Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 20. veljače 2023.
RAD-2023-2-1/1

ISSN 1334-0557

ZAPOSLENI PREMA DJELATNOSTIMA U SIJEČNJU 2023.

U siječnju 2023. broj ukupno zaposlenih u Republici Hrvatskoj iznosio je 1 586 438, a od toga 741 220 čine žene. U odnosu na prosinac 2022. broj ukupno zaposlenih pao je za 1,7%, a broj zaposlenih žena za 2,4%. U odnosu na isti mjesec prethodne godine broj ukupno zaposlenih u siječnju 2023. viši je za 2,1%, a broj zaposlenih žena za 1,8%.

U siječnju 2023. broj zaposlenih u pravnim osobama Republike Hrvatske iznosio je 1 378 064, a od toga 655 012 čine žene. U odnosu na prosinac 2022. broj zaposlenih u pravnim osobama pao je za 1,8%, a broj zaposlenih žena za 2,6%. Broj zaposlenih u pravnim osobama u siječnju 2023. u odnosu na isti mjesec prethodne godine viši je za 2,3%, a broj zaposlenih žena za 1,9%.

Broj zaposlenih u obrtu i slobodnim profesijama u siječnju 2023. u odnosu na prethodni mjesec pao je za 1,0%, a broj zaposlenih žena za 1,2%. Broj zaposlenih osiguranika poljoprivrednika pao je za 0,1%, a broj zaposlenih osiguranih poljoprivrednica za 0,5%.

Broj nezaposlenih u siječnju 2023. u odnosu na prosinac 2022. porastao je za 3,9%, a broj nezaposlenih žena za 2,9%. Stopa registrirane nezaposlenosti u siječnju 2023. iznosila je 7,2%, a za žene 8,5%.

 

Detaljne podatke prema djelatnostima možete preuzeti na poveznici Statistika u nizu.

1. AKTIVNO STANOVNIŠTVO REPUBLIKE HRVATSKE PREMA ADMINISTRATIVNIM IZVORIMA I SPOLU

    XII. 2022. I. 2023. Indeksi
I. 2023.
XII. 2022.
I. 2023.
I. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene ukupno žene
Aktivno stanovništvo 1 731 623  825 945 1 708 807  809 678 98,7 98,0 101,4 101,0
Ukupno zaposleni 1 613 807  759 422 1 586 438  741 220 98,3 97,6 102,1 101,8
Zaposleni u pravnim osobama1) 1 403 404  672 187 1 378 064  655 012 98,2 97,4 102,3 101,9
Zaposleni u obrtu i slobodnim profesijama2)  191 826  81 376  189 824  80 381 99,0 98,8 101,1 101,0
Zaposleni osiguranici poljoprivrednici2)  18 577  5 859  18 550  5 827 99,9 99,5 99,1 97,8
Nezaposleni3)  117 816  66 523  122 369  68 458 103,9 102,9 93,4 93,5
Stopa registrirane nezaposlenosti4), % 6,8 8,1 7,2 8,5                

1) Rezultat obrade podataka iz obrasca JOPPD. Podaci za prosinac 2022. i siječanj 2023. privremeni su.
2) Podaci su preuzeti iz evidencije aktivnih osiguranika Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.
3) Podaci su preuzeti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.
4) Stopa registrirane nezaposlenosti izračunana je kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

2. INDEKSI KRETANJA BROJA ZAPOSLENIH U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007.1) I SPOLU U SIJEČNJU 2023.

     Broj zaposlenih u siječnju 2023.2) Indeksi
I. 2023.
XII. 2022.
I. 2023.
I. 2022.
ukupno žene ukupno žene ukupno žene
  Ukupno 1 378 064  655 012 98,2 97,4 102,3 101,9
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo  25 700  7 471 99,0 97,7 99,2 98,4
B Rudarstvo i vađenje  3 783   477 101,4 103,2 101,1 99,2
C Prerađivačka industrija  229 099  80 726 98,4 96,4 100,7 101,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija  14 468  3 214 99,6 102,1 100,1 99,8
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša  25 997  5 654 100,1 97,0 101,1 101,7
F Građevinarstvo  108 197  11 118 97,9 89,4 104,6 105,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla  211 376  117 594 98,8 98,1 102,4 102,2
H Prijevoz i skladištenje  75 511  17 734 98,8 97,6 103,4 103,8
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane  74 575  39 167 86,5 80,4 108,5 107,7
J Informacije i komunikacije  56 552  20 245 99,6 99,5 114,5 113,1
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja  36 815  25 380 98,4 97,8 99,3 99,2
L Poslovanje nekretninama  9 253  4 382 99,0 98,9 105,7 105,7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti  69 540  34 094 100,5 100,7 104,6 104,2
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti  53 517  24 362 97,0 94,8 105,4 105,7
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje  109 008  54 612 99,9 105,2 98,3 99,2
P Obrazovanje  124 368  99 603 100,0 100,0 101,5 102,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi  103 498  80 597 98,6 98,7 97,9 97,5
R Umjetnost, zabava i rekreacija  26 973  15 316 99,4 99,2 102,8 103,4
S Ostale uslužne djelatnosti  19 834  13 266 99,6 100,0 98,6 98,2

1) Područja djelatnosti T (Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe) i U (Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela) te njihovi odjeljci nisu iskazani u ovom Priopćenju jer nisu obuhvaćeni istraživanjem.
2) Privremeni podatak.

G-1. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA OD SIJEČNJA 2022. DO SIJEČNJA 2023.

G-2. ZAPOSLENI U PRAVNIM OSOBAMA PREMA NKD-u 2007. U SIJEČNJU 2023.

Područja djelatnosti prema NKD-u 2007.

A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori podataka

Podaci o zaposlenima u pravnim osobama dobiveni su obradom podataka iz Izvješća o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja (obrazac JOPPD), koje se primjenjuje od 1. siječnja 2014.

Obveznici dostavljanja obrasca JOPPD jesu isplatitelji svih vrsta dohodaka za koje je propisima o porezu na dohodak propisana obveza obračunavanja i plaćanja poreza po odbitku.

Podaci o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obrađuju se na temelju matične evidencije o osiguranicima mirovinskog osiguranja, a preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Podaci o zaposlenim osiguranicima poljoprivrednicima preuzimaju se od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Broj nezaposlenih preuzima se od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Obuhvat i usporedivost

Istraživanjem o zaposlenima u pravnim osobama obuhvaćeni su zaposleni koji imaju zasnovan radni odnos bez obzira na vrstu radnog odnosa i duljinu radnog vremena.

Istraživanjem o zaposlenima u obrtu i djelatnostima slobodnih profesija obuhvaćeni su vlasnici i zaposlenici prijavljeni službama Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

Definicije

Zaposleni su sve osobe koje su zasnovale radni odnos s poslodavcem, na određeno ili neodređeno vrijeme, neovisno o duljini radnog vremena i vlasništvu pravne osobe.

Stopa registrirane nezaposlenosti izračunava se kao odnos nezaposlenih prema ukupnome aktivnom stanovništvu.

 

Kratice  
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Dubravka Rogić Hadžalić, načelnica Sektora demografskih i društvenih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Katarina Litva i Domagoj Dujmović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti