Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 27. listopada 2022.
OEN-2022-2-1/8

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U KOLOVOZU 2022.
PRVI REZULTATI

U kolovozu 2022. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 615 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, KOLOVOZ 2020. - KOLOVOZ 2022.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2021. 2022.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Ukupna bruto proizvodnja 1 050 906 1 008 1 028 948 1 036 1 157 1 086
Hidroelektrane 678 427 354 367 349 376 338 252
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 125 296 426 425 372 425 530 524
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 84 81 88 84 85 81 81 87
Vjetroelektrane 147 87 122 135 126 139 192 210
Sunčane elektrane  8 10 10 9 9 10 10 8
Geotermalne elektrane 8 5 8 8 7 6 6 6
Ukupna neto proizvodnja 1 035 880 977 1 000 914 1 003 1 119 1 047
Hidroelektrane 677 426 353 366 346 374 336 251
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 122 279 408 405 350 401 504 497
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 75 75 80 80 78 76 74 79
Vjetroelektrane 146 86 120 134 125 137 190 208
Sunčane elektrane  8 10 10 9 9 10 10 8
Geotermalne elektrane 6 4 6 6 6 5 5 5
Uvoz 917 931 931 1 055 976 1 007 1 167 989
Izvoz 556 337 337 409 492 488 582 413
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 17 15 11 10 13 13 12 8
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 379 1 459 1 560 1 636 1 385 1 509 1 692 1 615

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2021. 2022.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja mil. m3 69 63 66 65 63 63 65 65
  TJ (GOM) 2 736 2 521 2 636 2 599 2 541 2 521 2 588 2 576
Uvoz mil. m3 126 186 206 196 238 201 254 387
  TJ (GOM) 4 947 7 419 8 155 7 802 9 497 8 006 10 133 15 406
Izvoz mil. m3 8 16 2 6 133 121 72 136
  TJ (GOM) 331 605 68 250 5 195 4 705 2 796 5 271
Promjena zaliha mil. m3 5 102 90 77 37 16 96 173
  TJ (GOM) 139 3 742 3 424 2 940 1 442 569 3 653 7 035
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 182 131 180 178 132 127 151 143
  TJ (GOM) 7 213 5 593 7 299 7 211 5 402 5 253 6 271 5 676

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2021. 2022.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 47 45 47 47 44 44 45 47
Uvoz 224 330 85 309 186 176 265 339
Izvoz 44 41 45 39 - - - -
Promjena zaliha -24 112 -164 71 -11 -49 49 105
Prerada u rafinerijama 251 222 251 246 241 270 261 281

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2021. 2022.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 332 297 320 308 307 336 349 350
Uvoz 126 171 123 185 187 154 185 199
Izvoz 197 195 221 135 170 205 145 182
Promjena zaliha 8 1 -111 38 44 -35 27 15
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 253 272 333 320 280 319 362 352

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2021. 2022.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 78 76 78 79 63 85 80 79
Uvoz 7 6 6 6 16 6 8 10
Izvoz 39 58 49 26 15 72 9 13
Promjena zaliha 8 -12 -28 -4 25 -27 21 12
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 38 36 63 63 39 46 58 64

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2021. 2022.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 149 140 150 140 131 146 164 151
Uvoz 81 128 88 155 137 99 112 167
Izvoz 61 86 105 87 99 71 72 106
Promjena zaliha 9 7 -65 27 3 -12 2 6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 160 175 198 181 166 185 202 206

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2021. 2022.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 40 33 23 34 47 36 26 25
Uvoz 1 - - - 1 - - -
Izvoz 60 32 31 3 32 32 32 21
Promjena zaliha -22 - -9 30 14 -3 -7 -1
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 1 1 1 2 7 1 5

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2021. 2022.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja 65 48 69 55 66 69 79 95
Uvoz 37 37 29 24 33 49 65 22
Izvoz 37 19 36 19 24 30 32 42
Promjena zaliha 13 6 -9 -15 2 7 11 -2
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 52 60 71 75 73 81 101 77

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2021. 2022.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 74 8 72 141 141 92 94 6
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 59 -57 1 80 75 32 22 -55
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 15 65 71 61 66 60 72 61

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2021. 2022.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 2 3 4 3 2 2 3
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 2 3 4 3 2 2 3

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2021. 2022.
V. VI. VII. VIII. V. VI. VII. VIII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - - - 1 - - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - - - 1 - - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnih izvora podataka.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti