Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 20. lipnja 2023.
RAD-2023-2-1/5

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U SVIBNJU 2023.

U svibnju 2023. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 635 429, a od toga 766 501 čine žene. U odnosu na travanj 2023. broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,7%, a broj zaposlenih žena za 1,8%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u svibnju 2023. porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,7%. Za razdoblje od siječnja do svibnja 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,3%.

U svibnju 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 409 254, a od toga 672 104 čine žene. U odnosu na travanj 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 1,3%, a broj zaposlenih žena za 1,4%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u svibnju 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,6%. Za razdoblje od siječnja do svibnja 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,2%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u svibnju 2023. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 4,6%, a broj zaposlenih žena za 5,1%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,4%, jednako kao i broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica.

Broj nezaposlenih u svibnju 2023. u odnosu na travanj 2023. pao je za 7,2%, a broj nezaposlenih žena za 7,1%. Stopa registrirane nezaposlenosti u svibnju 2023. iznosila je 5,6%, a za žene 6,6%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     IV. 2023. V. 2023. Indeksi
V. 2023.
IV. 2023.
V. 2023.
V. 2022.
I. – V. 2023.
I. – V. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 713 804  811 184 1 733 187  820 763 101,1 101,2 100,5 100,5 100,2 100,1
Ukupno zaposleni 1 608 454  752 781 1 635 429  766 501 101,7 101,8 101,3 101,7 101,0 101,3
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 391 345  662 639 1 409 254  672 104 101,3 101,4 101,1 101,6 100,9 101,2
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  198 664  84 330  207 797  88 609 104,6 105,1 102,9 102,9 101,9 101,9
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 445  5 812  18 378  5 788 99,6 99,6 98,5 97,7 98,7 97,7
Nezaposleni3)  105 350  58 403  97 758  54 262 92,8 92,9 89,0 86,1 90,2 88,2
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,1 7,2 5,6 6,6                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za travanj i svibanj 2023. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SVIBNJU 2023.

     Broj zaposlenih u svibnju 2023.2) Indeksi
V. 2023.
IV. 2023.
V. 2023.
V. 2022.
I. – V. 2023.
I. – V. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 409 254  672 104 101,3 101,4 101,1 101,6 100,9 101,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 354  7 341 100,4 100,7 97,5 95,3 97,7 96,2
B Rudarstvo i vađenje  3 735   488 100,1 99,2 99,7 100,4 100,3 100,0
C Prerađivačka industrija  231 432  80 917 100,0 100,3 98,7 98,2 98,8 98,6
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 579  3 267 101,1 101,1 100,0 101,0 99,3 99,7
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  26 061  5 724 100,5 101,2 100,1 101,3 100,0 100,8
F Građevinarstvo  111 952  11 422 101,2 101,5 100,1 99,9 99,9 100,2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  214 726  119 273 101,4 101,6 101,3 101,4 100,8 101,0
H Prijevoz i skladištenje  76 334  17 877 100,7 100,9 100,8 101,2 100,9 101,8
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  85 688  45 073 113,1 113,2 104,8 103,9 104,8 104,2
J Informacije i komunikacije  57 826  20 732 101,3 100,9 112,0 110,2 112,4 110,9
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 265  24 989 99,7 99,8 97,8 97,9 98,5 98,4
L Poslovanje nekretninama  9 539  4 551 103,1 103,6 103,0 103,1 103,1 103,3
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  70 238  34 656 100,3 100,6 101,3 101,2 102,2 101,6
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  55 279  25 523 102,4 103,4 101,3 102,9 102,1 102,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  112 070  58 443 99,8 99,7 103,7 109,3 101,8 105,9
P Obrazovanje  125 411  100 509 100,0 100,0 100,8 101,5 100,7 101,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 803  81 906 100,2 100,2 99,0 98,9 98,3 98,0
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 502  15 535 101,1 100,6 102,0 102,6 101,9 102,8
S Ostale uslužne djelatnosti  20 460  13 878 100,4 100,5 100,6 102,7 98,4 99,3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD SVIBNJA 2022. DO SVIBNJA 2023.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U SVIBNJU 2023.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti