Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 12. svibnja 2023.
RAD-2023-2-2/1

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA
U PRVOM TROMJESEČJU 2023.

Broj zaposlenih u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija u ožujku 2023. u odnosu na veljaču iste godine viši je za 1,1%, a broj žena za 1,0%.

Porast broja zaposlenih ostvaren je u 17 područja djelatnosti u rasponu od 0,1% (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) do 8,6% (Rudarstvo i vađenje). Pad broja zaposlenih prisutan je u dva područja djelatnosti, za po 0,4% (Poslovanje nekretninama i Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi).

Uspoređujući broj zaposlenih po županijama, porast je ostvaren u 19 županija i kreće se od 0,2% u Sisačko-moslavačkoj županiji do 2,9% u Dubrovačko-neretvanskoj županiji. Pad broja zaposlenih prisutan je samo u Varaždinskoj županiji, i to za 0,2%. U Međimurskoj županiji broj zaposlenih ostao je na razini iz veljače 2023.

1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U 2023.

     2023. Indeksi
I. II. III. III. 2023.
II. 2023.
II. 2023.
I. 2023.
Ukupno  189 824  190 508  192 671 101,1 100,4
Žene  80 381  80 672  81 492 101,0 100,4
Muškarci  109 443  109 836  111 179 101,2 100,4

G-1. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA U OŽUJKU 2023., PO ŽUPANIJAMA

01 Zagrebačka županija 08 Primorsko-goranska županija 15 Šibensko-kninska županija
02 Krapinsko-zagorska županija 09 Ličko-senjska županija 16 Vukovarsko-srijemska županija
03 Sisačko-moslavačka županija 10 Virovitičko-podravska županija 17 Splitsko-dalmatinska županija
04 Karlovačka županija 11 Požeško-slavonska županija 18 Istarska županija
05 Varaždinska županija 12 Brodsko-posavska županija 19 Dubrovačko-neretvanska županija
06 Koprivničko-križevačka županija 13 Zadarska županija 20 Međimurska županija
07 Bjelovarsko-bilogorska županija 14 Osječko-baranjska županija 21 Grad Zagreb

2. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

     Zaposleni u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija
ukupno zaposleni u obrtu zaposleni u djelatnostima slobodnih profesija
I. II. III. I. II. III. I. II. III.
Republika Hrvatska ukupno  189 824  190 508  192 671  172 115  172 667  174 657  17 709  17 841  18 014
  žene  80 381  80 672  81 492  73 810  74 083  74 948  6 571  6 589  6 544
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo ukupno  10 063  10 106  10 283  10 063  10 106  10 283 - - -
  žene  3 502  3 523  3 615  3 502  3 523  3 615 - - -
B  Rudarstvo i vađenje ukupno   187   185   201   187   185   201 - - -
  žene   46   45   51   46   45   51 - - -
C Prerađivačka industrija ukupno  24 754  24 740  24 797  24 754  24 740  24 797 - - -
  žene  9 192  9 191  9 209  9 192  9 191  9 209 - - -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša ukupno   187   185   187   187   185   187 - - -
  žene   34   36   35   34   36   35 - - -
F Građevinarstvo ukupno  23 791  23 900  24 105  23 791  23 900  24 105 - - -
  žene  1 719  1 722  1 738  1 719  1 722  1 738 - - -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla ukupno  19 625  19 644  19 737  19 461  19 482  19 577   164   162   160
  žene  8 821  8 806  8 869  8 664  8 651  8 716   157   155   153
H Prijevoz i skladištenje ukupno  14 107  14 075  14 221  14 107  14 075  14 221 - - -
  žene  1 552  1 552  1 567  1 552  1 552  1 567 - - -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane ukupno  22 104  22 188  23 039  22 104  22 188  23 039 - - -
  žene  11 816  11 857  12 250  11 816  11 857  12 250 - - -
J Informacije i komunikacije ukupno  3 887  3 872  3 896  3 887  3 872  3 896 - - -
  žene   851   846   856   851   846   856 - - -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja ukupno   933   929   933   933   929   933 - - -
  žene   531   526   532   531   526   532 - - -
L Poslovanje nekretninama ukupno   801   802   799   801   802   799 - - -
  žene   404   409   407   404   409   407 - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti ukupno  21 669  21 863  22 017  17 352  17 546  17 691  4 317  4 317  4 326
  žene  11 412  11 488  11 557  9 480  9 552  9 624  1 932  1 936  1 933
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti ukupno  5 592  5 618  5 773  5 592  5 618  5 773 - - -
  žene  3 059  3 083  3 167  3 059  3 083  3 167 - - -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje ukupno  6 229  6 382  6 572   88   87   91  6 141  6 295  6 481
  žene   519   536   517   56   54   59   463   482   458
P Obrazovanje ukupno  1 617  1 639  1 660  1 617  1 639  1 660 - - -
  žene   927   944   957   927   944   957 - - -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi ukupno  11 976  12 020  11 977  7 532  7 579  7 559  4 444  4 441  4 418
  žene  9 859  9 912  9 865  6 816  6 870  6 837  3 043  3 042  3 028
R Umjetnost, zabava i rekreacija ukupno  3 360  3 354  3 373  1 207  1 217  1 230  2 153  2 137  2 143
  žene  1 258  1 259  1 265   544   546   552   714   713   713
S Ostale uslužne djelatnosti ukupno  17 119  17 187  17 266  16 630  16 699  16 781   489   488   485
  žene  13 510  13 568  13 661  13 248  13 307  13 402   262   261   259
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe ukupno  1 514  1 508  1 509  1 514  1 508  1 509 - - -
  žene  1 239  1 238  1 239  1 239  1 238  1 239 - - -
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela ukupno - - - - - - - - -
  žene - - - - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti ukupno   309   311   326   308   310   325   1   1   1
  žene   130   131   135   130   131   135 - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

     Republika Hrvatska
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  189 824  80 381  190 508  80 672  192 671  81 492
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  10 063  3 502  10 106  3 523  10 283  3 615
B Rudarstvo i vađenje   187   46   185   45   201   51
C Prerađivačka industrija  24 754  9 192  24 740  9 191  24 797  9 209
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   187   34   185   36   187   35
F Građevinarstvo  23 791  1 719  23 900  1 722  24 105  1 738
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  19 625  8 821  19 644  8 806  19 737  8 869
H Prijevoz i skladištenje  14 107  1 552  14 075  1 552  14 221  1 567
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  22 104  11 816  22 188  11 857  23 039  12 250
J Informacije i komunikacije  3 887   851  3 872   846  3 896   856
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   933   531   929   526   933   532
L Poslovanje nekretninama   801   404   802   409   799   407
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  21 669  11 412  21 863  11 488  22 017  11 557
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  5 592  3 059  5 618  3 083  5 773  3 167
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  6 229   519  6 382   536  6 572   517
P Obrazovanje  1 617   927  1 639   944  1 660   957
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  11 976  9 859  12 020  9 912  11 977  9 865
R Umjetnost, zabava i rekreacija  3 360  1 258  3 354  1 259  3 373  1 265
S Ostale uslužne djelatnosti  17 119  13 510  17 187  13 568  17 266  13 661
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe  1 514  1 239  1 508  1 238  1 509  1 239
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   309   130   311   131   326   135

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Zagrebačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  11 989  5 040  12 074  5 096  12 141  5 117
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   450   185   453   188   458   190
B Rudarstvo i vađenje   4   1   4   1   5   1
C Prerađivačka industrija  2 634   806  2 653   810  2 669   818
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   22   3   20   3   20   3
F Građevinarstvo  1 586   117  1 594   119  1 602   119
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 275   499  1 294   502  1 296   498
H Prijevoz i skladištenje   915   96   914   96   921   96
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 082   633  1 087   637  1 087   638
J Informacije i komunikacije   259   44   259   45   259   46
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   77   49   76   50   82   55
L Poslovanje nekretninama   31   16   32   17   31   16
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   890   523   897   532   896   536
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   314   137   310   135   322   139
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   50   17   55   21   54   18
P Obrazovanje   84   61   86   63   87   63
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   911   779   929   795   932   793
R Umjetnost, zabava i rekreacija   172   58   170   57   171   58
S Ostale uslužne djelatnosti  1 138   939  1 148   949  1 153   951
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   91   76   89   75   92   78
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   4   1   4   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Krapinsko-zagorska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 780  2 525  6 773  2 519  6 803  2 529
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   138   54   137   54   140   58
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 522   501  1 514   501  1 520   505
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8   3   8   3   7   2
F Građevinarstvo  1 452   99  1 472   99  1 483   103
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   725   298   722   297   714   298
H Prijevoz i skladištenje   790   83   781   82   789   79
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   630   440   635   445   640   441
J Informacije i komunikacije   67   13   66   13   67   13
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   34   15   35   15   33   14
L Poslovanje nekretninama   3   1   3   1   3   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   320   190   321   193   321   195
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   110   58   112   57   114   58
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   26   11   24   11   28   12
P Obrazovanje   34   18   34   18   35   19
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   333   281   325   274   326   277
R Umjetnost, zabava i rekreacija   44   15   42   13   42   13
S Ostale uslužne djelatnosti   527   432   524   429   523   427
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   16   13   17   14   17   14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Sisačko-moslavačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 810  2 582  5 821  2 592  5 834  2 583
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   431   161   440   165   455   166
B Rudarstvo i vađenje   2 -   2 -   2 -
C Prerađivačka industrija   807   365   818   370   822   365
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   21   3   21   3   21   3
F Građevinarstvo  1 052   78  1 053   80  1 037   81
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   656   285   652   282   650   276
H Prijevoz i skladištenje   423   58   426   60   435   61
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   660   420   647   411   649   412
J Informacije i komunikacije   120   19   119   19   117   18
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   23   16   25   17   26   18
L Poslovanje nekretninama   7   3   6   3   7   4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   430   267   430   268   434   272
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   180   106   182   110   185   111
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   35   13   32   13   35   14
P Obrazovanje   28   11   31   13   29   13
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   386   333   386   333   377   324
R Umjetnost, zabava i rekreacija   31   7   34   9   34   9
S Ostale uslužne djelatnosti   504   424   502   423   504   423
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   13   12   14   12   14   12
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1   1   1   1   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Karlovačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 199  2 422  5 213  2 428  5 243  2 454
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   197   61   201   62   204   64
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   762   291   770   294   767   298
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8 -   8 -   7 -
F Građevinarstvo   783   72   779   69   785   70
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   656   266   660   267   663   270
H Prijevoz i skladištenje   303   48   307   49   310   51
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   824   557   827   558   850   574
J Informacije i komunikacije   60   17   59   17   59   16
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   15   10   15   10   15   10
L Poslovanje nekretninama   2   1   2   1   2   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   390   210   395   214   390   211
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   120   73   117   70   117   69
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   24   11   19   11   16   10
P Obrazovanje   17   8   17   8   17   9
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   518   455   520   457   520   459
R Umjetnost, zabava i rekreacija   25   11   25   10   26   10
S Ostale uslužne djelatnosti   428   308   429   308   432   310
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   12   8   11   8   11   8
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   55   15   52   15   52   14

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Varaždinska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  8 148  3 289  8 134  3 290  8 120  3 276
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   411   210   405   208   413   215
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 409   391  1 412   391  1 398   390
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2   1   3   2   2   1
F Građevinarstvo  1 116   63  1 110   62  1 106   58
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 030   575  1 025   569  1 017   564
H Prijevoz i skladištenje  1 238   106  1 227   107  1 231   106
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   582   394   589   399   589   391
J Informacije i komunikacije   137   29   140   30   138   28
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   29   20   29   20   31   20
L Poslovanje nekretninama   19   7   19   7   18   7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   700   390   699   386   701   386
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   142   85   138   81   140   80
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   29   14   32   18   34   20
P Obrazovanje   21   12   23   14   25   15
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   517   430   511   428   508   426
R Umjetnost, zabava i rekreacija   70   32   73   34   69   32
S Ostale uslužne djelatnosti   672   509   674   513   680   519
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   19   17   20   17   15   14
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   5   4   5   4   5   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Koprivničko-križevačka županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 831  1 689  3 836  1 679  3 873  1 695
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   387   174   383   163   391   170
B Rudarstvo i vađenje   6   2   6   2   6   2
C Prerađivačka industrija   607   179   606   179   614   182
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   3   1   4   1   4   1
F Građevinarstvo   529   21   527   21   544   23
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   436   182   432   182   431   184
H Prijevoz i skladištenje   205   19   212   20   215   21
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   394   270   392   261   395   260
J Informacije i komunikacije   56   12   58   12   58   12
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   16   8   16   8   16   8
L Poslovanje nekretninama   5   2   6   3   6   3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   337   193   338   193   337   192
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   84   41   83   43   84   43
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   11   5   11   5   11   5
P Obrazovanje   33   19   33   18   32   19
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   334   284   332   282   337   287
R Umjetnost, zabava i rekreacija   54   19   53   19   55   20
S Ostale uslužne djelatnosti   332   256   342   265   334   260
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   2   2   2   2   3   3
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Bjelovarsko-bilogorska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 974  1 782  3 975  1 778  3 994  1 773
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   665   251   663   252   676   256
B Rudarstvo i vađenje   33   14   33   14   34   14
C Prerađivačka industrija   779   261   777   257   775   252
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   1   1   1   1   1   1
F Građevinarstvo   312   17   315   17   320   19
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   412   198   410   198   414   196
H Prijevoz i skladištenje   307   42   309   40   309   39
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   329   214   328   212   329   219
J Informacije i komunikacije   54   11   53   11   54   11
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   10   7   10   7   10   7
L Poslovanje nekretninama   4   2   4   2   4   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   239   140   243   141   240   140
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   64   31   68   33   63   31
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   41   32   40   33   37   30
P Obrazovanje   23   11   23   11   25   11
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   371   312   370   313   370   307
R Umjetnost, zabava i rekreacija   29   9   31   9   33   10
S Ostale uslužne djelatnosti   285   215   282   213   285   214
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   9   9   9   9   9   9
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   7   5   6   5   6   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Primorsko-goranska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  16 331  6 584  16 421  6 606  16 688  6 708
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   563   110   556   109   556   112
B Rudarstvo i vađenje   31   3   29   2   31   3
C Prerađivačka industrija  1 482   456  1 472   456  1 452   452
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   2 -   2 -
F Građevinarstvo  2 075   136  2 088   134  2 105   134
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 558   639  1 551   640  1 554   639
H Prijevoz i skladištenje   885   88   888   90   899   92
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 936   978  1 929   977  2 058  1 037
J Informacije i komunikacije   367   96   370   96   373   98
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   91   66   90   67   88   65
L Poslovanje nekretninama   218   125   221   126   219   125
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 977  1 067  2 055  1 087  2 093  1 104
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   587   278   587   278   615   293
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  1 253   29  1 276   30  1 321   31
P Obrazovanje   120   84   126   88   129   87
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   894   710   894   709   895   708
R Umjetnost, zabava i rekreacija   281   102   276   100   277   99
S Ostale uslužne djelatnosti  1 594  1 264  1 601  1 270  1 607  1 279
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   386   338   381   334   383   336
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   31   15   29   13   31   14

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Ličko-senjska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  2 220   902  2 232   904  2 286   927
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   188   53   194   56   189   54
B Rudarstvo i vađenje   2 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   162   48   164   48   163   48
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša - - - - - -
F Građevinarstvo   313   30   309   28   313   28
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   254   119   250   116   249   116
H Prijevoz i skladištenje   338   52   344   54   352   55
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   497   313   508   321   551   338
J Informacije i komunikacije   15   3   15   3   15   3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   15   12   15   12   14   12
L Poslovanje nekretninama   1   1   1   1   1   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   115   54   114   51   117   53
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   48   22   48   22   50   25
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   27   6   28   5   32   5
P Obrazovanje   13   6   12   6   12   6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   69   55   65   52   63   51
R Umjetnost, zabava i rekreacija   10   4   10   4   10   4
S Ostale uslužne djelatnosti   131   104   131   104   128   104
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   18   16   19   17   22   20
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   4   4   4   4   4

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Virovitičko-podravska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 497  1 586  3 469  1 577  3 563  1 620
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   560   258   561   259   601   287
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   579   206   575   203   583   209
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   3 -   3 -   5   2
F Građevinarstvo   469   41   456   39   478   39
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   542   288   544   291   544   290
H Prijevoz i skladištenje   163   17   156   17   162   19
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   391   259   383   251   394   257
J Informacije i komunikacije   38   8   38   9   37   8
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   8   4   8   4   8   4
L Poslovanje nekretninama   7   4   8   5   8   5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   219   124   214   123   223   125
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   47   31   48   31   49   32
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   14   7   17   8   14   7
P Obrazovanje   10   8   10   8   10   8
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   190   158   193   159   194   161
R Umjetnost, zabava i rekreacija   12   6   10   3   10   3
S Ostale uslužne djelatnosti   239   162   238   161   237   159
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   4   3   5   4   5   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   2   2   2   2   1   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Požeško-slavonska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  2 931  1 179  2 934  1 183  2 982  1 195
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   329   107   332   108   341   112
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija   438   155   442   159   445   162
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   2 -   3 -   3 -
F Građevinarstvo   423   27   428   28   440   29
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   374   156   377   155   386   157
H Prijevoz i skladištenje   235   20   231   20   239   22
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   336   178   325   169   336   178
J Informacije i komunikacije   54   7   52   7   54   7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   14   9   14   9   14   9
L Poslovanje nekretninama   13   7   13   7   13   7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   189   102   185   101   181   98
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   44   27   45   28   47   29
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   65   63   68   67   62   59
P Obrazovanje   18   5   19   6   18   5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   139   107   141   109   141   109
R Umjetnost, zabava i rekreacija   49   37   49   37   51   39
S Ostale uslužne djelatnosti   207   170   208   171   209   171
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   2   2   2   2   2   2
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti - - - - - -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Brodsko-posavska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 124  2 618  6 115  2 610  6 162  2 638
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   459   162   458   161   465   163
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija  1 124   473  1 136   478  1 133   481
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   11   2   12   2   12   2
F Građevinarstvo   762   52   759   51   765   55
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   728   341   730   345   729   344
H Prijevoz i skladištenje   661   75   655   73   652   72
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   689   394   687   394   700   396
J Informacije i komunikacije   74   17   69   14   69   15
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   21   8   21   8   20   8
L Poslovanje nekretninama   6   1   6   1   6   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   413   218   410   215   414   215
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   147   90   146   89   152   94
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   20   9   22   10   26   12
P Obrazovanje   41   16   42   15   45   17
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   391   317   383   311   384   312
R Umjetnost, zabava i rekreacija   32   5   33   6   35   7
S Ostale uslužne djelatnosti   531   428   530   425   539   432
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   9   9   11   11   11   11
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   4   1   4   1   4   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Zadarska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  9 802  3 791  9 892  3 831  10 023  3 865
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   486   103   483   103   483   102
B Rudarstvo i vađenje   26   4   29   4   34   4
C Prerađivačka industrija   896   298   889   298   883   293
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   14   1   13   1   14   1
F Građevinarstvo  1 361   117  1 377   116  1 382   113
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   980   480   985   482  1 006   494
H Prijevoz i skladištenje   684   96   674   96   672   98
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 439   675  1 444   680  1 504   696
J Informacije i komunikacije   127   32   128   33   130   33
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   32   21   31   20   33   21
L Poslovanje nekretninama   40   17   38   15   34   11
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 002   523  1 029   533  1 047   534
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   344   184   350   185   354   187
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   715   39   737   42   755   45
P Obrazovanje   109   56   115   61   108   56
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   494   399   505   409   506   412
R Umjetnost, zabava i rekreacija   93   38   94   38   99   39
S Ostale uslužne djelatnosti   733   574   746   584   754   595
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   210   126   207   123   209   124
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   17   8   18   8   16   7

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Osječko-baranjska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  10 778  4 833  10 820  4 881  10 867  4 912
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  1 198   412  1 210   424  1 242   433
B Rudarstvo i vađenje - - - - - -
C Prerađivačka industrija  1 684   788  1 679   786  1 682   778
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   27   1   26   1   28   1
F Građevinarstvo  1 329   84  1 336   91  1 337   92
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 131   506  1 128   504  1 131   507
H Prijevoz i skladištenje   580   62   574   59   575   58
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 063   567  1 081   584  1 093   602
J Informacije i komunikacije   274   45   276   46   275   48
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   42   25   39   23   37   22
L Poslovanje nekretninama   21   13   21   13   23   15
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   920   478   926   482   934   490
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   184   106   186   109   189   110
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   77   64   81   65   74   57
P Obrazovanje   109   52   111   53   115   57
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   823   686   826   689   819   683
R Umjetnost, zabava i rekreacija   131   40   128   40   130   41
S Ostale uslužne djelatnosti  1 141   876  1 147   883  1 136   888
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   30   25   32   26   33   27
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   14   3   13   3   14   3

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Šibensko-kninska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  5 498  2 163  5 483  2 147  5 592  2 187
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   230   45   229   47   234   48
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   511   206   511   202   507   199
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   14   2   16   3   15   2
F Građevinarstvo   819   69   814   64   816   62
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   597   268   598   265   611   273
H Prijevoz i skladištenje   304   28   302   29   304   31
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  1 065   524  1 059   517  1 128   547
J Informacije i komunikacije   52   13   52   13   52   13
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   29   9   29   8   32   10
L Poslovanje nekretninama   26   13   24   12   24   12
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   572   275   574   277   578   277
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   184   83   183   82   184   84
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   179   10   176   9   195   10
P Obrazovanje   10   6   10   6   10   6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   230   191   232   194   232   194
R Umjetnost, zabava i rekreacija   75   24   75   24   72   23
S Ostale uslužne djelatnosti   591   392   589   390   589   391
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   6   4   6   4   5   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   3   1   3   1   3   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Vukovarsko-srijemska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 415  2 816  6 449  2 825  6 488  2 842
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   833   297   839   297   846   298
B Rudarstvo i vađenje   38   16   38   16   38   16
C Prerađivačka industrija  1 052   494  1 047   490  1 071   497
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   8   1   8   1   8   1
F Građevinarstvo   779   59   785   61   791   63
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   803   354   815   359   814   360
H Prijevoz i skladištenje   385   54   387   54   381   52
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   759   386   778   396   786   411
J Informacije i komunikacije   99   21   100   20   99   20
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   19   8   17   8   17   8
L Poslovanje nekretninama   6   1   6   1   6   1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   499   267   501   268   499   264
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   155   116   155   114   159   118
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   26   4   23   5   27   5
P Obrazovanje   33   15   31   13   32   13
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   360   308   361   310   355   303
R Umjetnost, zabava i rekreacija   40   7   40   7   41   8
S Ostale uslužne djelatnosti   492   384   489   381   490   381
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   27   23   27   23   26   22
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   2   1   2   1   2   1

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Splitsko-dalmatinska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  23 794  9 465  23 887  9 492  24 318  9 635
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   687   179   685   179   689   180
B Rudarstvo i vađenje   13 -   12 -   11 -
C Prerađivačka industrija  2 321   937  2 316   933  2 328   942
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   13   6   13   6   13   6
F Građevinarstvo  2 821   239  2 844   238  2 885   240
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 148   997  2 132   988  2 149  1 008
H Prijevoz i skladištenje  1 999   255  1 998   255  2 034   259
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  3 543  1 684  3 522  1 670  3 706  1 748
J Informacije i komunikacije   312   74   311   69   313   70
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   73   40   72   40   69   40
L Poslovanje nekretninama   93   43   96   46   97   48
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 350  1 231  2 389  1 243  2 431  1 266
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   722   413   732   423   745   427
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  2 431   57  2 463   54  2 547   50
P Obrazovanje   115   61   115   59   120   64
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  1 402  1 134  1 408  1 144  1 390  1 129
R Umjetnost, zabava i rekreacija   308   101   306   102   309   102
S Ostale uslužne djelatnosti  2 027  1 646  2 056  1 671  2 077  1 694
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   411   366   411   369   399   359
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   5   2   6   3   6   3

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Istarska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  15 791  6 233  15 899  6 276  16 282  6 452
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   928   251   926   250   932   259
B Rudarstvo i vađenje   12   3   12   3   12   3
C Prerađivačka industrija  1 472   437  1 468   438  1 487   440
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   1 -   1 -   1 -
F Građevinarstvo  2 709   183  2 738   187  2 766   183
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  1 803   822  1 810   822  1 851   844
H Prijevoz i skladištenje   918   130   925   134   942   137
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 436  1 278  2 450  1 283  2 633  1 376
J Informacije i komunikacije   183   37   181   37   186   40
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   113   69   111   66   112   68
L Poslovanje nekretninama   143   77   142   77   136   73
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  2 043   992  2 082  1 007  2 107  1 014
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   672   333   676   340   706   359
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   171   22   178   23   182   24
P Obrazovanje   66   47   68   48   71   51
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   693   543   703   551   706   555
R Umjetnost, zabava i rekreacija   179   57   175   57   175   56
S Ostale uslužne djelatnosti  1 188   919  1 191   920  1 212   935
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   23   18   23   18   24   19
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   38   15   39   15   41   16

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

     Dubrovačko-neretvanska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  6 898  2 489  7 006  2 518  7 211  2 603
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   293   84   309   92   313   95
B Rudarstvo i vađenje   8   2   7   2   15   7
C Prerađivačka industrija   479   187   485   188   492   196
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   7   2   7   2   7   2
F Građevinarstvo   698   70   705   77   705   77
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   515   261   512   259   526   269
H Prijevoz i skladištenje   737   93   737   90   760   95
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   963   464   990   483  1 080   522
J Informacije i komunikacije   68   11   70   13   73   15
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   101   55   103   54   109   55
L Poslovanje nekretninama   10   5   10   5   11   5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  1 172   505  1 161   501  1 162   503
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   269   149   268   148   287   158
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   742   20   805   21   825   20
P Obrazovanje   20   15   20   15   21   16
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   224   166   224   166   219   161
R Umjetnost, zabava i rekreacija   96   37   93   36   95   37
S Ostale uslužne djelatnosti   457   339   462   343   469   344
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   25   18   25   18   29   21
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   14   6   13   5   13   5

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Međimurska županija
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  3 525  1 593  3 523  1 595  3 523  1 581
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   463   265   470   264   476   265
B Rudarstvo i vađenje   1 -   1 -   1 -
C Prerađivačka industrija   695   233   687   230   696   231
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   4   2   4   2   4   2
F Građevinarstvo   394   28   391   27   394   29
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla   224   94   221   93   218   91
H Prijevoz i skladištenje   320   35   319   34   321   35
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane   247   158   246   157   248   156
J Informacije i komunikacije   86   16   86   16   88   16
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   31   12   30   12   30   12
L Poslovanje nekretninama   11   2   11   2   11   2
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti   307   160   307   160   295   152
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti   123   86   129   92   129   92
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   17   9   16   9   15   9
P Obrazovanje   18   11   18   11   18   11
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi   293   261   299   268   297   264
R Umjetnost, zabava i rekreacija   25   10   25   10   25   10
S Ostale uslužne djelatnosti   258   207   255   204   249   200
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   7   4   7   4   7   4
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   1 -   1 -   1 -

3. ZAPOSLENI U OBRTU I DJELATNOSTIMA SLOBODNIH PROFESIJA PO ŽUPANIJAMA PREMA SPOLU I NKD-u 2007. U 2023.

(nastavak)

    Grad Zagreb
I. II. III.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Ukupno  30 489  14 800  30 552  14 845  30 678  14 900
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo   167   80   172   82   179   88
B Rudarstvo i vađenje   8   1   8   1   8   1
C Prerađivačka industrija  3 339  1 480  3 319  1 480  3 310  1 471
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija - - - - - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša   16   5   12   5   13   5
F Građevinarstvo  2 009   117  2 020   114  2 051   121
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  2 778  1 193  2 796  1 190  2 784  1 191
H Prijevoz i skladištenje  1 717   95  1 709   93  1 718   89
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  2 239  1 030  2 281  1 052  2 283  1 051
J Informacije i komunikacije  1 385   326  1 370   323  1 380   326
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja   140   68   143   68   137   66
L Poslovanje nekretninama   135   63   133   64   139   67
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  6 585  3 503  6 593  3 513  6 617  3 530
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  1 052   610  1 055   613  1 082   628
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje   276   77   279   76   282   74
P Obrazovanje   695   405   695   410   701   411
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  2 404  1 950  2 413  1 959  2 406  1 950
R Umjetnost, zabava i rekreacija  1 604   639  1 612   644  1 614   645
S Ostale uslužne djelatnosti  3 644  2 962  3 643  2 961  3 659  2 984
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe   194   150   190   148   193   148
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela - - - - - -
Nerazvrstani prema djelatnosti   102   46   109   49   122   54

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor podataka

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija preuzimaju se iz evidencija aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje svaki mjesec u godini sa stanjem na posljednji dan u mjesecu.

Tim podacima obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Vlasnik obrta ili djelatnosti slobodne profesije jest osoba koja je vlastitim sredstvima osnovala obrtničku radnju ili slobodnu profesiju u kojoj u svoje ime i za svoj račun sama ili uz pomoć zaposlenika obavlja djelatnost.

Zaposlenik u obrtu ili u slobodnoj profesiji jest osoba koja ima ugovor o radu s poslodavcem na neodređeno ili određeno vrijeme.

Teritorijalni ustroj

Podaci su iskazani prema područjima NKD-a 2007. i teritorijalnom ustroju prema Zakonu o područjima županija, gradova i općina u Republici Hrvatskoj (NN, br. 86/06., 125/06., 16/07., 46/10., 145/10., 37/13., 44/13., 45/13. i 110/15.).

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti