Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 16. prosinca 2022.
POLJ-2022-1-13

ISSN 1334-0557

CIJENE ZAKUPA POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2021.

Prikazani su podaci o cijenama zakupa određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka za 2021. za Republiku Hrvatsku prema HR NUTS 2021. – HR NUTS 2.

Godišnja prosječna cijena zakupa oranica u Republici Hrvatskoj u 2021. iznosila je 808 kuna po hektaru, livada 528 kuna po hektaru, a pašnjaka 349 kuna po hektaru.

U Panonskoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica u 2021. iznosila je 832 kune po hektaru, livada 490 kuna po hektaru, a pašnjaka 295 kuna po hektaru.

U Jadranskoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica iznosila je 664 kune po hektaru, livada 589 kuna po hektaru, a pašnjaka 493 kune po hektaru.

U Gradu Zagrebu prosječna cijena zakupa oranica u 2021. iznosila je 926 kuna po hektaru, a livada 722 kune po hektaru.

U Sjevernoj Hrvatskoj prosječna cijena zakupa oranica u 2021. iznosila je 837 kuna po hektaru, livada 667 kuna po hektaru, a pašnjaka 525 kuna po hektaru.

1. PROSJEČNE CIJENE POLJOPRIVREDNOG ZEMLJIŠTA U 2021.

kune/ha

     2020. 2021.
Republika Hrvatska  Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb  Sjeverna Hrvatska  Republika Hrvatska  Panonska Hrvatska Jadranska Hrvatska Grad Zagreb  Sjeverna Hrvatska 
Oranice  793 811 651 912 853 808 832 664 926 837
Trajni travnjaci                      
Livade 525 487 558 1 080 676 528 490 589 722 667
Pašnjaci  343 307 468 …  405 349 295 493 …  525

 

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o cijenama zemljišta uzetim u zakup dobiveni su na temelju raspoloživih administrativnih izvora Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Ministarstva poljoprivrede. Za izračune se koriste i podaci iz Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (FSS) Državnog zavoda za statistiku. Stoga rezultati navedenog istraživanja utječu na rezultate izračuna za zemljišne rente. Podaci za 2021. izračunani su na bazi FSS-a 2016. Podaci se izračunavaju u skladu sa Zajedničkom metodologijom za zemljišne cijene i rente (Eurostat, verzija od veljače 2017.).

Podaci se prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe.

Iz cijena su isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu.

Podaci se daju o rentama (zakupu) određenih kategorija poljoprivrednog zemljišta – oranica, livada i pašnjaka. Spomenute kategorije zemljišta izabrane su prema Eurostatovim preporukama.

Obuhvat

Podaci o zakupu privatnoga poljoprivrednog zemljišta prikupljeni su preko područnih ureda Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju na temelju izjava/priloženih ugovora poljoprivrednika pri ažuriranju korištenja poljoprivrednog zemljišta gospodarstava u Upisniku poljoprivrednih gospodarstava, a podaci o zakupu državnoga poljoprivrednog zemljišta preuzeti su iz evidencija Ministarstva poljoprivrede.

Definicije

Oranica je zemljište koje se redovito obrađuje i kultivira te se nalazi u sustavu plodoreda.

Livada je zemljište koje se koristi trajno (pet ili više godina) za uzgoj krme i nije uključeno u plodored. Livada može biti zasijana ili prirodna (samonikla).

Pašnjak je zemljište koje se koristi za ispašu stoke.

EU Zastava Png

U ovom Priopćenju objavljuju se podaci istraživanja koje je provedeno uz financijsku pomoć Europske unije. Za njegov sadržaj odgovoran je isključivo Državni zavod za statistiku te ni u kojem slučaju ne izražava stav Europske unije.

 

Kratice  
Eurostat Statističi ured Europske unije 
ha hektar
HR NUTS 2021. − HR NUTS 2 Nacionalna klasifikacija statističkih regija 2021. − statističke regije 2. razine

 

Znakovi  
ne raspolaže se podatkom

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Suzana Šamec, načelnica Sektora makroekonomskih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Matej Pejković i Ivan Dujman

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti