Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 20. travnja 2023.
RAD-2023-2-1/3

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U OŽUJKU 2023.

U ožujku 2023. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 597 798, a od toga 747 738 čine žene. U odnosu na veljaču 2023. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,7%, jednako kao i broj zaposlenih žena. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u ožujku 2023. porastao je za 1,2%, a broj zaposlenih žena za 1,6%. Za razdoblje od siječnja do ožujka 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,1%.

U ožujku 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 386 640, a od toga 660 416 čine žene. U odnosu na veljaču 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,6%, a broj zaposlenih žena za 0,7%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u ožujku 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,6%. Za razdoblje od siječnja do ožujka 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,8%, a broj zaposlenih žena za 1,1%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u ožujku 2023. u odnosu na prethodni mjesec porastao je za 1,1%, a broj zaposlenih žena za 1,0%. Broj ukupno zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,4%, jednako kao i broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica.

Broj nezaposlenih u ožujku 2023. u odnosu na veljaču 2023. pao je za 5,1%, a broj nezaposlenih žena za 4,7%. Stopa registrirane nezaposlenosti u ožujku 2023. iznosila je 6,5%, a za žene 7,7%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

     II. 2023. III. 2023. Indeksi
III. 2023.
II. 2023.
III. 2023.
III. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 705 251  807 509 1 709 778  809 694 100,3 100,3 100,3 100,3 100,1 100,0
Ukupno zaposleni 1 587 266  742 506 1 597 798  747 738 100,7 100,7 101,2 101,6 100,9 101,1
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 378 206  655 979 1 386 640  660 416 100,6 100,7 101,1 101,6 100,8 101,1
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  190 508  80 672  192 671  81 492 101,1 101,0 101,7 101,8 101,4 101,4
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 552  5 855  18 487  5 830 99,6 99,6 98,5 97,7 98,9 97,8
Nezaposleni3)  117 985  65 003  111 980  61 956 94,9 95,3 89,2 86,7 91,0 89,5
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,9 8,0 6,5 7,7                       

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za veljaču i ožujak 2023. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U OŽUJKU 2023.

    Broj zaposlenih u ožujku 2023.2) Indeksi
III. 2023.
II. 2023.
III. 2023.
III. 2022.
I. – III. 2023.
I. – III. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 386 640  660 416 100,6 100,7 101,1 101,6 100,8 101,1
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 022  7 236 100,1 99,7 97,7 96,8 97,8 96,6
B Rudarstvo i vađenje  3 774   480 99,8 98,8 100,2 98,8 101,0 99,5
C Prerađivačka industrija  230 255  80 090 100,5 100,0 98,6 98,2 98,8 98,8
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 443  3 209 100,1 100,0 99,3 99,4 99,2 99,3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 837  5 623 99,6 99,4 100,0 100,5 100,1 100,8
F Građevinarstvo  109 995  11 169 101,2 100,8 100,0 100,3 100,0 100,3
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  212 211  117 918 100,4 100,2 101,0 101,4 100,8 101,2
H Prijevoz i skladištenje  75 428  17 636 100,1 99,9 100,9 102,1 101,1 102,1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  72 121  37 792 99,1 98,8 104,9 104,5 104,8 104,4
J Informacije i komunikacije  57 230  20 548 100,4 100,7 112,6 111,1 112,8 111,4
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 463  25 111 99,7 99,6 98,6 98,5 98,9 98,8
L Poslovanje nekretninama  9 321  4 390 100,9 100,4 104,0 103,9 103,8 103,9
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  70 297  34 525 101,1 101,1 103,5 102,6 102,7 101,8
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  53 987  24 337 101,4 101,1 103,0 103,0 102,7 103,2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  112 775  58 914 101,5 103,0 102,6 107,3 100,7 103,8
P Obrazovanje  125 288  100 416 100,7 100,8 100,9 101,6 100,7 101,3
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  104 612  81 717 100,7 100,9 98,5 98,3 97,9 97,6
R Umjetnost, zabava i rekreacija  27 021  15 314 100,7 100,5 102,2 103,0 101,7 102,6
S Ostale uslužne djelatnosti  20 560  13 991 103,7 104,7 100,4 102,0 97,2 97,5

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD OŽUJKA 2022. DO OŽUJKA 2023.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U OŽUJKU 2023.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti