Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 23. rujna 2022.
OEN-2022-2-1/7

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U SRPNJU 2022.
PRVI REZULTATI

U srpnju 2022. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 692 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, SRPANJ 2020. - SRPANJ 2022.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2021. 2022.
IV.  V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Ukupna bruto proizvodnja 1 101 1 050 906 1 008 1 051 948 1 036 1 157
Hidroelektrane 598 678 427 354 447 349 376 338
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 227 125 296 426 279 372 425 530
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 81 84 81 88 86 85 81 81
Vjetroelektrane 180 147 87 122 224 126 139 192
Sunčane elektrane  7 8 10 10 8 9 10 10
Geotermalne elektrane 8 8 5 8 8 7 6 6
Ukupna neto proizvodnja 1 083 1 035 880 977 1 022 914 1 003 1 119
Hidroelektrane 596 677 426 353 439 346 374 336
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 219 122 279 408 266 350 401 504
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 76 75 75 80 80 78 76 74
Vjetroelektrane 178 146 86 120 222 125 137 190
Sunčane elektrane  7 8 10 10 8 9 10 10
Geotermalne elektrane 7 6 4 6 7 6 5 5
Uvoz 923 917 931 931 970 976 1 007 1 167
Izvoz 529 556 337 337 546 492 488 582
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 12 17 15 11 13 13 13 12
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 465 1 379 1 459 1 560 1 433 1 385 1 509 1 692

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2021. 2022.
IV. V. VI. VII. IV.  V. VI. VII.
Proizvodnja mil. m3 67 69 63 66 61 63 63 65
  TJ (GOM) 2 663 2 736 2 521 2 636 2 424 2 541 2 521 2 588
Uvoz mil. m3 233 126 186 206 226 238 201 254
  TJ (GOM) 9 115 4 947 7 419 8 155 9 006 9 497 8 006 10 133
Izvoz mil. m3 3 8 16 2 102 133 121 72
  TJ (GOM) 120 331 605 68 3 983 5 195 4 705 2 796
Promjena zaliha mil. m3 26 5 102 90 -9 37 16 96
  TJ (GOM) 1 036 139 3 742 3 424 -355 1 442 569 3 653
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 271 182 131 180 194 132 127 151
  TJ (GOM) 10 622 7 213 5 593 7 299 7 802 5 402 5 253 6 271

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2021. 2022.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 46 47 45 47 44 44 44 45
Uvoz 195 224 330 85 90 186 176 265
Izvoz 34 44 41 45 - - - -
Promjena zaliha 9 -24 112 -164 3 -11 -49 49
Prerada u rafinerijama 198 251 222 251 131 241 270 261

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2021. 2022.
IV.  V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 282 332 297 320 186 307 336 349
Uvoz 109 126 171 123 212 187 154 185
Izvoz 151 197 195 221 109 170 205 145
Promjena zaliha -5 8 1 -111 39 44 -35 27
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 245 253 272 333 250 280 319 362

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2021. 2022.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 72 78 76 78 34 63 85 80
Uvoz 16 7 6 6 25 16 6 8
Izvoz 52 39 58 49 15 15 72 9
Promjena zaliha 5 8 -12 -28 8 25 -27 21
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 31 38 36 63 36 39 46 58

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2021. 2022.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 135 149 140 150 90 131 146 164
Uvoz 58 81 128 88 163 137 99 112
Izvoz 52 61 86 105 71 99 71 72
Promjena zaliha -14 9 7 -65 21 3 -12 2
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 155 160 175 198 161 166 185 202

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2021. 2022.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 31 40 33 23 8 47 36 26
Uvoz 1 1 - - - 1 - -
Izvoz 32 60 32 31 1 32 32 32
Promjena zaliha -2 -22 - -9 6 14 -3 -7
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 3 1 1 1 2 7 1

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2021. 2022.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja 44 65 48 69 54 66 69 79
Uvoz 34 37 37 29 24 33 49 65
Izvoz 15 37 19 36 22 24 30 32
Promjena zaliha 6 13 6 -9 4 2 7 11
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 57 52 60 71 52 73 81 101

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2021. 2022.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 5 74 8 72 6 141 92 94
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -7 59 -57 1 -22 75 32 22
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 12 15 65 71 28 66 60 72

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2021. 2022.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 3 2 2 3 2 3 2 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 3 2 2 3 2 3 2 2

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2021. 2022.
IV. V. VI. VII. IV. V. VI. VII.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - - - - 1 - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - - - - 1 - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnih izvora podataka.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti