Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 21. ožujka 2023.
RAD-2023-2-1/2

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U VELJAČI 2023.

U veljači 2023. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 587 266, a od toga 742 506 čine žene. U odnosu na siječanj 2023. broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,1%, a broj zaposlenih žena za 0,2%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u veljači 2023. porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,1%. Za razdoblje od siječnja do veljače 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj ukupno zaposlenih porastao je za 0,7%, a broj zaposlenih žena za 0,8%.

U veljači 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 378 206, a od toga 655 979 čine žene. U odnosu na siječanj 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama ostao je isti, a broj žena porastao je za 0,1%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u veljači 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine porastao je za 0,9%, a broj zaposlenih žena za 1,1%. Za razdoblje od siječnja do veljače 2023. u odnosu na isto razdoblje prethodne godine broj zaposlenih u pravnim osobama porastao je za 0,6%, a broj zaposlenih žena za 0,8%.

Broj ukupno zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama porastao je u veljači 2023. u odnosu na prethodni mjesec za 0,4%, jednako koliko je porastao i broj zaposlenih žena. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika ostao je na istoj razini, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica porastao je za 0,5%.

Broj nezaposlenih u veljači 2023. u odnosu na siječanj 2023. pao je za 3,6%, a broj nezaposlenih žena za 5,0%. Stopa registrirane nezaposlenosti u veljači 2023. iznosila je 6,9%, a za žene 8,0%.

Podaci su revidirani na temelju mjesečnih datoteka s konačnim podacima za prethodnu godinu. Stoga su podaci od siječnja do prosinca 2022. konačni.

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

    I. 2023. II. 2023. Indeksi
II. 2023.
I. 2023.
II. 2023.
II. 2022.
I. – II. 2023.
I. – II. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 708 807  809 678 1 705 251  807 509 99,8 99,7 100,1 100,0 100,0 99,9
Ukupno zaposleni 1 586 438  741 220 1 587 266  742 506 100,1 100,2 100,9 101,1 100,7 100,8
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 378 064  655 012 1 378 206  655 979 100,0 100,1 100,9 101,1 100,6 100,8
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  189 824  80 381  190 508  80 672 100,4 100,4 101,5 101,5 101,3 101,3
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 550  5 827  18 552  5 855 100,0 100,5 99,0 97,9 99,1 97,8
Nezaposleni3)  122 369  68 458  117 985  65 003 96,4 95,0 90,4 88,3 91,9 90,9
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 7,2 8,5 6,9 8,0                        

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za siječanj i veljaču 2023. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U VELJAČI 2023.

    Broj zaposlenih u veljači 2023.2) Indeksi
II. 2023.
I. 2023.
II. 2023.
II. 2022.
I. – II. 2023.
I. – II. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 378 206  655 979 100,0 100,1 100,9 101,1 100,6 100,8
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  24 999  7 259 97,3 97,2 98,2 96,8 97,9 96,5
B Rudarstvo i vađenje  3 780   486 99,9 101,9 101,9 100,8 101,4 99,9
C Prerađivačka industrija  229 214  80 059 100,1 99,2 98,8 98,6 98,8 99,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 433  3 210 99,8 99,9 99,2 99,3 99,2 99,2
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 931  5 658 99,7 100,1 100,3 101,0 100,2 100,9
F Građevinarstvo  108 650  11 081 100,4 99,7 100,2 100,2 100,0 100,3
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  211 391  117 624 100,0 100,0 100,7 101,2 100,7 101,0
H Prijevoz i skladištenje  75 362  17 645 99,8 99,5 101,1 102,1 101,1 102,1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  72 764  38 248 97,6 97,7 105,2 104,9 104,7 104,3
J Informacije i komunikacije  57 030  20 409 100,8 100,8 113,2 111,6 112,9 111,5
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 587  25 213 99,4 99,3 99,0 99,0 99,0 99,0
L Poslovanje nekretninama  9 238  4 373 99,8 99,8 104,3 104,9 103,6 104,0
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  69 551  34 164 100,0 100,2 102,8 101,8 102,2 101,4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  53 228  24 084 99,5 98,9 102,4 102,7 102,6 103,2
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  111 120  57 194 101,9 104,7 101,4 105,1 99,7 102,0
P Obrazovanje  124 392  99 644 100,0 100,0 100,3 100,9 100,5 101,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  103 884  81 027 100,4 100,5 97,9 97,5 97,6 97,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 833  15 242 99,5 99,5 101,6 102,6 101,4 102,4
S Ostale uslužne djelatnosti  19 819  13 359 99,9 100,7 96,7 97,0 95,6 95,3

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD VELJAČE 2022. DO VELJAČE 2023.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U VELJAČI 2023.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Snježana Varga i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti