Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 20. srpnja 2023.
RAD-2023-2-1/6

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U LIPNJU 2023.

U lipnju 2023. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 657 680, a od toga 777 926 čine žene. U odnosu na svibanj 2023. broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,4%, a broj zaposlenih žena za 1,5%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u lipnju 2023. porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,5%. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,3%.

U lipnju 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 421 296, a od toga 678 571 čine žene. U odnosu na svibanj 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,0%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u lipnju 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 1,3%. Za razdoblje od siječnja do lipnja 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,2%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u lipnju 2023. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 4,9%, a broj zaposlenih žena za 5,6%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika ostao je na istoj razini, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica pao je za 0,2%.

Broj nezaposlenih u lipnju 2023. u odnosu na svibanj 2023. porastao je za 1,0%, a broj nezaposlenih žena za 4,7%. Stopa registrirane nezaposlenosti u lipnju 2023. iznosila je 5,6%, a za žene 6,8%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     V. 2023. VI. 2023. Indeksi
VI. 2023.
V. 2023.
VI. 2023.
VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. – VI. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 733 187  820 763 1 756 389  834 728 101,3 101,7 100,6 100,8 100,3 100,2
Ukupno zaposleni 1 635 429  766 501 1 657 680  777 926 101,4 101,5 101,1 101,5 101,0 101,3
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 409 254  672 104 1 421 296  678 571 100,9 101,0 100,8 101,3 100,9 101,2
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  207 797  88 609  218 012  93 578 104,9 105,6 103,2 103,3 102,1 102,2
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 378  5 788  18 372  5 777 100,0 99,8 98,6 97,4 98,7 97,7
Nezaposleni3)  97 758  54 262  98 709  56 802 101,0 104,7 93,3 91,7 90,7 88,7
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 5,6 6,6 5,6 6,8                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za svibanj i lipanj 2023. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U LIPNJU 2023.

     Broj zaposlenih u lipnju 2023.2) Indeksi
VI. 2023.
V. 2023.
VI. 2023.
VI. 2022.
I. – VI. 2023.
I. – VI. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 421 296  678 571 100,9 101,0 100,8 101,3 100,9 101,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 542  7 367 100,7 100,4 97,4 94,4 97,6 95,9
B Rudarstvo i vađenje  3 749   493 100,4 101,0 99,7 100,0 100,2 100,0
C Prerađivačka industrija  230 922  80 906 99,8 100,0 99,3 98,5 98,8 98,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 582  3 272 100,0 100,2 100,0 101,3 99,4 100,0
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 153  5 764 100,4 100,7 99,7 101,2 100,0 100,9
F Građevinarstvo  111 730  11 652 99,8 102,0 99,7 101,0 99,9 100,3
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  215 461  119 492 100,3 100,2 100,8 100,7 100,8 101,0
H Prijevoz i skladištenje  76 845  18 197 100,7 101,8 99,9 101,3 100,8 101,7
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  94 879  49 626 110,7 110,1 104,4 103,2 104,7 104,0
J Informacije i komunikacije  57 786  20 781 99,9 100,2 105,7 105,4 111,2 109,9
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 202  24 957 99,8 99,9 97,7 97,7 98,3 98,3
L Poslovanje nekretninama  9 867  4 801 103,4 105,5 104,8 106,5 103,4 103,9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  69 729  34 554 99,3 99,7 100,2 100,4 101,8 101,4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  56 924  26 365 103,0 103,3 100,8 101,8 101,8 102,7
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  112 178  58 406 100,1 99,9 103,7 109,1 102,1 106,4
P Obrazovanje  125 538  100 607 100,1 100,1 100,9 101,5 100,7 101,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 639  81 701 99,8 99,7 98,9 98,8 98,4 98,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 882  15 641 101,4 100,7 101,9 101,9 101,9 102,6
S Ostale uslužne djelatnosti  20 688  13 989 101,1 100,8 100,9 102,7 98,9 99,9

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD LIPNJA 2022. DO LIPNJA 2023.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U LIPNJU 2023.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti