Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 31. svibnja 2022.
POLJ-2022-3-3

ISSN 1334-0557

STOČNA PROIZVODNJA U 2021. – PRIVREMENI PODACI

Prema privremenim podacima stočne proizvodnje, u 2021. u usporedbi s konačnim podacima za 2020. prirast goveda povećan je za 2,3%, prirast svinja za 12,8%, a prirast peradi za 10,6%. Prirast ovaca smanjen je za 7,2%, a prirast koza za 27,3%.

Pad proizvodnje mlijeka

Proizvodnja kravljeg mlijeka u usporedbi s istim razdobljem prošle godine smanjena je za 11,7%. Proizvodnja ovčjeg mlijeka smanjena je za 18,6%, a kozjega za 23,0%.

Proizvodnja kokošjih jaja povećana je za 9,4%, a proizvodnja vune za 13,3%.

1. STOČNA PROIZVODNJA U 2021.

       Mjerna jedinica Ukupno  Indeksi
2021.
2020.
proizvodnja u 2020. proizvodnja u 2021.
Prirast goveda t 80 305 82 145 102.3
Prirast svinja t 157 430 177 574 112.8
Prirast ovaca t 11 328 10 516 92.8
Prirast koza t 1 544 1 123 72.7
Prirast peradi t 115 518 127 815 110.6
Kravlje mlijeko tis. l 579 095 511 340 88.3
Ovčje mlijeko tis. l 6 442 5 246 81.4
Kozje mlijeko tis. l 9 036 6 958 77.0
Vuna t 982 1 113 113.3
Jaja tis. kom. 668 926 731 872 109.4

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o broju stoke i peradi te stočnoj proizvodnji prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva.

Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku i u mrežnoj aplikaciji koju izvještajne jedinice ispunjavaju same.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak je izabran iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 7 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima. Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi su provedene korekcije.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008., Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi od 27. lipnja 2008. te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugamo.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi. Uzorak za Godišnji izvještaj o stočarstvu 1. prosinca 2021. izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Povjerljivost

Agregirani podaci za koje postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, smatraju se povjerljivima te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Prirast goveda, ovaca, koza, svinja i peradi izračunan je tako da se razlika težine izvoza i uvoza pribroji težini zaklane stoke i razlici težine stada na kraju i početku promatranog razdoblja.

Mlijeko. Iskazana je proizvodnja kravljega, ovčjega i kozjeg mlijeka kod pravnih osoba te na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima. Iskazano je ukupno pomuzeno mlijeko u promatranom razdoblju bez obzira na način mužnje.

Ostrižena vuna. Iskazuju se količine ostrižene (ošišane) vune s odraslih ovaca i šilježadi (runska vuna i podstrig), i to kao neprana vuna.

Proizvodnja jaja. Iskazuju se podaci o ukupnom broju snesenih jaja svih rasa kokoši (jaja za nasad i konzumna jaja za potrošnju/prehranu stanovništva).

 

Kratice  
   
EZ Europska zajednica
Kom. komad
l litra
NN Narodne novine
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

 

 

 

Postavke pristupačnosti