Priopćenje

Godina: LX.
Zagreb, 06. srpnja 2023.
POLJ-2023-1-1

ISSN 1334-0557

INDEKSI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE U 2022.

Fizički obujam poljoprivredne bruto proizvodnje u 2022. u odnosu na 2021. smanjen je za 6,7%.

Na pad poljoprivredne proizvodnje u 2022. u usporedbi s 2021. utjecao je pad biljne proizvodnje i to za 8,6% i stočne proizvodnje za 3,2%.

Kod biljne poljoprivredne proizvodnje, na pad proizvodnje u 2022. utjecao je pad većine proizvoda s većim udjelom u biljnoj proizvodnji (kukuruz, za 26,8%, soja, za 14,5%, i pšenica, za 1,6%).

Od proizvoda koji imaju znatniji udio u stočnoj proizvodnji, u 2022. u odnosu na 2021. proizvodnja svih proizvoda pala je, osim proizvodnje goveda, koja je porasla, za 10,7%, i proizvodnje peradi, koja je porasla za 0,3%.

U ukupnoj bruto proizvodnji u 2022. biljna proizvodnja sudjeluje sa 63,0%, a stočna proizvodnja s 37,0%.

1. VERIŽNI INDEKSI POLJOPRIVREDNE PROIZVODNJE

   Indeksi
2022.
2021.
Poljoprivreda – bruto 93,3
Biljna proizvodnja 91,4
Stočna proizvodnja 96,8
Poljoprivreda – neto 92,7

G-1. UDIO BILJNE I STOČNE PROIZVODNJE U POLJOPRIVREDNOJ BRUTO PROIZVODNJI U 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Indeksi fizičkog obujma poljoprivredne proizvodnje izračunavaju se iz podataka dobivenih redovitim istraživanjima statistike poljoprivrede, a to su:

  1. Tromjesečni izvještaj o prodaji poljoprivrednih proizvoda iz vlastite proizvodnje – pravne osobe i obrtnici (obrazac PO-31a/Q)
  2. Tromjesečni izvještaj o otkupu poljoprivrednih proizvoda od obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (obrazac PO-31b/Q)
  3. Izvještaj o ostvarenim prirodima ranih usjeva i voća (obrazac PO-32)
  4. Izvještaj o ostvarenim prirodima kasnih usjeva, voća i grožđa (obrazac PO-33)
  5. Izvještaj o ostvarenim prirodima južnog voća i maslina (obrazac PO-34)
  6. Godišnji izvještaj o stočarstvu poljoprivrednih gospodarstava (poslovni subjekti i obiteljska poljoprivredna gospodarstva) (obrazac PO-51)
  7. Administrativni podaci – Hrvatska poljoprivredna agencija
  8. Podaci o uvozu i izvozu živih životinja.

Obuhvat i usporedivost

Prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti 2007., izračunavanje fizičkog obujma poljoprivredne proizvodnje obuhvaća područje A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo, i to odjeljak 01 Biljna i stočarska proizvodnja, lovstvo i uslužne djelatnosti povezane s njima, isključujući skupinu 01.7 Lov, stupičarenje i uslužne djelatnosti povezane s njima.

Indeksi fizičkog obujma poljoprivredne proizvodnje izračunavaju se na temelju podataka o proizvodnji 65 poljoprivrednih proizvoda.

Ponderacijski čimbenik za obračun indeksa jest pomični trogodišnji prosjek prosječnih proizvođačkih cijena iz izvještaja o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda (obrasci PO-31a/Q i PO-31b/Q).

Definicije

Neto indeksi fizičkog obujma poljoprivredne proizvodnje izračunani su iz vrijednosti cjelokupne proizvodnje umanjene za vrijednost proizvoda upotrijebljenih za ishranu stoke.

Verižni indeksi poljoprivredne proizvodnje izračunavaju se na osnovi podataka o ostvarenoj proizvodnji, koji se množe ponderima (trogodišnji pomični prosjek cijena dobivenih statističkim istraživanjima o prodaji i otkupu poljoprivrednih proizvoda) kako za tekuću, tako i za prethodnu godinu. Verižni indeksi dobivaju se stavljanjem u odnos tekuće i prethodne godine.

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković, Ivan Dujman i Mateja Ivezić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata na publikacije
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

 

 

Postavke pristupačnosti