Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 09. studenog 2022.
POSL-2022-1-1/3

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U RUJNU 2022.

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 56,5%.

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti u pojedinim registrima.

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike te na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

1. POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 30. RUJNA 2022.

   Registrirane pravne osobe Aktivni subjekti Udio aktivnih pravnih osoba, %
Ukupno 319 817 180 762 56,5
Trgovačka društva 242 047 145 301 60,0
Zadruge 3 559 820 23,0
Ustanove, tijela, udruge i organizacije 74 211 34 641 46,7
Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima - 93 622 -

G-1. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTIMA U RUJNU 2022.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 30. RUJNA 2022.

   Pravne osobe Aktivne pravne osobe Obrt i slobodna zanimanja
registrirane struktura registriranih, % aktivne struktura aktivnih, % profitne neprofitne
  Ukupno 319 817 100,0 180 762 100,0 146 121 34 641 93 622
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 945 1,9 3 130 1,7 3 128 2 2 654
Rudarstvo i vađenje 349 0,1 192 0,1 192 - 39
Prerađivačka industrija 24 972 7,8 16 000 8,9 15 997 3 8 182
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 710 0,5 885 0,5 885 - 14
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 392 0,4 920 0,5 918 2 95
F Građevinarstvo 33 012 10,3 20 204 11,2 20 203 1 10 309
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 56 117 17,5 28 427 15,7 28 228 199 9 198
H Prijevoz i skladištenje 11 947 3,7 7 174 4,0 7 140 34 6 247
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 26 064 8,1 14 055 7,8 14 005 50 7 853
J Informacije i komunikacije 12 053 3,8 8 463 4,7 8 435 28 3 443
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 863 0,6 1 020 0,6 986 34 539
L Poslovanje nekretninama 11 186 3,5 6 392 3,5 6 392 - 564
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 32 872 10,3 22 782 12,6 22 624 158 14 313
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 12 702 4,0 7 781 4,3 7 778 3 4 063
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 070 1,0 914 0,5 18 896 6 064
P Obrazovanje 4 558 1,4 3 725 2,1 1 164 2 561 1 055
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 357 1,7 3 535 2,0 1 095 2 440 5 022
R Umjetnost, zabava i rekreacija 23 354 7,3 11 895 6,6 1 984 9 911 3 092
S Ostale uslužne djelatnosti  51 238 16,0 23 267 12,9 4 948 18 319 10 787
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 0,0 1 0,0 1 - 46
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 - - - - -
  Nepoznato - - - - - - 43

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četiri područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 17,5% i aktivnih od 15,7%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 8,9%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,3% i aktivnih od 12,6%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 16,0% i aktivnih od 12,9%.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 80,8% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 69,1% zastupljeno u pet područja djelatnosti sljedećim redoslijedom prema veličini udjela: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (19,3%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,5%), Prerađivačka industrija (10,9%), Građevinarstvo (13,8%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,6%).

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 19,2%. Polovica tih subjekata pripada djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (28,6%), Obrazovanje (7,4%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (7,0%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,6%).

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najzastupljenija su djelatnost. Osim nje, još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

G-2. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., RUJAN 2022.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.
   
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007., STANJE 30. RUJNA 2022.

      Ukupno Oblici vlasništva
državno  privatno  zadružno  mješovito  nema vlasništva
broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, %
  Ukupno 180 762 1 401 0,8 144 014 79,7 823 0,5 716 0,4 33 808 18,7
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 130 14 0,4 2 733 87,3 355 11,3 26 0,8 2 0,1
B Rudarstvo i vađenje 192 5 2,6 177 92,2 2 1,0 8 4,2 - -
C Prerađivačka industrija 16 000 61 0,4 15 628 97,7 135 0,8 174 1,1 2 0,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 885 35 4,0 837 94,6 4 0,5 9 1,0 - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 920 320 34,8 591 64,2 1 0,1 7 0,8 1 0,1
F Građevinarstvo 20 204 74 0,4 20 009 99,0 72 0,4 48 0,2 1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 28 427 40 0,1 28 019 98,6 86 0,3 124 0,4 158 0,6
H Prijevoz i skladištenje 7 174 61 0,9 7 039 98,1 10 0,1 34 0,5 30 0,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 14 055 40 0,3 13 855 98,6 45 0,3 68 0,5 47 0,3
J Informacije i komunikacije 8 463 41 0,5 8 349 98,7 6 0,1 42 0,5 25 0,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 020 18 1,8 951 93,2 9 0,9 10 1,0 32 3,1
L Poslovanje nekretninama 6 392 38 0,6 6 331 99,0 2 0,0 21 0,3 - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 782 183 0,8 22 356 98,1 34 0,1 101 0,4 108 0,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 781 74 1,0 7 672 98,6 19 0,2 14 0,2 2 0,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 914 35 3,8 4 0,4 1 0,1 1 0,1 873 95,5
P Obrazovanje 3 725 182 4,9 1 332 35,8 - - 4 0,1 2 207 59,2
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 535 53 1,5 1 301 36,8 17 0,5 3 0,1 2 161 61,1
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 895 92 0,8 1 940 16,3 15 0,1 8 0,1 9 840 82,7
S Ostale uslužne djelatnosti  23 267 35 0,2 4 889 21,0 10 0,0 14 0,1 18 319 78,7
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - 1 100,0 - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - - - - -

G-3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, RUJAN 2022.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,7% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,5% subjekata, a za 18,7% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,6%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 99,0%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 98,1%. Približno isti udio tog oblika vlasništva među proizvodnim djelatnostima imaju Građevinarstvo (99,0%), Prerađivačka industrija (97,7%) te Informacije i komunikacije (98,7%).

4. AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH,
STANJE 30. RUJNA 2022.

   Ukupno Broj zaposlenih 
0 1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 i više
  Ukupno 180 762 74 865 88 172 13 672 3 464 317 272
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 130 1 262 1 561 251 45 4 7
B Rudarstvo i vađenje 192 40 101 39 10 - 2
C Prerađivačka industrija 16 000 4 148 8 645 2 386 668 91 62
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 885 553 261 54 11 3 3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 920 203 322 273 106 14 2
F Građevinarstvo 20 204 7 363 10 654 1 898 266 16 7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 28 427 8 445 17 443 2 138 310 45 46
H Prijevoz i skladištenje 7 174 2 283 4 189 560 109 18 15
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 14 055 4 770 8 075 1 086 106 6 12
J Informacije i komunikacije 8 463 3 304 4 450 596 92 15 6
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 020 278 611 75 27 10 19
L Poslovanje nekretninama 6 392 4 363 1 896 124 7 1 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 782 7 076 14 537 1 045 117 3 4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 781 3 386 3 838 439 97 9 12
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 914 20 223 448 172 29 22
P Obrazovanje 3 725 546 1 175 975 1 005 18 6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 535 1 240 1 341 669 222 25 38
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 895 8 627 2 889 304 59 9 7
S Ostale uslužne djelatnosti  23 267 16 957 5 961 312 35 1 1
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - -

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (48,8%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 41,4% subjekti bez zaposlenih, 7,6% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 1,9% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 30. RUJNA 2022.

   Pravno ustrojbeni oblici
ukupno dionička društva društva s ograničenom odgovornošću
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 242 047 145 301 1 186 712 173 089 105 510
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 702 2 773 37 19 3 467 2 123
B Rudarstvo i vađenje 341 190 14 8 299 174
C Prerađivačka industrija 24 558 15 862 353 188 18 574 12 111
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 702 882 9 6 1 444 782
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 379 917 7 3 1 099 770
F Građevinarstvo 32 191 20 132 125 71 22 227 13 340
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 55 546 28 143 163 80 43 295 22 066
H Prijevoz i skladištenje 11 852 7 130 61 36 6 769 4 389
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 25 869 13 960 124 88 13 630 7 878
J Informacije i komunikacije 11 969 8 429 38 28 9 301 6 803
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 469 976 86 75 1 254 823
L Poslovanje nekretninama 11 177 6 390 32 26 9 810 5 666
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 32 568 22 591 111 72 25 222 17 824
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 12 603 7 759 10 6 8 756 5 649
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 33 17 - - 20 12
P Obrazovanje 1 646 1 164 2 1 1 092 786
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 486 1 078 - - 1 149 877
R Umjetnost, zabava i rekreacija 3 100 1 969 10 4 1 877 1 181
S Ostale uslužne djelatnosti  7 854 4 938 4 1 3 803 2 255
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 1 - - 1 1
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - -

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 30. RUJNA 2022.

(nastavak)

     Pravno ustrojbeni oblici
jednostavna društva s ograničenom odgovornošću javna trgovačka društva glavne podružnice inozemnih trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca ostali pravno ustrojbeni oblici
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 66 027 38 245 366 182 1 111 515 268 137
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 189 625 1 1 4 2 4 3
B Rudarstvo i vađenje 25 6 - - 3 2 - -
C Prerađivačka industrija 5 488 3 510 3 1 131 50 9 2
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 243 91 - - 5 2 1 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 262 142 - - 10 2 1 -
F Građevinarstvo 9 490 6 578 45 8 294 133 10 2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 11 802 5 871 11 2 257 117 18 7
H Prijevoz i skladištenje 4 970 2 679 6 3 45 22 1 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 12 078 5 977 2 - 31 15 4 2
J Informacije i komunikacije 2 573 1 567 6 4 47 25 4 2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 77 34 - - 17 11 35 33
L Poslovanje nekretninama 1 276 667 6 2 43 22 10 7
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 755 4 433 275 154 180 95 25 13
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3 780 2 079 4 3 34 13 19 9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 1 - - - - 11 4
P Obrazovanje 546 374 1 - 4 2 1 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 335 200 1 1 1 - - -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 197 768 1 1 1 1 14 14
S Ostale uslužne djelatnosti  3 938 2 643 4 2 4 1 101 36
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - -

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 71,5% i aktivnih 72,6%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik s 27,3% registriranih i 26,3% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,3%.

6. REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 30. RUJNA 2022.

   Ukupno registrirani Udio aktivnih, % Skupine pravno ustrojbenih oblika
udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke stranke i ostale organizacije tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Ukupno 74 211 46,7 71 785 2 426
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 50,0 4 -
B Rudarstvo i vađenje - - - -
C Prerađivačka industrija 7 42,9 7 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 0,0 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5 40,0 5 -
F Građevinarstvo 1 100,0 1 -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 221 90,0 221 -
H Prijevoz i skladištenje 35 97,1 35 -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 56 89,3 56 -
J Informacije i komunikacije 62 45,2 62 -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 228 14,9 228 -
L Poslovanje nekretninama - - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 199 79,4 199 -
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 37,5 8 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 036 29,5 610 2 426
P Obrazovanje 2 909 88,0 2 909 -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 826 63,8 3 826 -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 20 221 49,0 20 221 -
S Ostale uslužne djelatnosti  43 338 42,3 43 338 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 54 -

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,7% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,3% tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 46,7% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiri područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,4% i udjelom aktivnih od 42,3%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,1% i udjelom aktivnih od 29,5%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,2% i udjelom aktivnih od 63,8%, te Obrazovanje, sa samo 3,9% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (88,0%).

7. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. RUJNA 2022.

   Registrirane pravne osobe ukupno  Trgovačka društva Zadruge Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima
registrirana aktivna registrirane aktivne
Republika Hrvatska 319 817 242 047 145 301 3 559 820 74 211 93 622
Zagrebačka 20 425 16 153 10 169 142 30 4 130 5 311
Krapinsko-zagorska 5 766 3 874 2 528 75 17 1 817 2 538
Sisačko-moslavačka 7 055 4 287 2 546 168 32 2 600 2 285
Karlovačka 6 118 3 972 2 466 130 26 2 016 1 892
Varaždinska 9 394 6 764 4 484 98 20 2 532 2 864
Koprivničko-križevačka 5 275 3 370 2 104 198 36 1 707 1 653
Bjelovarsko-bilogorska 6 014 3 967 2 428 209 44 1 838 1 301
Primorsko-goranska 26 802 21 229 12 102 154 34 5 419 9 806
Ličko-senjska 2 671 1 620 1 010 76 12 975 908
Virovitičko-podravska 3 430 1 997 1 253 117 21 1 316 1 133
Požeško-slavonska 2 748 1 550 1 024 52 7 1 146 1 130
Brodsko-posavska 5 969 3 811 2 331 91 22 2 067 2 241
Zadarska 11 737 8 799 5 501 218 50 2 720 4 950
Osječko-baranjska 15 723 9 978 6 194 276 89 5 469 4 773
Šibensko-kninska  6 877 4 585 2 573 205 47 2 087 3 091
Vukovarsko-srijemska 6 920 3 935 2 417 212 64 2 773 2 350
Splitsko-dalmatinska  33 173 25 410 15 427 436 131 7 327 13 273
Istarska 23 930 19 952 11 644 111 17 3 867 8 376
Dubrovačko-neretvanska 9 196 6 403 4 130 101 35 2 692 4 224
Međimurska 7 317 5 660 3 600 48 9 1 609 1 367
Grad Zagreb 103 277 84 731 49 370 442 77 18 104 18 156

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 19,4%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,4% pravnih osoba i 14,2% fizičkih osoba.

Tri županije imaju više od 5,0% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,5%) i Zagrebačka (6,4%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava razlikuje se od strukture registriranih. Tako je, npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 35,0%, a u aktivnima 34,0%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,6%, a u registriranima 10,5%.

8. OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2021. I 2022.

   2021. 2022.
I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. –  XII. I. –  III. IV. –  VI. VII. − IX.
Osnivanje 3 720 3 805 3 599 4 078 4 266 4 484 3 915
Trgovačka društva 3 278 3 436 3 262 3 695 3 811 4 121 3 584
Ostalo 442 369 337 383 455 363 331
Brisanje 179 120 76 195 144 602 152
Poduzeća - 11) - - - 4 -
Trgovačka društva 112 72 54 98 88 113 61
Ostalo 67 47 22 97 56 485 91
Usklađenja prema Zakonu o trgovačkim društvima 1 2 2 - 2 3 6

1) Poduzeća i zadruge

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u tri skupine: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju smanjio broj osnivanja i brisanja, a povećao broj usklađivanja.

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 91,5%.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

I. Uvod

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev subjekta

2) prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

1) registri što ih vode:

– trgovački sudovi

– ministarstva

– uredi državne uprave

– druga registarska tijela

2) zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

– trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)

– tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa

– udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

III. Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Matični broj jest stalna identifikacijska oznaka svakoga poslovnog subjekta. Matični broj upotrebljava se u svim aktivnostima službene statistike. Određuje se postupkom dodjele kontrolnog broja prema modulu 11, dok se dijelu poslovnog subjekta uz matični broj dodjeljuje i četveroznamenkasti redni broj.

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti