Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 07. rujna 2022.
GRAD-2022-4-1/1

ISSN 1334-0557

CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2022.

 

U prvom polugodištu 2022. prosječna cijena 1 m2 novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a1), iznosila je 16 410 kuna. Ta cijena veća je za 16,1% u odnosu na drugo polugodište 2021. i za 21,1% u odnosu na prvo polugodište 2021.

Prosječna cijena 1 m2 stanova POS-a (na temelju Programa društveno poticane stanogradnje) u prvom polugodištu 2022. iznosila je 9 707 kuna.

U istom razdoblju ukupna prosječna cijena po 1 m2 svih prodanih stanova (bez obzira na prodavatelja) iznosila je 16 058 kuna.

U izračunu ukupne prosječne cijene 1 m2 stana u prvom polugodištu 2022. stanovi POS-a sudjelovali su s 5,2% u ukupnom obujmu praćenih prodanih m2, a ostali prodavatelji s 94,8%.

 

1) Prodavatelji koji prodaju stanove na temelju Programa društveno poticane stanogradnje – POS-a (Zakon o društveno poticanoj stanogradnji; NN, br. 109/01., 82/04., 76/07., 38/09., 86/12., 7/13., 26/15., 57/18., 66/19. i 58/21.)

1. INDEKSI CIJENA PRODANIH NOVIH STANOVA U PRVOM POLUGODIŠTU 2022.

   Indeksi
I. – VI. 2022.
VII. – XII. 2021.
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. – XII. 2021.
Republika Hrvatska 114,4 120,0 117,1
Zagreb  120,8 130,9 126,0
Ostala naselja 103,0 106,5 104,6
Prema prodavatelju stanova      
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a      
Republika Hrvatska 116,1 121,1 118,5
Zagreb  119,9 129,1 124,6
Ostala naselja 105,9 109,1 107,3
POS      
Republika Hrvatska 122,8 129,4 127,0
Zagreb 99,1 104,2 102,2
Ostala naselja 126,6 133,9 131,7

2. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2

kune

   2020. 2021. 2022.
I. – VI. VII. – XII. I. – XII. I. – VI. VII. – XII. I. – XII. I. – VI.
Republika Hrvatska 12 824 12 643 12 724 13 385 14 038 13 713 16 058
Zagreb 14 299 13 803 14 013 14 127 15 302 14 672 18 492
Ostala naselja 11 263 11 140 11 198 12 347 12 767 12 577 13 155
Prema prodavatelju stanova                 
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a                 
Republika Hrvatska 12 939 12 813 12 869 13 550 14 130 13 843 16 410
Zagreb 14 389 14 125 14 239 14 371 15 484 14 891 18 560
Ostala naselja 11 368 11 181 11 268 12 424 12 794 12 627 13 554
POS                
Republika Hrvatska 8 214 7 382 7 703 7 499 7 904 7 642 9 707
Zagreb 7 543 7 508 7 514 7 545 7 934 7 689 7 861
Ostala naselja 8 473 6 467 8 050 7 347 7 769 7 472 9 838

3. BROJ I POVRŠINA NOVIH STANOVA I STRUKTURA CIJENE U PRVOM POLUGODIŠTU 2022.

   Prodani stanovi Prosječna cijena po 1 m2, kune
broj korisna površina, m2 ukupno troškovi građevinskog zemljišta troškovi građenja i dobit izvođača ostali troškovi
Republika Hrvatska 1 869 126 515 16 058 2 122 9 491 4 445
Zagreb 989 68 818 18 492 2 491 10 395 5 606
Ostala naselja 880 57 697 13 155 1 683 8 412 3 060
Prema prodavatelju stanova             
Trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a             
Republika Hrvatska 1 759 119 874 16 410 2 139 9 622 4 649
Zagreb 983 68 380 18 560 2 498 10 426 5 636
Ostala naselja 776 51 494 13 554 1 662 8 554 3 338
POS             
Republika Hrvatska 110 6 641 9 707 1 828 7 127 752
Zagreb 6 438 7 861 1 394 5 594 873
Ostala naselja 104 6 203 9 838 1 859 7 235 744

G-1. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2 PREMA PRODAVATELJU I NASELJU U PRVOM POLUGODIŠTU 2022.

G-2. PROSJEČNE CIJENE PRODANIH NOVIH STANOVA PO 1 m2 PREMA PRODAVATELJU U PRVOM POLUGODIŠTU 2020., 2021. I 2022.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrasca Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova (GRAĐ-41).

Obuhvat i usporedivost

Tromjesečni izvještaj o cijenama prodanih novih stanova ispunjavaju pravne osobe, koje su ujedno nositelji cjelokupne gradnje zgrada sa stanovima, odnosno koje se bave prodajom stanova bez obzira na to izvode li te radove preko vlastitih pogona ili specijaliziranih poduzeća. Ne obuhvaćaju se one pravne osobe koje se bave isključivo posredništvom u prodaji postojećega stambenog fonda, tj. starih stanova.

Podaci se daju na temelju realiziranih ugovora u izvještajnom tromjesečju. Ugovori se smatraju realiziranima ako je kupac u roku koji je odredio prodavatelj stana uplatio cijeli iznos cijene stana ili barem dio iznosa.

Ne obuhvaćaju se cijene novih stanova na kojima su izvedeni samo grubi građevinski radovi (tzv. Rohbau) ni stanova koje je gradila/prodala izvještajna jedinica, a nije pribavljala građevinsko zemljište, odnosno zemljište je pribavio naručitelj gradnje i sl.

Pri upotrebi podataka objavljenih u ovom Priopćenju treba uzeti u obzir sljedeće:

  • zbog nedostupnosti ažurnih informacija o svim pravnim osobama – prodavateljima novih stanova u nekom razdoblju, ovo statističko istraživanje provodi se na ograničenom obuhvatu pravnih osoba/trgovačkih društava, a selekcija je izvršena prema njihovoj djelatnosti u Registru poslovnih subjekata, broju zaposlenih i/ili neto prometu (ukupno oko 1 000 potencijalnih izvještajnih jedinica). Stoga podaci o broju i površini stanova ne iskazuju obujam prodaje svih novih stanova u izvještajnom razdoblju. Taj podatak objavljuje se samo zato da bi korisnici mogli, ovisno o svojim potrebama, ocijeniti analitičku vrijednost podataka o prosječnim cijenama s obzirom na obuhvat jedinica promatranja.
  • od 2004. u izračun ukupne prosječne cijene uključeni su i podaci o cijenama novih stanova koji se prodaju preko POS-a pa su prosječne cijene za 2003. i prethodne godine usporedive samo s onim cijenama stanova za 2004. i sljedeće godine kojima su prodavatelji trgovačka društva i druge pravne osobe, bez stanova POS-a.

Definicije

Cijena 1 m2 prodanog stana obuhvaća sljedeće:

  • troškove građevinskog zemljišta (pribavljanje zemljišta te eventualne troškove raseljavanja stanara iz postojećih stambenih zgrada ako nije kupljeno prazno zemljište)
  • troškove građenja (građenje zgrade uključuje rušenje postojećih građevina, čišćenje gradilišta, zemljane radove, podizanje zgrada, podizanje i pokrivanje krovnih konstrukcija, instalacijske i završne radove na zgradi i stanovima) te dobit izvođača radova
  • ostale troškove (pribavljanje odobrenja za građenje, projektiranje, premjeravanje zemljišta, stručni nadzor, različite pristojbe i poreze, osiguranja, kamate na kredit, PDV, troškove i dobit poslovnog subjekta koji je naručio gradnju radi daljnje prodaje na tržištu).

 

Kratice

m2 četvorni metar
NN Narodne novine
PDV porez na dodanu vrijednost
POS stanovi prema Zakonu o društveno poticanoj stanogradnji

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Marijana Marić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti