Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. listopada 2022.
GRAD-2022-3-1/8

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U KOLOVOZU 2022.

 

U kolovozu 2022. izdano je 760 građevinskih dozvola, što je manje za 5,5% u odnosu na kolovoz 2021.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do kolovoza 2022. u usporedbi s istim razdobljem 2021. veći je za 5,7%.

U kolovozu 2022.:

- prema vrstama građevina, 86,3% dozvola izdano je za zgrade, a 13,7% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 77,3% dozvola izdano je za novogradnju, a 22,7% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u kolovozu 2022., predviđeno je građenje 1 316 stanova s prosječnom površinom od 95,2 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U KOLOVOZU 2022.

   Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
VIII. 2022.
VII. 2022.
98,4 146,6 137,6 182,4 96,3 40,1 94,6 98,1
VIII. 2022.
VIII. 2021.
91,2 140,3 148,8 204,2 122,4 51,7 101,4 102,6
VIII. 2022.
Ø 2021.
87,6 133,6 132,0 178,3 79,9 66,7 94,8 96,9
I. – VIII. 2022.
I. – VIII. 2021.
109,2 121,7 109,3 109,9 87,3 117,2 115,2 119,5

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U KOLOVOZU 2022.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U KOLOVOZU 2022.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U KOLOVOZU 2022.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
VIII. 2022.                
Ukupno 760 656 104 3 088 901 2 626 827 462 074 1 316 125 275
Novogradnja 588 521 67 2 544 792 2 272 129 272 663 1 228 117 501
Rekonstrukcije  172 135 37 544 109 354 698 189 411 881) 7 7741)
I. – VIII. 2022.                
Ukupno 7 147 6 210 937 24 963 965 18 454 382 6 509 583 12 250 1 171 976
Novogradnja 5 715 5 015 700 19 516 657 15 488 619 4 028 038 11 541 1 107 301
Rekonstrukcije  1 432 1 195 237 5 447 308 2 965 763 2 481 545 7091) 64 6751)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U KOLOVOZU 2022.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 656 379 703 2 008 815
Nove zgrade 521 344 721 1 821 371
Stambene zgrade 429 159 946 502 222
Stambene zgrade s jednim stanom  286 62 055 197 395
Stambene zgrade s dva stana  41 10 840 32 996
Stambene zgrade s tri i više stanova 102 87 051 271 831
Zgrade za stanovanje zajednica  - - -
Nestambene zgrade  92 184 775 1 319 149
Hoteli i slične zgrade 8 8 245 32 168
Uredske zgrade  - - -
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  9 92 966 831 350
Zgrade za promet i komunikacije  7 789 2 963
Industrijske zgrade i skladišta 21 41 096 215 223
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 6 10 403 50 819
Ostale nestambene zgrade  41 31 276 186 626
Dogradnja i nadogradnja1) 52 34 982 187 444
Stambene zgrade 40 9 891 29 670
Nestambene zgrade  12 25 091 157 774
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 83 - -
Stambene zgrade 58 - -
Nestambene zgrade  25 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U KOLOVOZU 2022.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 316 125 275 139 373 367 263 131 27 5 11
Stanovi u novim zgradama 1 228 117 501 126 344 347 245 124 26 5 11
Stambene zgrade 1 228 117 501 126 344 347 245 124 26 5 11
Stambene zgrade s jednim stanom  287 46 951 4 10 41 97 96 24 5 10
Stambene zgrade s dva stana  82 8 403 5 19 19 27 10 2 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 859 62 147 117 315 287 121 18 - - 1
Nestambene zgrade  - - - - - - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 79 7 069 10 26 20 15 7 1 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 9 705 3 3 - 3 - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti