Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 07. ožujka 2023.
GRAD-2022-4-1/2

ISSN 1334-0557

CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2022.

 

U drugom polugodištu 2022. prosječna cijena 1 m2 novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a1), iznosila je 17 225 kuna. Ta cijena veća je za 21,9% u odnosu na drugo polugodište 2021.

Prosječna cijena 1 m2 stanova POS-a (na temelju Programa društveno poticane stanogradnje) u drugom polugodištu 2022. iznosila je 8 522 kune.

U istom razdoblju ukupna prosječna cijena po 1 m2 svih prodanih stanova (bez obzira na prodavatelja) iznosila je 16 857 kuna.

U izračunu ukupne prosječne cijene 1 m2 stana u drugom polugodištu 2022. stanovi POS-a sudjelovali su s 4,2% u ukupnom obujmu praćenih prodanih m2, a ostali prodavatelji s 95,8%.

 

1) Prodavatelji koji prodaju stanove na temelju Programa društveno poticane stanogradnje – POS-a (Zakon o društveno poticanoj stanogradnji; NN, br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13., 26/15., 57/18., 66/19. i 58/21.)

1. INDEKSI CIJENA PRODANIH NOVIH STANOVA U DRUGOM POLUGODIŠTU 2022.

   Indeksi
VII. – XII. 2022.
I. – VI. 2022.
VII. – XII. 2022.
VII. – XII. 2021.
I. – XII. 2022.
I. – XII. 2021.
Republika Hrvatska 105,0 120,1 120,2
Zagreb  111,3 134,6 132,4
Ostala naselja 111,5 114,9 112,0
Prema prodavatelju stanova      
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a      
Republika Hrvatska 105,0 121,9 121,7
Zagreb  111,3 133,4 130,9
Ostala naselja 111,3 117,9 115,0
POS      
Republika Hrvatska 87,8 107,8 119,5
Zagreb 93,6 92,8 99,7
Ostala naselja 87,2 110,4 123,4

2. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2

kune

   2020. 2021. 2022.
I. – XII. I. – VI. VII. – XII. I. – XII. I. – VI. VII. – XII. I. – XII.
Republika Hrvatska 12 724 13 385 14 038 13 713 16 058 16 857 16 489
Zagreb 14 013 14 127 15 302 14 672 18 492 20 590 19 422
Ostala naselja 11 198 12 347 12 767 12 577 13 155 14 665 14 087
Prema prodavatelju stanova                
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a                
Republika Hrvatska 12 869 13 550 14 130 13 843 16 410 17 225 16 852
Zagreb 14 239 14 371 15 484 14 891 18 560 20 658 19 490
Ostala naselja 11 268 12 424 12 794 12 627 13 554 15 082 14 515
POS              
Republika Hrvatska 7 703 7 499 7 904 7 642 9 707 8 522 9 133
Zagreb 7 514 7 545 7 934 7 689 7 861 7 360 7 666
Ostala naselja 8 050 7 347 7 769 7 472 9 838 8 577 9 219

3. BROJ I POVRŠINA NOVIH STANOVA I STRUKTURA CIJENE U DRUGOM POLUGODIŠTU 2022. I CIJELOJ 2022.

     Prodani stanovi Prosječna cijena po 1 m2, kune
broj korisna površina, m2 ukupno troškovi građevinskog zemljišta troškovi građenja i dobit izvođača ostali troškovi
VII. – XII. 2022.            
Republika Hrvatska 2 041 147 909 16 857 1 719 10 526 4 612
Zagreb 752 54 734 20 590 2 198 11 867 6 525
Ostala naselja 1 289 93 175 14 665 1 438 9 738 3 489
Prema prodavatelju stanova            
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a            
Republika Hrvatska 1 958 141 653 17 225 1 760 10 703 4 762
Zagreb 748 54 455 20 658 2 203 11 899 6 556
Ostala naselja 1 210 87 198 15 082 1 484 9 956 3 642
POS            
Republika Hrvatska 83 6 256 8 522 795 6 510 1 217
Zagreb 4 279 7 360 1 264 5 516 580
Ostala naselja 79 5 977 8 577 775 6 556 1 246
I. – XII. 2022.            
Republika Hrvatska 3 910 274 424 16 489 1 905 10 048 4 536
Zagreb 1 741 123 552 19 422 2 361 11 047 6 014
Ostala naselja 2 169 150 872 14 087 1 532 9 231 3 324
Prema prodavatelju stanova            
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a            
Republika Hrvatska 3 717 261 527 16 852 1 934 10 207 4 711
Zagreb 1 731 122 835 19 490 2 367 11 079 6 044
Ostala naselja 1 986 138 692 14 515 1 550 9 435 3 530
POS            
Republika Hrvatska 193 12 897 9 133 1 327 6 828 978
Zagreb 10 717 7 666 1 343 5 564 759
Ostala naselja 183 12 180 9 219 1 326 6 902 991

G-1. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2 PREMA PRODAVATELJU I NASELJU U DRUGOM POLUGODIŠTU 2022.

G-2. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2 PREMA PRODAVATELJU U 2020., 2021. I 2022.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41).

Obuhvat i usporedivost

Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova ispunjavaju pravne osobe, koje su ujedno nositelji cjelokupne gradnje zgrada sa stanovima, odnosno koje se bave prodajom stanova bez obzira na to izvode li te radove preko vlastitih pogona ili specijaliziranih poduzeća. Ne obuhvaćaju se one pravne osobe koje se bave isključivo posredništvom u prodaji postojećega stambenog fonda, tj. starih stanova.

Podaci se daju na temelju realiziranih ugovora u izvještajnom tromjesečju. Ugovori se smatraju realiziranima ako je kupac u roku koji je odredio prodavatelj stana uplatio cijeli iznos cijene stana ili barem dio iznosa.

Ne obuhvaćaju se cijene novih stanova na kojima su izvedeni samo grubi građevinski radovi (tzv. Rohbau) ni stanova koje je gradila/prodala izvještajna jedinica, a nije pribavljala građevinsko zemljište, odnosno zemljište je pribavio naručitelj gradnje i sl.

Pri upotrebi podataka objavljenih u ovom Priopćenju treba uzeti u obzir sljedeće:

  • zbog nedostupnosti ažurnih informacija o svim pravnim osobama – prodavateljima novih stanova u nekom razdoblju, ovo statističko istraživanje provodi se na ograničenom obuhvatu pravnih osoba/trgovačkih društava, a selekcija je izvršena prema njihovoj djelatnosti u Registru poslovnih subjekata, broju zaposlenih i/ili neto prometu (ukupno oko 1 000 potencijalnih izvještajnih jedinica). Stoga podaci o broju i površini stanova ne iskazuju obujam prodaje svih novih stanova u izvještajnom razdoblju. Taj podatak objavljuje se samo zato da bi korisnici mogli, ovisno o svojim potrebama, ocijeniti analitičku vrijednost podataka o prosječnim cijenama s obzirom na obuhvat jedinica promatranja.
  • od 2004. u izračun ukupne prosječne cijene uključeni su i podaci o cijenama novih stanova koji se prodaju preko POS-a pa su prosječne cijene za 2003. i prethodne godine usporedive samo s onim cijenama stanova za 2004. i sljedeće godine kojima su prodavatelji trgovačka društva i druge pravne osobe, bez stanova POS-a.

Definicije

Cijena 1 m2 prodanog stana obuhvaća sljedeće:

  • troškove građevinskog zemljišta (pribavljanje zemljišta te eventualne troškove raseljavanja stanara iz postojećih stambenih zgrada ako nije kupljeno prazno zemljište)
  • troškove građenja (građenje zgrade uključuje rušenje postojećih građevina, čišćenje gradilišta, zemljane radove, podizanje zgrada, podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija, instalacijske i završne radove na zgradi i stanovima) te dobit izvođača radova
  • ostale troškove (pribavljanje odobrenja za građenje, projektiranje, premjeravanje zemljišta, stručni nadzor, različite pristojbe i poreze, osiguranja, kamate na kredit, PDV, troškove i dobit poslovnog subjekta koji je naručio gradnju radi daljnje prodaje na tržištu).

 

Kratice

m2 četvorni metar
NN Narodne novine
PDV porez na dodanu vrijednost
POS stanovi prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Marijana Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti