Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 19. svibnja 2023.
RAD-2023-2-1/4

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U TRAVNJU 2023.

U travnju 2023. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 608 454, a od toga 752 781 čine žene. U odnosu na ožujak 2023. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,7%, jednako kao i broj zaposlenih žena. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u travnju 2023. porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,4%. Za razdoblje od siječnja do travnja 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,1%.

U travnju 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 391 345, a od toga 662 639 čine žene. U odnosu na ožujak 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,3%, jednako kao i broj zaposlenih žena. Broj zaposlenih u pravnim osobama u travnju 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 1,3%. Za razdoblje od siječnja do travnja 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 1,1%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u travnju 2023. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 3,1%, a broj zaposlenih žena za 3,5%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,2%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,3%.

Broj nezaposlenih u travnju 2023. u odnosu na ožujak 2023. pao je za 5,9%, a broj nezaposlenih žena za 5,7%. Stopa registrirane nezaposlenosti u travnju 2023. iznosila je 6,1%, a za žene 7,2%.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

 

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     III. 2023. IV. 2023. Indeksi
IV. 2023.
III. 2023.
IV. 2023.
IV. 2022.
I. – IV. 2023.
I. – IV. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 709 778  809 694 1 713 804  811 184 100,2 100,2 100,1 100,1 100,1 100,0
Ukupno zaposleni 1 597 798  747 738 1 608 454  752 781 100,7 100,7 100,9 101,4 100,9 101,1
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 386 640  660 416 1 391 345  662 639 100,3 100,3 100,8 101,3 100,8 101,1
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  192 671  81 492  198 664  84 330 103,1 103,5 102,1 102,2 101,6 101,6
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 487  5 830  18 445  5 812 99,8 99,7 98,5 97,6 98,8 97,7
Nezaposleni3)  111 980  61 956  105 350  58 403 94,1 94,3 88,6 85,9 90,5 88,7
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,5 7,7 6,1 7,2                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za ožujak i travanj 2023. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U TRAVNJU 2023.

     Broj zaposlenih u travnju 2023.2) Indeksi
IV. 2023.
III. 2023.
IV. 2023.
IV. 2022.
I. – IV. 2023.
I. – IV. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 391 345  662 639 100,3 100,3 100,8 101,3 100,8 101,1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 252  7 287 100,9 100,7 97,4 95,7 97,7 96,4
B Rudarstvo i vađenje  3 732   492 98,9 102,5 98,9 101,2 100,4 99,9
C Prerađivačka industrija  231 464  80 653 100,5 100,7 98,8 98,4 98,8 98,7
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 427  3 231 99,9 100,7 99,0 99,8 99,2 99,4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 926  5 658 100,3 100,6 99,8 100,5 100,0 100,7
F Građevinarstvo  110 629  11 249 100,6 100,7 99,4 99,9 99,8 100,2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  211 747  117 359 99,8 99,5 100,3 100,3 100,7 100,9
H Prijevoz i skladištenje  75 790  17 712 100,5 100,4 100,7 101,7 101,0 102,0
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  75 789  39 800 105,1 105,3 104,7 104,1 104,8 104,3
J Informacije i komunikacije  57 078  20 545 99,7 100,0 111,4 110,1 112,4 111,0
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 374  25 041 99,8 99,7 97,8 97,9 98,6 98,6
L Poslovanje nekretninama  9 251  4 393 99,2 100,1 101,5 101,8 103,2 103,4
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  70 004  34 436 99,6 99,7 101,7 101,3 102,4 101,7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  53 974  24 682 100,0 101,4 100,9 102,2 102,3 102,9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  112 307  58 598 99,6 99,5 103,4 108,8 101,3 105,0
P Obrazovanje  125 395  100 516 100,1 100,1 100,7 101,4 100,7 101,4
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 623  81 740 100,0 100,0 98,6 98,5 98,1 97,8
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 200  15 435 100,7 100,8 102,4 103,3 101,8 102,8
S Ostale uslužne djelatnosti  20 383  13 812 99,1 98,7 100,2 101,6 97,9 98,5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD TRAVNJA 2022. DO TRAVNJA 2023.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U TRAVNJU 2023.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti