Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 19. siječnja 2024.
RAD-2023-2-1/12

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U PROSINCU 2023.

U prosincu 2023. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 653 778, a od toga 775 018 čine žene. U odnosu na studeni 2023. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,2%, dok je broj zaposlenih žena porastao za 0,4%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u prosincu 2023. porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,1%. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 1,4%.

U prosincu 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 435 416, a od toga 684 428 čine žene. U odnosu na studeni 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,1%, a broj zaposlenih žena porastao za 0,6%. Ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama u prosincu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 0,8%. Za razdoblje od siječnja do prosinca 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,2%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u prosincu 2023. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,9%, kao i broj zaposlenih žena. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,2%, kao i broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica.

Broj nezaposlenih u prosincu 2023. u odnosu na studeni 2023. porastao je za 1,5%, a broj nezaposlenih žena za 1,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti u prosincu 2023. iznosila je 6,5%, a za žene 7,9%.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

       XI. 2023. XII. 2023. Indeksi
XII. 2023.
XI. 2023.
XII. 2023.
XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 770 489  837 425 1 768 760  841 413 99,9 100,5 101,1 101,0 100,7 100,7
Ukupno zaposleni 1 657 239  771 876 1 653 778  775 018 99,8 100,4 101,3 101,1 101,2 101,4
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 437 062  680 531 1 435 416  684 428 99,9 100,6 100,9 100,8 101,0 101,2
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  201 775  85 580  199 992  84 835 99,1 99,1 104,3 104,3 103,1 103,2
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 402  5 765  18 370  5 755 99,8 99,8 98,9 98,2 98,7 97,8
Nezaposleni3)  113 250  65 549  114 982  66 395 101,5 101,3 97,6 99,8 93,8 93,2
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,4 7,8 6,5 7,9                   

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za studeni i prosinac 2023. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U PROSINCU 2023.

        Broj zaposlenih u prosincu 2023.2) Indeksi
XII. 2023.
XI. 2023.
XII. 2023.
XII. 2022.
I. – XII. 2023.
I. – XII. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 435 416  684 428 99,9 100,6 100,9 100,8 101,0 101,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 928  7 327 99,3 98,5 98,2 94,3 97,6 95,5
B Rudarstvo i vađenje  3 703   483 99,8 99,0 98,2 101,7 99,6 100,5
C Prerađivačka industrija  233 653  81 516 99,9 100,3 99,1 96,3 99,2 98,3
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 493  3 307 100,0 100,5 99,1 101,7 99,4 100,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 500  5 826 99,5 99,7 101,5 101,7 100,4 101,2
F Građevinarstvo  118 156  12 453 100,9 100,6 103,7 98,0 101,3 101,9
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  218 569  121 693 100,3 100,9 101,0 100,5 101,1 101,1
H Prijevoz i skladištenje  78 654  18 712 99,8 100,6 101,3 101,2 101,1 101,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  91 861  48 709 96,7 97,7 103,7 97,3 104,8 103,4
J Informacije i komunikacije  59 168  21 366 100,1 100,8 102,6 102,5 107,5 106,7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35 822  24 740 99,9 100,1 95,7 95,3 97,8 97,7
L Poslovanje nekretninama  10 398  5 162 100,6 101,8 109,1 114,1 105,1 106,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  70 373  35 175 99,9 100,2 99,6 101,8 101,0 101,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  58 724  26 593 99,8 99,0 104,7 101,7 102,2 102,5
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  110 028  56 888 100,6 102,3 100,8 109,7 101,8 106,1
P Obrazovanje  125 758  102 511 99,8 101,0 100,9 102,7 100,9 101,6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  105 899  83 244 100,4 101,4 100,5 101,6 99,1 98,9
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 938  15 843 99,1 100,7 101,6 101,8 101,8 102,1
S Ostale uslužne djelatnosti  19 791  12 880 99,9 99,9 96,1 93,7 98,0 98,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD PROSINCA 2022. DO PROSINCA 2023.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U PROSINCU 2023.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara, Domagoj Dujmović i Snježana Varga

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti