Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 21. kolovoza 2023.
RAD-2023-2-1/7

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U SRPNJU 2023.

U srpnju 2023. ukupan broj zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 683 394, a od toga 787 932 čine žene. U odnosu na lipanj 2023. ukupan broj zaposlenih porastao je za 1,6%, a broj zaposlenih žena za 1,3%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine ukupan broj zaposlenih u srpnju 2023. porastao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,6%. Za razdoblje od siječnja do srpnja 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupan broj zaposlenih porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,3%.

U srpnju 2023. ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 442 524, a od toga 686 252 čine žene. U odnosu na lipanj 2023. ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,5%, a broj zaposlenih žena za 1,1%. Ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama u srpnju 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 1,4%. Za razdoblje od siječnja do srpnja 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine ukupan broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,3%.

Ukupan broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u srpnju 2023. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 2,1%, a broj zaposlenih žena u tom području djelatnosti za 2,5%. Ukupan broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika ostao je na istoj razini, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica pao je za 0,1%.

Ukupan broj nezaposlenih u srpnju 2023. u odnosu na lipanj 2023. porastao je za 5,1%, a broj nezaposlenih žena za 7,3%. Stopa registrirane nezaposlenosti u srpnju 2023. iznosila je ukupno 5,8%, a za žene 7,2%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     VI. 2023. VII. 2023. Indeksi
VII. 2023.
VI. 2023.
VII. 2023.
VII. 2022.
I. – VII. 2023.
I. – VII. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 756 389  834 728 1 787 168  848 908 101,8 101,7 101,1 101,0 100,4 100,4
Ukupno zaposleni 1 657 680  777 926 1 683 394  787 932 101,6 101,3 101,5 101,6 101,1 101,3
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 421 296  678 571 1 442 524  686 252 101,5 101,1 101,2 101,4 100,9 101,3
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  218 012  93 578  222 502  95 910 102,1 102,5 103,5 103,5 102,3 102,4
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 372  5 777  18 368  5 770 100,0 99,9 98,5 97,0 98,7 97,6
Nezaposleni3)  98 709  56 802  103 774  60 976 105,1 107,3 94,7 93,6 91,2 89,4
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 5,6 6,8 5,8 7,2                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za lipanj i srpanj 2023. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SRPNJU 2023.

     Broj zaposlenih u srpnju 2023.2) Indeksi
VII. 2023.
VI. 2023.
VII. 2023.
VII. 2022.
I. – VII. 2023.
I. – VII. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 442 524  686 252 101,5 101,1 101,2 101,4 100,9 101,3
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 606  7 366 100,3 100,0 96,7 94,2 97,5 95,6
B Rudarstvo i vađenje  3 748   496 100,0 100,6 98,9 99,8 100,0 100,0
C Prerađivačka industrija  232 603  81 372 100,7 100,6 99,6 98,6 99,0 98,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 557  3 273 99,8 100,0 99,9 101,7 99,5 100,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 519  5 819 101,4 101,0 100,3 101,5 100,0 101,0
F Građevinarstvo  113 041  11 972 101,2 102,7 101,5 103,6 100,1 100,8
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  217 810  120 783 101,1 101,1 101,3 101,2 100,9 101,0
H Prijevoz i skladištenje  79 303  18 540 103,2 101,9 101,8 101,2 100,9 101,7
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  104 664  54 388 110,3 109,6 105,1 103,8 104,8 104,0
J Informacije i komunikacije  57 947  20 799 100,3 100,1 105,4 104,9 110,3 109,2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 222  24 937 100,1 99,9 97,6 97,5 98,2 98,2
L Poslovanje nekretninama  10 189  4 955 103,3 103,2 105,5 107,5 103,7 104,4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  70 362  34 902 100,9 101,0 100,7 101,1 101,7 101,4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  59 233  27 446 104,1 104,1 101,6 101,6 101,8 102,5
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  111 273  57 446 99,2 98,4 102,4 106,9 102,2 106,5
P Obrazovanje  124 896  100 056 99,5 99,5 101,0 101,7 100,8 101,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 996  81 947 100,3 100,3 99,7 99,5 98,6 98,4
R Umjetnost, zabava i rekreacija  28 437  15 829 102,0 101,2 102,0 101,6 101,9 102,5
S Ostale uslužne djelatnosti  21 118  13 926 102,1 99,5 99,6 101,0 99,0 100,0

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD SRPNJA 2022. DO SRPNJA 2023.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U SRPNJU 2023.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti