Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 24. lipnja 2022.
OEN-2022-2-1/4

ISSN 1334-0557

KRATKOROČNI POKAZATELJI ENERGETSKE STATISTIKE U TRAVNJU 2022.
PRVI REZULTATI

U travnju 2022. električna energija raspoloživa za potrošnju iznosila je 1 433 GWh. Ta količina sadržava i gubitke u električnoj mreži.

Kod drugih energenata količina raspoloživa za potrošnju sadržava i količine energenata koje mogu završiti na skladištu kod finalnih potrošača ili u maloprodaji.

G-1. ELEKTRIČNA ENERGIJA, RASPOLOŽIVA ZA TUZEMNU POTROŠNJU, TRAVANJ 2020. - TRAVANJ 2022.

1. ELEKTRIČNA ENERGIJA

GWh

Opskrba Električna energija
2021. 2022.
I. II. III.  IV.  I. II. III. IV.
Ukupna bruto proizvodnja 1 828 1 566 1 431 1 101 1 549 1 218 1 221 1 051
Hidroelektrane 1 037 935 713 598 760 467 454 447
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 466 380 423 227 448 469 396 279
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 84 75 82 81 95 86 92 86
Vjetroelektrane 232 165 199 180 235 188 265 224
Sunčane elektrane  2 4 7 7 3 4 7 8
Geotermalne elektrane 7 7 7 8 8 4 6 8
Ukupna neto proizvodnja 1 786 1 541 1 401 1 083 1 512 1 185 1 189 1 022
Hidroelektrane 1 025 933 711 596 753 465 448 439
Termoelektrane i CHP na fosilna goriva 443 364 402 219 426 447 377 266
Termoelektrane i CHP na obnovljiva goriva 79 70 77 76 88 79 88 80
Vjetroelektrane 231 164 198 178 234 187 263 222
Sunčane elektrane  2 4 7 7 3 4 7 8
Geotermalne elektrane 6 6 6 7 7 3 5 7
Uvoz 988 943 900 923 916 872 1 057 970
Izvoz 1 131 1 000 692 529 716 550 614 546
Potrošeno iz mreže za crpke u reverzibilnim elektranama 2 5 19 12 26 15 14 13
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 641 1 479 1 590 1 465 1 686 1 492 1 618 1 433

2. PRIRODNI PLIN

Opskrba Mjerna jedinica Prirodni plin
2021. 2022.
I. II. III. IV. I. II. III.  IV. 
Proizvodnja mil. m3 70 63 70 67 61 56 66 61
  TJ (GOM) 2 798 2 523 2 791 2 663 2 410 2 211 2 616 2 424
Uvoz mil. m3 180 164 257 233 207 195 211 226
  TJ (GOM) 7 077 6 352 10 567 9 115 8 238 7 794 8 384 9 006
Izvoz mil. m3 2 2 2 3 9 31 15 102
  TJ (GOM) 86 75 88 120 342 1 223 581 3 983
Promjena zaliha mil. m3 -65 -70 3 26 -117 -81 -6 -9
  TJ (GOM) -2 479 -2 636 13 1 036 -4 430 -3 082 -230 -355
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju mil. m3 313 295 322 271 376 300 268 194
  TJ (GOM) 12 268 11 436 12 957 10 622 14 736 11 864 10 648 7 802

3. UGLJIKOVODICI

3.1. SIROVA NAFTA

tis. tona

Opskrba Sirova nafta
2021. 2022.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 48 42 48 46 48 42 47 44
Uvoz - 182 233 195 - - 225 90
Izvoz 39 33 40 34 39 20 10 -
Promjena zaliha 7 189 61 9 6 19 260 3
Prerada u rafinerijama 2 2 180 198 3 2 2 131

3.2. NAFTNI DERIVATI - UKUPNO

tis. tona

Opskrba Naftni derivati
2021. 2022.
I. II. III.  IV.  I. II. III. IV.
Proizvodnja 10 16 233 282 10 12 10 186
Uvoz 257 199 159 109 203 289 312 212
Izvoz 61 72 89 151 76 71 72 109
Promjena zaliha 32 -58 60 -5 -50 -6 -13 39
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 174 201 243 245 187 236 263 250

3.2.1. MOTORNI BENZIN

tis. tona

Opskrba Motorni benzin
2021. 2022.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 1 1 40 72 2 3 - 34
Uvoz 31 7 12 16 6 43 21 25
Izvoz 7 6 8 52 7 6 7 15
Promjena zaliha 1 -26 14 5 -26 12 -18 8
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 24 28 30 31 27 28 32 36

3.2.2. PLINSKO DIZELSKO GORIVO

tis. tona

Opskrba Plinsko/dizelsko gorivo
2021. 2022.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 2 1 111 135 1 1 1 90
Uvoz 204 163 114 58 170 207 239 163
Izvoz 44 47 53 52 60 56 56 71
Promjena zaliha 38 -24 5 -14 -11 -17 -5 21
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 124 141 167 155 122 169 189 161

3.2.3. LOŽIVA ULJA

tis. tona

Opskrba Loživa ulja
2021. 2022.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja 2 9 32 31 4 5 4 8
Uvoz 2 2 2 1 2 3 1 0
Izvoz 3 12 3 32 3 4 2 1
Promjena zaliha -1 -2 29 -2 -5 -1 1 6
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 2 1 2 2 8 5 2 1

3.2.4. OSTALI NAFTNI DERIVATI

tis. tona

Opskrba Ostali naftni derivati
2021. 2022.
I. II. III. IV. I.  II. III. IV.
Proizvodnja 5 5 50 44 3 3 5 54
Uvoz 20 27 31 34 25 36 51 24
Izvoz 7 7 25 15 6 5 7 22
Promjena zaliha -6 -6 12 6 -8 - 9 4
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 24 31 44 57 30 34 40 52

4. KRUTA GORIVA

4.1. KAMENI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Kameni ugljen
2021. 2022.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - 98 49 5 5 94 10 6
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha -57 37 -22 -7 -57 40 -42 -22
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 57 61 71 12 62 54 52 28

4.2. KOKS

tis. tona

Opskrba Koks
2021. 2022.
I. II. III. IV. I. II.  III. IV.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz 1 2 2 3 3 1 3 2
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - - - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju 1 2 2 3 3 1 3 2

4.3. MRKI UGLJEN

tis. tona

Opskrba Mrki ugljen
2021. 2022.
I. II. III. IV. I. II. III. IV.
Proizvodnja - - - - - - - -
Uvoz - - - - - 1 - -
Izvoz - - - - - - - -
Promjena zaliha - - - - -1 - - -
Raspoloživo za tuzemnu potrošnju - - - - 1 1 - -

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Ovo Priopćenje sastavlja se na temelju više statističkih istraživanja, i to: Mjesečnog istraživanja o industrijskoj proizvodnji i zaposlenim osobama (IND-1/KPS/M), Mjesečnog istraživanja o naftnim rafinerijama (ERG-1/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu i zalihama nafte i naftnih derivata (ERG-2/N), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama i isporukama prirodnog plina (ERG-1/P), Mjesečnog istraživanja o uvozu, izvozu, zalihama, isporukama i potrošnji ugljena i koksa (ERG-1/U), Mjesečnog istraživanja o elektranama (ERG-1/EL) te podataka dobivenih iz Jedinstvene carinske deklaracije o izvozu i uvozu robe.

Mjesečni podaci u ovom Priopćenju služe za praćenje kretanja energenata prema navedenim obilježjima, a zbrojeni za 12 mjeseci ne predstavljaju godišnje bilančne podatke jer zbog brzine davanja podataka u mjesečnoj dinamici ili storniranja nekih isporuka može doći do manjih odstupanja u mjesečnim podacima. Zbog toga preporučujemo sljedeće izvore za godišnje podatke: godišnje Statističko izvješće "Energetska statistika", koje objavljuje Državni zavod za statistiku, i godišnji energetski pregled "Energija u Hrvatskoj", u izdanju Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja.

Bruto proizvodnja električne energije jest proizvedena električna energija na generatoru hidroelektrana, termoelektrana i CHP na fosilna goriva, termoelektrana i CHP na obnovljiva goriva, vjetroelektrana i sunčanih elektrana.

Neto proizvodnja električne energije jest električna energija isporučena elektromreži iz elektrane. To je razlika između proizvedene električne energije na generatoru i vlastite potrošnje.

Geotermalne elektrane proizvode energiju dostupnu kao toplinu koja isijava iz unutrašnjosti Zemljine kore, uglavnom u obliku vruće vode ili pare; isključujući okolnu toplinu koju sakupljaju toplinske crpke iz tla. Proizvodnja geotermalne energije jest razlika između entalpije tekućine dobivene iz bušotine i krajnje otpadne tekućine.

Raspoloživa energija za potrošnju jest količina energenata raspoloživa za finalnu tuzemnu potrošnju u koju su uključeni gubici i zalihe kod finalnih potrošača i u maloprodaji.

Sirova nafta jest mineralno ulje prirodnog podrijetla koje obuhvaća mješavinu ugljikovodika i dodatnih nečistoća, npr. sumpora. Nalazi se u tekućemu agregatnom stanju pod normalnom temperaturom i tlakom, a njezina fizikalna svojstva (gustoća, viskoznost itd.) jako variraju. U sirovu naftu uključeni su i kondenzati koji se dobivaju iz vezane ili nevezane proizvodnje plina pomiješanoga s komercijalnom sirovom naftom.

Prirodni plin sastoji se od plinova, nastaje prirodno u podzemnim nalazištima bilo u tekućemu bilo u plinovitom stanju. Uglavnom se sastoji od metana. Uključuje i "nevezani" plin, koji potječe iz nalazišta što daju ugljikovodike samo u plinovitom stanju, i "vezani" plin, proizveden zajedno sa sirovom naftom, te metan iskopan iz rudnika ugljena (plin iz rudnika). Prirodni plin uključuje i industrijski proizveden plin (proizveden od gradskoga ili industrijskog otpada ili kanalizacije). Ispuhane ili spaljene količine prirodnog plina ne računaju se.

Naftni derivati jesu svi proizvodi koji su proizvedeni u naftnim rafinerijama, a to su: rafinerijski plin, ukapljeni plin, motorni benzini, petrolej, mlazno gorivo, dizelsko gorivo, ekstralako loživo ulje, loživo ulje, primarni benzin, white spirit, maziva ulja, bitumen, parafin, naftni koks i ostali proizvodi rafinerija.

Pod ostalim naftnim derivatima iskazani su i ukapljeni plinovi u degazolinaži.

Pod uvozom se podrazumijevaju količine energenata koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Količine nafte, naftnih proizvoda i tekućeg plina pod ugovorima o proizvodnji koje se ostvaruju u inozemstvu također treba iskazati u ovoj tablici kao uvoz. Energenti u tranzitu kroz Republiku Hrvatsku ne iskazuju se u ovom obrascu ni kao uvoz ni kao izvoz.

Pod izvozom se podrazumijevaju količine koje su prešle državnu granicu Republike Hrvatske bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene i jesu li ili nisu vlasništvo hrvatskog rezidenta.

Za uvoz i izvoz električne energije primjenjuje se Eurostatova definicija koja uključuje i tranzit: količine električne energije smatraju se uvezenima ili izvezenima kada prijeđu političke granice zemlje bez obzira na to jesu li ili nisu ocarinjene. Ako električna energija prolazi kroz zemlju, količina te energije prijavljuje se i kao uvoz i kao izvoz.

Pod promjenom zaliha podrazumijevaju se promjene stanja zaliha na početku i kraju mjeseca u poduzećima koja se bave proizvodnjom, transformacijom, uvozom i izvozom energije. Razlika se dobije tako što se od stanja zaliha na kraju posljednjeg dana u mjesecu oduzme stanje zaliha na početku prvoga radnog dana u istome mjesecu.

U sumarnom prikazu podataka mogu nastati manja odstupanja zbog zaokruživanja brojki.

 

Kratice

CHP kombinirana proizvodnja toplinske i električne energije
Eurostat Statistički ured Europske unije
GOM gornja ogrjevna moć
GWh gigavatsat
m3 kubični metar
mil. milijun
tis. tisuća
TJ teradžul

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Darko Jukić, Ana Grabić, Mirjana Petanjek i Željka Oršanić Kelebuh

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti