Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. rujna 2022.
GRAD-2022-3-1/7

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SRPNJU 2022.

 

U srpnju 2022. izdano je 775 građevinskih dozvola, što je manje za 2,6% u odnosu na srpanj 2021.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do srpnja 2022. u usporedbi s istim razdobljem 2021. veći je za 7,2%.

U srpnju 2022.:

- prema vrstama građevina, 86,1% dozvola izdano je za zgrade, a 13,9% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 80,6% dozvola izdano je za novogradnju, a 19,4% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u srpnju 2022., predviđeno je građenje 1 391 stana s prosječnom površinom od 91,8 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U SRPNJU 2022.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
VII. 2022.
VI. 2022.
84,1 91,8 99,3 103,3 95,6 164,4 100,1 93,9
VII. 2022.
VII. 2021.
96,0 75,8 65,5 50,8 106,9 392,3 121,6 121,7
VII. 2022.
Ø 2021.
89,0 91,1 96,0 97,8 83,0 166,4 100,2 98,7
I. – VII. 2022.
I. – VII. 2021.
111,8 119,1 104,4 98,9 84,3 129,8 117,1 121,9

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SRPNJU 2022.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SRPNJU 2022.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SRPNJU 2022.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
VII. 2022.                
Ukupno 775 667 108 2 944 726 1 791 544 1 153 182 1 391 127 639
Novogradnja 625 548 77 2 549 922 1 493 251 1 056 671 1 295 120 065
Rekonstrukcije  150 119 31 394 804 298 293 96 511 961) 7 5741)
I. – VII. 2022.                
Ukupno 6 387 5 554 833 21 875 064 15 827 555 6 047 509 10 934 1 046 701
Novogradnja 5 127 4 494 633 16 971 865 13 216 490 3 755 375 10 313 989 800
Rekonstrukcije  1 260 1 060 200 4 903 199 2 611 065 2 292 134 6211) 56 9011)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SRPNJU 2022.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 667 275 983 1 101 192
Nove zgrade 548 243 892 986 454
Stambene zgrade 463 182 628 571 352
Stambene zgrade s jednim stanom  315 66 816 210 629
Stambene zgrade s dva stana  44 12 656 39 240
Stambene zgrade s tri i više stanova 102 92 498 283 435
Zgrade za stanovanje zajednica  2 10 658 38 048
Nestambene zgrade  85 61 264 415 102
Hoteli i slične zgrade 5 3 023 12 329
Uredske zgrade  4 2 690 7 557
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  11 11 242 67 365
Zgrade za promet i komunikacije  12 1 120 3 922
Industrijske zgrade i skladišta 22 32 414 276 187
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 8 5 454 22 680
Ostale nestambene zgrade  23 5 321 25 062
Dogradnja i nadogradnja1) 52 32 091 114 738
Stambene zgrade 35 6 880 21 012
Nestambene zgrade  17 25 211 93 726
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 67 - -
Stambene zgrade 45 - -
Nestambene zgrade  22 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U SRPNJU 2022.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 391 127 639 219 402 295 313 110 36 12 4
Stanovi u novim zgradama 1 295 120 065 201 384 263 293 104 35 11 4
Stambene zgrade 1 291 119 822 201 381 262 293 104 35 11 4
Stambene zgrade s jednim stanom  315 50 335 5 16 47 113 89 31 10 4
Stambene zgrade s dva stana  88 9 597 2 15 29 32 6 3 1 -
Stambene zgrade s tri i više stanova 888 59 890 194 350 186 148 9 1 - -
Nestambene zgrade  4 243 - 3 1 - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 88 7 002 15 15 30 20 6 1 1 -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 8 572 3 3 2 - - - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti