Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 01. rujna 2022.
GRAD-2022-1-2/2

ISSN 1334-0557

IZVRŠENI GRAĐEVINSKI RADOVI I NARUDŽBE U DRUGOM TROMJESEČJU 2022.,
POSLOVNI SUBJEKTI S 20 I VIŠE ZAPOSLENIH

 

Vrijednost novih narudžaba:

- u drugom tromjesečju 2022. u odnosu na isto razdoblje 2021. manja je za 1,8%
- od siječnja do lipnja 2022. veća je za 6,6% u odnosu na isto razdoblje 2021.

 

Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima:

- u drugom tromjesečju 2022. u odnosu na isto razdoblje 2021. veća je za 13,3%
- od siječnja do lipnja 2022. veća je za 10,4% u odnosu na isto razdoblje 2021.

1. INDEKSI GRAĐEVINSKIH RADOVA U REPUBLICI HRVATSKOJ

     Indeksi
IV. – VI. 2022.
I. – III. 2022.
IV. – VI. 2022.
IV. – VI. 2021.
I. – VI. 2022.
I. – VI. 2021.
IV. – VI. 2022.
Ø 2021.
Vrijednost novih narudžaba 99,5 98,2 106,6 109,0
Vrijednost izvršenih radova s vlastitim radnicima 126,3 113,3 110,4 118,8

2. NOVE NARUDŽBE GRAĐEVINSKIH RADOVA ZA PODRUČJE REPUBLIKE HRVATSKE

tis. kuna

  Vrijednost novih narudžaba   Vrijednost novih narudžaba prema vrstama građevina
na zgradama na ostalim građevinama
I. – VI. 2022. 14 195 890 7 359 640 6 836 250
       
I. – III. 2022. 7 115 374 3 734 851 3 380 523
IV. – VI. 2022. 7 080 516 3 624 789 3 455 727

3. VRIJEDNOST IZVRŠENIH GRAĐEVINSKIH RADOVA I UTROŠENOGA GRAĐEVINSKOG MATERIJALA, GOTOVIH PROIZVODA ZA UGRADNJU, GORIVA I ENERGIJE

tis. kuna

   Vrijednost izvršenih radova Vrijednost utrošenoga građevinskog materijala, gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i energije
ukupno radovi ostvareni s vlastitim radnicima radovi ostvareni s podizvođačima 
I. – VI. 2022. 16 509 543 11 598 860 4 910 683 3 642 697
         
I. – III. 2022. 7 287 232 5 125 843 2 161 389 1 610 126
IV. – VI. 2022. 9 222 311 6 473 017 2 749 294 2 032 571

4. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA OSTVARENA S VLASTITIM RADNICIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA

   Ukupno, tis. kuna  Struktura vrijednosti izvršenih radova prema vrstama radova, %
ukupno novogradnja ostali radovi1)
IV. – VI. 2022.        
Ukupno 6 473 017 100,0 67,5 32,5
Na zgradama 3 200 199 49,4 38,0 11,4
Na ostalim građevinama 3 272 818 50,6 29,5 21,1
I. – VI. 2022.        
Ukupno 11 598 860 100,0 68,2 31,8
Na zgradama 5 822 831 50,2 38,6 11,6
Na ostalim građevinama 5 776 029 49,8 29,6 20,2

1) Rekonstrukcije, popravci i održavanje postojećih građevina

G-1. VRIJEDNOST IZVRŠENIH RADOVA S VLASTITIM RADNICIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA I RADOVA OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2022.

G-2. STRUKTURA VRIJEDNOSTI IZVRŠENIH RADOVA S VLASTITIM RADNICIMA PREMA VRSTAMA GRAĐEVINA OD SIJEČNJA DO LIPNJA 2022.

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA


Izvori i metode prikupljanja podataka

U ovom Priopćenju iskazani su podaci prikupljeni izvještajnom metodom s pomoću obrazaca Mjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/M) i Tromjesečni izvještaj građevinarstva (GRAĐ-21/3M).

Obuhvat i usporedivost

Mjesečni i Tromjesečni izvještaj građevinarstva prikupljaju se za poslovne subjekte (pravne osobe i obrte) ili njihove dijelove s 20 i više zaposlenih koji su prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07.) u Registru poslovnih subjekata, odnosno Obrtnom registru razvrstani u područje F Građevinarstvo.

Podaci se odnose na građevinske radove (na novim građevinama, rekonstrukcijama, popravcima i održavanju postojećih građevina) izvršene na području Republike Hrvatske.

Razvrstavanje građevina i radova izvršeno je prema Klasifikaciji vrsta građevina.

Definicije

Vrijednost izvršenih građevinskih radova dana je u tekućim cijenama i uključuje sve izvršene radove bez obzira na to jesu li naplaćeni ili nisu.

Vrijednost izvršenih radova uključuje vrijednost rada, ugrađenog materijala i gotovih proizvoda za ugradnju, goriva i električne energije, troškove korištenja građevinskih strojeva i opreme te druge troškove u vezi s izvođenjem radova.

U vrijednost izvršenih radova ne uključuju se troškovi kupnje zemljišta, projektiranja, premjeravanja zemljišta i nadzora te porez na dodanu vrijednost.

Vrijednost novih narudžaba jest ukupna vrijednost ugovora sklopljenih u izvještajnome mjesecu s naručiteljima radova. Smatra se da je narudžba nastala na dan kada je potpisan ugovor između naručitelja i izvođača radova.

U nove narudžbe uključuje se i gradnja za vlastite potrebe i za tržište (npr. poslovnog prostora i stanova). Kod gradnje za vlastite potrebe i tržište smatra se da je narudžba nastala na dan kada su počeli radovi, a uključuje se predviđena vrijednost radova.

Opširnija metodološka objašnjenja za ova istraživanja objavljena su na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku.

 

Kratice

NN    Narodne novine  
tis.    tisuća  

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Milenka Primorac Čačić, načelnica Sektora poslovnih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Srećko Palej i Mirjana Mikulić

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti