Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. travnja 2022.
TUR-2022-1-4

ISSN 1334-0557

PRISTUPAČNOST GRAĐEVINA TURISTIČKOG SMJEŠTAJA OSOBAMA SMANJENE POKRETLJIVOSTI U 2021.

 

 

Iz skupine Hoteli i sličan smještaj 35,3% smještajnih objekata raspolagalo sa smještajnim kapacitetima za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

U Republici Hrvatskoj od ukupno 1 043 smještajna objekta iz skupine Hoteli i sličan smještaj, u kojima su ostvarena noćenja turista u 2021. godini, 368 smještajnih objekata (35,3%) raspolagalo je sa smještajnim jedinicama (sobama i apartmanima) za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

U 2021. u skupini Hoteli i sličan smještaj bilo je raspoloživo ukupno 1 795 smještajnih jedinica (1 534 sobe i 261 apartman) za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Hoteli raspolagali s najviše soba i apartmana za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

U strukturi smještajnih objekata iz skupine Hoteli i sličan smještaj koji su raspolagali sa smještajnim jedinicama (sobama i apartmanima) za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti najviše smještajnih jedinica bilo je u hotelima (82,3%). Ostali objekti iz skupine Hoteli i sličan smještaj raspolagali su sa 17,7% smještajnih jedinica.

U Primorsko-goranskoj županiji najviše smještajnih jedinica za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti

Najviše smještajnih jedinica iz skupine Hoteli i sličan smještaj za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti imale su sljedeće županije: Primorsko-goranska (22,1%), Splitsko-dalmatinska (18,2%), Istarska (13,9%), Dubrovačko-neretvanska (9,2%), Grad Zagreb (6,8%) i Osječko-baranjska (6,7%), što je ukupno 76,9%. U ostalim županijama bilo je raspoloživo 23,1% smještajnih jedinica za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

1. BROJ SMJEŠTAJNIH OBJEKATA IZ SKUPINE HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ KOJI RASPOLAŽU SA SMJEŠTAJNIM JEDINICAMA ZA OSOBE S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI U 2021.

        Smještajni objekti Broj smještajnih jedinica
ukupno sobe apartmani
55.1 Hoteli i sličan smještaj 368 1 795 1 534 261
  Hoteli1) 315 1 478 1 363 115
  Turistička naselja 25 133 50 83
  Turistički apartmani 3 57 - 57
  Pansioni2) 24 124 118 6
  Guest house 1 3 3 -

1) Obuhvaćeni su hoteli, hoteli baštine, aparthoteli, integralni hoteli, lječilišni hoteli i hoteli posebnog standarda.

2) Obuhvaćeni su pansioni i lječilišni pansioni.

G-1. STRUKTURA SMJEŠTAJNIH JEDINICA U SKUPINI HOTELI I SLIČAN SMJEŠTAJ ZA OSOBE S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI U 2021.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Svrha statističkog istraživanja

Svrha statističkog istraživanja jest praćenje broja smještajnih objekata iz skupine Hoteli i sličan smještaj (skupina 55.1 NKD-a 2007.) koji raspolažu s jednom ili više smještajnih jedinica (sobama i apartmanima) za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti te osiguravanje međunarodno usporedivih podataka u skladu s europskim standardima za statistiku turizma.

Pravna osnova

Istraživanje se provodi prema Zakonu o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Uredbi br. 692/2011 Europskog parlamenta i Vijeća o europskoj statistici turizma.

Jedinice promatranja

Jedinice promatranja jesu one pravne osobe i njihovi dijelovi iz skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj NKD-a 2007. koje raspolažu sa smještajnim jedinicama (sobama i apartmanima) za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Godišnjim Izvještajem o pristupačnosti građevina turističkog smještaja osobama smanjene pokretljivosti (obrazac TU-11i) prikupljeni su podaci o broju smještajnih objekata iz skupine 55.1 Hoteli i sličan smještaj NKD-a 2007. koji raspolažu s jednom ili više smještajnih jedinica (sobama i apartmanima) za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.

Obuhvat i usporedivost

Ovim statističkim istraživanjem obuhvaćeni su ugostiteljski objekti koji su prema Zakonu o ugostiteljskoj djelatnosti (NN, br. 85/15., 121/16., 99/18., 25/19., 98/19., 32/20., 42/20. i 126/21.) razvrstani u skupinu Hoteli. Ministar nadležan za turizam pravilnikom propisuje vrste ugostiteljskih objekata unutar navedenih skupina.

Prema Pravilniku o razvrstavanju, kategorizaciji i posebnim standardima ugostiteljskih objekata iz skupine Hoteli (NN, br. 56/16. i 120/19.), vrste ugostiteljskih objekata jesu: hotel, hotel baština, aparthotel, integralni hotel, difuzni hotel, hotel posebnog standarda, lječilišne vrste, turističko naselje, turistički apartman, pansion i guest house.

Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13.) regulirana je pristupačnost građevina osobama s invaliditetom, a Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN, br. 78/13.) definirane su obveze u vezi s gradnjom novih građevina i obveze prilagodbe postojećih građevina u tijeku rekonstrukcije.

Definicije

Osoba smanjene pokretljivosti jest osoba koja ima privremene ili trajne smetnje pri kretanju zbog invalidnosti, dobi, trudnoće ili drugih razloga.

Osoba s invaliditetom jest osoba s trajnim ili privremenim tjelesnim, mentalnim, intelektualnim i/ili osjetilnim oštećenjima koja u međudjelovanju s različitim preprekama u prostoru mogu spriječiti njezino sudjelovanje u društvu na ravnopravnoj osnovi.

Pristupačnost je rezultat primjene tehničkih rješenja u projektiranju i građenju građevina kojima se osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti jednako kao i ostalim osobama omogućuje nesmetan pristup, kretanje, boravak i rad u tim građevinama.

Pristupačna građevina jest ona građevina, dio građevine ili oprema koja omogućuje ispunjavanje obvezatnih elemenata pristupačnosti.

 

Kratice

 
   
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti 2007.
NN Narodne novine

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Ivana Brozović i Gordana Šiklić


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti