Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 20. rujna 2023.
RAD-2023-2-1/8

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U KOLOVOZU 2023.

U kolovozu 2023. ukupan broj zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 677 842, a od toga 782 039 čine žene. U odnosu na srpanj 2023. ukupan broj zaposlenih pao je za 0,3%, a broj zaposlenih žena za 0,7%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine ukupan broj zaposlenih u kolovozu 2023. porastao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,5%. Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupan broj zaposlenih porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,4%.

U kolovozu 2023. ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 437 162, a od toga 680 523 čine žene. U odnosu na srpanj 2023. ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 0,4%, a broj zaposlenih žena za 0,8%. Ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama u kolovozu 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,2%. Za razdoblje od siječnja do kolovoza 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,3%.

Ukupan broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u kolovozu 2023. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 0,1%, a broj zaposlenih žena za 0,2%. Ukupan broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,1%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica porastao je za 0,1%.

Ukupan broj nezaposlenih u kolovozu 2023. u odnosu na srpanj 2023. porastao je za 3,5%, a broj nezaposlenih žena za 5,5%. Stopa registrirane nezaposlenosti u kolovozu 2023. iznosila je ukupno 6,0%, a za žene 7,6%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     VII. 2023. VIII. 2023. Indeksi
VIII. 2023.
VII. 2023.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
I. – VIII. 2023.
I. – VIII. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 787 168  848 908 1 785 229  846 388 99,9 99,7 101,1 101,2 100,5 100,5
Ukupno zaposleni 1 683 394  787 932 1 677 842  782 039 99,7 99,3 101,4 101,5 101,1 101,4
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 442 524  686 252 1 437 162  680 523 99,6 99,2 101,0 101,2 100,9 101,3
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  222 502  95 910  222 324  95 741 99,9 99,8 103,8 103,7 102,5 102,5
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 368  5 770  18 356  5 775 99,9 100,1 98,4 97,5 98,6 97,6
Nezaposleni3)  103 774  60 976  107 387  64 349 103,5 105,5 97,3 97,6 91,9 90,4
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 5,8 7,2 6,0 7,6                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za srpanj i kolovoz 2023. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U KOLOVOZU 2023.

     Broj zaposlenih u kolovozu 2023.2) Indeksi
VIII. 2023.
VII. 2023.
VIII. 2023.
VIII. 2022.
I. – VIII. 2023.
I. – VIII. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 437 162  680 523 99,6 99,2 101,0 101,2 100,9 101,3
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 588  7 374 99,9 100,1 96,3 94,4 97,3 95,5
B Rudarstvo i vađenje  3 736   499 99,7 100,6 99,0 100,6 99,9 100,1
C Prerađivačka industrija  232 350  81 215 99,9 99,8 99,6 98,5 99,0 98,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 488  3 274 99,5 100,0 99,7 102,0 99,5 100,5
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 488  5 806 99,9 99,8 99,8 100,7 100,0 100,9
F Građevinarstvo  112 615  12 003 99,6 100,3 101,9 103,8 100,3 101,2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  218 182  120 999 100,2 100,2 101,3 101,2 100,9 101,0
H Prijevoz i skladištenje  79 487  18 620 100,2 100,4 101,1 100,8 100,9 101,6
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  108 416  56 372 103,6 103,6 104,6 103,4 104,7 103,9
J Informacije i komunikacije  57 964  20 708 100,0 99,6 104,7 103,9 109,6 108,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 086  24 869 99,6 99,7 97,6 97,7 98,2 98,1
L Poslovanje nekretninama  10 201  5 001 100,1 100,9 105,0 107,2 103,9 104,8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  70 268  34 823 99,9 99,8 100,2 100,6 101,5 101,3
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  59 358  27 687 100,2 100,9 100,7 101,4 101,7 102,4
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  110 988  57 235 99,7 99,6 102,5 106,9 102,2 106,5
P Obrazovanje  117 190  93 231 93,8 93,2 101,1 101,7 100,8 101,5
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 582  81 459 99,6 99,4 99,7 99,5 98,7 98,5
R Umjetnost, zabava i rekreacija  28 379  15 792 99,8 99,8 101,5 101,2 101,8 102,3
S Ostale uslužne djelatnosti  20 796  13 556 98,5 97,3 98,1 98,6 98,9 99,9

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD KOLOVOZA 2022. DO KOLOVOZA 2023.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U KOLOVOZU 2023.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti