Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 22. rujna 2022.
POLJ-2022-3-4

ISSN 1334-0557

STOČNA PROIZVODNJA U 2021.

 

Smanjenje proizvodnje mlijeka u govedarstvu

Prirast goveda u 2021., u odnosu na prethodnu godinu, povećao se za 2,3%, odnosno za oko 1 800 tona. U istom razdoblju broj ukupno oteljene teladi veći je za 4 000 grla (za 3,4%). Ukupno klanje goveda, odnosno broj zaklanih grla veći je za tisuću grla (za 0,6%), dok je neto težina manja za oko 200 tona (za 0,5%).

Usporedno s padom broja muznih krava u 2021., ukupna proizvodnja kravljeg mlijeka smanjila se za 6,5% u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Ukupan izvoz goveda u 2021. veći je za 35,8%, dok je njihov ukupan uvoz veći za 17,4%.

Povećanje proizvodnje u svinjogojstvu

U svinjogojstvu je u 2021. prisutno povećanje prirasta svinja za 12,8% uz povećanje broja zaklanih svinja za 13,7% i neto težine za 11,0%. Broj oprasenih odojaka u 2021. veći je u odnosu na prethodnu godinu za oko 143 tisuće grla (za 9,9%).

U vanjsko-trgovinskoj razmjeni u 2021. ostvaren je veći izvoz svinja svih kategorija nego u prethodnoj godini (za 32,1%), dok je njihov ukupan uvoz veći za 24,7%.

Smanjenje proizvodnje mlijeka u ovčarstvu

Prirast ovaca smanjio se za 7,2%, odnosno za oko 800 tisuća tona u odnosu na 2020., dok je broj ukupno ojanjene janjadi veći za oko 60 tisuća grla (za 14,6%). Ukupno klanje ovaca povećalo se za 55 tisuća grla (za 12,8%), odnosno za oko 700 tona neto težine (za 14,2%).

Proizvodnja ovčjeg mlijeka smanjila se za 18,4%, dok se proizvodnja vune povećala za 13,3%.

Uvoz ovaca u 2021., u odnosu na prethodnu godinu, smanjio se za 17,9%, a izvoz za 25,0%.

Smanjenje proizvodnje u kozarstvu

U odnosu na prethodnu godinu, prirast koza smanjio se za 27,3%, dok je broj ojarenih jarića manji za 11,3%. Broj zaklanih koza manji je za 7,5%, uz smanjenje njihove neto težine za 7,8%.

Proizvodnja kozjeg mlijeka smanjena je za 23,0%.

U 2021., što se tiče koza, ukupna vanjsko-trgovinska razmjena statistički je neznatna.

Porast proizvodnje kokošjih jaja

U proizvodnji peradi u 2021., u odnosu na 2020., broj izvaljenih pilića veći je za 8,1%, dok se prirast peradi povećao za 10,6%. Broj ukupno zaklane peradi veći je za 12,3% (oko 5,6 milijuna grla), a njihova težina veća je za 11,5% (oko 9 tisuća tona).

U proizvodnji kokošjih jaja vidljivo je povećanje za 10,1%, dok se proizvodnja jaja ostale peradi smanjila za 28,7%.

Ukupan uvoz peradi u 2021. veći je za 8,2%, dok je izvoz peradi veći za 3,2% u odnosu na 2020.

1. STOČNA PROIZVODNJA U 2021.

   Mjerna jedinica Ukupna proizvodnja Indeksi
2021.
2020.
2020. 2021.
Goveda         
Prirast  t 80 305 82 145 102,3
Priplod  tis. grla 118 122 103,4
Uvoz  tis. grla 138 162 117,4
Izvoz  tis. grla 53 72 135,8
Ukupno klanje, broj tis. grla 170 171 100,6
Ukupno klanje, neto težina  t 43 385 43 147 99,5
Gubici  tis. grla 31 36 116,1
Kravlje mlijeko tis. l  579 095 541 340 93,5
Svinje         
Prirast  t 157 430 177 574 112,8
Priplod  tis. grla 1 449 1 592 109,9
Uvoz  tis. grla 497 620 124,7
Izvoz  tis. grla 277 366 132,1
Ukupno klanje, broj tis. grla 1 497 1 702 113,7
Ukupno klanje, neto težina  t 110 392 122 543 111,0
Gubici  tis. grla 162 207 127,8
Ovce          
Prirast  t 11 328 10 516 92,8
Priplod  tis. grla 417 478 114,6
Uvoz  tis. grla 67 55 82,1
Izvoz  tis. grla 8 6 75,0
Ukupno klanje, broj tis. grla 430 485 112,8
Ukupno klanje, neto težina  t 4 924 5 622 114,2
Gubici  tis. grla 41 50 122,0
Ovčje mlijeko tis. l 6 442 5 255 81,6
Vuna t 982 1 113 113,3
Koze           
Prirast koza t 1 544 1 123 72,7
Priplod  tis. grla 62 55 88,7
Uvoz  tis. grla  -  -  -
Izvoz  tis. grla  -  -  -
Ukupno klanje, broj tis. grla 53 49 92,5
Ukupno klanje, neto težina  t 586 540 92,2
Gubici  tis. grla 4 6 150,0
Kozje mlijeko tis. l 9 036 6 961 77,0
Perad            
Prirast  t 115 518 127 815 110,6
Priplod  tis. grla 51 979 56 191 108,1
Uvoz  tis. grla 8 565 9 269 108,2
Izvoz  tis. grla 13 282 13 701 103,2
Ukupno klanje, broj tis. grla 45 228 50 799 112,3
Ukupno klanje, neto težina  t 77 710 86 682 111,5
Gubici  tis. grla 1 724 1 919 111,3
Kokošja  jaja tis. kom. 668 926 736 217 110,1
Jaja ostale peradi  tis. kom. 736 525 71,3

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o broju stoke i peradi te stočnoj proizvodnji prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku i u internetskoj aplikaciji koju izvještajne jedinice ispunjavaju same.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su  metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak je izabran iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 7 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima. Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su provedene korekcije.

Podaci o uvozu i izvozu stoke preuzimaju se od Službe statistike robne razmjene s inozemstvom.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008., Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi od 27. lipnja 2008. te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i dijelovi poslovnih subjekata koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugamo.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi. Uzorak za Godišnji izvještaj o stočarstvu 1. prosinca 2021. izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Prirast goveda, ovaca, koza, svinja i peradi izračunan je tako da se razlika težine izvoza i uvoza pribroji težini zaklane stoke i razlici težine stada na kraju i početku promatranog razdoblja.

Priplod. Oteljeno, oprašeno, ojanjeno, ojareno, izvaljeno. Obuhvaća ukupan broj dobivenoga živorođenog podmlatka stoke i peradi (telad, prasad, janjad, jarad, pilići).

Mlijeko. Iskazana je proizvodnja kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka kod pravnih osoba te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Iskazano je ukupno pomuzeno mlijeko u promatranom razdoblju bez obzira na način mužnje.

Ukupno klanje. Obuhvaća svu stoku i perad zaklanu na području Republike Hrvatske bez obzira na podrijetlo. Označuje zbroj klanja stoke i peradi u klaonicama te klanja stoke i peradi kod pravnih osoba (prisilno klanje) i na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima.

Vuna. Iskazuju se količine ostrižene (ošišane) vune s odraslih ovaca i šilježadi (runska vuna i podstrig), i to kao neprana vuna.

Proizvodnja jaja. Iskazuju se podaci o ukupnom broju snesenih jaja svih rasa kokoši i ostalih vrsta peradi. Obuhvaćena su jaja za nasad i konzumna jaja za potrošnju/ishranu stanovništva.

Gubici. Iskazuju se podaci o broju stoke i peradi (podmladak i odrasla grla) uginulih od zaraznih bolesti, iscrpljenosti, nezgoda i o broju nestalih i ubijenih grla zbog bolesti, čije meso nije upotrebljivo za ljudsku hranu.

 

 

Kratice

EZ Europska zajednica
kom komad
litra
NN Narodne novine
t tona
tis. tisuća


Znakovi

- nema pojave

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti