Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 24. studenog 2022.
OEN-2022-2-1/9

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U RUJNU 2022.
PRVI REZULTATI

U rujnu 2022. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 421 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, RUJAN 2020. - RUJAN 2022.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2021. 2022.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Ukupna bruto proizvodnja 906 1 008 1 028 879 1 036 1 157 1 086 966
Hidroelektrane 427 354 367 248 376 338 252 256
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 296 426 425 402 425 530 524 416
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 81 88 84 92 81 81 87 90
Vjetroelektrane 87 122 135 121 139 192 210 191
Sunčane elektrane  10 10 9 8 10 10 8 8
Geotermalne elektrane 5 8 8 8 6 6 6 6
Ukupna neto proizvodnja 880 977 1 000 846 1 003 1 119 1 047 937
Hidroelektrane 426 353 366 246 374 336 251 254
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 279 408 405 380 401 504 497 397
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 75 80 80 85 76 74 79 83
Vjetroelektrane 86 120 134 120 137 190 208 190
Sunčane elektrane  10 10 9 8 10 10 8 8
Geotermalne elektrane 4 6 6 6 5 5 5 5
Uvoz 931 931 1 055 1 034 1 007 1 167 989 1 004
Izvoz 337 337 409 437 488 582 413 515
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 15 11 10 13 13 12 8 5
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 459 1 560 1 636 1 430 1 509 1 692 1 615 1 421

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2021. 2022.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja mil. m3 63 66 65 63 63 65 65 61
  TJ (GOM) 2 521 2 636 2 599 2 507 2 521 2 588 2 576 2 439
Uvoz mil. m3 186 206 196 109 201 254 387 171
  TJ (GOM) 7 419 8 155 7 802 4 333 8 006 10 133 15 406 6 843
Izvoz mil. m3 16 2 6 11 121 72 136 107
  TJ (GOM) 605 68 250 425 4 705 2 796 5 271 4 173
Promjena zaliha mil. m3 102 90 77 -13 16 96 173 -12
  TJ (GOM) 3 742 3 424 2 940 -619 569 3 653 7 035 -518
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 131 180 178 174 127 151 143 138
  TJ (GOM) 5 593 7 299 7 211 7 034 5 253 6 271 5 676 5 626

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2021. 2022.
VI. VII. VIII. IX.  VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja 45 47 47 46 44 45 47 45
Uvoz 330 85 309 112 176 265 339 90
Izvoz 41 45 39 34 - - - 25
Promjena zaliha 112 -164 71 -96 -49 49 105 -105
Prerada u rafinerijama 222 251 246 220 270 261 281 215

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2021. 2022.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja 297 320 308 288 336 349 350 289
Uvoz 171 123 185 126 154 185 199 154
Izvoz 195 221 135 163 205 145 182 151
Promjena zaliha 1 -111 38 -57 -35 27 15 -50
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 272 333 320 308 319 362 352 342

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2021. 2022.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja 76 78 79 67 85 80 79 65
Uvoz 6 6 6 5 6 8 10 7
Izvoz 58 49 26 26 72 9 13 37
Promjena zaliha -12 -28 -4 5 -27 21 12 -9
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 36 63 63 41 46 58 64 44

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2021. 2022.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX. 
Proizvodnja 140 150 140 135 146 164 151 129
Uvoz 128 88 155 87 99 112 167 125
Izvoz 86 105 87 83 71 72 106 85
Promjena zaliha 7 -65 27 -52 -12 2 6 -32
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 175 198 181 191 185 202 206 201

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2021. 2022.
VI. VII. VIII. IX VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja 33 23 34 30 36 26 25 37
Uvoz - - - - - - - -
Izvoz 32 31 3 33 32 32 21 12
Promjena zaliha - -9 30 -4 -3 -7 -1 -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 1 1 1 7 1 5 25

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2021. 2022.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja 48 69 55 56 69 79 95 58
Uvoz 37 29 24 34 49 65 22 22
Izvoz 19 36 19 21 30 32 42 17
Promjena zaliha 6 -9 -15 -6 7 11 -2 -9
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 60 71 75 75 81 101 77 72

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2021. 2022.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 8 72 141 6 92 94 6 67
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -57 1 80 -58 32 22 -55 14
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 65 71 61 64 60 72 61 53

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2021. 2022.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 3 4 2 2 2 3 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 3 4 2 2 2 3 2

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2021. 2022.
VI. VII. VIII. IX. VI. VII. VIII. IX.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - - 2 - - - 1
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - 1 - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - - 1 - - - 1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnih izvora podataka.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti