Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 08. srpnja 2022.
POLJ-2022-7-1

ISSN 1334-0557

RIBARSTVO U 2021. – privremeni podaci

Prema privremenim podacima, ukupan broj ribara u morskom ribarstvu u 2021. u odnosu na 2020. manji je za 0,3%, dok je ukupan broj plovila veći za 2,7%.

Ukupan ulov i uzgoj (proizvodnja) morske ribe i drugih morskih organizama u 2021. manji je u odnosu na godinu prije za oko 5 870 tona, odnosno za 6,5%.

Količina plave ribe manja je za 12,3%, a količina ostale ribe veća je za 12,3%.

Od ukupnog ulova plave ribe najveći udio odnosi se na ulov srdele (72,4%).

Ulov rakova veći je za 96 tona (10,4%), a ulov i uzgoj (proizvodnja) školjkaša za 378 t (54,5%). Ulov glavonožaca smanjen je za 276 tona (29,6%).

Ukupna proizvodnja slatkovodne ribe u 2021. povećana je za 1 151 tonu (41,4%).

Proizvodnja konzumne ribe u šaranskim ribnjacima povećana je za 1 287 tona (53,9%), dok je proizvodnja u pastrvskim ribnjacima smanjena za 136 tona (34,7%) u odnosu na prethodnu godinu.

Vrijednost ribarstva u 2021. u odnosu na 2020. porasla je za 11,4%. Na taj porast utjecao je rast vrijednosti morskog ribarstva (za 10,5%), do kojeg je došlo zbog porasta prodajnih cijena.

Vrijednost slatkovodnog ribarstva u 2021. u odnosu na 2020. porasla je za 37,8%. Na taj porast utjecala je veća količina prodane ribe.

 

 

MORSKO RIBARSTVO

1. RIBARI KOJI OBAVLJAJU GOSPODARSKI I MALI OBALNI RIBOLOV

      Ribari Indeksi
2021.
2020.
2020. 2021.
Ukupno  6 582  6 563 99,7
Gospodarski ribolov  3 030  3 015 99,5
Mali obalni ribolov  3 552  3 548 99,9

2. PLOVILA PREMA VRSTAMA

     2020. 2021. Indeksi
2021.
2020.
plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW plovila ukupna veličina plovila, BT ukupna snaga pogonskog stroja plovila, kW
Ukupno  7 555  44 307  348 455  7 757  44 621  354 226 102,7   100,7   101,7  
Brodovi   325  27 621  110 810   329  27 665  110 924 101,2   100,2   100,1  
Brodice  7 230  16 686  237 645  7 428  16 956  243 302 102,7   101,6   102,4  

3. RIBARSKE MREŽE PREMA VRSTAMA1)

        Mreže, broj Indeksi
2021.
2020.
2020. 2021.
Povlačne mreže (koće)   881   868 98,5  
Okružujuće mreže (plivarice)   752   703 93,5  
Potegače   563   558 99,1  
Jednostruke i trostruke mreže stajaćice  5 903  5 869 99,4  

1) Podaci se odnose na ukupan broj ribarskih alata (aktivnih i neaktivnih) upisan u povlastice za gospodarski ribolov na moru.

4. ULOV I UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA

    Ulov i uzgoj (proizvodnja), t Indeksi, ukupno
2021.
2020.
2020. 2021.
ukupno ukupno ulov uzgoj (proizvodnja)
Ukupno  89 965  84 097  61 577  22 520 93,5
Ribe  87 415  81 349  59 689  21 660 93,1
Plava riba – ukupno  68 380  59 973  55 945  4 028 87,7
Od toga:            
Srdela  50 134  40 485  40 485 - 80,8
Tuna  4 223  4 929   901  4 028 116,7
Ostala riba – ukupno  19 035  21 376  3 744  17 632 112,3
Od toga:            
Lubin  6 769  9 050   11  9 039 133,7
Komarča  7 911  7 702   183  7 519 97,4
Rakovi – ukupno1)   925  1 021  1 021 - 110,4
Školjkaši – ukupno1)   693  1 071   211   860 154,5
Glavonošci – ukupno1)   932   656   656 - 70,4

1) Podaci se odnose na jestivu i nejestivu težinu ulova.

G-1. ULOV I UZGOJ (PROIZVODNJA) MORSKE RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA U 2021.

SLATKOVODNO RIBARSTVO

5. POVRŠINA RIBNJAKA U EKSPLOATACIJI

   Površina Indeksi
2021.
2020.
2020. 2021.
Šaranski ribnjaci, ha  10 882  12 539 115,2
Pastrvski ribnjaci, m2  35 303  40 244 114,0

6. PROIZVODNJA KONZUMNE RIBE

      2020. 2021. Indeksi
2021.
2020.
ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima ukupno u šaranskim ribnjacima u pastrvskim ribnjacima
Ukupno  2 780  2 388   392  3 931  3 675   256 141,4   153,9   65,3  

7. PRODAJA RIBE, RAKOVA, ŠKOLJKAŠA I GLAVONOŽACA

        2020. 2021. Indeksi vrijednosti
2021.
2020.
Indeksi cijena
2021.
2020.
prodano, t vrijednost u tis. kn prosječna cijena, kn/kg prodano, t vrijednost u tis. kn prosječna cijena, kn/kg
Ukupno1)  90 441 1 405 900 -  85 190 1 566 439 - 111,4 -
Morsko ribarstvo  87 662 1 359 102 -  81 243 1 501 938 - 110,5 -
Ribe  85 557 1 294 032 -  78 909 1 430 347 - 110,5 -
Plava riba – ukupno  67 248  519 237 -  58 548  548 366 - 105,6 -
Od toga:                   
Srdela  50 132  165 036 3,29  40 357  140 603 3,48 85,2 105,8
Tuna  3 381  269 680 79,76  4 103  321 674 78,40 119,3 98,3
Ostala riba – ukupno  18 309  774 795 -  20 361  881 980 - 113,8 -
Od toga:                 
Lubin  6 759  307 689 45,52  9 043  405 386 44,83 131,8 98,5
Komarča  7 845  352 297 44,91  7 629  347 972 45,61 98,8 101,6
Rakovi – ukupno2)   836  32 579 -   924  37 273 - 114,4 -
Školjkaši – ukupno2)   628  10 931 17,42   972  17 985 18,51 164,5 106,3
Glavonošci – ukupno2)   641  21 348 -   439  16 332 - 76,5 -
Slatkovodno ribarstvo – ukupno1)  2 779  46 799 -  3 946  64 501 - 137,8 -

1) Podaci ne sadržavaju ulov slatkovodne ribe.
2) Podaci se odnose na jestivu i nejestivu količinu.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o ulovu i uzgoju (proizvodnji) morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama, podaci o ribarima, plovilima i njihovoj opremi te podaci o prodanim količinama i vrijednostima preuzeti su od Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva, u skladu sa Sporazumom o međusobnoj suradnji. Na taj način prate se kretanja osnovnih pokazatelja iz područja morskoga i slatkovodnog ribarstva te prikupljaju podaci o zaposlenom osoblju, osnovnim sredstvima potrebnima za obavljanje ribolova, plovnim sredstvima, ribarskoj opremi, površinama šaranskih i pastrvskih ribnjaka, ulovu i proizvodnji morske i slatkovodne ribe, ljuskavaca, kamenica, ostalih mekušaca i školjkaša i proizvodnji mlađi.

Ministarstvo poljoprivrede − Uprava ribarstva, kao nositelj službene statistike iz područja ribarstva, prikuplja potrebne podatke te ih obrađuje i prosljeđuje Državnom zavodu za statistiku prema unaprijed dogovorenu terminu i u obliku prilagođenu za daljnje korištenje.

Državni zavod za statistiku zadužen je za objavljivanje statističkih podataka iz područja ribarstva na nacionalnoj razini u skladu sa strateškim dokumentima Državnog zavoda za statistiku.

Podaci iz područja ribarstva prikupljaju se na temelju Uredbe (EU) br. 2017/1004 Europskog parlamenta i Vijeća od 17. svibnja 2017. o uspostavi okvira Unije za prikupljanje i upotrebu podataka u sektoru ribarstva te upravljanje njima i potporu za znanstveno savjetovanje u vezi sa zajedničkom ribarstvenom politikom, i o stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EZ) br. 199/2008.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu pravne osobe i dijelovi pravnih osoba te ribari obrtnici koji obavljaju gospodarski morski i slatkovodni ribolov, mali obalni morski ribolov ili se bave uzgojem (proizvodnjom) slatkovodne i morske ribe i drugih morskih organizama prema evidenciji Ministarstva poljoprivrede – Uprave ribarstva o izdanim povlasticama.

Definicije

Gospodarski ribolov jest djelatnost ulova morske i slatkovodne ribe i drugih morskih organizama radi stjecanja dobiti.

Brod, osim ratnog broda, jest plovni objekt namijenjen za plovidbu morem, čija je duljina trupa veća od 15 m, ili je ovlašten prevoziti više od 12 putnika. Brod može biti putnički, teretni, tehnički plovni objekt, ribarski, javni ili znanstvenoistraživački.

Ribarski brod jest brod namijenjen i opremljen za ulov ribe ili drugih živih bića u moru ili na morskom dnu.

Brodica je plovni objekt namijenjen za plovidbu morem koji je ovlašten prevoziti najviše 12 putnika, čija je duljina trupa veća od 2,5 m, a manja ili jednaka 15 m, ili ukupne snage porivnih uređaja veće od 5 kW (Pomorski zakonik; NN, br. 17/19.).

Prema Zakonu o morskom ribarstvu (NN, br. 62/17., 130/17. i 14/19.) i pripadajućim podzakonskim propisima, najvažnije skupine ribolovnih alata su povlačne mreže (koće), okružujuće mreže (plivarice), obalne mreže potegače i mreže stajaćice (jednostruke i trostruke).

Povlačnim mrežama (koćama) pripadaju pridnena povlačna mreža (koća), pelagijska povlačna mreža (koća), obalna povlačna mreža (koćica), dredže (kunjkare i ramponi).

Okružujućim mrežama (plivaricama) pripadaju plivarica za malu plavu ribu, plivarica za veliku plavu ribu (tunolovka), plivarica za ciple (ciplara), plivarica za igle (plivarica igličara) i plivarica za gavune olige (plivarica oližnica).

Potegačama pripadaju ljetna trata ili srdelara, zimska trata ili girarica, migavica, igličara, šabakun, potegača za olige, kogol i strašin.

Mrežama stajaćicama pripadaju jednostruke mreže stajaćice – oližnice, gavunare, girare, vojge, menulare, poklopnice, bukvare, prostice, polandare, psare, jastogare, sklatare i rakovice, trostruke mreže stajaćice – salpare, poponice, listarice i sipare.

 

Kratice

BT bruto tona
ha hektar
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
kW kilovat
m metar
m2 četvorni metar
NN Narodne novine
t tona
tis. kn tisuće kuna
kn/kg kuna po kilogramu

 

Znakovi

- nema pojave

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika i Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić, Ana Pavetić i Ivan Dujman

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti