Priopćenje

Godina: LIX.
Zagreb, 30. rujna 2022.
POLJ-2022-2-5

ISSN 1334-0557

PRVA PROCJENA VAŽNIJIH KASNIH USJEVA U 2022.

 

Prikupljeni su podaci o procjeni proizvodnje za najvažnije kasne usjeve u 2022. sa stanjem na dan 1. rujna.

Smanjena proizvodnja kukuruza

Procjenjuje se da se proizvodnja kukuruza u 2022. u usporedbi s prošlogodišnjim ostvarenom proizvodnjom smanjila za 32,6%. Prema ranoj procjeni, proizvodnja šećerne repe smanjila se za 30,7%, soje za 23,7% i suncokreta za 3,2% u usporedbi s prošlogodišnjom ostvarenom proizvodnjom.

1. PRVA PROCJENA VAŽNIJIH KASNIH USJEVA U 2022.

   Očekivana proizvodnja Indeksi očekivane proizvodnje, ukupno 2021. = 100
2021.1) 2022
t/ha ukupno, tis. t t/ha ukupno, tis. t
Kukuruz – ukupno2) 7,8 2 242 5,4 1 512 67,4
Šećerna repa 70,2 707 55,1 490 69,3
Suncokret 3,0 124 2,4 120 96,8
Soja 2,6 228 2,0 174 76,3

1) Konačni podaci

2) Merkantilni i sjemenski kukuruz

METODOLOŠKA OBJAŠNJENJA

Državni zavod za statistiku proveo je istraživanja o statistici usjeva na temelju Godišnjega provedbenog plana statističkih aktivnosti Republike Hrvatske za 2022. godinu (NN, br. 42/22.), Uredbe (EZ) Europskog parlamenta i Vijeća o statistici usjeva br. 543/2009 od 18. lipnja 2009. te Delegirane uredbe Komisije (EU) o statistici usjeva br. 1557/2015 od 13. srpnja 2015., kojom se mijenja Uredba (EZ) br. 543/2009 od 18. lipnja 2009.

 

Izvori i metode prikupljanja podataka

Podaci o prvim procjenama proizvodnje važnijih kasnih usjeva u 2022. dani su sa stanjem na dan 1. rujna, dok su ratarski usjevi još u polju i iskazuju se kao realna proizvodnja kojom će se raspolagati nakon završetka žetve s određenom vlažnosti zrna i nakon odbitaka svih gubitaka nastalih tijekom žetve.

Ti su podaci prve informacije o visini proizvodnje važnijih kasnih usjeva koje objavljuje Državni zavod za statistiku. Procjena o proizvodnji objavljuje se za kukuruz, šećernu repu, suncokret i soju.

Podaci o ranim procjenama proizvodnje važnijih kasnih usjeva ocijenjeni su u Državnom zavodu za statistiku na temelju:

  • rezultata Istraživanja o zasijanim površinama i nasadima na kraju proljetne sjetve u 2022. (obrazac PO-22) za poslovne subjekte i njihove dijelove
  • raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva poljoprivrede, baza i registara iz Jedinstvenog zahtjeva pri Agenciji za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te ostalih relevantnih izvora.

 

Obuhvat i usporedivost

Izvještajne jedinice jesu poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji su definirani područjem A Poljoprivreda, šumarstvo i ribarstvo prema NKD-u 2007. te ostali poslovni subjekti i njihovi dijelovi koji obavljaju poljoprivrednu proizvodnju, a razvrstani su drugdje. Podaci se prikupljaju na dva načina: izvještajnom metodom na obrascu i putem internetske aplikacije.

 

Kratice

EU Europska unija
EZ Europska zajednica
ha hektar
NKD 2007. Nacionalna klasifikacija djelatnosti, verzija 2007.
NN Narodne novine
t tona
tis. tisuća

 

Objavljuje Državni zavod za statistiku Republike Hrvatske, Zagreb, Ilica 3, p. p. 80.
Telefon: (+385 1) 48 06 111
Novinarski upiti: press@dzs.hr

Odgovorne osobe:
Edita Omerzo, načelnica Sektora prostornih statistika
Lidija Brković, glavna ravnateljica

Priredili:
Predrag Cvjetićanin i Željko Kanižaj

MOLIMO KORISNIKE DA PRI KORIŠTENJU PODATAKA NAVEDU IZVOR.

Služba za odnose s korisnicima i zaštitu podataka

Informacije i korisnički zahtjevi
Telefon: (+385 1) 48 06 138, 48 06 154
Elektronička pošta: stat.info@dzs.hr

Pretplata publikacija
Telefon: (+385 1) 48 06 115
Elektronička pošta: prodaja@dzs.hr

Postavke pristupačnosti