Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 14. ožujka 2022.
GRAD-2022-3-1/1

ISSN 1334-0557

IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE U SIJEČNJU 2022.

 

U siječnju 2022. izdano je 787 građevinskih dozvola, što je više za 2,7% u odnosu na siječanj 2021.

U siječnju 2022.:

- prema vrstama građevina, 87,0% dozvola izdano je za zgrade, a 13,0% za ostale građevine

- prema vrstama radova, 82,5% dozvola izdano je za novogradnju, a 17,5% za rekonstrukcije.

Prema izdanim građevinskim dozvolama u siječnju 2022., predviđeno je građenje 1 548 stanova s prosječnom površinom od 92,5 m2.

1. INDEKSI IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA U SIJEČNJU 2022.

   Zgrade Ostale građevine Stanovi
broj predviđena vrijednost radova površina volumen broj predviđena vrijednost radova broj korisna površina
I. 2022.
XII. 2021.
86,1 116,3 115,4 115,9 82,3 83,9 105,7 101,9
I. 2022.
I. 2021.
107,5 165,9 154,0 152,0 79,1 127,7 146,2 139,6
I. 2022.
Ø 2021.
91,4 124,6 105,2 95,5 78,4 95,5 111,5 110,7

G-1. BROJ IZDANIH GRAĐEVINSKIH DOZVOLA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SIJEČNJU 2022.

G-2. PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SIJEČNJU 2022.

2. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE I PREDVIĐENA VRIJEDNOST RADOVA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA U SIJEČNJU 2022.

Vrsta radova Broj dozvola prema vrstama građevina Predviđena vrijednost radova, tis. kuna Stanovi
ukupno zgrade ostale građevine ukupno zgrade ostale građevine broj korisna površina, m2
I. 2022.                
Ukupno 787 685 102 3 111 578 2 449 417 662 161 1 548 143 188
Novogradnja 649 562 87 2 527 407 2 203 195 324 212 1 461 135 442
Rekonstrukcije  138 123 15 584 171 246 222 337 949 871) 7 7461)

1) Novi stanovi dobiveni dogradnjom/nadogradnjom ili prenamjenom nestambenog prostora u stan

3. IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE ZA ZGRADE U SIJEČNJU 2022.

  Broj dozvola Površina, m2 Volumen, m3
Ukupno 685 302 531 1 075 661
Nove zgrade 562 285 702 1 016 417
Stambene zgrade 498 201 876 617 289
Stambene zgrade s jednim stanom  329 65 637 202 974
Stambene zgrade s dva stana  54 15 052 46 453
Stambene zgrade s tri i više stanova 113 107 499 326 342
Zgrade za stanovanje zajednica  2 13 688 41 520
Nestambene zgrade  64 83 826 399 128
Hoteli i slične zgrade 7 37 472 125 973
Uredske zgrade  2 2 185 7 575
Zgrade za trgovinu na veliko i malo  11 17 459 100 129
Zgrade za promet i komunikacije  12 821 2 570
Industrijske zgrade i skladišta 12 13 935 93 998
Zgrade za kulturno-umjetničku djelatnost i zabavu, obrazovanje, bolnice i ostale zgrade za zdravstvenu zaštitu 4 8 814 54 109
Ostale nestambene zgrade  16 3 140 14 774
Dogradnja i nadogradnja1) 60 16 829 59 244
Stambene zgrade 52 12 396 38 736
Nestambene zgrade  8 4 433 20 508
Prenamjene i ostale rekonstrukcije 63 - -
Stambene zgrade 42 - -
Nestambene zgrade  21 - -

1) Radovi kojima se dobivaju nove uporabne cjeline uz postojeće zgrade ili na njima (novi stanovi, poslovni i drugi prostori)

4. STANOVI U ZGRADAMA ZA KOJE SU IZDANE GRAĐEVINSKE DOZVOLE PREMA VRSTAMA ZGRADA, GRAĐENJA I BROJU SOBA U SIJEČNJU 2022.

  Broj stanova Korisna površina, m2 Stanovi prema broju soba
1-sobni 2-sobni 3-sobni 4-sobni 5-sobni 6-sobni 7-sobni 8-sobni i višesobni
Ukupno 1 548 143 188 156 516 443 267 119 36 7 4
Stanovi u novim zgradama 1 461 135 442 146 487 419 252 114 33 7 3
Stambene zgrade 1 459 135 278 146 485 419 252 114 33 7 3
Stambene zgrade s jednim stanom  329 50 238 9 15 56 116 94 29 7 3
Stambene zgrade s dva stana  108 11 447 5 20 34 35 11 3 - -
Stambene zgrade s tri i više stanova 1 022 73 593 132 450 329 101 9 1 - -
Nestambene zgrade  2 164 - 2 - - - - - -
Stanovi dobiveni dogradnjom i nadogradnjom 83 7 339 8 28 24 15 5 3 - -
Stanovi dobiveni prenamjenom nestambenog prostora u stambeni prostor 4 407 2 1 - - - - - 1

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Napomena

Državni zavod za statistiku tromjesečno dostavlja podatke o izdanim građevinskim dozvolama u Eurostat. Ti podaci dostupni su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u STS bazi podataka (bazi kratkoročnih poslovnih statistika) na poveznici https://stsbaza.dzs.hr/.

U STS bazi podataka podaci se prikazuju u obliku izvornih (neprilagođenih), kalendarski prilagođenih te sezonski i kalendarski prilagođenih apsolutnih vrijednosti.

Sezonsko i kalendarsko prilagođavanje provedeno je metodom X13 ARIMA na tromjesečnoj seriji apsolutnih vrijednosti, koja počinje podacima za prvo tromjesečje 2000.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Iskazani podaci prikupljeni su izvještajnom metodom s pomoću obrasca Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama (obrazac GRAĐ-44a).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni izvještaj o izdanim građevinskim dozvolama prikuplja se od upravnih tijela velikih gradova, Grada Zagreba i županija, nadležnih za upravne poslove graditeljstva i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, koja izdaju građevinske dozvole za građevine predviđene Zakonom o gradnji (NN, br. 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.).

Podaci o vrstama građevina i radova razvrstani su prema Nacionalnoj klasifikaciji vrsta građevina – NKVG-u (Metodološke upute br. 41, ISBN 953-6667-33-9, Državni zavod za statistiku, 2002.).

Definicije

Građevine su objekti povezani s tlom, za koje se obavljaju građevinski radovi, načinjeni od građevnih materijala i gotovih proizvoda za ugradnju.

Zgrade su stalne građevine koje imaju krovište i vanjske zidove, sagrađene su kao samostalne uporabne cjeline koje pružaju zaštitu od vremenskih i drugih vanjskih utjecaja, a namijenjene su stanovanju, obavljanju neke djelatnosti ili smještaju i čuvanju životinja, robe, opreme za različite proizvodne i uslužne djelatnosti itd.

U ovom istraživanju zgradama se smatraju i građevine koje imaju krov, ali nemaju (sve) zidove, npr. nadstrešnice te građevine koje su pretežno ili potpuno smještene ispod površine zemlje, npr. skloništa, podzemne garaže, prodavaonice i drugi poslovni prostori (npr. u pothodnicima) i sl.

Stambene zgrade jesu građevine u kojima je 50% ili više ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Nestambene zgrade jesu građevine koje nemaju stambene površine ili je manje od 50% ukupne korisne podne površine zgrade namijenjeno stambenim svrhama.

Površina zgrade jest zbroj površina svih etaža u zgradi koje su obuhvaćene vanjskim zidovima.

Korisna površina stana jest podna površina stana mjerena unutar zidova stana.

Volumen zgrade jest zbroj volumena svih natkrivenih dijelova zgrade uključujući vanjske zidove.

Ostale građevine jesu sve građevine koje nisu zgrade, npr. ceste, pruge, cjevovodi, mostovi, brane, sportski tereni itd.

Novogradnja je gradnja nove građevine na mjestu na kojem prije nije bilo nikakve građevine ili je postojala, ali je uklonjena.

Rekonstrukcije su građevinski radovi kojima se utječe na bitna svojstva postojećih građevina, npr. dogradnja i nadogradnja, prenamjena i drugi radovi kojima se bitno poboljšava uporabna vrijednost građevine (npr. kapacitet, kakvoća, funkcija) i/ili kojima se produljuje ili barem obnavlja njezino trajanje.

Vrijednost radova određuje se prema troškovniku koji prilaže investitor. Osnova je za izračunavanje pristojbe za izdavanje građevinske dozvole.

 

Kratice  
   
Eurostat Statistički ured Europske unije
m2 četvorni metar
m3 kubični metar
NN Narodne novine
tis. tisuća
   
   
Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej, Jelena Kristović-Bukovac i Marko Fijan

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

Postavke pristupačnosti