Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 08. kolovoza 2022.
POSL-2022-1-1/2

ISSN 1334-0557

BROJ I STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA U LIPNJU 2022.

Usporedba broja pravnih osoba u Registru Državnog zavoda za statistiku s brojem aktivnih pravnih osoba u drugim registrima pokazuje da udio aktivnih pravnih osoba iznosi 56,0%.

Razlika se pojavljuje zbog primjene različite metodologije načina upisa i određivanja aktivnosti u pojedinim registrima.

Podatak o broju subjekata obrta i slobodnih zanimanja odnosi se na broj samostalnih poduzetnika koji zapošljavaju ili ne zapošljavaju zaposlenike te na broj osoba koje obavljaju profesionalnu djelatnost prema evidencijama mirovinskog osiguranja.

1. POSLOVNI SUBJEKTI, STANJE 30. LIPNJA 2022.

   Registrirane pravne osobe Aktivni subjekti Udio aktivnih pravnih osoba, %
Ukupno 316 052 176 882 56,0
Trgovačka društva 238 572 141 743 59,4
Zadruge 3 556 817 23,0
Ustanove, tijela, udruge i organizacije 73 924 34 322 46,4
Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima - 93 393 -

G-1. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTIMA U LIPNJU 2022.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

2. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 30. LIPNJA 2022.

   Pravne osobe Aktivne pravne osobe Obrt i slobodna zanimanja
registrirane struktura registriranih, % aktivne struktura aktivnih, % profitne neprofitne
  Ukupno 316 052 100,0 176 882 100,0 142 560 34 322 93 393
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 5 905 1,9 3 086 1,7 3 084 2 2 676
Rudarstvo i vađenje 347 0,1 190 0,1 190 - 41
Prerađivačka industrija 24 694 7,8 15 722 8,9 15 719 3 8 171
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 655 0,5 827 0,5 827 - 16
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 385 0,4 913 0,5 911 2 94
F Građevinarstvo 32 304 10,2 19 501 11,0 19 500 1 10 094
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 55 756 17,6 28 050 15,9 27 852 198 9 357
H Prijevoz i skladištenje 11 755 3,7 6 978 3,9 6 944 34 6 172
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 25 732 8,1 13 708 7,7 13 658 50 8 124
J Informacije i komunikacije 11 763 3,7 8 169 4,6 8 141 28 3 477
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 841 0,6 995 0,6 974 21 538
L Poslovanje nekretninama 10 918 3,5 6 108 3,5 6 108 - 549
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 32 378 10,2 22 268 12,6 22 110 158 13 870
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 12 479 3,9 7 558 4,3 7 555 3 4 043
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 069 1,0 912 0,5 17 895 6 246
P Obrazovanje 4 520 1,4 3 687 2,1 1 136 2 551 991
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 5 318 1,7 3 493 2,0 1 066 2 427 5 046
R Umjetnost, zabava i rekreacija 23 222 7,3 11 750 6,6 1 940 9 810 3 106
S Ostale uslužne djelatnosti  50 955 16,1 22 966 13,0 4 827 18 139 10 685
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 0,0 1 0,0 1 - 50
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 - - - - -
  Nepoznato - - - - - - 47

Podaci o strukturi poslovnih subjekata prema djelatnostima pokazuju da je više od polovice registriranih i aktivnih subjekata zastupljeno u četiri područja djelatnosti: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom registriranih od 17,6% i aktivnih od 15,9%, Prerađivačka industrija, s udjelom registriranih od 7,8% i aktivnih od 8,9%, Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti, s udjelom registriranih od 10,2% i aktivnih od 12,6%, te Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 16,1% i aktivnih od 13,0%.

Udio profitnih subjekata u ukupnim aktivnim poslovnim subjektima iznosi 80,6% i njihova struktura po djelatnostima pokazuje da ih je 69,2% zastupljeno u pet područja djelatnosti sljedećim redoslijedom prema veličini udjela: Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla (19,5%), Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti (15,5%), Prerađivačka industrija (11,0%), Građevinarstvo (13,7%) te Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane (9,5%).

Udio neprofitnih aktivnih subjekata jest 19,4%. Polovica tih subjekata pripada djelatnosti Ostale uslužne djelatnosti. Druga polovica raspoređena je na djelatnosti Umjetnost, zabava i rekreacija (28,6%), Obrazovanje (7,4%), Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (7,1%) te Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje (2,6%).

Struktura po djelatnostima poslovnih subjekata obrta i slobodnih zanimanja bitno je ujednačenija u odnosu na strukturu pravnih osoba. Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti najzastupljenija su djelatnost. Osim nje, još pet djelatnosti pokriva polovicu ukupnih subjekata.

G-2. STRUKTURA PRAVNIH OSOBA1) PREMA AKTIVNOSTI I PODRUČJIMA NKD-a 2007., LIPANJ 2022.

1) Uključena su tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave

 

Područja djelatnosti prema područjima NKD-a 2007.
   
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo
B Rudarstvo i vađenje
C Prerađivačka industrija
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša
F Građevinarstvo
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla
H Prijevoz i skladištenje
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane
J Informacije i komunikacije
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja
L Poslovanje nekretninama
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje
P Obrazovanje
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi
R Umjetnost, zabava i rekreacija
S Ostale uslužne djelatnosti
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe
U Djelatnosti izvanteritorijalnih organizacija i tijela

 

3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA I PODRUČJIMA NKD-a 2007.,
STANJE 30. LIPNJA 2022.

   Ukupno Oblici vlasništva
državno  privatno  zadružno  mješovito  nema vlasništva
broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, % broj pravnih osoba udio u ukupnome, %
  Ukupno 176 882 1 380 0,8 140 435 79,4 820 0,5 725 0,4 33 522 19,0
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 086 14 0,5 2 689 87,1 352 11,4 29 0,9 2 0,1
B Rudarstvo i vađenje 190 5 2,6 175 92,1 2 1,1 8 4,2 - -
C Prerađivačka industrija 15 722 61 0,4 15 346 97,6 135 0,9 178 1,1 2 0,0
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 827 35 4,2 779 94,2 4 0,5 9 1,1 - -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 913 320 35,0 584 64,0 1 0,1 7 0,8 1 0,1
F Građevinarstvo 19 501 74 0,4 19 307 99,0 72 0,4 47 0,2 1 0,0
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 28 050 40 0,1 27 639 98,5 86 0,3 126 0,4 159 0,6
H Prijevoz i skladištenje 6 978 61 0,9 6 841 98,0 10 0,1 36 0,5 30 0,4
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 708 40 0,3 13 509 98,5 45 0,3 67 0,5 47 0,3
J Informacije i komunikacije 8 169 40 0,5 8 055 98,6 6 0,1 43 0,5 25 0,3
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 995 18 1,8 939 94,4 9 0,9 10 1,0 19 1,9
L Poslovanje nekretninama 6 108 37 0,6 6 048 99,0 2 0,0 21 0,3 - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 268 182 0,8 21 843 98,1 34 0,2 100 0,4 109 0,5
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 558 72 1,0 7 451 98,6 19 0,3 14 0,2 2 0,0
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 912 34 3,7 4 0,4 1 0,1 1 0,1 872 95,6
P Obrazovanje 3 687 172 4,7 1 300 35,3 - - 4 0,1 2 211 60,0
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 493 51 1,5 1 261 36,1 17 0,5 3 0,1 2 161 61,9
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 750 89 0,8 1 896 16,1 15 0,1 8 0,1 9 742 82,9
S Ostale uslužne djelatnosti  22 966 35 0,2 4 768 20,8 10 0,0 14 0,1 18 139 79,0
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - 1 100,0 - - - - - -
U Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - - - - -

G-3. STRUKTURA AKTIVNIH PRAVNIH OSOBA PREMA OBLICIMA VLASNIŠTVA, LIPANJ 2022.

Struktura aktivnih pravnih osoba prema oblicima vlasništva pokazuje da je privatno vlasništvo najčešći oblik. Njime je obuhvaćeno 79,4% subjekata. U državnom je vlasništvu 0,8% subjekata, u mješovitom vlasništvu 0,4% subjekata, u zadružnom vlasništvu 0,5% subjekata, a za 19,0% pravnih osoba vlasništvo se ne prati.

Struktura vlasništva prema djelatnostima pokazuje da su subjekti u privatnom vlasništvu najzastupljeniji u uslužnim djelatnostima, npr. u djelatnostima Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla, s udjelom od 98,5%, Poslovanje nekretninama, s udjelom od 99,0%, te Prijevoz i skladištenje, s udjelom od 98,0%. Približno isti udio tog oblika vlasništva među proizvodnim djelatnostima imaju Građevinarstvo (99,0%), Prerađivačka industrija (97,6%) te Informacije i komunikacije (98,6%).

4. AKTIVNE PRAVNE OSOBE PREMA PODRUČJIMA NKD-a 2007. I BROJU ZAPOSLENIH,
STANJE 30. LIPNJA 2022.

  Ukupno Broj zaposlenih 
0 1 – 9 10 – 49 50 – 249 250 – 499 500 i više
  Ukupno 176 882 70 962 88 189 13 673 3 467 319 272
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 3 086 1 222 1 557 251 45 4 7
B Rudarstvo i vađenje 190 38 101 39 10   2
C Prerađivačka industrija 15 722 3 882 8 634 2 385 667 92 62
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 827 497 258 54 12 3 3
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 913 196 321 274 106 14 2
F Građevinarstvo 19 501 6 670 10 649 1 894 265 16 7
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 28 050 8 053 17 453 2 142 311 45 46
H Prijevoz i skladištenje 6 978 2 082 4 194 559 109 19 15
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 13 708 4 411 8 087 1 086 106 6 12
J Informacije i komunikacije 8 169 3 009 4 452 595 92 15 6
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 995 251 612 76 27 10 19
L Poslovanje nekretninama 6 108 4 080 1 896 123 7 1 1
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 22 268 6 556 14 541 1 048 116 3 4
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 7 558 3 160 3 839 439 99 9 12
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 912 18 223 448 172 29 22
P Obrazovanje 3 687 508 1 175 975 1 005 18 6
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 493 1 199 1 339 668 224 25 38
R Umjetnost, zabava i rekreacija 11 750 8 480 2 891 304 59 9 7
S Ostale uslužne djelatnosti  22 966 16 649 5 967 313 35 1 1
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 1 - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - -

Promatra li se struktura aktivnih pravnih osoba prema broju zaposlenih, najveći udio (49,9%) imaju subjekti s 1 − 9 zaposlenih i 40,1% subjekti bez zaposlenih, 7,7% je udio subjekata s 10 – 49 zaposlenih, 2,0% je udio subjekata s 50 – 249 zaposlenih, a samo 0,4% udjela imaju subjekti s više od 250 zaposlenih.

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 30. LIPNJA 2022.

   Pravno ustrojbeni oblici
ukupno dionička društva društva s ograničenom odgovornošću
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 238 572 141 743 1 191 716 171 014 103 401
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 665 2 732 37 19 3 452 2 105
B Rudarstvo i vađenje 339 188 14 8 297 172
C Prerađivačka industrija 24 280 15 584 357 192 18 406 11 942
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 647 824 9 6 1 398 734
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 1 372 910 8 4 1 092 764
F Građevinarstvo 31 483 19 429 125 71 21 826 12 949
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 55 186 27 767 163 80 43 123 21 888
H Prijevoz i skladištenje 11 660 6 934 63 38 6 681 4 305
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 25 537 13 613 125 88 13 486 7 727
J Informacije i komunikacije 11 679 8 135 37 27 9 064 6 564
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 1 457 964 85 74 1 243 812
L Poslovanje nekretninama 10 909 6 106 32 26 9 593 5 433
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 32 074 22 077 110 71 24 868 17 456
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 12 380 7 536 10 6 8 621 5 517
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 32 16 - - 19 11
P Obrazovanje 1 618 1 136 2 1 1 080 774
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 1 458 1 049 - - 1 132 859
R Umjetnost, zabava i rekreacija 3 058 1 925 10 4 1 858 1 160
S Ostale uslužne djelatnosti  7 736 4 817 4 1 3 774 2 228
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 2 1 - - 1 1
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - -

5. TRGOVAČKA DRUŠTVA PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., PREMA PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA I AKTIVNOSTI, STANJE 30. LIPNJA 2022.

(nastavak)

   Pravno ustrojbeni oblici
jednostavna društva s ograničenom odgovornošću javna trgovačka društva glavne podružnice inozemnih trgovačkih društava ili inozemnih trgovaca pojedinaca ostali pravno ustrojbeni oblici
registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni registrirani aktivni
  Ukupno 64 643 36 811 364 181 1 091 496 269 138
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 1 167 602 1 1 4 2 4 3
B Rudarstvo i vađenje 25 6 - - 3 2 - -
C Prerađivačka industrija 5 376 3 399 3 1 129 48 9 2
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 234 81 - - 5 2 1 1
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 262 141 - - 9 1 1 -
F Građevinarstvo 9 193 6 276 45 8 284 123 10 2
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 11 616 5 675 11 2 255 115 18 7
H Prijevoz i skladištenje 4 864 2 565 6 3 45 22 1 1
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 11 889 5 781 2 - 31 15 4 2
J Informacije i komunikacije 2 521 1 513 6 4 47 25 4 2
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 77 34 - - 17 11 35 33
L Poslovanje nekretninama 1 225 615 6 2 42 22 11 8
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 6 621 4 292 273 153 177 92 25 13
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 3 693 1 989 4 3 33 12 19 9
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 2 1 - - - - 11 4
P Obrazovanje 530 358 1 - 4 2 1 1
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 324 189 1 1 1 - - -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 1 174 745 1 1 1 1 14 14
S Ostale uslužne djelatnosti  3 849 2 549 4 2 4 1 101 36
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe 1 - - - - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela - - - - - - - -

U strukturi trgovačkih društava prema pravno ustrojbenim oblicima uvelike prevladava oblik društava s ograničenom odgovornošću, čiji je udio registriranih 71,7% i aktivnih 72,9%. Jednostavno društvo s ograničenom odgovornošću prema brojnosti je drugi oblik. Na nj otpada 27,1% registriranih i 26,0% aktivnih. Ostali oblici trgovačkih društava čine ostalih 1,3%.

6. REGISTRIRANE NEPROFITNE PRAVNE OSOBE PO PODRUČJIMA NKD-a 2007., AKTIVNOSTI I PRAVNO USTROJBENIM OBLICIMA, STANJE 30. LIPNJA 2022.

   Ukupno registrirani Udio aktivnih, % Skupine pravno ustrojbenih oblika
udruge, ustanove, gospodarska udruženja, pravosuđe, zaklade, fundacije, političke stranke i ostale organizacije tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave
  Ukupno 73 924 46,4 71 498 2 426
A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo 4 50,0 4 -
B Rudarstvo i vađenje - - - -
C Prerađivačka industrija 7 42,9 7 -
D Opskrba električnom energijom, plinom, parom i klimatizacija 1 0,0 1 -
E Opskrba vodom; uklanjanje otpadnih voda, gospodarenje otpadom te djelatnosti sanacije okoliša 5 40,0 5 -
F Građevinarstvo 1 100,0 1 -
G Trgovina na veliko i na malo; popravak motornih vozila i motocikla 220 90,0 220 -
H Prijevoz i skladištenje 35 97,1 35 -
I Djelatnosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane 56 89,3 56 -
J Informacije i komunikacije 62 45,2 62 -
K Financijske djelatnosti i djelatnosti osiguranja 218 9,6 218 -
L Poslovanje nekretninama - - - -
M Stručne, znanstvene i tehničke djelatnosti 199 79,4 199 -
N Administrativne i pomoćne uslužne djelatnosti 8 37,5 8 -
O Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje 3 036 29,5 610 2 426
P Obrazovanje 2 899 88,0 2 899 -
Q Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi 3 815 63,6 3 815 -
R Umjetnost, zabava i rekreacija 20 131 48,7 20 131 -
S Ostale uslužne djelatnosti  43 173 42,0 43 173 -
T Djelatnosti kućanstava kao poslodavaca; djelatnosti kućanstava koja proizvode različitu robu i obavljaju različite usluge za vlastite potrebe - - - -
Djelatnosti izvanteritorjalnih organizacija i tijela 54 0,0 54 -

Struktura registriranih neprofitnih pravnih osoba prema vrstama pravno ustrojbenih oblika pokazuje da 96,7% čine udruge, ustanove, udruženja i slične organizacije, a 3,3% tijela državne vlasti te tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Promatra li se aktivnost spomenutih pravnih osoba, uočljivo je da je 46,4% aktivnih. Njihova struktura po djelatnostima pokazuje da su to subjekti iz četiri područja djelatnosti: Ostale uslužne djelatnosti, s udjelom registriranih od 58,4% i udjelom aktivnih od 42,0%, Javna uprava i obrana; obvezno socijalno osiguranje, s udjelom registriranih od 4,1% i udjelom aktivnih od 29,5%, Djelatnosti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, s udjelom registriranih od 5,2% i udjelom aktivnih od 63,6%, te Obrazovanje, sa samo 3,9% registriranih, ali s najvećim udjelom aktivnih (88,0%).

7. STRUKTURA POSLOVNIH SUBJEKATA PO ŽUPANIJAMA, STANJE 30. LIPNJA 2022.

   Registrirane pravne osobe ukupno  Trgovačka društva Zadruge Registrirane ustanove, tijela, udruge i organizacije Subjekti u obrtu i slobodnim zanimanjima
registrirana aktivna registrirane aktivne
Republika Hrvatska 316 052 238 572 141 743 3 556 817 73 924 93 393
Zagrebačka 20 145 15 888 9 907 143 30 4 114 5 264
Krapinsko-zagorska 5 687 3 802 2 454 75 17 1 810 2 513
Sisačko-moslavačka 6 968 4 210 2 470 167 32 2 591 2 252
Karlovačka 6 058 3 914 2 406 130 26 2 014 1 896
Varaždinska 9 304 6 682 4 402 97 19 2 525 2 861
Koprivničko-križevačka 5 239 3 336 2 069 198 36 1 705 1 611
Bjelovarsko-bilogorska 5 945 3 906 2 367 209 44 1 830 1 294
Primorsko-goranska 26 462 20 904 11 761 154 34 5 404 9 788
Ličko-senjska 2 649 1 602 992 76 12 971 954
Virovitičko-podravska 3 403 1 968 1 223 117 21 1 318 1 129
Požeško-slavonska 2 722 1 528 1 002 52 7 1 142 1 130
Brodsko-posavska 5 892 3 745 2 263 90 21 2 057 2 220
Zadarska 11 560 8 633 5 334 218 50 2 709 5 042
Osječko-baranjska 15 519 9 804 6 016 275 88 5 440 4 687
Šibensko-kninska  6 802 4 514 2 504 205 47 2 083 3 101
Vukovarsko-srijemska 6 838 3 862 2 341 212 64 2 764 2 363
Splitsko-dalmatinska  32 783 25 049 15 055 436 131 7 298 13 384
Istarska 23 637 19 681 11 362 111 17 3 845 8 342
Dubrovačko-neretvanska 9 116 6 332 4 058 101 35 2 683 4 171
Međimurska 7 237 5 589 3 528 48 9 1 600 1 366
Grad Zagreb 102 086 83 623 48 229 442 77 18 021 18 025

Podaci o teritorijalnoj raspoređenosti poslovnih subjekata na županijskoj razini pokazuju da je nešto manje od jedne trećine ukupno registriranih poslovnih subjekata (pravnih osoba) smješteno u Gradu Zagrebu. Udio Grada Zagreba za subjekte obrta i slobodnih zanimanja bitno je manji i iznosi 19,3%. Splitsko-dalmatinska županija na drugom je mjestu po brojnosti registriranih pravnih i fizičkih osoba, s udjelom od 10,4% pravnih osoba i 14,3% fizičkih osoba.

Tri županije imaju više od 5,0% udjela registriranih pravnih osoba: Primorsko-goranska (8,4%), Istarska (7,5%) i Zagrebačka (6,4%). Isti je redoslijed tih županija i u broju fizičkih osoba.

Teritorijalna struktura aktivnih trgovačkih društava razlikuje se od strukture registriranih. Tako je npr. udio Grada Zagreba u skupinama tih subjekata u registriranim subjektima 35,1%, a u aktivnima 34,0%. Udio po brojnosti druge županije, Splitsko-dalmatinske, u aktivnim subjektima iznosi 10,6%, a u registriranima 10,5%.

8. OSNIVANJE, BRISANJE I USKLAĐIVANJE REGISTRIRANIH PRAVNIH OSOBA U 2021. I 2022.

   2021. 2022.
I. – III. IV. – VI. VII. – IX. X. –  XII. I. –  III. IV. –  VI.
Osnivanje 3 720 3 805 3 599 4 078 4 266 4 484
Trgovačka društva 3 278 3 436 3 262 3 695 3 811 4 121
Ostalo 442 369 337 383 455 363
Brisanje 179 120 76 195 144 602
Poduzeća - 11) - - - 4
Trgovačka društva 112 72 54 98 88 113
Ostalo 67 47 22 97 56 485
Usklađenja prema Zakonu o trgovačkim društvima 1 2 2 - 2 3

1) Poduzeća i zadruge

Podaci o promjenama registriranih subjekata raspoređeni su u tri skupine: osnivanje, brisanje i usklađivanje. Oni pokazuju da se u naznačenom razdoblju povećava broj osnivanja, brisanja i usklađivanja.

Udio trgovačkih društava u broju novoosnovanih subjekata u promatranom razdoblju iznosi 91,9%.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

I. Uvod

Na temelju Zakona o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti (NN, br. 98/94.), Odluke o Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) i Pravilnika o razvrstavanju poslovnih subjekata prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti – NKD 2007. (NN, br. 55/16. i 35/18.), Državni zavod za statistiku vodi Registar poslovnih subjekata (u nastavku teksta: Registar). Registar, prema odredbama navedenog Pravilnika, obuhvaća pravne osobe, tijela državne vlasti, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te dijelove tih subjekata (u nastavku teksta: poslovni subjekti). U Registar se zasad ne upisuju fizičke osobe koje obavljaju djelatnost u skladu s propisima, strane udruge koje imaju sjedište u Republici Hrvatskoj i poslovni subjekti koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj.

NKD 2007. utemeljen je na Statističkoj klasifikaciji ekonomskih djelatnosti u Europskoj zajednici – NACE, Rev. 2, koja je obvezatna za države članice Europske unije.

II. Metode rada i izvori prikupljanja podataka

Upisom u Registar svakom se subjektu dodjeljuje sedmeroznamenkasti matični broj, a dijelu subjekta određuje se redni broj uz matični broj.

Svakom subjektu i njegovu dijelu upisanu u Registar dodjeljuje se i šifra djelatnosti prema NKD-u 2007.

Subjekti upisani u Registar razvrstavaju se prema djelatnosti koju pretežito obavljaju tako da se prema NKD-u 2007. određuje brojčana oznaka razreda glavne djelatnosti. Kada je za poslovni subjekt rješenjem o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili propisom utvrđeno obavljanje nekoliko djelatnosti, prvo razvrstavanje prema NKD-u 2007. provodi se na prijedlog poslovnog subjekta. Svako sljedeće razvrstavanje poslovnog subjekta kojim se mijenja glavna djelatnost provodi se:

1) na zahtjev subjekta

2) prema službenoj dužnosti na temelju promjene rješenja o upisu u Registar kod nadležnog tijela ili na temelju promjene propisa.

Djelatnost dijelova poslovnog subjekta određuje se prema rješenju o upisu u Registar kod ovlaštenog tijela ili prema propisu o osnivanju ili temeljnoj namjeni osnivanja, neovisno o djelatnosti subjekta u čijem su sastavu.

Upis, prijava, promjena i odjava subjekta prati se dnevnom ažurnošću Registra. Pravni izvori za ažuriranje Registra jesu:

1) registri što ih vode:

– trgovački sudovi

– ministarstva

– uredi državne uprave

– druga registarska tijela

2) zakoni, odluke i drugi akti objavljeni u Narodnim novinama.

Struktura upisanih poslovnih subjekata prema pravnom temelju upisa jest sljedeća:

– trgovačka društva, zadruge i ustanove upisani na temelju rješenja registarskog tijela (trgovački sudovi)

– tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave upisani na temelju pravnih propisa

– udruge, zaklade, političke stranke i drugi upisani na temelju rješenja registarskih tijela prema posebnim pravnim propisima.

Teškoće u ažuriranju velikog broja jedinica Registra nastaju kao posljedica dugotrajnih prijelaznih razdoblja u kojima registarska tijela usklađuju poslovne subjekte prema novoj zakonodavnoj regulativi. Time se odgađa i postupak brisanja poslovnih subjekata koji nisu podnijeli zahtjev za usklađivanjem u skladu s novim propisima. Slijedom navedenoga kontinuirano se provodi promjena podataka Registra u skladu s naknadno prikupljenim podacima o poslovnim subjektima iz javnih (općedostupnih) zbirki podataka.

Nedostatak u obuhvatu Registra odnosi se na poslovne subjekte koji obavljaju djelatnost obrta, slobodnih zanimanja, stranih udruga sa sjedištem u Republici Hrvatskoj i poslovnih subjekata koji nemaju sjedište u Republici Hrvatskoj. Osim toga, važno je istaknuti da postoje metodološke razlike između Registra kao administrativne baze podataka i Statističkoga poslovnog registra (u nastavku teksta: eSPRi).

Podaci Registra poslovnih subjekata povezani su s pomoću matičnog broja, registarskog broja i osobnoga identifikacijskog broja s administrativnim bazama podataka.

III. Značenje pojedinih izraza

Poslovni subjekti jesu pravne osobe i fizičke osobe koje obavljaju djelatnosti u skladu s pravnim propisima, tijela javne vlasti (tijela državne uprave, druga državna tijela, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, pravne osobe i druga tijela koja imaju javne ovlasti, pravne osobe čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne ili područne (regionalne) samouprave, pravne osobe koje obavljaju javnu službu, pravne osobe koje se na temelju posebnog propisa financiraju pretežito ili u cijelosti iz državnog proračuna ili iz proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave odnosno iz javnih sredstava (nameta, davanja i sl.) te trgovačka društva u kojima Republika Hrvatska i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju zasebno ili zajedničko većinsko vlasništvo.

Registrirane pravne osobe (poslovni subjekti) jesu jedinice upisane u Registar, i to: trgovačka društva, ustanove, zadruge, udruge, političke stranke, tijela javne vlasti i ostale neusklađene jedinice koje su imale pravnu osobnost prema propisima koji su prije bili na snazi.

Aktivne pravne osobe (poslovni subjekti) jesu registrirane pravne osobe upisane u Registar, za koje je status aktivnosti određen prema podacima iz eSPRi-ja.

Fizičke osobe jesu jedinice koje obavljaju djelatnost u skladu s pravnim propisima, a odnose se na obrt i slobodna zanimanja.

Glavna djelatnost jest djelatnost koja se za poslovne subjekte koji ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu određuje prema najvećem udjelu u ukupnoj dodanoj vrijednosti. Za subjekte koji ne ostvaruju dobit proizvodnjom, prometom robe ili pružanjem usluga na tržištu glavna djelatnost određuje se prema najvećem udjelu broja zaposlenih, platnoj listi i isplaćenim bruto plaćama.

Registarski broj jest broj pod kojim je poslovni subjekt upisan u sudski ili drugi posebni registar.

Osobni identifikacijski broj (OIB) jest stalna identifikacijska oznaka obveznika OIB-a koju korisnici OIB-a upotrebljavaju u službenim evidencijama, u svakodnevnom radu i u razmjeni podataka. OIB je jedinstven, nekazujuć, nepromjenjiv i neponovljiv.

Pravno ustrojbeni oblik jest obilježje jedinica Registra na temelju kojega se one međusobno razlikuju kao dionička društva, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, zadruge, ustanove, udruge, tijela državne vlasti i tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te drugi pravno ustrojbeni oblici. Pravno ustrojbeni oblik jedinica Registra određen je rješenjem nadležnoga registarskog tijela ili propisom o osnivanju na temelju kojeg su jedinice upisane u Registar.

Oblik vlasništva jest obilježje jedinica Registra koje pokazuje vlasničku strukturu jedinice, a odnosi se na vlasništvo sredstava, odnosno osnivački ulog poslovnog subjekta.

Broj zaposlenih upotrebljava se za iskazivanje veličine i strukture pravnih osoba. Dobiven je na temelju godišnjih financijskih izvještaja Fine. Radi dobivanja ažurnog stanja tih podataka danih u tablicama podaci su usklađeni s redovitim mjesečnim statističkim istraživanjem kojim se prati zaposlenost.

 

Kratice  
   
Fina Financijska agencija
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
   
Znakovi  
   
- nema pojave
0,0 podatak je manji od 0,05 upotrijebljene mjerne jedinice

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Andrea Galić Nagyszombaty, načelnica Sektora za statističke metodologije, kvalitetu i odnose s korisnicima
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredile:
Vlasta Lide Kranjec i Višnja Petrović

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti