Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 20. listopada 2023.
RAD-2023-2-1/9

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U RUJNU 2023.

U rujnu 2023. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 668 370, a od toga su 774 774 činile žene. U odnosu na kolovoz 2023. broj ukupno zaposlenih pao je za 0,6%, a broj zaposlenih žena za 0,9%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,4%. Za razdoblje od siječnja do rujna 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,4%.

U rujnu 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 435 260, a od toga su 677 020 činile žene. U odnosu na kolovoz 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,1%, a broj zaposlenih žena za 0,5%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u rujnu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,1%, jednako kao i broj zaposlenih žena. Za razdoblje od siječnja do rujna 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,2%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u rujnu 2023. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 3,4%, a broj zaposlenih žena za 3,9%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,1%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,4%.

Broj nezaposlenih u rujnu 2023. u odnosu na kolovoz 2023. pao je za 3,5%, a broj nezaposlenih žena za 6,8%. Stopa registrirane nezaposlenosti u rujnu 2023. iznosila je 5,8%, a za žene 7,2%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     VIII. 2023. IX. 2023. Indeksi
IX. 2023.
VIII. 2023.
IX. 2023.
IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 785 229  846 388 1 771 987  834 720 99,3 98,6 101,3 101,2 100,6 100,5
Ukupno zaposleni 1 677 842  782 039 1 668 370  774 774 99,4 99,1 101,5 101,4 101,1 101,4
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 437 162  680 523 1 435 260  677 020 99,9 99,5 101,1 101,1 100,9 101,2
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  222 324  95 741  214 772  92 001 96,6 96,1 104,5 104,6 102,7 102,8
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 356  5 775  18 338  5 753 99,9 99,6 98,7 97,8 98,6 97,6
Nezaposleni3)  107 387  64 349  103 617  59 946 96,5 93,2 97,9 98,7 92,5 91,2
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,0 7,6 5,8 7,2                  

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za kolovoz i rujan 2023. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U RUJNU 2023.

     Broj zaposlenih u rujnu 2023.2) Indeksi
IX. 2023.
VIII. 2023.
IX. 2023.
IX. 2022.
I. – IX. 2023.
I. – IX. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 435 260  677 020 99,9 99,5 101,1 101,1 100,9 101,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 868  7 476 101,1 101,4 96,9 95,6 97,3 95,5
B Rudarstvo i vađenje  3 766   497 100,8 99,6 100,5 101,0 99,9 100,2
C Prerađivačka industrija  232 356  81 120 100,0 99,9 99,7 98,5 99,1 98,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 464  3 279 99,8 100,2 99,7 102,2 99,6 100,7
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 688  5 850 100,8 100,8 100,9 101,5 100,1 101,0
F Građevinarstvo  112 872  12 073 100,2 100,6 102,3 103,9 100,5 101,5
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  218 102  120 618 100,0 99,7 101,5 101,1 101,0 101,0
H Prijevoz i skladištenje  79 990  18 671 100,6 100,3 101,7 101,0 101,0 101,5
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  107 795  56 118 99,4 99,5 104,8 103,9 104,7 103,9
J Informacije i komunikacije  57 875  20 667 99,8 99,8 104,2 103,7 108,9 107,9
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  35 982  24 783 99,7 99,7 97,5 97,5 98,1 98,1
L Poslovanje nekretninama  10 221  5 011 100,2 100,2 105,4 107,6 104,1 105,1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  70 501  34 852 100,3 100,1 100,5 100,9 101,4 101,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  59 962  27 830 101,0 100,5 101,5 102,0 101,6 102,3
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  109 388  55 675 98,6 97,3 101,3 104,5 102,1 106,3
P Obrazovanje  116 475  92 659 99,4 99,4 101,3 101,9 100,9 101,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 247  81 035 99,7 99,5 99,5 99,1 98,8 98,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija  28 391  15 768 100,0 99,8 101,8 101,6 101,8 102,2
S Ostale uslužne djelatnosti  20 317  13 038 97,7 96,2 96,9 96,2 98,6 99,5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD RUJNA 2022. DO RUJNA 2023.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U RUJNU 2023.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti