Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 15. travnja 2022.
POLJ-2022-3-2

ISSN 1334-0557

BROJ STOKE I PERADI
Stanje 1. prosinca 2021.

Daljnji negativni trendovi u stočarstvu

Unatoč porastu ukupnog broja goveda za 1,2% u 2021. u usporedbi s 2020., nastavlja se trend smanjenja ukupnog broja muznih krava, i to za 7,3%.

U ovčarstvu je prisutno smanjenje ukupnog broja grla za 1,2% u odnosu na prethodnu godinu, uz istodobno smanjenje broja muznih ovaca za 8,4%. Broj koza na približno je istoj razini kao u 2020.

Negativna kretanja prisutna su i u proizvodnji svinja, čiji je ukupan broj manji za 5,9%.

Znatan pad proizvodnje u 2021. (za 7,4%) u usporedbi s prethodnom godinom prisutan je i kod peradi.

G-1. GOVEDA OD 2012. DO 2021.

1. BROJ STOKE I PERADI

tis. grla

    1. XII. 2020. 1. XII. 2021. Indeksi
1. XII. 2021.
1. XII. 2020
.
Goveda – ukupno 423 428 101,2
Mlada goveda do 1 godine 146 156 106,8
Telad za klanje 19 20 105,3
Ostala ženska 60 65 108,3
Ostala muška 67 71 106,0
Goveda od 1 do 2 godine 111 107 96,4
Junice 47 48 102,1
Junice za klanje 9 9 100,0
Muška grla 55 50 90,9
Goveda starija od 2 godine 166 165 99,4
Junice  15 15 100,0
Junice za klanje 1 1 100,0
Krave (uključujući mlađe od 2 godine) – ukupno 144 142 98,6
Muzne 110 102 92,7
Ostale 34 40 117,6
Ostalo (bikovi, volovi) 6 7 116,7
Svinje – ukupno 1 033 972 94,1
Odojci do 20 kg 273 272 99,6
Svinje od 20 do 50 kg 191 162 84,8
Svinje za tov (uključujući izlučne za rasplod) 456 431 94,5
Od 50 do 80 kg 170 169 99,4
Od 80 do 110 kg 133 120 90,2
Više od 110 kg 153 142 92,8
Svinje za rasplod 113 107 94,7
Nazimice 13 15 115,4
Suprasne nazimice 9 8 88,9
Krmače 50 51 102,0
Suprasne krmače 38 30 78,9
Nerasti 3 3 100,0
Ovce – ukupno 662 654 98,8
Janjad i mlade ovce do 1 godine 132 115 87,1
Janjene i prvi put pripuštene ovce 495 512 103,4
Muzne 95 87 91,6
Ostale 400 425 106,3
Ostale ovce (ovnovi, jalove ovce) 35 27 77,1
Koze – ukupno  86 86 100,0
Jarad i mlade koze do 1 godine 14 13 92,9
Koze – već jarene 55 56 101,8
Koze – pripuštene prvi put 11 10 90,9
Ostale koze 6 7 116,7
Perad – ukupno 13 057 12 096 92,6
Tovljeni pilići (brojleri) 9 213 8 012 87,0
Kokoši  2 865 3 258 113,7
Ostale kokoši (pilenke i pijetlovi) 430 359 83,5
Pure 481 417 86,7
Guske 12 12 100,0
Patke 53 36 67,9
Ostala perad 3 2 66,7

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvor i prikupljanje podataka

Podaci o broju stoke i peradi prikupljeni su posebno za poslovne subjekte i dijelove poslovnih subjekata, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Tim izvještajima prikupljaju se podaci o broju i težini stoke i peradi, bilanci goveda, svinja, ovaca, koza i peradi, bilanci jaja, bilanci mlijeka na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, proizvodnji mlijeka (kravljega, ovčjega i kozjega), vune i jaja.

Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajima koji se poštom dostavljaju Državnom zavodu za statistiku te putem internetske aplikacije koju izvještajne jedinice same popunjavaju.

Podaci za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupljeni su metodom telefonskog anketiranja na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak je izabran iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava kao baze, a ima oko 7 000 jedinica.

Ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prethodnih godina, raspoloživim administrativnim izvorima (Jedinstveni registar domaćih životinja pri Hrvatskoj poljoprivrednoj agenciji) i ostalim dostupnim podacima. Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.

Podaci o broju goveda i koza za 2021. potpuno su preuzeti iz Jedinstvenog registra domaćih životinja kao administrativnog izvora podataka.

Metodologija za provedbu istraživanja o stočarstvu temelji se na Uredbi (EZ) br. 1165/2008 Europskog parlamenta i Vijeća o statističkim podacima o stočarstvu i mesu od 19. studenoga 2008., Uredbi Komisije (EZ) br. 617/2008 o utvrđivanju detaljnih pravila za provedbu Uredbe (EZ) br. 1234/2007 u pogledu tržišnih standarda za jaja za valenje i pilića domaće peradi od 27. lipnja 2008. te Metodološkim osnovama za prikupljanje podataka u statistici mlijeka i mliječnih proizvoda (NN, br. 42/13.).

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema Nacionalnoj klasifikaciji djelatnosti, verzija 2007. (NN, br. 58/07. i 72/07.) te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji se bave stočnom proizvodnjom, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja se bave uzgojem stoke i peradi. Uzorak za Godišnji izvještaj o stočarstvu 1. prosinca 2021. izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Povjerljivost

Agregirani podaci kod kojih postoje razlozi za povjerljivost (zbog malog broja jedinica, pravila dominantnosti ili sekundarne povjerljivosti), u skladu sa Zakonom o službenoj statistici (NN, br. 25/20.) i Pravilnikom o načinu zaštite statističkih podataka Državnog zavoda za statistiku, tretiraju se kao povjerljivi te se stoga ne objavljuju.

Definicije

Krave su ženska rasplodna grla koja su se već telila.

Junice su odabrana ženska rasplodna grla koja se još nisu telila.

Krmače su ženska rasplodna grla koja su se najmanje jedanput prasila.

Suprasne krmače jesu ženska rasplodna grla koja su se već prasila i od kojih se očekuje novo prasenje.

Nazimice su odabrana mlada ženska grla za rasplod koja se još nisu prasila.

Suprasne nazimice jesu mlada ženska rasplodna grla od kojih se očekuje prvi podmladak.

Nerasti su muška rasplodna grla.

Ovce za priplod jesu ženska rasplodna grla koja su se već janjila i ona od kojih se tek očekuje prvi podmladak.

Ostala perad obuhvaća biserke, prepelice i ostalu perad koja se uzgaja ponajprije radi proizvodnje mesa i jaja. Ovdje nije uključena pernata divljač koja se uzgaja za lov.

 

Kratice

EZ Europska zajednica
kg kilogram
NN Narodne novine
tis. tisuća

 

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Mario Valentić i Anita Grlica


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti