Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 31. siječnja 2023.
POLJ-2022-2-6

ISSN 1334-0557

POVRŠINA I PROIZVODNJA ŽITARICA I OSTALIH USJEVA U 2022.
Privremeni podaci

 

Prema privremenim podacima objavljuje se ostvarena proizvodnja žitarica i ostalih usjeva u 2022.

Povećana proizvodnja suncokreta

Procjenjuje se da je u Hrvatskoj u 2022. povećana proizvodnja suncokreta, i to za 24,2% u odnosu na prošlu godinu. Nadalje, povećana je i procijenjena proizvodnja pšenice, za 0,8%, ječma, za 4,2%, te lucerne, i to za 2,8% u usporedbi s prošlogodišnjom ostvarenom proizvodnjom.

Smanjena proizvodnja kukuruza za zrno

Procjenjuje se da je u 2022. proizvodnja kukuruza za zrno smanjena za 26,1%, šećerne repe, za 25,9%, uljane repice, za 19,2%, zobi, za 18,6%, krumpira, za 16,4%, soje, za 14,0%, i silažnoga kukuruza, za 11,5%, u usporedbi s prošlogodišnjom ostvarenom proizvodnjom.

Konačni podaci bit će dostupni 16. svibnja 2023. na mrežnim stranicama Državnog zavoda za statistiku u Bazi podataka.

1. POVRŠINA I PROIZVODNJA ŽITARICA I OSTALIH USJEVA U 2022. – privremeni podaci

   Ostvarena proizvodnja Indeksi ostvarene proizvodnje
2022.
2021. 
površina, tis. ha prirod po ha, t ukupno, tis. t površina, tis. ha prirod po ha, t ukupno, tis. t
2021.1) 2022.
Pšenica – ukupno2) 144 6,7 962 161 6,0 970 100,8
Ječam3) 56 5,4 306 63 5,0 319 104,2
Zob 17 3,4 59 16 3,0 48 81,4
Kukuruz – ukupno4) 288 7,8 2 242 271 6,1 1 656 73,9
Krumpir (rani, kasni i sjemenski) 9 14,5 128 8 14,1 107 83,6
Uljana repica 30 2,4 73 23 2,6 59 80,8
Soja5) 86 2,6 228 92 2,1 196 86,0
Suncokret 41 3,0 124 51 3,0 154 124,2
Šećerna repa 10 70,2 707 9 58,2 524 74,1
Lucerna, sijeno 28 6,4 180 27 6,8 185 102,8
Silažni kukuruz6) 25 34,7 873 29 26,7 773 88,5

1) Konačni podaci
2) Meka i tvrda pšenica (ozima, jara i sjemenska).
3) Ječam, ozimi i jari.
4) Uključeni su merkantilni i sjemenski kukuruz.
5) Uključeni su merkantilna, sjemenska i soja za stočnu hranu.
6) Uključeni su glavni i naknadni silažni kukuruz.

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Zakona o službenoj statistici (NN, br. 25/20.), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te Delegirane uredbe Komisije (EU) o statistici usjeva br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015. kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009.

Izvori i metode prikupljanja podataka

Izvještajem o Godišnjem istraživanju o biljnoj i stočnoj proizvodnji (PO-71) prikupljaju se podaci o požnjevenim površinama i proizvodnji usjeva. Podaci o požnjevenim površinama usjeva iskazuju se u hektarima, dok su proizvodnja i prirod po jednom hektaru iskazani u tonama.

Podaci su prikupljeni posebno za poslovne subjekte i njihove dijelove, a posebno za obiteljska poljoprivredna gospodarstva. Podaci za poslovne subjekte prikupljaju se na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem mrežne aplikacije.

Podatke za obiteljska poljoprivredna gospodarstva prikupili su anketari metodom intervjua na odabranome stratificiranom uzorku. Uzorak za obiteljska poljoprivredna gospodarstva izabran je iz Statističkog registra poljoprivrednih gospodarstava.

Na veličinu uzorka utjecala su sredstva odobrena u Državnom proračunu Republike Hrvatske za 2022. i udio obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava po regijama. U uzorak je odabrano oko 22 000 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava.

Svi ekspandirani podaci uspoređeni su s podacima iz prijašnjih godina te raspoloživim administrativnim izvorima (baza i registara iz Jedinstvenog zahtjeva pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora). Na temelju svih raspoloživih podataka prema potrebi provedene su korekcije.

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje.

Izvještajne jedinice jesu i obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja obavljaju poljoprivrednu proizvodnju.

Definicije

Požnjevene površine jesu površine s kojih je požnjeven usjev i ubran prirod.

Ostvarena proizvodnja jest proizvodnja koja se dobije nakon žetve po odbitku količina izgubljenih prije žetve, tijekom prijevoza, kombajniranja itd.

Budući da vlažnost žitarica varira zbog različitih vremenskih prilika, ostvareni prirod iskazuje se kao prirod normalne vlažnosti, tj. prirod zrna s 13% vlage, osim za kukuruz za zrno koji je 14% vlage.

 

Kratice  
   
EU Europska unija
EZ Europska zajednica
ha hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj


MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.


Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr


Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti