Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 13. svibnja 2022.
GRAD-2022-3-1/3

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U OŽUJKU 2022.

 

U ožujku 2022. izdane su 1 032 građevinske dozvole, što je manje za 7,9% u odnosu na ožujak 2021.

Ukupan broj izdanih građevinskih dozvola od siječnja do ožujka 2022. u usporedbi s istim razdobljem 2021. veći je za 3,9%.

U ožujku 2022.:

- prema vrstama građevina, 88,9% dozvola izdano je za zgrade, a 11,1% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 79,2% dozvola izdano je za novogradnju, a 20,8% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u ožujku 2022., predviđeno je građenje 1 947 stanova s prosječnom površinom od 95,7 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U OŽUJKU 2022.

  Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
III. 2022.
II. 2022.
104,1 112,3 129,5 136,7 102,7 100,9 117,2 115,5
III. 2022.
III. 2021.
99,5 119,8 108,3 110,7 57,9 77,9 119,2 119,6
III. 2022.
Ø 2021.
122,5 135,5 138,6 136,5 87,6 98,4 140,3 144,0
I. – III. 2022.
I. – III. 2021.
111,2 137,0 122,6 121,1 69,4 100,6 125,2 127,7

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U OŽUJKU 2022.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U OŽUJKU 2022.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U OŽUJKU 2022.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
III. 2022.                
Ukupno 1 032 918 114 3 346 420 2 664 618 681 802 1 947 186 244
Novogradnja 817 738 79 2 752 907 2 375 010 377 897 1 857 177 271
Rekonstrukcije  215 180 35 593 513 289 608 303 905 901) 8 9731)
I. – III. 2022.                
Ukupno 2 812 2 485 327 9 507 536 7 487 840 2 019 696 5 156 490 628
Novogradnja 2 272 2 026 246 7 481 334 6 520 619 960 715 4 888 464 708
Rekonstrukcije 540 459 81 2 026 202 967 221 1 058 981 2681) 25 9201)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U OŽUJKU 2022.

   Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 918 398 607 1 537 312
Nove zgrade 738 373 142 1 381 695
Stambene zgrade 649 243 083 770 563
Stambene zgrade s jednim stanom  452 92 979 292 737
Stambene zgrade s dva stana  50 13 851 42 893
Stambene zgrade s tri i više stanova 146 131 453 419 921
Zgrade za stanovanje zajednica  1 4 800 15 012
Nestambene zgrade  89 130 059 611 132
Hoteli i slične zgrade 11 19 934 101 284
Uredske zgrade  4 1 769 5 167
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  8 24 196 122 785
Zgrade za promet i komunikacije  9 656 2 217
Industrijske zgrade i skladišta 20 31 822 145 081
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 9 29 320 110 723
Ostale nestambene zgrade  28 22 362 123 875
Dogradnja i nadogradnja1) 75 25 465 155 617
Stambene zgrade 57 9 814 29 386
Nestambene zgrade  18 15 651 126 231
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 105 - -
Stambene zgrade 78 - -
Nestambene zgrade  27 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U OŽUJKU 2022.

    Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 947 186 244 152 520 575 438 175 75 9 3
Stanovi u novim zgradama 1 857 177 271 142 499 548 423 162 72 8 3
Stambene zgrade 1 841 175 786 142 493 542 422 159 72 8 3
Stambene zgrade s jednim stanom  452 71 156 5 15 79 160 121 61 8 3
Stambene zgrade s dva stana  100 10 650 1 16 34 34 12 3 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 289 93 980 136 462 429 228 26 8 - -
Nestambene zgrade 16 1 485 - 6 6 1 3 - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 84 8 084 9 21 27 13 10 3 1 -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 6 889 1 - - 2 3 - - -

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti