Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 21. studenog 2023.
RAD-2023-2-1/10

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U LISTOPADU 2023.

U listopadu 2023. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 667 104, a od toga 777 295 čine žene. U odnosu na rujan 2023. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,1%, dok je broj zaposlenih žena porastao za 0,3%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u listopadu 2023. porastao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,4%. Za razdoblje od siječnja do listopada 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 1,4%.

U listopadu 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 443 851, a od toga 684 238 čine žene. U odnosu na rujan 2023. ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,6%, a broj zaposlenih žena za 1,1%. Ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama u listopadu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 1,1%. Za razdoblje od siječnja do listopada 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,2%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u listopadu 2023. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 4,6%, a broj zaposlenih žena za 5,1%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika porastao je za 0,3%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,5%.

Broj nezaposlenih u listopadu 2023. u odnosu na rujan 2023. porastao je za 6,1%, a broj nezaposlenih žena također za 6,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u listopadu 2023. iznosila je 6,2%, a za žene 7,6%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     IX. 2023. X. 2023. Indeksi
X. 2023.
IX. 2023.
X. 2023.
X. 2022.
I. – X. 2023.
I. – X. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 771 987  834 720 1 776 993  840 882 100,3 100,7 101,3 101,3 100,6 100,6
Ukupno zaposleni 1 668 370  774 774 1 667 104  777 295 99,9 100,3 101,5 101,4 101,2 101,4
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 435 260  677 020 1 443 851  684 238 100,6 101,1 101,2 101,1 101,0 101,2
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  214 772  92 001  204 863  87 278 95,4 94,9 104,4 104,5 102,9 102,9
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 338  5 753  18 390  5 779 100,3 100,5 99,0 98,4 98,7 97,7
Nezaposleni3)  103 617  59 946  109 889  63 587 106,1 106,1 98,0 99,2 93,0 92,0
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 5,8 7,2 6,2 7,6                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za rujan i listopad 2023. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U LISTOPADU 2023.

     Broj zaposlenih u listopadu 2023.2) Indeksi
X. 2023.
IX. 2023.
X. 2023.
X. 2022.
I. – X. 2023.
I. – X. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 443 851  684 238 100,6 101,1 101,2 101,1 101,0 101,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  26 122  7 458 101,0 99,8 97,8 96,0 97,4 95,5
B Rudarstvo i vađenje  3 756   502 99,7 101,0 99,2 102,2 99,9 100,4
C Prerađivačka industrija  232 416  81 025 100,0 99,9 99,3 98,1 99,1 98,5
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 459  3 276 100,0 99,9 99,1 101,0 99,5 100,7
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 699  5 856 100,0 100,1 101,0 101,8 100,2 101,1
F Građevinarstvo  114 222  12 173 101,2 100,8 102,8 104,9 100,8 101,8
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  218 459  120 874 100,2 100,2 101,8 101,6 101,1 101,1
H Prijevoz i skladištenje  80 188  18 732 100,2 100,3 101,7 101,7 101,1 101,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  104 226  54 379 96,7 96,9 105,1 104,2 104,8 103,9
J Informacije i komunikacije  58 193  20 808 100,5 100,7 103,4 103,3 108,3 107,4
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35 890  24 742 99,7 99,8 97,5 97,6 98,0 98,0
L Poslovanje nekretninama  10 416  5 124 101,9 102,3 107,4 110,3 104,4 105,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  70 677  34 826 100,2 99,9 100,4 100,5 101,3 101,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  60 019  27 750 100,1 99,7 103,2 103,4 101,8 102,4
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  109 294  55 623 99,9 99,9 101,0 103,7 102,0 106,0
P Obrazovanje  125 366  100 771 107,6 108,8 101,0 101,8 100,9 101,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 938  81 598 100,7 100,7 99,4 99,0 98,9 98,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija  28 282  15 759 99,6 99,9 101,6 101,7 101,8 102,2
S Ostale uslužne djelatnosti  20 229  12 962 99,6 99,4 96,1 95,0 98,4 99,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD LISTOPADA 2022. DO LISTOPADA 2023.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U LISTOPADU 2023.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti