Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 22. srpnja 2022.
OEN-2022-2-1/5

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U SVIBNJU 2022.
PRVI REZULTATI

U svibnju 2022. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 385 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, SVIBANJ 2020. - SVIBANJ 2022.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2021. 2022.
II. III.  IV.  V. II. III. IV. V.
Ukupna bruto proizvodnja 1 566 1 431 1 101 1 050 1 218 1 221 1 051 948
Hidroelektrane 935 713 598 678 467 454 447 349
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 380 423 227 125 469 396 279 372
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 75 82 81 84 86 92 86 85
Vjetroelektrane 165 199 180 147 188 265 224 126
Sunčane elektrane  4 7 7 8 4 7 8 9
Geotermalne elektrane 7 7 8 8 4 6 8 7
Ukupna neto proizvodnja 1 541 1 401 1 083 1 035 1 185 1 189 1 022 914
Hidroelektrane 933 711 596 677 465 448 439 346
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 364 402 219 122 447 377 266 350
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 70 77 76 75 79 88 80 78
Vjetroelektrane 164 198 178 146 187 263 222 125
Sunčane elektrane  4 7 7 8 4 7 8 9
Geotermalne elektrane 6 6 7 6 3 5 7 6
Uvoz 943 900 923 917 872 1 057 970 976
Izvoz 1 000 692 529 556 550 614 546 492
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 5 19 12 17 15 14 13 13
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 479 1 590 1 465 1 379 1 492 1 618 1 433 1 385

2. PRIRODNI PLIN

GWh

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2021. 2022.
II. III. IV. V. II. III.  IV.  V.
Proizvodnja mil. m3 63 70 67 69 56 66 61 63
  TJ (GOM) 2 523 2 791 2 663 2 736 2 211 2 616 2 424 2 541
Uvoz mil. m3 164 257 233 126 195 211 226 238
  TJ (GOM) 6 352 10 567 9 115 4 947 7 794 8 384 9 006 9 497
Izvoz mil. m3 2 2 3 8 31 15 102 133
  TJ (GOM) 75 88 120 331 1 223 581 3 983 5 195
Promjena zaliha mil. m3 -70 3 26 5 -81 -6 -9 37
  TJ (GOM) -2 636 13 1 036 139 -3 082 -230 -355 1 442
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 295 322 271 182 300 268 194 132
  TJ (GOM) 11 436 12 957 10 622 7 213 11 864 10 648 7 802 5 402

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2021. 2022.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja 42 48 46 47 42 47 44 44
Uvoz 182 233 195 224 - 225 90 186
Izvoz 33 40 34 44 20 10 - -
Promjena zaliha 189 61 9 -24 19 260 3 -11
Prerada u rafinerijama 2 180 198 251 2 2 131 241

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2021. 2022.
II. III.  IV.  V. II. III. IV. V.
Proizvodnja 16 233 282 332 12 10 186 307
Uvoz 199 159 109 126 289 312 212 187
Izvoz 72 89 151 197 71 72 109 170
Promjena zaliha -58 60 -5 8 -6 -13 39 44
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 201 243 245 253 236 263 250 280

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2021. 2022.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja 1 40 72 78 3 - 34 63
Uvoz 7 12 16 7 43 21 25 16
Izvoz 6 8 52 39 6 7 15 15
Promjena zaliha -26 14 5 8 12 -18 8 25
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 28 30 31 38 28 32 36 39

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2021. 2022.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja 1 111 135 149 1 1 90 131
Uvoz 163 114 58 81 207 239 163 137
Izvoz 47 53 52 61 56 56 71 99
Promjena zaliha -24 5 -14 9 -17 -5 21 3
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 141 167 155 160 169 189 161 166

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2021. 2022.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja 9 32 31 40 5 4 8 47
Uvoz 2 2 1 1 3 1 - 1
Izvoz 12 3 32 60 4 2 1 32
Promjena zaliha -2 29 -2 -22 -1 1 6 14
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 2 2 3 5 2 1 2

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2021. 2022.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja 5 50 44 65 3 5 54 66
Uvoz 27 31 34 37 36 51 24 33
Izvoz 7 25 15 37 5 7 22 24
Promjena zaliha -6 12 6 13 - 9 4 2
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 31 44 57 52 34 40 52 73

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2021. 2022.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 98 49 5 74 94 10 6 141
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha 37 -22 -7 59 40 -42 -22 75
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 61 71 12 15 54 52 28 66

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2021. 2022.
II. III. IV. V. II.  III. IV. V.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 2 2 3 2 1 3 2 3
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 2 3 2 1 3 2 3

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2021. 2022.
II. III. IV. V. II. III. IV. V.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - - - 1 - - 1
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - - - 1 - - 1

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka o robnoj razmjeni Republike Hrvatske s inozemstvom i administrativnih izvora podataka.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne iskazuju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

 

Znakovi  
   
- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti