoba koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

Teritorijalni ustroj

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti