Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. veljače 2023.
POSL-2022-1-1/4

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U PROSINCU 2022.

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 53,5%.

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti u pojedinim registrima.

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike te na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

1. POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 31. PROSINCA 2022.

   Registrirane pravne osobe Aktivni subjekti Udio aktivnih pravnih osoba, %
Ukupno 323 945 173 462 53,5
Trgovačka društva 245 815 138 627 56,4
Zadruge 3 563 686 19,3
Ustanove, tijela, udruge i organizacije 74 567 34 149 45,8
Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima - 91 326 -

G-1. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTIMA U PROSINCU 2022.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 31. PROSINCA 2022.

   Pravne osobe Aktivne pravne osobe Obrt i slobodna zanimanja
registrirane struktura registriranih, % aktivne struktura aktivnih, % profitne neprofitne
  Ukupno 323 945 100,0 173 462 100,0 139 313 34 149 91 326
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 994 1,9 2 532 1,5 2 530 2 2 611
Rudarstvo i vađenje 356 0,1 190 0,1 190 - 38
Prerađivačka industrija 25 333 7,8 15 467 8,9 15 464 3 8 162
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 786 0,6 848 0,5 848 - 16
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 406 0,4 862 0,5 859 3 96
F Građevinarstvo 33 638 10,4 19 469 11,2 19 468 1 10 570
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 56 556 17,5 26 681 15,4 26 482 199 8 199
H Prijevoz i skladištenje 12 161 3,8 6 810 3,9 6 776 34 5 784
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 26 485 8,2 13 073 7,5 13 023 50 6 361
J Informacije i komunikacije 12 321 3,8 8 310 4,8 8 285 25 3 476
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 880 0,6 970 0,6 943 27 522
L Poslovanje nekretninama 11 459 3,5 6 068 3,5 6 068 - 569
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 33 399 10,3 22 261 12,8 22 094 167 15 314
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 12 955 4,0 7 477 4,3 7 474 3 3 437
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 073 0,9 914 0,5 16 898 6 029
P Obrazovanje 4 601 1,4 3 668 2,1 1 108 2 560 1 179
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 407 1,7 3 463 2,0 1 092 2 371 5 011
R Umjetnost, zabava i rekreacija 23 523 7,3 11 665 6,7 1 891 9 774 3 051
S Ostale uslužne djelatnosti  51 556 15,9 22 733 13,1 4 701 18 032 10 827
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 0,0 1 0,0 1 - 37
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 - - - - -
  Nepoznato - - - - - - 37

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četiri područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 17,5% i aktivnih od 15,4%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 8,9%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,3% i aktivnih od 12,8%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 15,9% i aktivnih od 13,1%.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 80,3% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 69,3% zastupljeno u pet područja djelatnosti sljedećim redoslijedom prema veličini udjela: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (19,0%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,9%), Prerađivačka industrija (11,1%), Građevinarstvo (14,0%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,3%).

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 19,7%. Polovica tih subjekata pripada djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (28,6%), Obrazovanje (7,5%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (6,9%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,6%).

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najzastupljenija su djelatnost. Osim nje, još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

G-2. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., PROSINAC 2022.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.
   
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 31. PROSINCA 2022.

   Ukupno Oblici vlasništva
državno  privatno  zadružno  mješovito  nema vlasništva
broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, %
  Ukupno 173 462 1 403 0,8 137 402 79,2 686 0,4 687 0,4 33 284 19,2
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 532 12 0,5 2 245 88,7 249 9,8 24 0,9 2 0,1
B Rudarstvo i vađenje 190 4 2,1 176 92,6 2 1,1 8 4,2 - -
C Prerađivačka industrija 15 467 59 0,4 15 112 97,7 126 0,8 168 1,1 2 0,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 848 34 4,0 804 94,8 1 0,1 9 1,1 - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 862 316 36,7 537 62,3 1 0,1 6 0,7 2 0,2
F Građevinarstvo 19 469 69 0,4 19 287 99,1 66 0,3 46 0,2 1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 26 681 36 0,1 26 288 98,5 81 0,3 122 0,5 154 0,6
H Prijevoz i skladištenje 6 810 60 0,9 6 676 98,0 11 0,2 33 0,5 30 0,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 073 41 0,3 12 880 98,5 41 0,3 64 0,5 47 0,4
J Informacije i komunikacije 8 310 39 0,5 8 203 98,7 6 0,1 40 0,5 22 0,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 970 18 1,9 910 93,8 7 0,7 10 1,0 25 2,6
L Poslovanje nekretninama 6 068 37 0,6 6 010 99,0 1 0,0 20 0,3 - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 261 184 0,8 21 841 98,1 31 0,1 97 0,4 108 0,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 477 76 1,0 7 367 98,5 18 0,2 14 0,2 2 0,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 914 38 4,2 2 0,2 1 0,1 1 0,1 872 95,4
P Obrazovanje 3 668 193 5,3 1 268 34,6 0 0 4 0,1 2 203 60,1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 463 56 1,6 1 302 37,6 19 0,5 3 0,1 2 083 60,2
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 665 97 0,8 1 849 15,9 15 0,1 5 0,0 9 699 83,1
S Ostale uslužne djelatnosti  22 733 34 0,1 4 644 20,4 10 0,0 13 0,1 18 032 79,3
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - 1 100,0 - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - - - - -

G-3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, PROSINAC 2022.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,2% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,4% subjekata, a za 19,2% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,5%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 99,0%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 98,0%. Približno isti udio tog oblika vlasništva među proizvodnim djelatnostima imaju Građevinarstvo (99,1%), Prerađivačka industrija (97,7%) te Informacije i komunikacije (98,7%).

4. AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH,
STANJE 31. PROSINCA 2022.

   Ukupno Broj zaposlenih 
0 1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 i više
  Ukupno 173 462 63 289 91 867 14 114 3 593 325 274
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 2 532 678 1 542 255 46 4 7
B Rudarstvo i vađenje 190 32 105 40 11 - 2
C Prerađivačka industrija 15 467 3 130 9 086 2 400 697 90 64
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 848 493 285 52 12 2 4
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 862 136 326 275 109 14 2
F Građevinarstvo 19 469 5 299 11 895 1 976 275 17 7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 26 681 6 514 17 607 2 163 308 42 47
H Prijevoz i skladištenje 6 810 1 708 4 383 565 120 21 13
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 073 3 717 8 055 1 167 114 7 13
J Informacije i komunikacije 8 310 2 630 4 916 641 102 14 7
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 970 206 629 79 29 8 19
L Poslovanje nekretninama 6 068 3 903 2 030 123 10 1 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 261 5 885 15 140 1 110 117 5 4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 477 2 943 3 948 460 101 13 12
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 914 15 222 451 177 28 21
P Obrazovanje 3 668 446 1 192 968 1 037 19 6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 463 1 050 1 399 715 232 29 38
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 665 8 344 2 925 321 59 9 7
S Ostale uslužne djelatnosti  22 733 16 159 6 182 353 37 2 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - -

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (53,0%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 36,5% subjekti bez zaposlenih, 8,1% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 2,1% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. PROSINCA 2022.

   Pravno ustrojbeni oblici
ukupno dionička društva društva s ograničenom odgovornošću
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 245 815 138 627 1 185 689 175 471 102 011
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 751 2 281 37 19 3 494 1 815
B Rudarstvo i vađenje 348 188 14 8 303 169
C Prerađivačka industrija 24 918 15 338 353 186 18 800 11 801
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 778 847 9 6 1 510 750
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 393 858 7 3 1 109 741
F Građevinarstvo 32 817 19 403 124 67 22 558 12 901
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 55 982 26 401 164 76 43 565 20 962
H Prijevoz i skladištenje 12 065 6 765 60 35 6 872 4 272
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 26 290 12 982 123 85 13 840 7 623
J Informacije i komunikacije 12 236 8 279 38 27 9 517 6 765
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 480 935 86 72 1 263 792
L Poslovanje nekretninama 11 451 6 067 33 25 10 051 5 419
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 33 094 22 063 111 68 25 615 17 537
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 12 856 7 456 10 6 8 922 5 505
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 33 15 - - 20 10
P Obrazovanje 1 675 1 108 2 1 1 105 749
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 524 1 073 - - 1 179 882
R Umjetnost, zabava i rekreacija 3 164 1 876 10 4 1 919 1 144
S Ostale uslužne djelatnosti  7 958 4 691 4 1 3 828 2 173
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 1 - - 1 1
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - -

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 31. PROSINCA 2022.

(nastavak)

   Pravno ustrojbeni oblici
jednostavna društva s ograničenom odgovornošću javna trgovačka društva glavne podružnice inozemnih trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca ostali pravno ustrojbeni oblici
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 67 403 35 154 365 175 1 121 477 270 121
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 211 442 1 - 4 2 4 3
B Rudarstvo i vađenje 28 10 - - 3 1 - -
C Prerađivačka industrija 5 621 3 303 3 1 132 45 9 2
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 253 90 - - 5 1 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 265 111 - - 11 3 1 -
F Građevinarstvo 9 784 6 307 45 8 296 119 10 1
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 11 966 5 248 11 1 258 108 18 6
H Prijevoz i skladištenje 5 081 2 435 6 3 45 19 1 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 12 290 5 258 2 - 31 14 4 2
J Informacije i komunikacije 2 623 1 455 6 4 48 26 4 2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 79 28 - - 17 11 35 32
L Poslovanje nekretninama 1 306 593 6 1 45 24 10 5
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 888 4 212 274 150 181 89 25 7
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3 864 1 919 4 3 35 11 21 12
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 1 - - - - 11 4
P Obrazovanje 562 355 1 - 4 2 1 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 343 190 1 1 1 - - -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 219 712 1 1 1 1 14 14
S Ostale uslužne djelatnosti  4 017 2 485 4 2 4 1 101 29
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - -

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 71,4% i aktivnih 73,6%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik s 27,4% registriranih i 25,4% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,2%.

6. REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 31. PROSINCA 2022.

   Ukupno registrirani Udio aktivnih, % Skupine pravno ustrojbenih oblika
udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke stranke i ostale organizacije tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Ukupno 74 567 45,8 72 140 2 427
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 50,0 4 -
B Rudarstvo i vađenje - - - -
C Prerađivačka industrija 7 42,9 7 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 0,0 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5 60,0 5 -
F Građevinarstvo 1 100,0 1 -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 224 88,8 224 -
H Prijevoz i skladištenje 35 97,1 35 -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 56 89,3 56 -
J Informacije i komunikacije 63 39,7 63 -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 233 11,6 233 -
L Poslovanje nekretninama - - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 199 83,9 199 -
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 37,5 8 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 039 29,5 612 2 427
P Obrazovanje 2 923 87,6 2 923 -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 838 61,8 3 838 -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 20 325 48,1 20 325 -
S Ostale uslužne djelatnosti  43 552 41,4 43 552 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 54 -

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,7% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,3% tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 45,8% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiri područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,4% i udjelom aktivnih od 41,4%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,1% i udjelom aktivnih od 29,5%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,1% i udjelom aktivnih od 61,8%, te Obrazovanje, sa samo 3,9% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (87,6%).

7. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 31. PROSINCA 2022.

   Registrirane pravne osobe ukupno  Trgovačka društva Zadruge Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima
registrirana aktivna registrirane aktivne
Republika Hrvatska 323 945 245 815 138 627 3 563 686 74 567 91 326
Zagrebačka 20 731 16 440 9 862 143 23 4 148 5 330
Krapinsko-zagorska 5 852 3 951 2 481 75 13 1 826 2 556
Sisačko-moslavačka 7 133 4 354 2 430 168 23 2 611 2 301
Karlovačka 6 169 4 019 2 353 130 25 2 020 1 922
Varaždinska 9 524 6 881 4 270 98 19 2 545 2 928
Koprivničko-križevačka 5 330 3 417 1 971 198 31 1 715 1 663
Bjelovarsko-bilogorska 6 088 4 037 2 329 209 40 1 842 1 311
Primorsko-goranska 27 114 21 507 11 487 154 28 5 453 9 437
Ličko-senjska 2 698 1 643 958 76 7 979 834
Virovitičko-podravska 3 459 2 024 1 186 117 15 1 318 1 160
Požeško-slavonska 2 797 1 586 994 52 6 1 159 1 154
Brodsko-posavska 6 049 3 883 2 191 92 19 2 074 2 289
Zadarska 11 919 8 958 5 253 218 41 2 743 4 623
Osječko-baranjska 15 927 10 161 5 861 276 69 5 490 4 811
Šibensko-kninska  6 974 4 669 2 462 205 36 2 100 2 753
Vukovarsko-srijemska 7 016 4 020 2 289 213 55 2 783 2 384
Splitsko-dalmatinska  33 613 25 808 14 836 436 110 7 369 12 209
Istarska 24 213 20 215 10 916 111 15 3 887 7 959
Dubrovačko-neretvanska 9 294 6 490 3 982 101 30 2 703 3 884
Međimurska 7 427 5 760 3 498 48 7 1 619 1 403
Grad Zagreb 104 618 85 992 47 018 443 74 18 183 18 415

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 20,2%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,4% pravnih osoba i 13,4% fizičkih osoba.

Tri županije imaju više od 5,0% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,5%) i Zagrebačka (6,4%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava razlikuje se od strukture registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 35,0%, a u aktivnima 34,0%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,7%, a u registriranima 10,5%.

8. OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2021. I 2022.

     2021. 2022.
I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. –  XII. I. –  III. IV. –  VI. VII. − IX. X. - XII.
Osnivanje 3 720 3 805 3 599 4 078 4 266 4 484 3 915 4 189
Trgovačka društva 3 278 3 436 3 262 3 695 3 811 4 121 3 584 3 824
Ostalo 442 369 337 383 455 363 331 365
Brisanje 179 120 76 195 144 602 152 113
Poduzeća - 11) - - - 4 - 2
Trgovačka društva 112 72 54 98 88 113 61 80
Ostalo 67 47 22 97 56 485 91 31
Usklađenja prema Zakonu o trgovačkim društvima 1 2 2 - 2 3 6 3

1) Poduzeća i zadruge

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u tri skupine: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju smanjio broj brisanja i usklađivanja, a povećao broj osnivanja.

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 91,3%.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

I. Uvod

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev subjekta

2) prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

1) registri što ih vode:

– trgovački sudovi

– ministarstva

– uredi državne uprave

– druga registarska tijela

2) zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

– trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)

– tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa

– udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

III. Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta uz matični broj dodjeljuje i četveroznamenkasti redni broj.

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti