Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 20. prosinca 2023.
RAD-2023-2-1/11

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U STUDENOME 2023.

U studenome 2023. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 657 239, a od toga 771 876 čine žene. U odnosu na listopad 2023. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,6%, a broj zaposlenih žena za 0,7%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u studenome 2023. porastao je za 1,8%, a broj zaposlenih žena za 1,6%. Za razdoblje od siječnja do studenoga 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 1,4%.

U studenome 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 437 062, a od toga 680 531 čine žene. U odnosu na listopad 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,5%, jednako kao i broj zaposlenih žena. Ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama u studenome 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,3%. Za razdoblje od siječnja do studenoga 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,2%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u studenome 2023. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,9%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,1%, dok je broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica pao za 0,2%.

Broj nezaposlenih u studenome 2023. u odnosu na listopad 2023. porastao je za 3,1%, a broj nezaposlenih žena također za 3,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u studenome 2023. iznosila je 6,4%, a za žene 7,8%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     X. 2023. XI. 2023. Indeksi
XI. 2023.
X. 2023.
XI. 2023.
XI. 2022.
I. – XI. 2023.
I. – XI. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 776 993  840 882 1 770 489  837 425 99,6 99,6 101,5 101,4 100,7 100,7
Ukupno zaposleni 1 667 104  777 295 1 657 239  771 876 99,4 99,3 101,8 101,6 101,2 101,4
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 443 851  684 238 1 437 062  680 531 99,5 99,5 101,5 101,3 101,0 101,2
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  204 863  87 278  201 775  85 580 98,5 98,1 104,3 104,4 103,0 103,1
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 390  5 779  18 402  5 765 100,1 99,8 98,9 98,5 98,7 97,7
Nezaposleni3)  109 889  63 587  113 250  65 549 103,1 103,1 97,5 98,9 93,4 92,6
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,2 7,6 6,4 7,8                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za listopad i studeni 2023. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U STUDENOME 2023.

     Broj zaposlenih u studenome 2023.2) Indeksi
XI. 2023.
X. 2023.
XI. 2023.
XI. 2022.
I. – XI. 2023.
I. – XI. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 437 062  680 531 99,5 99,5 101,5 101,3 101,0 101,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  26 111  7 442 100,0 99,8 98,9 96,8 97,5 95,7
B Rudarstvo i vađenje  3 712   488 98,8 97,2 98,3 100,6 99,7 100,4
C Prerađivačka industrija  233 805  81 282 100,6 100,3 99,9 98,6 99,2 98,5
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 491  3 289 100,2 100,4 99,0 101,4 99,5 100,7
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 634  5 843 99,8 99,8 101,5 102,2 100,3 101,2
F Građevinarstvo  117 117  12 380 102,5 101,7 104,7 106,5 101,1 102,3
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  218 002  120 610 99,8 99,8 101,9 101,5 101,1 101,1
H Prijevoz i skladištenje  78 791  18 600 98,3 99,3 101,1 102,1 101,1 101,6
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  94 965  49 864 91,1 91,7 106,2 105,4 104,9 104,1
J Informacije i komunikacije  59 129  21 196 101,6 101,9 104,1 104,6 107,9 107,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35 870  24 711 99,9 99,9 97,2 97,3 97,9 98,0
L Poslovanje nekretninama  10 337  5 072 99,2 99,0 107,6 110,1 104,7 106,1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  70 474  35 093 99,7 100,8 99,4 100,9 101,1 101,1
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  58 813  26 862 98,0 96,8 104,1 103,8 102,0 102,6
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  109 346  55 606 100,0 100,0 100,6 103,3 101,9 105,8
P Obrazovanje  126 005  101 489 100,5 100,7 100,9 101,6 100,9 101,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  105 467  82 075 100,5 100,6 99,7 99,3 98,9 98,7
R Umjetnost, zabava i rekreacija  28 183  15 733 99,6 99,8 102,2 101,7 101,8 102,1
S Ostale uslužne djelatnosti  19 810  12 896 97,9 99,5 95,5 93,9 98,1 98,6

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD STUDENOGA 2022. DO STUDENOGA 2023.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U STUDENOME 2023.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Dean Maslovara i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154, 48 06 115
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 21 00 455
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti